Hotărârea nr. 255/2013

Hotărârea nr.255 din 31.07.2013 Hotarare privind închirierea spaţiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafaţă utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE

privind închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 78196/ 05.07.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5311/ 18.07.2013;

 • - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 5312/ 18.07.2013;

 • -  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 230/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 231/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 232/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • - Prevederile art. 14 (1) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Prevederile pct. 9 lit. “s” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/ 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1309/ 27.12.2012;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 (1) - Se aprobă închirierea spațiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 96, în suprafață utilă de 15,5 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii lui ca sediu de către asociațiile de proprietari din zonă, identificat conform Planului de Situație, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) - Prețul de pornire al licitației va fi de 1 leu/ mp/ lună, conform pct. 9 lit. „s” din Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/ 2013.

ART. 2 - închirierea spațiului în suprafața de 15,5 mp se aprobă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

ART. 3 - Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadru de închiriere, conform Anexelor nr. 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Membrii Comisiei de licitației și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi desemnați, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

ART. 5 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractul de închiriere.

ART.6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

NR. 255

DIN 31.07.2013

N.O.P., f.DJR.TJEx.l/DM-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PREȘEDINTE DE Ș BUJOR CP.T. 96 - GEORGE BACOVIA r.AWPĂ ANEXĂ ET1


ANEXA NrJ

LA HOTARAREA NR. ĂEerDIN 31.07.2013


,           CONTRASEMNEAZĂ,

Legendă 1. Hol intrare ; SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

 • 2. Grup sanitar »                              POVICI

 • 3. Camera serviciuROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. &.........la

HCL NR.       DINI 310^013

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria ( ' Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = Bacău, str. G.Bacovîa, în incinta P.T. nr.96, conform schiței anexe

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 15,5 mp,

OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul în suprafață de 15,5 mp se află situat în localitatea Bacău, str.G.Bacovia, este situat în incinta P.T.96, și a rămas liber după lucrările de modernizare efectuate la * centrala termică..

Acest amplasament se închiriază în vederea recompartimentării și amenajării lui de către asociațiile de proprietari din zonă și folosirii ca sediu de asociație.

Chiriașii sunt obligați să execute lucrări de investiții pentru îmbunătățirea stării imobilului, să execute un zid despărțitor și un planșeu pentru delimitarea spațiului si a celor două nivele, grup social, ușă de acces, acestea fiind necesare deoarece în aceeași clădire, este în funcțiune centrala termică.

Investiția realizată trebuie să respecte P.U.Z. și P.U.D. pe bază de proiect legal avizat și aprobat, să fie în concordanță cu sistemele de calitate ISO 14001 și 9001 -mediu și de calitate.

Chiriașii vor face demersurile necesare pentru a fi racordați la rețeaua electrică, de gaze, de apă și canal, pe cheltuiala lor.

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, investiția realizată va face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

OBIECTIVUL URMĂRIT = AMENAJARE SEDIU ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

DURATA ÎNCHIRIERII =5 ANI

SPAȚIUL : 15,5MP

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 1 LEU/MP/lună

GARANȚIA DE PARTICIPARE î 500 LEI

CAIET SARCINI: 100 LEI

TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE : 100 LEI

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mârășești nr.6,......................... ora 13,00.

Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :..................... ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

Pot participa la licitație asociațiile de proprietari înființate în mod legal care demonstrează cu acte că nu au spațiu adecvat desfășurării activității.

înscrierea la licitație se face pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

 • -  certificat de înregistrare fiscală;

 • -  hotărârea de înființare a asociației;

 • -  certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • -  certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • -  dovada achitării caietului de sarcini a taxei și garanției de participare Ia licitație, prevăzute în anunțul publicitar (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);


 • -  dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

în cerere se vor menționa numele președintelui sau a administratorului, numărul telefonului de contact, adresa sediului, numărul contului bancar și denumirea băncii, numărul chitanțelor de depunere a taxei de participare și a garanției de participare.

Taxa de participare în valoare de 100 lei, caietul de sarcini în valoare de 100 lei și garanția de participare în valoare de 500 lei se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;


documente care privesc înființarea și funcționarea asociației; ștampila autorizată a asociației;

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

A

închirierea imobilului din Bacău, str. G.Bacovia se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de....................... orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Licitația se va desfășura în data de ......................... orele 13,00, în prezența

( A comisiei de licitație stabilită prin HCL și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr.3/04.01.2013, adică 1 leu/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la 0,5 lei/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual cu rata inflației, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de pornire.

In cazul în care la prima rundă de licitație nu se prezintă nimeni,se prezintă un singur ofertant sau licitația nu este adjudecată, aceasta se va repeta în maxim 15 zile . calendaristice, calculate de la licitația anterioară, cu respectarea prezentei metodologii.

înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

în cazul repetării licitației, dacă la licitație se înscrie o singură asociație de proprietari se va trece la metoda de negociere directă, fără a scădea prețul de pornire al licitației.

Dacă adjudecatarul licitației nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanția de participare la licitației iar amplasamentul va fi disponibilizat organizându-se o altă licitație.

Pentru ofertantul care a fost declarat câștigător al licitației, garanția de participare va fi considerată avans la plata chiriei.

Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău în termen de 5 zile calendaristice de la data licitației, respectiv a repetării acesteia.

Comisia de licitație va încheia procesul - verbal de desfășurare a licitației în care se vor menționa, persoanele participante, ofertele depuse, pașii de licitație, oferta desemnată câștigătoare sau reprezentarea nici unui ofertant, eventuale contestații, oferte respinse. Pe baza procesului - verbal de desfășurare a licitației, în cazul în care a fost stabilit un câștigător se va încheia contractul de închiriere, în maxim 30 de zile de la stabilirea câștigătorului.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.

ȘEF SERVICIU PIRCU GAVRILCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI Z) 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr...*^......la

HOTARAREA NR. ^5^ DIN 2.O&

CONTRACT CADRU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.............ztua.........luna.......a/iuA........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. U.A.T. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

 • 2.Asociația de Proprietari ............................-------, cu sediul în Bacău, str.............

O.R.C................ C.U.I...................... cont....................................deschis     la

......................, reprezentată de.......................persoană fizică/română, posesoare a C.I., seria.....nr...... CNP............., având funcția de.................. în calitate de chiriaș,

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul cu o suprafață utilă de 15,5 mp, situat în incinta P.T. nr.96 din Bacău, str. G.Bacovia conform schiței anexe.

Imobilul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău, are nr.cadastral ... și este înscris în cartea funciară a municipiului Bacău la nr.

.        Art.2. Imobilul este dat în folosință chiriașului în vederea reabilitării locației,

urmând a fi folosit pentru sediu de către asociațiile de proprietari.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

 • III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de........................până la data de................................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV.  PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la................ pentru un tarif de......lei/mp/lună,

stabilit în ședința de licitație din data de................

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu rata inflației, fără a fi necesar acordul explicit al părfilor contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria,

Art.9. Plata chiriei se face prin conturile :

 • -  contul proprietarului......................

 • -  contul chiriașului......................

Art. 10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art. 11. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

I } A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art. 12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art. 13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art. 14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 15. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, ( ^constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art. 18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art. 19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.III din prezentul contract.

Art.21. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

Art.22. Chiriașul va realiza lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa.

Art.23. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.24. Chiriașul se obligă să amenajeze imobilul, în acest sens executând un zid despărțitor și un planșeu care va delimita spațiul, grup social, precum și o ușă acces, pe bază de proiect legal avizat și aprobat.

Art.25. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau ( } fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.26. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.27. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.28. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.29. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și

1 ’ caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.30. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

A

Art.31. In cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.32. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.33. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

IL

Art.34. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

VII. LITIGII

Art.35. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.36. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.35 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

Vin. NOTIFICĂRI

A

Art.37. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în ( ) partea introductivă a prezentului contract.

Art.38. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar Ia data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.39. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.40. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.41. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;


 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art.l 1;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

Art.42. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.43. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

X. REZILIEREA

Art.44. Contractul se reziliază în următoarele situații:

 • a) chiriașul schimbă destinația bunului închiriat;

 • b) chiriașul cesionează contractul de închiriere;

 • c) chiriașul împrumută în tot sau în parte bunul;

 • d) chiriașul întârzie cu plata chiriei în condițiile art.l 1:


 • e) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș;

 • f) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul în care terenul va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietăți;

Art. 4 5. Pact comisoriu expres de grad IV,

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

XI. EVACUAREA CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.46. Proprietarul are dreptul de a evacua proprietarul de pe terenul pe care-1 are în chirie în baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a chiriașului, în condițiile legii.

Art.47. Chiriașul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea să se facă în temeiul prezentului contract, fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Art.48. Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziție a Primarului, de un reprezentant al chiriașului și de martori. Cu această ocazie se va încheia un proces-verbal în care se vor trece toate bunurile existente la data evacuării.

Art.49. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de chiriaș.

xn. DISPOZIȚII FINALE

Art. 50. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de

referință:

 • a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicata;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;


 • c) Hotărârea nr...../..... a Consiliului Local Bacău privind aprobarea

închirierii;

 • d) prevederile art.1410 - 1453 și 1470 - 1490 cod civil.

Art.51. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

Art.52. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.53. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.


Art.54. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.


PROPRIETAR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


CHIRIAȘ,

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI


prin


prin


PRIMAR

Ing. Romeo Stavarache


PREȘEDINTE


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Ing.GAVRIL PIRCU


ADMINISTRATOR,


VIZAT JURIDIC,

O

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV EC.LEONARD PĂDUREANU


VIZAT JURIDIC


RESPONSABIL CONTRACT