Hotărârea nr. 263/2013

Hotărârea nr.263 din 12.08.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi Corbului din municipiul Bacău.

. /tom

^occf,/a/                 tfâczcăf/

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.08.2013;

Având in vedere:

-Adresa Eon Gaz Distribuție nr. 133972/08.08.2013 înregistrata la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34613/ 08.08.2013;

-Referatul comun nr.78215/08.08.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr.5954/ 08.08.2013;

-Raportul Compartimentelor de resort nr. 5955/08.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 263/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 264/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 265/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 266/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău;

-Prevederile art.130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” ale art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată :

HOTĂRA STE

9

ART.l. - Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.258/31.07.2013 privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău, in sensul reformularii art.2 din hotarare, care va avea următorul conținut;

„ art.2 - Se aprobă punerea la dispoziție EON Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1739 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe str. Arcadie Șeptilici și pe Calea Moinești din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexele nr.2.1 - 2.9, părți integrante din prezenta hotărâre.”

ART.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.25 8/31.07.2013 sunt si raman in vigoare.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public si Eon Gaz Distribuție SA.

J                                                                           9


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 263

DIN 12.08.2013

N.O.P., C.FI./ M.N./Ex.l/Ds.l-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXANr. 2-1

LAHOTARAREANR.263DIN 12.08.2013


’T.RITOSPECIFICAȚIE

NUME

SEMN

AT.

SEF PROIECT

irig. CLIPA IOAN

PROIECTAT

Ing. CLIPA IOAN

DESENAT

ing. ENEA PETRU

r


CONSILIUL JUOEȚEAN BACAU


ANEXĂ


DEHTIFICATRecepționat


Nomenclatura: L-35-54-B-d-1-l

z


Limita hotar / Limita intravilanuui


Zona studiata
SORIN 30A CERNATBeneficiar: E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. TARGU MUREȘ C.R. Bacau


Titlu proiect: ÎNLOCUIRE CONDUCTE SI BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI PRESIUNE MEDIE, pe străzile: Arcadle Septlllci sl Calea Molnestl, Intre SRMP1 Bacau sl S.C. Pambac, loc. Bacau, jud. Bacau Titlu planșă: înlocuire conducta g. n. presiune redusa/medle

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G03


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU          ,

CONSILIUL LOCAL BACĂU !


LEGENDA:SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G03


pjzgt-


17448


S.N. r.a


L_


EXPLOATARE

ScCTOF 6ACAU


J75JB

175.51


GuOLp

GwOLpo» □jXp«u


i. rJiOlpm

O Ol pnu

• GuPEpr


€>


GizFEpm


E3

PRMpr PRpr PRMp PRp SRp SRM Predare

PRMex

PMw


&

Â

CVFT


</

M


SRM Predare Qi=50 000 Nmc/h P 2=2,10b ar


M O.,0n- M Ș3


S.N. T.G.N.-TRANSGAZ S.A.


La SRS Cărămizilor Qi=2000 Nmc/h


Cladri existente Urnita de proprietate Trama stradala Spațiu verde Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din OL, montaj îngropat- existenta Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL montaj îngropat - existenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj aerian - existenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj ingropat- existenta ce se va inlocui Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL, monta] aerian - existenta in ce se va înlocui Conducta gaze naturale presiune Joasa din PE, cu montaj îngropat - existenta ce se va dezafecta Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL, preizolata cu montaj Îngropat - proiectata Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL monta] aerian - proiectata Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din PE100 HD SDR11, montaj îngropat - proiectata Branșament gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent ce se va înlocui Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, cu PR/PRM - proiectat Branșament gaze naturale presiune medie din otel, cu PR/PRM/SRM - proiectat Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la Urnita de proprietate - proiectat Post reglare-masurare gaze naturale presiune medie/preslune Joasa, montat la limita de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune medie/preslune joasa, montat la Imita de proprietate - proiectat Stafie reglare gaze naturale presiune medie/preslune redusa, montat la Imita de proprietate - proiectat Stafie reglare-masurare Predare Bacau gaze naturale presiune Inalta/preslune mede - existenta Post reglare - măsurare gaze naturale presiune redusa/presiune Joasa, montat la Imita de proprietate - existent Post măsurare gaze naturale presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent Piesa da tranziție PE/OL - proiectat Cămin vane gaze naturale - existent ce se va dezafecta Panouri semnalizare - existente Arbori existent! in zorta Cămin vizitare ape uzate - existent Cămin vizitare apa potabila - existent Cămin telecomunicații - existent Punct nod In schema de calcul Teu egal - proiectat Teu redus - proiectat Cot (curba) 45* - proiectat Cot (curba) 90* - proiectai Cutie vizitare fir trasor - proiectata Tub de protecție conducta si branșament gaze naturale - proiectat Stâlpi electrici - existent!

Vana inchldere conducte gaze naturale - proiectata Unle electrica subterana - existenta Unie electrica aeriana - existenta Rețea telecomunicații subterane - existenta Fibra optica telecomunicații - existenta Conducta apa potabila - existenta Conducta canalizare ape uzate menajere - existenta Post de măsura pentru determinarea potențialului electric


ATENȚIEI

 • - Avizele obținute de la deținătorii de utilitati subterane sunt informative, fapt pentru care lucrările de săpătură si umpluturi se vor executa manual in prezenta deținătorilor de utilitati subterane.

 • - înainte de inceperea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utilitati existente.

 • - La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterane de gaze naturale, seva realiza

etansarea tuturor trecerilor de orice utilitate prin pereții clădirilor In conformitate cu NTPEE/2008 si se vor monta rasuflatori pe toate instalațiile subterane care intra si ies din clădiri.                  --

 • - Se va trasa amplasmentul corydectet.de-gaze naturale ctr respecta rea^Jistantelor fata de celelalte rețele cu utilitati si construcții, in conformitate cu NT PEE/20Q8JJI? nr. 1 sl Cor imptțșe in avizele deținătorilor de utilitati in zona.

 • - La trasarea si montajul conductelor se vor res :a toate condițiile i/țnpusă^e către toti furnizorii de utilitati din zona de

amplasamnat,           j ■’>

nota                    . •                         ■      ' ■ •.

 • - Proiectul va fi verificat de v erifidâftft i atestat MD    pt' specialitate IG la toate ceri

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA; CfW.G. 706/97 - NORMALA (C).

 • - Protecția anticorosiva a tevil dln OL aeriana sisupârtilor se va realiza prin gn/Wuire

vopsire cu vopsea ulei galben închis in doua straturi.

 • - Prezenta planșa se va consulta împreuna cu planșele G 01 ... G44 sl piesele ițrilm|


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NÂSTASE MARI
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU/iPOPOVICImb In doua straturi sl


INSTALATOR AUTORIZAT OAZE NATURALE PENTRU PROIECTARE


CLIPA IOAN

■■ cndttlID,ar.3IlimO2 nitnxac ANRGNBaamtihW, 1U010 8.C. INSTALATORUL SJLL. □MHW. S         T. V!*dtalrtscs,w.ll

îaoijtotl.1,.r

- .. 1

VERIFICATORI EXPERT

NUMS

SEMNAT.

CERINȚA

REFERATIEXPERTIZA nrjoata

Frol«cl

0.2012*11-

130

o.c. nnwALATORxni s.rx.

R.C.: J 33/1B7M3                 C.F.: R 31777OB

str. Grigora Uracha, nr.10, Sucaav» t Taiafon/Fax: 023003171»


Beneficiar: E-ON GAZ DISTRIBUȚIE SA TARGU MUREȘ C.R. Bacau


SPECIFICAȚIE

NUME

/|

SEF PROIECT

ing. CLIPA IOAN \

PROIECTAT

ing. CLIPA IOAN

DESENAT

ing. EN EA PETRUTitlu proiect ÎNLOCUIRE CONDUCTE SI BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Sl PRESIUNE MEDIE, pe străzile: Arcedle SeptHId el CiIm Moinestl, Intre SRMP1 Becau sl 3,C. Pambic, loc. Baceu, jud. Becau Titlu planei: înlocuire conducta g. n. presiunereduealmedle ____ PLAN DE SITUAȚIE


FAZA DTACSE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G04


Herciu Elena

Tancau Valentin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA 002


SE RACORDEAZĂ CU - PLANȘA G04


Funaru Ion

Sociu Eugeniu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


r a           ANEXA Nr.^-5.

LA HOTARAREA NR.^gâ DIN] Cladri «detente

 • —  Unita da proprietate ~ Trama stradal*

Spaiuvart*

 • —  Conducta distribuția oaza naturale presiune redusa dn OL montei îngropat • existenta

 •  Conducta dfotrfbi#» g*z* naturale presiune med* dn OL montaj îngropat • existente

 •  Conducta dfetribuil* gaz* natural* prăsi un* mede dn OL montaj aerian - existente

Conducta dstribulle gaz* natural* presiune media dn OL, montaj îngropat - existent» ce se va Iniocd Conducta dtetributl* gata naturale presiune mod* dn OL montei aerian - existente In c* tava intoai Conducta gaze natural* presiune joasa dn PE, cu montaj îndopat-«datorita ce ea va (tentata

 • —  Conducta dtetributl* gal* natural* prăsiun* med* dn OL, pnizotata qi rrnntej îngropat - proiectata

 • —  Conducta dtetributl* gaz* natural* presiune media dn OL montaj aeriart- proiectata

 • —  Conducta distribuție gaz* natural* preslun» redusa dn PE100 HO SOR11, montaj îngropat - proiectata ■0 Branșament gaz* natural* presiune r*du*a cu PR/PRM - existent

Branșament gaz* naturala praaiune medte cu PR/PRM - «xistent o* sa v * Intocte 8ranMm*nt gaz* natural* presiune medte cu PRjPRM - existent

Branșament gaz* naturale presiune redus* din PE 100 SOR li, ojPRlPRM-proiectai Branșament gaz* naturala preslun* medte dn ot*L cu PRIPRM/SRM - proiectat

Post raglare-maturar* gaze naturala preslun* redusa/presiune joasa, montat 1* imita de proprietate - proiectai Post reglare gaz» natural* presiune redussipreslun* Jos**, montei la imita d* proprietate - proiecte* Post reglare-masurare gaz* naturale preslun* m*dlWpr**iun* joasa, montat la imit* d« proprietate - proiectat Post reglare gaza naturale preslun* medlslpraslun* joasa, montat la Imita d* froprietate - proiectat Stade reglat* gaze naturala presiune medtefprsslune redusa, montei ia Ierta de proprietate • proiectat Stație ragtare-mssurar* Predare Bacau gaz* naturala pretam* InaWpreduna med*-existent*

Post reglare - măsurare gaz* naturale presiune redusa/presiune joasa, montat I* leita de proprietate - existent Post măsurare gaze naturala presiune joasa, montat I* Imit* de proprietate - existent Piesa da tranzit!* PEOL ■ proiectat

Captai vane gaz* naturale - existent ca s* va dezafecta

Panouri semnalzar» - «detente

Arbori existent! in zona Cântar vizitare spe uzata-existent Cântai vizitară spa potabila - existent Cântai teiecomuntead • existent Punct nod in schema de calcul Tsu «gal ■ proiectat Teu redus ■ proiectat Cot (curba) 45' - proiectat Cot (curb*) 9O‘ - proiectat evrr cud* vizitare Ir trasor - proiectata

Tub da protecție conducta ai branșament gaze natural* -proiectat

A stâlpi eiectrtd-existate

Van* închidere conduct* gaz* natural* - proiectate Uni* «tectric* subterana - existenta

Uni* electrica aariana - axistonta Rețea tetecornunlcatil subterana - existente Fibra optica telecomunicali - existenta Conducta apa potabila - existente Conducta csnslzar* ape uzate menajere - existenta Post da mssure pentru determinarea potentiaKih» electric


Iacob Neculai

Armanu Gheorghe'S.C. MILIVS.R.L.

Sociu Daniel

Giurgi Mihai

Radu Valentin

ATENȚIE?

Avizele obținute de la deținătorii de urlați subterane sunt informaiive, fapt penlnj care lucrările de săpătură $t umpluturi se vor executa manual in prezenta deținătorilor de utilitari subterane

înainte de începerea lucrărilor sever efectua sondaje penbu a determina amplasamentul rea i ale rețelelor cu uti'rlati existente La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor $i branșamentelor subterane de gaze naturale, seva realiza ' lansarea tuturor irecenlor da orice utilitate prin pereții clădirilor in conformitate cu NTPEE/2008 $1 se vor monta rasuflatori pe toate instalabile subterane care intra si ies din clădiri.

■ Se va trasa amplasmentul conductei de gaze naturale cu respectarea distantelor fala de celelalte rețele cu utihlati si consiructii, m contoimiiate cu NT PEE/2008, Tb. nt. 1 sl condițiile impuse in avizele derinatoribr de uliii a ti in zona

- Le Irasarea si montajul conducte kw se vor respecta toate condițiile impuse de către toii furnizorii de ut^tati din zona de amplasamnet

NOTĂ

 • - P rol Actul vt 4 veriilcal de vedlcator, atestat MORT pt spadahtate IO la toate cadnțete da ca State cf. LM 10/1995-

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA; CF. H.G. 76M7 - NORMALA (C).

 • - Protecția antIcoroaNa a tăvii din OL «ariana al suportitor ta va realzs prin grwidtere cu grund rririum piurri) in doua strtaurt al vopsire cu vopsea ulei galben india in doua stratul.

 • - Prezente planta ta va comuna tmpreun* cu dansate G 01... G44 al plasate scrisa.


grafic de racordare planșe


Chipararu ElenaSE RACORDEAZĂ CU PLANȘA GOS


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LEGENDA:<1

A

CVFTSE RACORDEAZĂ CU PLANȘA GOS


ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR.^ggJ DIN 12.08.2013


SRS Barați Qi=1000 Nmc/h

CMri «dstanta Unita da proprietara Trama stradala

Spațiu verde Conducta distilbutia gaza naturala presiune reduse dn OL mortaj îngropat - existenta Conducta diablbutla gaza naturala praaluna moda dn OL montaj îngropat - existenta Conducta tHrtrfbutic gaza naturala preelunemededn OL montaj aerian- existenta Conducta dotrlbuda gaza noturaia praaluna medie din OL, montaj Injop*-existenta ca se vsi.-VoeU Conducta dlaMbutta gaza naturala praaluna medio dn OL mortaj aerian - «detenta In ca w va InkxxJ Conducta gaza naturala praaluna Joaca dn PE. cu montaj îngropat - exfstanta ca se va dezafecta Conducta dMribude gaza naturala praaluna med a dn OL, praiidata cu montaj îngropat - proiectata Conducta dtatributie gaza naturala praaluna madla dn OL montaj aerian ■ pralăctda Conducta dtaWbutfe gaza naturala praaluna redusa dn PE1OO HD SORII, montaj îngropat - proiectata Branșament gaza naturale praaturre reduce cu PR/PRM - azlstent Branșament gaza naturale presiune mede cu PR/PRM - «datorit ce m va INocta Branșament gaza naturale praduna mede cu PR/PRM - edstanl Branșament gaza naturale padune raduca dn PE 100 SDR11, cu PR/PRM - proiectat Branșament gaza naturale pradunc medie dn otel, cu PR/PRM/SRM- proiectat Poet rsgisrc-meourar* gaze naturale pradunc redueVpradune Joasa, montat ta irrtta de proprietate - proiectat Poet reglata gaze naturale predune redusa/preelune Joaca, montat la Irrtta de proprietara - proiectat Poet reglaro^naeurare geze naturale presiune mede/pradune Joasa, montat ta Imita <ta proprietate - proiectat Poet ragtara gaze naturale pradunc meda/preduno Joasa, montat ta Irita de proprietate - proiect* Stație reglare gaze naturale pradunc moda/prcslune reduce, montat le Irrtta de proprietate - proiectat Stația ragtaro-meeursre Predata Becau gaze naturale produne Inaltdpradune mede - exfstanta

Poet ragtara - maeurara gaze naturala pradunc radusa/pradune Joace, montat ta Imita do proprietate - existent Post măsurare gaze natura* pradizta Joaca, mont* ta Irrtta do proprietate- axisteri Plasa de trenzHIo PEriX - proiect*

Canin vane gaza naturale - cdotant ca se va dezafecta

Panouri aomneizara - aatatarto

Arbori oxlotsnd In zona Cămin vtzftara ape uzata - existent Canin vizitam ape potadta - esdstent Canin tatecomunlc*! - existară Punct nod In schema do calai Teu egal - proiect* Teu reduc • prttocM Cot (curba) 45* - proiectai Cot (curbe) Ml* - proiect* Cutie vizitare Ir trasor - proiectata Tub de protcdfe conducta d branșament gaze naturala - proiect* Stâlpi electrici - «xisterd Vane închidere conducte gaze naturale - proiectata Unic electrica subterana ■ existenta Uria electrica aeriana - stridenta

Rotea tdeeomunteatil subterane - existenta Fibra optica taierxxmaica* - existenta Conducta ape potabila - existenta

Conducta canalzare ape uzrts menajera - existenta Post de măsura pentru dctamrtiarea potandaMd aloaric


ATENȚIEI

 • - Avizele obținui* de le deținătorii de utltitati subterane sunt informative, fapt pentru care lucrările de săpătura si umpluturi se vor executa msnual In prezente deținătorilor do utittati subterane.

 • - înainte de începerea lucrărilor sa vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ala rețelelor cu adulau existent o.

 • - La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor sl branșamentelor subterana de gaze naturale, se va roebza etansarea tuturor trecerilor da orice utilitate prin pereții doririlor in conformitate cu NTPEE/2008 si sa vor monta rasuflatod pa țoale InslalatUfe subterana care Intra sl Ies dn dadlri.

 • - Se va trasa amptasmantul conductei da gaze naturala cu respectarea distantelor fota de celelalte ratele cu utllilati si construcții, In conformitate cu NT PEE/2005, Tb. nr. 1 sl condițiile Impusa In avizele deținătorilor de utiltetl In zona.

-La trasarea ai montajul conductelor sa vor respecta toate condițiile Impuse da către toti furnizorii do utiitati dn zona de amplasamnet

NOTA

 • - Proiectul va I verific* de verifestix, ataci* MORT pL apedelltata IO la toate cerințele da calitate d. Loji 10/1995.

 • - CATEGORIA OE IMPORTANTA CF. H.G. 7tM7 - NORMALA (C).

 • - Protecția artticoroshre a tevll din OL aeriana sl suportilor w vs rralza prin grunddra cu grund rrtnium phznb In doua straturi si vopsite cu vopsea ulei galben închis in doua straturi.

 • - Prezenta planșa sa vs consulta împreuna cu planșele G01 ... G44 * piesele scriu.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NĂSTA8E


au StfiimUrrj r<Ciobanu Vasile

e racordare planșe


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Druga Constantin

Nicola Florin

Mărghioi Gabriel

SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G03


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G03

’    -           A -X ■  ■


tPWFKAfW

WJMV

1MMAT.

