Hotărârea nr. 26/2013

Hotărârea nr.26 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România şi de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea răspunsurilor la interogatoriul Consiliului Local al Municipiului Bacău solicitat de către SC Kaufland România și de către SC Transport Public SA Bacău, depuse la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile art. 67 (1) și (2) și ale art. 68 (3) din Codul de Procedură Civilă;

-Prevederile art. 21 (4), ale art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 1084/ 13.02.2013 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă răspunsurile solicitate de către SC Kaufland România, formulate și depuse de apărătorul ales Cozma Valentin în baza contractului de asistență juridică nr. 100085/ 2012 și a împuternicirii semnate de Primarul Municipiului Bacău conform HCL nr. 38/2010 modificată și completată prin HCL nr. 135/ 2010, la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă răspunsurile solicitate de către SC Transport Public SA Bacău, formulate și depuse de apărătorul ales Cozma Valentin în baza contractului de asistență juridică nr. 100085/ 2012 și a împuternicirii semnate de Primarul Municipiului Bacău conform HCL nr. 38/ 2010 modificată și completată prin HCL nr. 135/ 2010, la dosarul nr. 6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, y

\ z$ pE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-ONR. 26

DIN 14.02.2013

N.O.P. R.T7ExJ/I)s.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. <26 / /A 02. 20/3

Răspunsurile chematilor in garanție Consiliul Local Bacau si Municipiul Bacau la interogatoriul solicitat de SC KUFLAND SCA

1. Oportunitatea unui plan de urbanism este apreciata de fiecare consilier in parte după propria conștiința si voința.

2.,Avizele si acordurile sunt acte,tehnice preparatorii dar, in lipsa elementelor de legalitate, riu se' pot transforma in acte-administrative șui-generis. Documentația tehnica a fost depusa la instituția noastra.

 • 3. Lipsea un titlu de proprietate legal întocmit care sa nu aiba ca obiect un teren ce aparține Municipiului Bacau și care este atestat la zi inclusiv de HG 1347/2001 privind domeniul public al județului Bacau la poziția 134.

 • 4. Da. Pe rolul Tribunalului Sibiu exista dosarul 3950/110/2010 care

are. ca obiect anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate; act ce-are ca obiect terenul din Bacau, str: Narciselor 14 bis. '• •"        ' ; ' -..... ;........■

 • 5. PUD-ul a fost solicitat de SC Transport Public ȘA,: nu de ȘC

Kaufland SCA. ?..                    T


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXANR. 2 LA HCLNR. 26 / M.OZ.Zofc

Răspunsurile chematului in garanție Municipiul Bacau prin Primar, la interogatoriul SC Transport Public SA

1 .Intenția SC Kaufland SCA de a construi un spațiu comercial era de notorietate in municipiul Bacau.

 • 2. Niciodată reprezentantul legal al municipiului nu a participat la întâlniri cu reprezentanți ai SC TRANSPORT PUBLIC SA la care sa se discute orice fel de contract sau tranzacție imobiliara cu SC Kaufland SCA.

 • 3. Nu intra in competentele primarului sa isi dea acordul pentru derularea unor investiții, acesta fiind atributul Consiliului Local.

 • 4. Nu exista legătură intre cele doua acțiuni, fapt pe care ilcbhoasteti, fiindu-va comunicata deja rezoluția DNA (central) de neinceperea a urmăririi penale pentru abuz in serviciu, data ca urmare a plângerii penale formulata de d-v.

 • 5. Nu exista nicio legătură intre cele doua acte juridice.

 • 6. Nu exista nicio legătură cu prezenta cauza.

 • 7. Nefiind parte in contract nu putem "menționa0/ insera nicio clauza in conținutul acestuia.

 • 8. Numai consilierii locali pot vota admiterea sau respingerea, unui proiect

conform conștiinței si voinței fiecăruia, fara ca cineva sa le poata " dicta" o conduita;               '-V. c.:.

9; S-a răspuns deja la întrebarea 8.

lOiNu este nicio tegatura cu prezenta cauza.

11Nu:                                       ..             . i .-", v.-

12; Nu cunoaștem pozițiile, subiective ale co-contractantilor, deoarece nu suntem partiinconvenție;: *             .v

13\Nu.;. r;v v. •. .*;;

14’.Nu.: ■

15; Acest aspect nu.reprezintă o "fapta. personala’^

 • 16. 'Pe roluL Tribunalului Sibiuexista un dosar, unde se discutavaiabititatea.titlul ui de proprietatecu privire te Imobil.

 • 17. Nu si nu cunoaștem alte cauze, nefiind parti in convenție nu am asistat nici la negocieri si: nu cunoaștem nici punctele asupra carora nu s-au inteles părțile;

 • 18. poarConșiliuU_ocal poate adopta un PUD prin hotarare, nu Municipiul.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI