Hotărârea nr. 253/2013

Hotărârea nr.253 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,  a  unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casarea şi valorificarea acestora în condiţiile legii.

^occd ad Qs/'iuMÎci/iiu/itî t^acău

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

  • >  Adresa nr.4595/06.06.2013 înaintata de SC Compania Regionala de Apa Bacau SA;

  • >  Referatul nr.78203/07.07.2013 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

  • >  Expunerea de motive nr.5338/18.07.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau;

  • >  Raportul de specialitate nr.5339/18.07.2013;

  • >  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 221/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 222/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 223/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 224/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 225/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • >  HCL Bacau nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii;

  • >  Prevederile ari. 10(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

  • >  Prevederile arLl și art.2 din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • >  Prevederile art.22 și art.23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/29.12.1997, actualizata;

  • >  Prevederile art.47 și art.l 17 lit. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ArLl. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr.175/26.07.2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii, in sensul înlocuirii Anexei nr.l a hotărârii mai sus menționate, cu Anexa ia prezenta hotarare.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 175/26.07.2012 sunt si raman in vigoare.

Art.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Administrare si inventarierea patrimoniului, fond locativ si îndrumare asociații de proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICIromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1


la H.C.L. nr.253> DIN31-0%2013


LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI CASARE


Nr.

crt

Denumire

Nr, de inventar

Valoare de intrare

An

P.I.F.

Cantitate propusa la casare

1

Costum laCTScorteni

283579

1304,79

1995

1

2

Instalație aferenta pompei 14 NDS-CARAB cu cabluri montate pe stelaj metalic sau pe zid aparent.

181786

1057,33

1999

1

'y

Instalație aferenta pompei 14 NDS-CARAB cu cabluri montate pe stelaj metalic sau pe zid aparent

181787

1057,33

2001

1

4

Cămin vane canton exploatare Moinesti din elemente prefabricate circular D-2 m, H=2,5 m cu placa prefabricata

182151

3701,52

1992

1

5

Cămin de armaturi- de linie suprainaltare cămin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare înglobata in beton

283032

7818,35

1992

1

6

Cămin de armaturi- de linie suprainaltare cămin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare înglobata in beton, scara de acces interior din fier beton

283033

7697,22

1992

1

7

Cămin de armaturi- de linie suprainaltare cămin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricata cu usita de vizitare înglobata in beton, scara de acces interior din fier beton

283034

8102,15

1992

1

8

Cămin de armaturi- de linie suprainaltare cămin vane incinta rezervor, din beton armat turnat monolit cu dimensiunile de 1.0x2.5x2.5 m, placa de beton prefabricate cu usita de vizitare înglobata

