Hotărârea nr. 265/2013

Hotărârea nr.265 din 12.08.2013 Hotarare privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.08.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori nr.6021/12.08.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 6022/12.08.2013, favorabil;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 270/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 271/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 272/12,08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 273/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 274/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

- Adresa nr.325/09.08.2013 si Hotararea AGA nr.3/O9.O8.2O13 înaintată de S.C. „Sport Club Bacau” S.A.;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE

Artl. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A, prin aport de numerar.

Art.2. - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., prin aport de numerar cu suma de 600.000 lei.

Art3. - Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., și conducerea executivă a S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., să îndeplineacă toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art4. - Hotărârea va fi comunicată dministratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice si S.C. „ Sport Club


PREȘEDINTE D MARIA-RALUCA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI