Hotărârea nr. 256/2013

Hotărârea nr.256 din 31.07.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august- septembrie 2013.

HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august- septembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.5335/18.07.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul de specialitate nr.5336/18.07.2013;

 • - Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, nr. 233/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabil;

 • - Prevederile art.35, art.47și art.117 lit.,3” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • - Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

-Prevederile H.C.L. nr.221/31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile august- septembrie 2013 în persoana doamnei consilier Năstase Maria Raluca.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr.221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

 • a)      conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

 • b)      semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

 • c)       asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • d)      supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

 • e)       aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

 • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.


pstinta publica in condițiile legii si se comunică persoanei

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVIC