Hotărârea nr. 267/2013

Hotărârea nr.267 din 27.08.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfăşura în perioada 01- 10.09.2013.

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfasura in perioada

01-10.09.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

  • - Referatul nr.6283/21.08.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Adresa nr.35390/21.08.2013 înaintată de Asociația Lions Club Moldova Bacău;

  • - Expunerea de motive nr.6285/21.08.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Raportul nr. 6284/21.08.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 280/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 281/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 282/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 2 și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata:

HOTĂRĂ ȘTE

ART.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Lions Club Moldova Bacău în vederea organizării Taberei de Diabet, ce se va desfasura in perioada 01-10.09.2013.

ART.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.3. - Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor lecale.

ă Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI