Hotărârea nr. 254/2013

Hotărârea nr.254 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 100 mp, situată  pe str. Dr. Alexandru Şafran, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

  • • Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32990/16.07.2013;

•Referatul comun nr. 78206/ 18.07.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 5443/ 22.07.2013;

  • • Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 5444/ 22.07.2013;

  • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, ^tocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 226/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 227/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 228/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 229/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • • Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

•Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 — Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 100 mp, situată pe str. Dr. Alexandru Șafran (de la intersecția str. Alexei Tolstoi cu str. Dr.AIexandru Șafran până în dreptul incintei sediului RAR Bacău - subtraversare prin foraj orizontal str. Dr. Alexandru Șafran și DJ 119 și apoi la limita proprietăților, pe partea sediului RAR), aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.românia JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANtAA

LA HOTARAREA NR.2,5^ DIN 31.07.2013


DE ȘEDINȚĂ


PLAN DE SITUAȚIE COTAT

SCARA 1:1000


PTAt> 20(6X0.4 kV 400kVA


MCV *


S=36 iw


Bejan Gheorahe


JUDEȚUL UACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


JT PLAN NU Fi UTILIZAT ÎN VE BâțlNERH ALHOR^a.^ DE CONSTRUIRE _

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


tNEXĂ LA :atoSBe urbanism

LEGENDA

/< •*

LES 6 kV existenta


FTAb 20(6vO-i<v“5b0-kVĂ


Numele         ‘

Set proiect

inu MagdaPopa


pviricAT □e lp-1 IRIZARE Stfui B Nr clasau