Hotărârea nr. 264/2013

Hotărârea nr.264 din 12.08.2013 Hotarare privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a editii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana "Saloanele Moldovei".

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXHI-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5990/09.08.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Adresa nr. 1442/11.07.2013 a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu ” Bacău;

-Raportul de specialitate nr.5992/09.08.2013 ;

-Expunerea de motive nr.5991/09.08.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 267/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 268/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 269/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 4 și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRÂ ȘTE

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau, în calitate de partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, în vederea organizării celei de a XXIII-a ediții a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 2.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea sumei alocate se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire și Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 264

DIN 12.08.2013

N.O.P., C.FM M.N./Ex. l/Ds.l-A-2