Hotărârea nr. 262/2013

Hotărârea nr.262 din 12.08.2013 Hotarare privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafata de 11.376 m.p.

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.383/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii terenului afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau cu suprafața de 11.376 m2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul comun nr.5887 din 07.08.2013 al Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari si al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Solicitarea nr.2749 din 06.08.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.34458 din 06.08.2013;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr.5888 din 07.08.2013;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 5889 din 07.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 258/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 259/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 260/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 261/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 262/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art.8, alin.(3), lit."a" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art.12, alin.(l), lit.”e” si art. 14 lit."b" din Legea nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare(*republicata*);

-Prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publica ♦actualizata*;

-Prevederile art.47, art 117 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

-HCL nr.383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”c” , art.36(5) lit.”a”si ale art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l. - Se aproba completarea Anexei nr.3 la HCL nr.3 83/17.11.2010 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul suplimentarii bunurilor concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu terenul afectat de Statia de Epurare a Apelor Uzate Bacau in suprafața de 11.376 m2, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., Administratorului Public al Municipiului Bacau, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Locatari, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si va fi adusa la cunoștința publica conform legii.NR. 262

DIN 12.08.2013

N.O.P., C.F1J M.NJEx.1/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA IaHCL. NR.262


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI intravilan

Scara 1:2000

DIN 12.08.2013CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POV1CI


■CONTUR ÎMPREJMUIRE SE.A.U


.       '"yt^r^ra?09'300 f


n

8

1

■a»

3