Hotărârea nr. 258/2013

Hotărârea nr.258 din 31.07.2013 Hotarare privind punerea la dispoziţia EON gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1769 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale  subterane, situat  pe străzile Arcadie Şeptilici, Calea Moineşti şi Corbului din municipiul Bacău.

dfyacăa

^ante/ud Zoccd <d Qdluntci/z^u/a^ ^ftaccUt

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1769 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Arcadie Șeptilici, Calea Moinești și Corbului din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

 • • Adresele Eon Gaz Distribuție nr. 1003/ 26.07.2013 și nr. 122630/ 24.07.2013 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 33543/ 24.07.2013 și nr. 33544/ 24.07.2013;

 • • Referatul comun nr. 78211/ 30.07.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 5650 din 30.07.2013;

 • • Raportul Compartimentelor de resort nr. 5651dîn 30.07.2013;

 • •  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 239/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 240/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 241/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 242/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, fevorabile;

 • • Prevederile art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

 • • Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

 • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. .șl" și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 30 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Corbului din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1739 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Arcadie Șeptilici și pe Calea Moinești din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. j

LA HOTARAREA NR.^ DIN 31.07.2013


Conducta distribuție naturale existenta PE KM) SDR H.Onb^niniCondiietn distribuție gaze naturale proiectata PI | Dl) SDR


MARCU Cristian

N.C.2610


10208

bnl00x6.4mm; VM.Om


președinte d bujor


<5*64.658


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVI
CU


PLAN DE SITUAȚIESE RACORDEAZĂ CU y PLANȘA G03

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


SE RACORDEAZĂ CU ? PLANȘA G03


teren


ANEXA Nr. 2»,

LA HOTARAREA NR. 258 DIN 31.07.2013


LEGENDA:


Qi=50 000 Nmc/h


S.N. T.G.N.-TRANSGAZ S.A.


\ • inii      \ yk!

EsSaj

vvSh VvRJj

\ V®


II


La SRS Cărămizilor Qi=2000 Nmc/hClădiri existente Urnita de proprietate Trama stradala Spațiu verde Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din OL, montaj îngropat - existenta


Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj îngropat - existenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj aerian • existenta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL, montaj îngropat - existenta ce se va înlocui Conducta distribuție gaze naturale presiune mede din OL. montaj aerian - existenta In ce se va înlocui Conducta gaze naturale presiune joasa din PE, cu montai îngropat - existenta ce se va dezafecta Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL preteolata cu montaj îngropat - proiectata Conducta distribuție gaze naturale presiune medie din OL montaj aerian - proiectata Conducta distribuite gaze naturale presiune redusa din PE100 HO SDR11, montaj îngropat - proiectata Branșament gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent ce se va înlocui Branșament gaze naturale presiune medie cu PR/PRM - existent

Branșament gaze naturale presiune redusa din PE 100 SOR 11, cu PR/PRM - proiecte! Branșament geze naturale presiune medie din otel, cu PR/PRM/SRM - proiectat Post ragiare-masurare gaze naturale presiune redusa/preslune joasa, montat la limita de proprietate - proiectat Post reglare gaze naturale presiune redusa/preslune (oasa, montat la limita de proprietate - proiectat Post reglere-masurare geze neturale presiune medle/preslune joasa, montat la Urnita de proprietate * proiectat Post reglare gaze naturale presiune medle/preslune Joasa, montat la imita de proprietate * proiectat Statle reglare geze naturale presiune medle/preslune redusa, montat la Omită de proprietate - proiectat Statle reglare-mesurare Predare Bacau gaze naturale presiune Inaita/presiuna media - existenta Post reglare - măsurare gaze naturale presiune redusa/preslune Joasa, montat la limita de pro Post măsurare gaze naturale presiune |oasa, montat ia limita de proprietate - existent Piesa de tranziție PE/OL-proiectat                        PRFRFniNTP nr

Cămin vene gaze naturale - exletent ce ee va dezafecta           rxe.^C.U11N 1 fc, ut

Panouri semnalizare ■ existente Arbori existând In zona Cămin vizitare ape uzate - existent Cămin vizitare apa potabila - existent Cămin telecomunicații - existent Punct nod in scheme de calcul Teu egal - proiectat Teu redus - proiectat Cot (curba) 45* - proiectat Cot (curba) 90* - proiectat Cutie vizitare fir trasor - proiectata

Tub de proiecția conducta sl branșament gaze naturale • proiectat Stâlpi electrici - existenti Vana închidere conducte gaze naturale * proiectata Unie electrica subterana - existenta Linie electrica aeriana - existenta Relee telecomunicații subterane - existenta Fibra optica telecomunicații - existenta Conducta apa potabila - existenta

ATENȚIEI

Avizele obținute de la deținătorii de utilitatl subterane sunt Informative, lapt pentru care lucrările de sapetura si umpluturi se vor executa manual in prezenta deținătorilor de uirllteti subterane.

înainte de începerea lucrărilor sa vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu uulitali existente. La toate dadinle prevăzute cu subsol, pe traseul conductelor sl branșamentelor subterane de gaze naturale, se va realiza -rtansarea tuturor trecerilor de orice utilitate prin pereții clădirilor In conformitate cu NTPEE/2008 sl se vor monta rasuilatod pe toate instalațiile subterane care intra al Ies din clădiri.

• Se va trasa amptesmentvl conductei de gaze naturale cu respectarea distantelor fata da celelalte rețele cu utilitati si construcții, in conformitate cu NT PEE/20OB, Tb. nr. 1 si condițiile Impuse in avizele deținătorilor de utilitati In zona.

■ la trasarea sl montajul conductelor se vor respecta toata condițiile impuse de către toU furnizorii de uUlileti din zona de rmpiasamnet.


NOTĂ

 • - Proiectul va II verificat de verificator, atestat M ORT pt specialitate IG la toate cerințele de calitate cf. Legii 10/1995.

 • - CATEGORIA DE IMPORTANTA: CF. H.G. 766/97 - NORMALA (C).

 • - Protecția antlcoroslva a țevii din OL aeriana si supoitlloc se va realiza prin gnmduire cu grund minlum plumb In doua straturi sl vopsire cu vopsea ulei galben închis In doua straiuri.

 • - Prezenta planșa se va consulta împreuna cu planșele GOI... 644 sl piesele scrise.
lo £ CONTRASEMNEAZĂ, â - ,■£ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P OVIC1«victanta


SPKmCATW

NUME

-1-------

SEMNAT

Wtl

1 500

SEP PROIECT

infl CUPAlOAH

NJ

PROIECTAT

«E-CUPA «AH

A,

k.

0«lt

hKtNJT no ENEAPETRU (


:ou


Titlu proiect; ÎNLOCUIRE CONDUCTE Sl BRANȘAMENTE DE OAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA « PRESIUNE MEDIE, pa Mraxlle: Areadta SapUUd al Cafas Molneatl. Intra 8RMP1 Bacau af S.C. pxmbec, loc. Bacau, jud. Bacau

Titlu pltnU: înlocuita conducta g. n. praaluna iwutaftntdlo

PLAN DE SiTUATIE


FAU PT+OC


PLAN 5*

GOI