SEF PROIECT

Vig. CUPA KMN

PROIECTAT

ihțCLtPAXJAN

DESENAT

kț ENEAPfmuSE RACORDEAZĂ CU

PLANȘA G06


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


LEGENDA:Clădii existente Urnit* d* proprietate Trama stradala Spațiu verde Conducta dlstributl» gaze naturale presiune redus* dn OL, montaj îngropat- existenta Conducta dlstributl* gaz* naturala presiune m*d* dn OL, montaj îngropat - existenta Conducta dlstributl* gaz* natural* presiune madedn OL, montaj aerian - existent* Conducta dlstributl* gaze naturile presiune medie din OL. montaj îngropa* • axfstanta ce se v* înlocui Conducta dlstributl» gaza naturale presiuni m*d* din OL, montaj aerian - existenta in c* m va înlocui Conduct* g*z* naturale preslun* Joasa dn PE, cu montaj îngropat-existenta c« se v* dezafecta Conducta dlstributl* gaze natural* prssiun* medie din OL, preizotat* cu montaj îngropat-proiectata Conducta dlstributl* gaze naturala preslun* m*dedn OL. montaj «arian - proiectata Conducta distribuție gaze naturala presiune reduși dn PE100 HO SOR11. montaj îngropat - proiectat* 0 Branșament gaze naturale pradun* reduse cu POTRM - existent

Branșament gaze natural* presiun* med* cu POTRM - existent ce seva înlocui Branșament gaza naturale predun* medie cu POTRM- existent Branșament gaze natural* pr**lun* redusa dn PE 100 SDR 11, cu POTRM - proiectat Branșament gaze natural* presiiMM media dn otei, cu PR/PRM/SRM - proiectat Post reglar*-m**urar* gaze naturale presiune t*du*afpr*slune joasa, montat la Imita de proprietate • proiectat Post reglare gaze natural* presiune redusa/presiurw Joase, montat la Imita de proprietate - proiectat Post reglare-rnasurare gaz* natural* presiune meds/prwlun* joasa, montat la Urnit* d* proprietate - proiectat Post reglare gaze natural* preslun» medie/prsslune joasa, montat la lofita de propri»t*ta - proiectat Stafie reglat* gaz* natural* predun* madlsfpresiun* redus». mtxiM la Irrtt* da proprietate • proiectat Stafia raglare-masuw* Predare Bscau gaz* naturale preslun* Inalts^MSdun* med* ■ existenta

Post reglare - măsurare gaz* natural* preslun* redvsa/preslLivs joasa, montat la Irrtta de proprietate - existent Post măsurare gaz* naturala preslun* Jos**, montat la imita de proprietate - existent Piesa d* tranzit!» PEfOL - proiectat

Cămin vane gaz* natural* ■ «xlster* ca sa va dezafecta Panouri semnalizară - existante

Arbori exlst«ofi In zona

Cămin vizitare ap* uzate - existent Cămin vlzftare apa potabila - existent Canin t*l*comunlcatil - existent Punct nod In schema da calcul Teu egal - proiectat Teu redus - proiectat Cot (curbaj 45* - proiectat Cot (curba) 90* - proiectat cvn Cuti* vizitare tir trasor-proiectata =^- Tub de protecție conduct* *1 branșament gaze natural*-proiectat

E7 Stâlpi ertctrid - «xistend

tC ...... '                                        ’       '


Vani IncNdar» conducta gaza naturale • proiectata Uni» electric* subteran*. existenta

Uni* »î*ctric* aeriana - «dsttnt*

Rate* t*i*comurt cetii subterana - existent* Fibra optica t*!*comudcsfii - existenta Conduct* ap* potabil* ■ existent*

Conduct* csnaîzar» ape uzate menajera ■ existent* Post de măsură pentru determinarea potențialului electric


ATENȚIEI

 • - Avizele abținute de la dețin alo rti de utililati subterane suni informative, fa/X penlru care lucranle de sapalura si umpluturi se vor executa manual in prezenta deținătorilor de utililati subterane.

 • - înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utililati existente

La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterane de gaze naturale, se va realiza etansarea tuturor trecerilor de orice utilitate prin pereții clădirilor in conformitate cu NTPEET2OO8 si se vor monta rasutlatori pe toate instalațiile subterane care intra si ies <Sn clădiri.

Se va trasa am pl a smeritul conductei de gaze naturale cu respectarea distantelor fala de celelalte relele cu utililati si construcții, in conformitate cu NT PEE/20O8, Tb nr. 1 si condițiile impuse in avizele deținătorilor de utililati in zona.

La trasarea si montajul conductelor se vor respecta toate condițiile impuse de către loti furnizorii de utiHtati din zona de amplasamnet

NOTA

 • - Proiectul v* fi verificări de verificator, atestat MDRT pl specialitate IG le toii* c*rfn(»!e de calitate cf. Legii 1QI1945.

• CATEGORIA DE IMPORTANTA: CF. H.G. 7MI97 - NORMALA (Cj.

 • - Proiecția anticorosiva elevii din QL aerian* el suporți lor s* v* reslza prin grunddre cu grund rrinium plumb In doua straturi al vopsire cu vopsea ulei galben închis In doua straturi.

 • - Prezenta plan** st va consulta împreuna cu planșele G 01 ... G44 «I pi«**le scrise.. 8
Ilalipa Valentin^

Ciubotaru Lucia

Funaru Eugen

Breahna Constantin

Andron Gabriel

Boanta Mana,

SE RACOROEAZA CU PLANȘA G06


ANEXA Nr. 5

LA HOTARAREA NR


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U POPOVICI

SthirnMm rețiXijlijLjJr

grafic de racordâfepfariseJ


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G04


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA GO4


xrwixT | ceearr*

■.O. mWALATORUL «JtJb.

«.G; JW7MI itr. Grtyore Urtcj»* rr.n, s

CJLA JI77W

sp«ancAȚ« t  mm

MMftAT

1 sto

SEF PROIECT inq OJPAKMH PROIECTAT jng-CUPAKWI OESUlAT    fir».ENEA PETRU f

A

CE

Du»

3013


KUMA1N1A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUATENȚIEI

Avizele obținute de la deținătorii de utilitali subterane suni informative, fapt pentru care lucrările ce ^apetuia si umpluturi se vor execute manual In prezenta deținătorilor de utilitali subterane.

- înainta de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețetelor cu utrttal: existente

 • ■ La toate ciadrila prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterana de gaza naturale, se va realiza etanșate* tuturor trecerilor de orice utilitate prin pereții clădirilor In conformiste cu NTPEE/20O8 si sa vor monta rasuflatori pe foaie Instelat! lle subterane care Intri el ies dn cledlri.

• Se va trase amplasmentul conductei de gaze naturale cu respecte rea distantelor fata de celelalte ielele cu utrStsil si construcții. In conformitate cu NT PEE/200#, Tb. nr. 1 el condițiile Impuse In avizele deținătorilor do utilitsti In zona

 • ■ La trasarea * montajul conductelor w vor respecte toate condltiite Impusa de către lob furnizorii da utilitali din zona do amplasamn*.


NOTA

 • ■ Proiect* v» 1 verific* de verile**, atest* MORT pt xpedsiitate IG la toata cerințele de caltate ct. 1(X1995

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA: CF. H.G. 78M7 - NORMALA (C).

 • ■ Proiecția antlcorosive a tăvi din OL aeriana * suportitor sa va reaiza prin grundtere cu grund ninium plumb in doua straturi * vopsire cu vopaaa ul* gaban india In doua straturi.

 • - Conducta de gaze naturale presiune mode Dn 800 mm va aupratravoraa panta Negel cu montaj pe structura de raristenta conform proiect do spedeltete "Supratraveraate Parau".

 • - Conducta do gaze naturala presiune modo, Dn 300 mm, va supratravoraa perete Trebes pe structua da ruislenta ce se va realiza conform proiect de apedattate Intocrritda cairo s.C. HIDROINSTAL SRL Bacau.

 • - Prezenta ptsnsa sa va consulta împreuna cu plantate G 01... G+4 ta piesele scrise.


ANEXA Nr, K

LA HOTARAREA NR.J265 DIN


VULCANIZARE AUTO t: 2136


SC Popasul Trebes SRL


PRMpr PRpr PHMp


Cladri aristanta Limita do proprietate Trama iliăittaa

Spttiu vsnte Conducta «sbfbutaa gaze naturale presiune redea dn OL, mort* îngropat - axlstarta Conducta dsiributto gaze naturale presiune modo dn OL. montaj îndopat - sxlstarte Conducta dtabtbutte gaze naturale preta una modo dn OL, montaj aerian - existente Conducta dtetributle gaze naturale presiune medio dn OL, mort* îngropat - ariatanta ce m va Wocta Conducta distribuția gaza naturale presiune mede dn OL, montaj aerian - existente In ca sovalnfocta Conducta gaze naturale preta une Joasa dn PE, cu montaj îngropat - «xisterXa ce se va dezafecta Conducte distribuția gaze naturale presiune medie dn OL, praizotata cu montaj Injopd - proiecția Conducta detributle gaze naturale presiune mede dn OU montaj aerian • prdactato

Conducta detributfo gaze naturala prariune redusa dn PE 100 HO SOR11, mertj îngropat - prdectsta Branșament gaze naturale pretarete rarfasa cu PR/PRM - existent Branșament gaze naturtaa preshaie mede cu PR/PRM - existent ce sa va Intacta Branșament gaze naturale preokrro medie cu PR/PRM - «xistert Branșament gaza naturale presiune redusa dn PE 100 SOR11, cu PR/PRM - proiectai Branșament gaze naturale presiune medio dn otel, cu PR/PRM/SRM - proiectai

Post regtara-mesmra gen naturale presiune redusalpreslune Joasa, montei la Imita de propriotaa - proiect* Post reglare gaze naturale presiune redusa/preslune Joasa, montat te Imita de proțrirtate - proiect* Post reglaro-masurare gaze naturale presiune mede/ptesiune Joasa, montai ta Imita de proprietate- proiect* Post reglare gaze naturale presiune mode/presluno Joasa, montei la Irrita de proprietate • proiectat Statie reglare gaze naturale presiune med «/presiune rerfosa, montat ta Irrtta de proprtetate-proiect* Statie regtare-maturere Predare Bacau gaze naturale presiune Inaltsforetaun» mede - axistorta

Post reglare - măsurare gaza naturale presiune redusa/preslune joasa, mont* ta Imite de prnpridaie - existate Post măsurare gaze naturale presiune joasa, mort* te Imita da proprietate - existent

Piesa do trsruitle PE/OL - proiectat

Cămin vane gaza naturale - existe* ce se va dezafecta Panouri semnalzars • existente

Arbori exister* In zona Cămin vizitare ape uzate - eadstent Canin vizitare apa potatea ■ existent Cămin telaeomunfc*ll - existent Punct nod In schema do cateta Teu egal - proiectat Teu redus - proiect* Cot (curbe) 4S* - prdect* Cot (curba) 90* • proiect* Cutie vizitare Rr troxor - proiectata Tub de protecție conducta si branșament gaze naturale - proiect* Stâlpi eleclrid - «taier* Vana închidere conducta gaze naturale • proiectata Linia electrica subterana - existente Unle electrica aerian» - «detenta

Retea telecomunicații subterane - existenta Fibra optica tetacomutacad - «ristenta Conducta spapototila-existente                                             ,

Conducta canalzare ape uzate menajere - existente                        ■ - f -f < /fiz . .fifi

Poet de maaura pentru determinarea potentatofoi electric

26
SC BERE LICHIOR MĂRGINENI

Sociu Gheorghe F. N.


LQrlSNmcVtS \ PriMprl


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOV


Gbinea Daniel


Blanca DanJoan grafic d& racordare planșe

PREȘ 1NTE DE ȘEDINȚĂ

NĂSTASK^IARIA-RALU


!l

i:


SC Radix SRL


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA G05


Rusu Neculai


Calinescu Iulian


SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA GO5


',eSJorr°" j ■*"•      J

CttWJ*

«zrerwrrtxPoxTU* wjn*Ts

S.C. mWTAXsA^rOMEHa «Jtx,

AC.: jMrrrravi            CMtimtl

xff. OrtaoreUrvcMrr.rf. sueemr TiWMfUirOTMMtrii

BemEdar, E-ON GAZ DISTRIBUȚIE SA. TARGU MUREȘ C.R. Bacau

pite-

I irxarWAțe,                iqiut

sen proiect^, c lip* kmh

IW1

(600

TkIupiuM ÎNLOCUIRE CONDUCTE * BRANȘAMENTE OE OAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA S PRESIUNE MEDIE, pe strania: Arcadle Bvptakt M Cate»Mate o*, Intre SRHPi Bacau st S.C. Pambae, fot Barau, M- B*®-1

PROIECTAT ! Ing CUPAKMH   | l /

OESt HAT    in) EHEA PETRU '/ ( /

OtU

MU

Țithi plinrt: lnk*ai ir» conducta g. n. prw*Mmo rwfci***r»*d**

PLAN DE SITUAȚIE

•V

— --


CONOTU DE EXECUȚIE


ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LAHOTADAn ANEXA Nr.«?-%■ a hotararea nr Ărî nn., 1nk-<®ODIN 12.08.2013
SC BERE LICHIOR MĂRGINENI

SC BERE LICHIOR MĂRGINENI

Pavai Sandu

Proprietate particulara
/ Paulet

Paulet Florin

Dogaru U»n

Qi-IOUNaut


SC VASION SRL

PREȘEQ1N

SC V1NALCOOL SA CENTRU

OjogNelu Dani

A1ENT1EI

Avizeleobtmuie Oe Iu detinoroni de uUlitoti subterane sunt informative, fapt pentru care lucrările de săpătură si umpluturi se vor executa manual in prezenta detinalontorde uliilati subterane,

înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utilitati existente.

- La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterane de gaze naturale, se va reabza etansarea tuturor trecerilor de orice uti litate prin pereții clădirilor in confomiaie cu NTPEB2006 si se vor monta rasuflatori pe toate instalabile subterane care mira si ies cin clădiri.

Se va trasa amptasmentul conductei de gaze naturale cu respectarea distantelor tata de celelalte rețele cu utilitati si construcții, in jonlormuale cu NT PEE/20O8, Tb. nr. 1 si condițiile impuse in avizele deținătorilor de uribiaii «1 zona.

La trasarea a moralul conductelor se vor respecta toate condițiile impuse de către lori tamizoni de utilitari din zona de umplasamnet

NOTA

 • - Proiectul va I variAcat de varifcator, atestat M DRT pL specialitate IG la toate cerlntate de calitate cf. Legii 1t¥1995.

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA CF. H G. 76M7- NORMALA (C).

 • - Protecția anUcoroatva a tăvii din OL aeriana ai suportiJcraa va reafcza prin grundure cu grund rranium prianb In doua stratul ri vopsire cu vopsea ulal galban IncNa in doua straturi.

 • - Prezenta ptansa m va consulta împreuna cu ptensaie G01... G44 V piesete caisa.


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVICI


NUM

MMAT

ÎEFMKXCCT

tng.CMAAKWK

HKMCTAT

tițCLJPAKMM

ax

DEAENAT


o'lMSWUJC.^'LEGENDA:


Ctodrl «detente Urnita de proprietate Trama «tractai»


OuOLfaSpatiu veido Conducta distribuție gaza natural» presiune redusa dn OL, montaj îngropat - asistenta Conducta dstrfbuti» gaz» naturale presiune med» dn OL, montaj îngropat - «latenta Conducta dtatrtbutto gaz» naturala presiune mede dn OL. montaj aerian - «Manta Conducta dstrtbutie gaza naturala preshme mode dn OL, montaj îngropat - «tatanta ce se va Intacta Conducta dstributi» gaza naturale presiune m»de dn OL, montafi aerian - asistenta In ce se va înlocui Conducta gaza naturala presiune joasa dn PE, cu montaj îngrop* - asistenta c» sa va dezafecta Conducta dtetributle gaze naturala presiune medto dn OL. pretzoMa cu montaj îngropat * proiectata Conductedfetributlegaze naturala presiune mede dn CL, montaj aerian-proiectate

Conducta dstributle gaze naturale presiune redusa dnPEIOOHD SOR11. montaj îngropat - poiecMa Branșament gaza naturale presiune rodine cu PfVPRM - asistent

Branșament gaz» naturale presiune medfe cu PR/PRM - asistent ca *• vn înlocui Branșament gaze naturale presiune mede cu PR/PRM - exMert

Branșament gaz» natural» presiune redus» dn PE 100 SDR 11, cu PR1PRM -proiect* Branșament gaze naturale presiun» med» dn oM, cu PRIPRM/SRM • proiectat Post raglare-masurare gaze natural» presiune roduso/presiune Joase; montat Is Imit» de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune redusa/preslune joasa, montat ta ferite de prapriefele - proiectat Poet reglare-masurara gaz» naturale presiune medeîprasiunajoesa, montat la fcrife d» prcgriobfc- proiectat Post reglare gaze naturale pretauw meda/pretaun» Joasa. morM ta ferita de proprietate - proiectat Statle reglare poze natural» presiune mede/preeiun» radu»». morM le fertta de proprisMe - proiectat Stație nglara-mssurare Predare Bacau gaze naturale proriuns MbUpresbne mede - «tstwts

Post reglare - măsurare gate naturale presiune redusa/preslune joasa, montat Is ferite de proprietate - «latent Post măsurare gaze naturale presiune joasa, montat te ferita de puprietate - «tdstsot

Piesa ds tranziție PE/OL - proiectai

Cămin vane gaze naturale • exnrtent ce sa va dezafecta

Panouri semnaflzere - asistente

Arbori extatenti In zone Canin vizitare ape uzata - «talent Cămin vizitare apa potabila - asistent Cântai telecnmunicali - existent Punct nod In scheme de calcul Teu egal - proiectat Teu redus - proiectat

Cot (curba) 45* - protocbfr Cot (curbe) 90* - proiectat CuB» vizitare fir trasor - protecMa Tub de proiect!» conducta si branșament gaze naturale - proiectat Stelpi electrici - «ristent

Vana închidere conducte gaze naturale - proiectate

Uri» electrica subterana - asistonte Urie electric* aerian - existente Rețea tetecomuricad subterane - «dsterta Fibra optica tetecomuricaH - «latente Conducta ape poteUte • existente Conducte canofizere ape uzate menajere - ratatenta Poet da măsura pentru detenrinarea potertiaMta riecMc


COMXm DE EXECUȚIE

 • - Toate meterialal» vor avea carttficat ds cafitate, garentl», agrement tehnic si cartdcat de confomitate de la furnizor

 • - Distanțate rririme Intre conductele de gaza naturale ta dferite instalații al construcții subterane vor I d. tebektai nr. 1 dn NTPEE/2008 ta condtiilor Ințuse prin avizata furnizorilor de udlteti anexate;

 • - Diametrul Interior el tubului ds protecție se Stabilește In hmdte de dametni exterior si conductelor

a) Conducte de dtotributi* gaza naturale dn OL:                b) Branșamente gaze naturale dn PE:

-otel dl tub" de cond izolata+ 75iran;                    -otel d tub«decondIzolate + 50mm;

-PE d tub «de cond + IOD mm;                   -PE d tub» de cond + 50 mm;

 • - Conductele sa vor fixe In tubul de protecție cu cedare pentru dstentlere dn poOeiitena (cf. detolu anexat);

 • - La conductele din PE rasuBstodls sa vor manta:


ANEXA Nr.^-rf

LA HOTARAREA NR.X553 DIN 12.08.2013


 • - pentru conducte de praMaie mede:

 • - încercarea de reristente se va tace la prostimea de 9 bar. Snxf de 1 ora;

 • - încercarea ds etensioteto se va tace la presiunea de 6 bar cs manevrare» armaturilor timp de 24 ore (se va întocmi dagrama pentru presiune si tomperatwa) - ai respectarea condițiilor din NTPEE/2008 - Cop. 12.

 • - Verificările de presiune ta controlul îmbinărilor sudate constituia teza ilixurn frânte cf. pragramuW ds urmărire a execuției lucrărilor , anexat -Firul trasor va tdn cupru cu s"1,5nwnp siva avea rezistenta de strapiatgere a izolației de rrtav 5 Kv;

 • - Verificările ta încercării» firului trasor vor I efectuate da laboratoare ocredtste;

• îmbinările ta conductele din PE 100 ne va face prin termotaiune cu element încălzitor pentru cete cu De z90 mm si prin electrofuziune prin intermediul eleclrafttingixilor din PE100 pentru De >32 rrrn;


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


 • - ImbinMte Intre conductele dn PE 100 HD ți Intre conductele ți ttinguritacin PE 100 HD se vor face prin lermofaziune cap te cap sau prin procedeul de etoctrofuziune cu electroitinguri cu aparate de suduri care sunt agrementele tehnic In Romtinla de ofere «genele abilMe. avsnd verificările tehnice in termen de valebiHrie;

 • - îmbinările conductelor dn otel montate in carosabil se vor Interi cu edse conform NT PEE/2008 sl dstelu anexat.

 • - Trecerea de la conducta efin PE ta conducta dn otel se va tace cu racorduri de traozMe PE 100 - OL - omologate , având certificate de conformitate si garanția

 • - Adâncimile de pozare »te conductelor de te fete torentata tastenattzal ți generatoare» superioara a conductei va fi de rrin. 0.90 m.

 • - Se va acorda atenție deosebit* periru pfistrarea (Montelor irinimo de protecție st slgurant* conform NTPEE/2008 - arL3.12-3.1B, STAS 8591/1-97 si eondtitor impuse prin avizele obținute.

 • - La trasarea conductelor de gaze si la montarea tor va I safidtat proiectantul. delegatul O.S.D.sl detegatti daUnatorifor do utntatt subterane.

 • - Lucrtrite se vor efectua numai sub supraveghsree InstetatnnM autorizai In gaze, fpadti H D, responsaUlui tehnic cu execuți a autorizat din partea executantuU si dttgintele de șantier autorizat, de MORT, dta partea beneficMuU (cf. LegU 10/1995).

 • - Sfipfiturfto se vor «acute numai manual, eveotuslala alte ratele dacoperiato se vor proteja corastwnzfiior.

 • - Îmbinările prin sudura cep ta rap vor corespunde clasei de catiteto II - tf. fZl ți vor fi verificate:

 • - vizual 100 % dn toteM sudurilor

 • - prin gsmegralere 25 % dn totalul sudurilor cf. Normativului 127 ta CR13 - 2003, colecția ISCIR.

 • - ImUnarile do cu* vor ■ verificata cu Ichlde penetrate 100% din numeral total a sudurilor.

 • - îmbinările prin sudura te conducte de gaze naturala dn tevl de otel amplasate kt zone carosatfita a» vor interi cu eefise metefice iruaitato prin sudura electrica.

 • - Conductele aeriene se vor proteja anttcorosiv prin grunduire cu grund rninium de plumb in 2 straturi sl prin vopsire cu vopsea uiel gatien închis In 2 straturi - d. STAS 8589 sl spedficatbkx din fisa tehnologica anexate;

 • - După teminaras lucrărilor, terenul afectat se va aduce ta stane inițiate (refacere carosabil, trotuar, spatii verzi, etc.)

 • - Pe percutau! deraierii «ocutiei lucrărilor se vor încheia documentele prevăzute In program* de verificare sl de cunirol a cafitetH lucrarltar.

 • - La toate ctedrite prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterane de gezs naturale, se va resfiza utensarea tutuor trecerilor ds orice utiitate prin perett clădirilor in confomitate cu NTPEEffiOOB ol se vor monta rasufiatori pe toate InstatetWs etMarane came intre sl tas dn ctedri.

1 - Marcarea conductei de dtatributi» gaze naturale se va face de către executant prin Inscripții pe pisari» amptaaate pe construcții, pa stelpi sau pe alte repere fixe din vecinătate, cf. ari

! 5.11-8.14 din NEPEE/2D08,

i Realizarea Instalațiilor de protecție împotriva tensiunilor Induse seva tace In conformitate ai Normativul 17/2011:

ATENȚIEI

I - La trasarea sl montajul conductelor se vor respecta toate condtlite impuse de către toti furnizorii de utifitutl dn zona de smptasamneL


ATENȚIEI

 • - Avizele obținute do la deținătorii de utilitari subterane sunt informative. fapt pentru care lucrante da săpătura si umpluturi se vor executa manual in prezenta detinatonlor de ubitati subterane

 • - înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utilitari existente

 • - La țoale clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor sl branșamentelor subterane de gaze naturale, se va realiza etansarea tuturor trecerilor de orice utilitate piin pereții clădirilor in conformitate cu NTPEEI2008 si se vor monta rasuflalori pe țoale instalațiile subterane care intra si ies din ciadlri.

 • - Se va trasa amplasmentul conductei de gaze naturale ce respectarea distantelor fata de celelalte relele cu utilitati si construcții, ir conformitate cu NT PEE/200B, Tb nr. 1 si conditifle impusa in avizele deținătorilor de utilitati in zona

• La trasarea si montajul conductelor se vor respecta toate condițiile impuse de către toti furnizorii de utilitati din zona de amplasamnet

NOTA

 • - Proiectai va fi verificat da verificator, atestat MDRT pt apadafitete 1G In toate csrințeto de cantate cf. Legfi 10/1995. -CATEGORIA DE IMPORTANTA: CF. H.G. 7W97- NORMALA (C).

 • - Protecția »nticxxo»rv» ■ țevii rfin OL aeriana ta supwtltor *• va realza prin grunduire cu jgiaxl mfrilum plumb In doua straturi sl vopsire ai vopsea uM galben închis in doua straiuri.

 • - Prezenta planșa se va consulte krvreuia cu planșeta G 01... G44 sl piesele scrise.16
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA

Popa Adela

Municipiul Bacau

PREȘED1N1
NĂSTASE M

STATIE 110 KV MARGINEA S.C.E-ON MOLDOVA

SC AGRICOLA INTERNATIONA
:!          3BÎS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QXjpiU POPOVICl--

-V   ' y .

cerwtA

•,C_ XWrAXdkTORVli r>-L.

R.C.:JW7|7Sn              C.FjJT>f7ntW

«îr. Gripor» Uwftț «1f» SucvmS TaMtonta:

Bamrffcltf: E-OH GAZ TOIMBUITE SJL TARGU MUREȘ

MraKATi

NUME

■0MAT

■caft

1 ;BOD

ntfcf pratoctr ÎNLOCUIRE CONDUCTE S BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE PRESWNE REDUM M PRESRME MEDE, p»      Areadte INpWH 4 Cate MeteML

Intra BRMP1 Bmcmi M t-C,        loc, Bmml)wL Difwi

F4Z*

DTAC

"gm1

SEF pnOCCT

in0L CUPAIQAN

PROIECTAT

Ing, CUPA DAN

DMi

2ffl3

TWM ptata*: Mocite conduct* o. n, pratena radUMtedto

PLAN DE SITUAȚIE

DESENAT

rț enea petru

EROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
LEGENDA:


I IS

I FA


ANEXA Nr. dt$-

LAHOTARAREANR.x?££>DIN 12.08.2013


Clădiri existente

Limita de proprietate

Trama stradala

Spațiu verde

Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din OL, montaj îngropat - istenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj îngropat - exigenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj aerian - existe Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL, montaj îngropat - exlstentțce se va înlocui seva înlocuiT

Q.

Â

CVFT


</

Ol


Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL, montaj aerian - existenta in Conducta gaze naturale presiune joasa din PE, cu montaj ingropat - existenta ce se va d Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, prelzolata cu montaj ingropat -Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj aerian - proiectata Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din PE100 HO SDR11, montaj ingropat - proisctala Branșament gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent ce se va înlocui Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent Branșament gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, cu PR/PRM - proiectat Branșament gaze naturale presiune medie din otel, cu PR/PRM/SRM - proiectat Post reglare-masurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat ia Unita de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat Post reglare-masurare gaze naturale presiune medle/presiune joasa, montat la Unita de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune medle/presiune Joasa, montat la limita de proprietate - proiectat Statle reglare gaze naturale presiune medle/presiune redusa, montat ia limita de proprietate- proiectat Statle reglare-masurare Predare Bacau gaze naturale presiune inalta/presiune medie - existenta

Post reglare - măsurare gaze naturale presiune redusa/presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent Post măsurare gaze naturale presiune joasa, montat la limita de proprietate - existent Piesa de tranziție PE/OL- proiectat Cămin vane gaze naturale - existent ce se va dezafecta Panouri semnalizare - existente Arbori exlstenti in zona Cămin vizitare ape uzate - existent Cămin vizitare apa potabila - existent Cămin telecomunicații - existent Punct nod in schema de calcul Teu egal - proiectat Teu redus - proiectat Cot (curba) 45’ - proiectat Cot (curba) 90* - proiectat Cutie vizitare fir trasor - proiectata Tub de protecție conducta si branșament gaze natur Stâlpi electrici - existent) Vana închidere conducte gaze naturale - proiectata Linie electrica subterana- existenta Linie electrica aeriana - existenta Rețea telecomunicații subterane - existenta Fibra optica telecomunicații - existenta Conducta apa potabila-existenta Conducta canalizare ape uzate menajere - existenta Post de măsură pentru determinarea potențialului electric
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OV1DIU POPOV


ATENȚIEI

Avizele obținute de la deținătorii de utilitati subterane sunt informative, fapt pentru care lucrările de săpătură si umpluturi se vor executa manual In prezenta deținătorilor de utilitati subterane.

 • - înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utilitati existente.

 • - La toate clădirile prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor si branșamentelor subterane de gaze naturale, se va realiza etansarea tuturor trecerilor de orice utilitate prin pereții clădirilor in conformitate cu NTPEE/2008 si se vor monta rasuflatori pe toate instalațiile subterane care intra si ies din clădiri

 • - Se va trasa amplasmentul conductei de gaze naturale cu respectarea distantelor fata de celelalte rețele cu utilitati sl construcții, In conformitate cu NT PEE/2008, Tb. nr. 1 si condițiile impuse in avizele deținătorilor de utilitati In zona.

 • - La trasarea si montajul conductelor se vor respecta toate condițiile impuse de către toti furnizorii de utilitati din zona de amplasamnet.

NOTĂ

 • - Proiectul va fi verificat de verificator, atestat M DRT pt. specialitate IG la toate cerinjele de calitate cf. Legii 10/1995.

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA: CF. H.G. 766/97 - NORMALA (C).

 • - Protecția antlcoroslva a țevii din OL aeriana si supartllor se va realiza prin grundulre cu grund minium plumb in doua straturi si vopsire cu vopsea ulei galben închis in doua straturi.

 • - Prezenta planșa se va consulta împreuna cu planșele G 01 ... G44 sl piesele scrise.
^“ZSușlengtiea Ion


SC,CERE AL CPM/SA


INSTALATOR AUTO (UZAT OAZE NATURALE PSTTRU PROIECTARE


/tat CUPA

loan predai ID, or. 311100101

ANRGN BanmttlaM.ll.101» .MrfWfe S.C, INSTALATORUL 8JLL.

StccrarStr. T. VWnilrnea, nr. 11

Senatttou.*........ Ț„,.... fcȚ.......

DETALIU 14 I


i Conducta distribuția g.n ptaaluna media OL Dn=700 cnm, axitiarrta In /‘■L. exploatare montaj îngropat


I

i

i

' L. .      .

1

VERIFICATOR/ j

EXPERT    ■

NUM

SEMNAT. |

CERINȚA

referatiexfertizA «udata

Pn>*tt

0.2012-11-fM

s.c. nr«ALATORvxi ® Jt a.

R.C.: J 33/1575/92                   C.F.: R 3177709

str. Qrigon Uracfia nr.19, Sucmvs / TaJafon/Fax: 0230/551719


Beneficiar: E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. TARGU MUREȘ

C.R. Bacau


SPECIFICAȚIE

1    NUME

SEMNAT

SEF PROIECT ; Ing. CLIPA lOAN

PROIECTAT

‘ ing. CLIPA IQAN

or

DESENAT

ing. ENEA PETRUTi! Iu proiect ÎNLOCUIRE CONDUCTE SI BRANȘAMENTE DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI PRESIUNE MEDIE, pa străzile: Arcadla Siptllld sl Calea Molnutl, Intra SRMP1 Bacau al 8.C. Pambac, loc. Bacau, Jutf. Bacau


Titlu plan|4t Inloculrt conducta g. n. pra*luneredu»A/medi«

PLAN DE SITUAȚIE


F*Z*

DTAC


PLANS* NR

G09