Hotărârea nr. 261/2013

Hotărârea nr.261 din 12.08.2013 Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii - CNI - SA a imobilului "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor" din Municipiul Bacau str. Gral Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafata de 50.980 mp, in scopul finalizarii obiectivului "Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor" din Municipiul Bacau.

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI- SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5923/08.08.2013 al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5924/08.08.2013; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5925/08.08.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 253/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 254/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 255/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 256/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 257/12.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art.3(3) si art.5 din Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Naționale de Investiții - « C.N.I. « SA., actualizata;

-Prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata si actualizata ; -Adresa nr. 34535/07.08.2013 inaintata de Compania Naționala de Investiții SA; -Prevederile art.3(l) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată, -Prevederile art.47, art 117 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

In temeiul art.36(2)lit.”d” , art.36(6) lit.”a” si art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l. - Se aproba transmiterea in folosința gratuita a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980 mp situat in jud. Bacau, localitatea Bacau, str. G-ral Guse nr.2-4, identificat potrivit Planului de situație si extrasului de Carte Funciara nr.63381 din data 08.09.2010 al Cârtii Funciare nr.63381, nr.Topo 63381, anexate si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Imobilele identificate la art.l se transmit in folosința gratuita către SC Compania Naționala de Investirii SA pe toata durata finalizării construcției “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

Art.3. - Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art.l din prezenta hotarare, se va face in condițiile legii, pe baza de protocol de predare-primire intre Municipiul Bacau si SC Compania Naționala de Investiții - CNI SA.

Art.4. - Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau, sa semneze in numele si pe seama Municipiului Bacau, Protocolul de predare-primire cu SC Compania Naționala de Investiții C.N.I. - S.A. precum si orice alte modificări si completări convenite de către parti, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu indeplinirea obiectivului prezentei hotarari.

Art.5. - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Poprietari si Companiei Naționale de Investiții SA.NR. 261

DIN 12.08.2013

N.O.P., C.F1./ M.N./Ex.l/Ds.[-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Documentația privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI- SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Beau str. Grai Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980,00 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

(.!

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Asupra cererii introduse de PASCU LIVIU privind Actualizarea informații tehnice, si in baza

i'documentelor atașate:

- act administrativ nr. autorizație de desființare 3/02-02-2007 emis de PRIMĂRIA BACAU,proces verbal la terminarea lucrărilor de demolare;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind ^îndeplinite condițiile prevăzute in legea 7/1996 republicata, tariful de 2820 lei achitat prin documentul de plata:

-ordin de plata nr. 263/06-09-2010 in suma de 2820 RON,

• pentru serviciul cu codul: 262,

nica ban


2

, ..m .. .m


  • - imobilul cu nr. cadastral 12670, înscris in cartea funciara 63381 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 35164) / UAT Bacau avand proprietarii: Municipiul Bacau in cota de 1/1 de sub B.l;

  • - se noteaza demolarea construcțiilor sub B/2'din cartea funciara 63381 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 35164) UAT Bacau;

se noteaza actualizare de informații cadastrale . sub B/3 din cartea funciara 63381 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 35164) UAT Bacau;

Prezenta se va comunica pârtilor:

;5Pascu Liviu,

JCu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau / judecătoria in circumscripția careia se afla imobilul, >e înscrie in cartea funciara si se. soluționează de către registratorul-sef/instanta judecătoreasca ^competenta.

^Registrator,

IMoroca Ioana
ANCPI

u it c ,» r> a s t * ii si


Nr. cerere

35251

Ziua

08, ■

Luna

09^

Anu)

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


h. Partea I. (Foaie de avere)
TEREN intravilan

Adresa: Bacau, Strada General Ștefan Guse, nr. 2CARTE FUNCIARA NR. 63381 z Comuna/Oras/Municipiu; Bacau (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nn 35164 ) Nr. cadastral / Nr. topografic vechi imobil: CAD: 12670;

Top: -


Din acte: 113040;

Masurata:113068


; îi                   yiRețferințe^


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 63381 Comuna/Oras/Municipiu: Bacau (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 35164 )

icrieriprivitoarelaproprietate '                                                   Observații y

33102/ 25.10.2006

Act h.g„ 341 din 2006. protocol de predare primire nr, A. 1382 din 2006

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Constituire, cota actuala 1/1

Ai               |

(provenita din conversia CF 35164)

1 MUNICIPIUL BACAU - domeniul public, prin administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau

35251/ 08.09.2010

Act act administrativ, autorizație de desființare 3, 02.02.2007, emis de PRIMĂRIA BACAU, proces verbal la terminarea lucrărilor de demolare

2

se noteaza demolarea construcțiilor


C. Partea III. (Foaie de sarcini)
*s’.- 11 la Partea I


CARTE FUNCIARA NR. 63381

Comuna/Oras/Municipiu; Bacau (provenita (îin conversia de pe hârtie a CF Nn 35164 )


Categoria de ; folosința

i Intravilan

Suprafața (mp)

Nr t'TÎc Nr. tarla

Nr?' parcela

1     Nr.

Topografici

curți construcții

DA

Din icte: 113040 Masurata

-Sj;

gertific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, lastra ta de acest birou.

ffiezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public, gt^ achitat tariful de 2820 RON, ordin de plata nr. 263/06-09-2010, pentru serviciul de publicitate Imobiliara 262,

Asistent - registrator,

Î.ENUTA ALEXANDRESCU


Pagina 2 din 2


Nr. cadastral provizoriu :
CONFORM CU ORIGINALUL


Denumire : CURȚI CONSTRUCȚII ( RADIERE CONSTRUCȚII)

Adresa : str. General Ștefan Guse,nr.2,mun. Bacau

Proprietari: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Data :

Aug.2010


Executant:

Pascu Liviu

A: TEREN

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALA

Proprietar

Cota parte

Act de proprietate

Identificator nr parcela/ nr. topografic

Suprafața din acte (mp)

Descrierea imobilului

Cod parcela

Descrierea imobilului

Suprafața masurata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

H.G. nr.341 din

16.03.2006,protocol de predare - primire nr.A.1382 din 2006

113040

CC

CC

113068

Total

Total

113068

B: CONSTRUCȚIE

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALA


Proprietar


Cota parte


Act de proprietate


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


H.G. nr.341 din 16.03.2006,protocol de predare - primire


Suprafața din acte (mp) 57 582572 184


Descrierea imobilului


Punct control-C1Cod constr.


Descrierea imobilului


Suprafața masurata


adire administrativa-C2 Clladire administrativa-CB: CONSTRUCȚIE

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALA

Proprietar

Cota parte

Act de proprietate

Suprafața din acte

(mp)

Descrierea imobilului

Cod constr.

Descrierea imobilului

Suprafața masurata

394

Clădire dormitoare-C6

813

Clădire dormitoare-C7

54

Grup sanitar-C8

71

Grup sanitar-C9

813      <

Sădire dormitoare-CK

)

H.G. nr.341 din

815

Bloc alimentar-C11

16.03.2006,protocol

834     k

lagazie materiale-C12

CONSILIUL LOCAL AL

de predare - primire nr.A.1382 din 2006

571

Magazie popota-C13

MUNICIPIULUI BACAU

917     (

Sădire dormitoare-CI^

Autorizația de

54

Grup sanitar-C15

desființare

248

Punct medical-C16

nr.3 din 2.02.2007

573

Bloc a!imentar-C17

540

Sopron-C18

540

Sopron-C19

596

Magazie-C20

728

Sopron-C21

543

Sopron-C22

AUtSe'c^T^

732

Sopron-C23

986

Sopron-C24

U-       /g

667

Sala de sport-C25

|

COSF^RMCU ORIGINALUL
Nr. cadastral


B: CONSTRUCȚIE

Proprietar


Cota parte


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Act de proprietate

SITUAȚIA DIN

H.G. nr.341 din

16.03.2006,protocol de predare - primire nr.A.1382 din 2006

Autorizația de desființare nr.3 din 2.02.2007

ACTE

SITUAȚIA ACTUALA

Suprafața din acte

(mp)

Descrierea imobilului

Cod constr.

Descrierea imobilului

Suprafața măsurată

667

Sopron-C26

69      h

lagazie zarzavat-C27

69     K

lagazie zarzavat-C28

69      J

/lagazie zarzavat-C29

791

Atelier mecanic-C30

120

Remiza PSI-C31

312   D

spozit(remiza auto)-C<

\2

211

Atelier-C33

725

Magazie-C34

731

Magazie-C35

733

Magazie-C36

712

Magazie-C37

71

Grup sanitar-C38

628 (

Clădire dormitoare-C3J

)

389

Atelier-C40

198

Magazie-C41

110

Cotet-C42

118

Magazie-C43

196

Magazie-C44B: CONSTRUCȚIE

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALA

Proprietar

Cota parte

Act de proprietate

Suprafața din acte

(mp)

Descrierea imobilului

Cod constr.

Descrierea imobilului

Suprafața masurata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

H.G. nr.341 din

16.03.2006,protocol de predare - primire nr.A.1382 din 2006

Autorizația de desființare

nr.3 din 2.02.2007

51

Statie spalare-C45

109

Baraca-C46

1095

Săli speciaiitate-C47

21263

TOTAL

întocmit: ing.
Recepționat..........


f PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

I                  SCARA 1:5000


Numele si prenumele proprietarului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIBACAU

Adresa:

Calea Marasesti,nr.6 tjud. BacauBSw® iiâ| rf iXvz/v^ v*

,       \W

£T ©/

o ><5r 1? jpîă

V Z^lîv0

ZJQsk/4*/

zftewWpfZ

*

Jk lJr         &

L ^Vzt X*^v1'/ /

xvSn^J

,jC?vx*^XlW \| 9\

\ A


ÎNTOCMIT ing. Pascu Liviu


AN


NR.11


plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 2000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

113068

Str. General Ștefan Guse,nr.2,mun.Bacau

Cartea Funciara

UAT BACAU


564400^


PUNCTE PE CONTURNume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

1

564211.598

644976.327

2

564462,742

645336.129

3

564460.080

645348.832

4

564442.910

645374.213

5

564359.820

645431.122

6

564346.672

645439.890

7

564237.215

645513.920

8

564225.628

645522.044

9

564094.591

645334.955

10

564159,426

645288.791

11

564051,556

645140.753

12

564091.640

645111.520

13

564103.770

645126.810

14

564165.450

645080.840

15

564130.640

645032.840


Suprafața măsurată = 113063 mp

Suprafața din act = 113040mpA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Valoarea de Impozitare [lei]

Mențiuni

1

CC

113068

PERIFERICA

Total

113068


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]

Valoarea de impozitare [lei]

Mențiuni

TRA'

^FptalXDE autorizare Seria C Nr. 200 Cale ii'e B I °


Executant?^ ing.PASCliXlVIU

ai-T "T -^Yiioy.
Se confirma suprafața din masuratofi introducerea imobilului in baza