Hotărârea nr. 257/2013

Hotărârea nr.257 din 31.07.2013 Hotarare privind preluarea unui imobil (2 clădiri şi terenul aferent) situat în Bacău str. General Ştefan Guşă, nr. 2-4 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind preluarea unui imobil (2 clădiri și terenul aferent) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr, 2 - 4 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 782122/ 30.07.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată nr. 5652 din 30.07.2013;

  • - Raportul Compartimentului de resort înregistrat nr. 5653 din 30.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 234/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 235/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 236/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 237/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 238/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art. 858 și ale art. 860 (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Prevederile art.l din Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

  • - Prevederile art. 9 (1) și (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1. - Se aprobă preluarea unui imobil (2 pavilioane și terenul aferent în suprafață de 1,13 ha) situat în Bacău str. General Ștefan Gușă, nr. 2 - 4, având datele de identificare prevăzute în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ART. 2. - Se aprobă transmiterea, la cererea Guvernului, din domeniul public al Municipiului Bacău și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale a patru imobile, astfel: str.Pictor Aman nr. 94/ D/ 13, str. Pictor Aman nr. 94/ D/ 14, str. Pictor Aman nr. 94/ D/15, str. Pictor Aman nr. 94/ D/ 16.

ART. 3. - Articolul nr. 2 își va produce efectele din momentul înregistrării în Registratura Primăriei Municipiului Bacău a solicitării Guvernului României -Ministerul Apărării Naționale, în sensul celor prezentate în respectivul articol.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Ministerului


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI J0ACĂU [CI

NICOLAE-OVIDIU


românia JUDEȚUL BACĂU j------CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLA4WE SITUAȚIE


564000


C^MONORANU W^#EL


DATA: 03.122012

WKMECTAWT AUTORIZAT

AUTORIZAȚIA NRJtO-BC-F OIMâOTT^-

Denumire proiect : TRANSFeK&5nSTRUCTH

Adresa: BACAU, Strada GeneratȘTEFANGUȘA, Nr.2^

Hr. proiect

Fata H.

Beneficiar:

CONSILIUL LOACAL BACAU

Proiectat

Upanoranu Pani

Scara 1: 500

PLAN DE

Planșa

Duemt

Upononnu Pani

—1

Data: HH2

SITUAȚIE

1


ANEXA

LA HOTARAREA NR.iS’T DIN 31.07.2013