283035

8363,45

1992

1in beton, scara de acces interior din fier beton

9

Cămin armaturi linie Grigoreni

283096

2998,94

1992

1

10

Cămin armaturi linie Grigoreni

283097

2998,94

1992

1

11

Cămin armaturi linie Scorteni

283098

2998,94

1992

1

12

Cămin armaturi linie Scorteni

283099

2998,94

1992

1

13

Cămin armaturi linie Floresti

283100

2998,94

1992

1

14

Cămin armaturi linie Floresti

283101

2998,94

1992

1

15

Cămin armaturi linie Floresti

283102

2998,94

1992

1

16

Cămin armaturi de golire Scorteni

283103

3132,19

1992

î

17

Cămin armaturi de golire Scorteni

283104

3132,19

1992

1

18

Cămin armaturi linie Floresti

283105

3192,19

1992

1

19

Cămin armaturi de golire Scorteni

283106

3132,19

1992

1

20

Cămin armaturi de golire Scorteni

283107

3132,19

1992

1

21

Cămin armaturi de golire Scorteni

283108

3132,19

1992

1

22

Cămin armaturi de golire Scorteni

283109

3192,19

1992

1 ‘

23

Cămin armaturi de golire Scorteni

283110

3132,19

1992

1

24

Cămin armaturi de aerisire Grigoreni

283145

3132,19

1992

1

25

Cămin armaturi de aerisire Grigoreni

283146

3132,19

1992

1

26

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283147

3192,19

1992

1

27

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283148

3132,19

1992

1

28

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283149

3132,19

1992

1

29

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283150

3132,19

1992

1

30

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283151

3192,19

1992

1

31

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283152

3132,19

1992

1

32

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283153

3132,19

1992

1

33

Cămin armaturi de aerisire Scorteni

283154

3132,19

1992

1

34

Cămin de armaturi de linie Tescani

283156

3116,61

1992

1

35

Cămin de armaturi de linie Iliesti-Ardeoani

283157

3116,61

1992

1

36

Cămin de armaturi de linie Leontinesti

283158

3116,61

1992

1

37

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283159

3116,61

1992

1

38

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283160

3116,61

1992

1

39

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283161

3116,61

1992

1

40

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283162

3116,61

1992

1

41

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283163

3116,61

1992

1

42

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283164

3116,61

1992

1

43

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283165

3116,61

1992

I

44

Cămin armaturi de golire Ardeoani

283166

3116,61

1992

1

45

Cămin armaturi de golire Leontinesti

283167

3116,61

1992

1

46

Cămin armaturi de golire Leontinesti

283168

3116,61

1992

l

47

Cămin armaturi de golire Leontinesti

283169

3116,61

1992

1

48

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283197

3116,61

1992

1

49

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283198

3116,61

1992

1


50

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283199

3116,61

1992

1

51

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283200

3116,61

1992

1

52

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283201

3116,61

1992

1

53

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283202

3116,61

1992

1

54

Cămin armaturi aerisire Scorteni

283203

3116,61

1992

1

55

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283204

3116,61

1992

1

56

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283205

3116,61

1992

1

57

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283206

3116,61

1992

1

58

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283207

3116,61

1992

1

59

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283208

3116,61

1992

1

60

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283209

3116,61

1992

1

61

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283210

3116,61

1992

1

62

Cămin armaturi aerisire Ardeoani

283211

3116,61

1992

1

63

Cămin armaturi aerisire Leontinesti

283212

3116,61

1992

1

64

Cămin armaturi aerisire Leontinesti

283213

3116,61

1992

1

65

Cămin armaturi aerisire Leontinesti

283214

3116,61

1992

l

66

Cămin armaturi aerisire Leontinesti

283215

3116,61

1992

1

67

Cămin vane in incinta rezervor 200 mc din elemente prefabricate cu Dn=1.5 m si H=2.0 cu rama si capac din fonta carosabila

283899

150,55

1998

1

68

Instalații hidraulice aferente pompei 14NDS-CARAB realizata din conducta Dn 700 mm, vane Dn 600 mm, clapet reținere, compensator

181789

1380,93

1999

1

69

Instalații hidraulice aferente pompei 14NDS-CARAB realizata din conducta Dn 700 mm, vane Dn 600 mm, clapet reținere, compensator

181790

1380,93

1999

1

70

Conducta preaplin canton exploatare Moinesti rezervor acumulare din incinta MHC Moinesti din otel D=800 mm, L=84 ml.

182140

8.278,66

2001

1

71

Conducta alimentare canton exploatare Moinesti, montata ingropat Dn=800 mm, L=15 ml, țeava otel neagra in oraș Moinesti (gazarie)

182147

5707,15

2001

1

72

Aductiune apa potabila Moinesti tr.2 de la MHC 1 pana la MHC 2 Grigoreni-Scorteni realizat din țeava de otel Dn 800 mm,L=10730 ml, tuburi PREMO Dn 1000 mm, L=3365 ml, lungime tronson 11=21435 ml, amenajat albie, terasamente mal-Ardeoani

283088

3.167.343,99

1992

1

73

Traversare subterana râul Tazlau Mare L= 144.5 ml

283089

442.851,25

1992

1

74

Traversare subterana râul Sarat L=203 ml

283240

740.561,22

1992

1

75

Branșament alimentare apa

283586

825,44

1995

1

76

Racord apa din țeava de otel Dn=l 00

283686

205,93

1997

1

mm, din țeava de otel Dn=100 mm montata la 1.2 m îngropat, L=30 m

77

Racord canalizare din tub beton D=200 mm, îngropat la o adâncime de 1.20 m, L=s40

283684

100,37

1997

1

78

Rețele termice exterioare M94 canal termic aferent centralei termice- contori Grigoreni, pentru încălzire central din țeava din otel neagra montata prin sudura cap la cap

283587

7825,27

1995

1

79

Electromotor trifazat pt. pompa 14 NDS-CARAB cu N=500 kw, n=1500 rot/min montat pe fundația de beton armat

283933

759,68

1999

1

80

Electromotor trifazat pt. pompa 14 NDS-CARAB cu N-500 kw, n=1500 rot/min montat pe fundația de beton armat

283935

761,42

1999

. a. ...

81

Cazan central tip Metalica -canton Scorteni

283578

436,08

1995

i ...

82

Arzător combustibil lichid tip AMAL 200D1

382063

128,06

1999

î

83

Pompa simpla Omega Q=4501/s, H=120 m

283952

62704,29

1999

i

84

Pompa centrifuga 14NDS St. Caraboaia cu Q=1400 mc/h si H=80 mc montata pe postament de beton armat

283932

508,76

1999

i

85

1

Pompa centrifuga 14NDS St. Caraboaia cu Q=1400 mc/h si H^O mc montata pe postament de beton armat

283934

507,03

1999

î

86

Pompa combustibil lichid tip DL6

382058

69,22

1995

i

87

Pompa circulație agent termiv tip CER

382059

65,76

1995

î

88

Pompa circulație agent termic CERNA

65B Scorteni

382062

65,76

1995

i

89

Electropompa CERNA 80

482058

69,22

1993

i

90

Electropompa CERNA 80

482061

69,22

1993

i

91

Rezervor combustibil lichid

382057

53,65

1995

i

92

Rezervor combustibil 50001

382060

110,75

1995

î

93

împrejmuire sarma ghimpata rezervor Barați

205612

629,90

1962

i

94

Cămin de armaturi de golire Scorteni

283067

3689,40

1992

i

95

Cămin de armaturi de golire Scorteni

283068

3689,40

1992

i

96

Cămin de armaturi de golire Scorteni

283069

3689,40

1992

i

97

Camîn de armaturi de golire Scorteni

283070

3689,40

1992

i

98

Cămin de armaturi de golire Scorteni

283071

3689,40

1992

i

99

Instalații hidraulice aferente rezervorului de 200 mc de rupere presiune, montate in rezervor si camera de vane compuse din: conducta distribuție DN-800 ml- 10 ml, conducta preaplin rezervor Dn=800 mm-20 ml, conducta golire rezervor Dn=200 mm- 6 ml

283896

216,31

1998

i

100

Utilaj statie clorinare: pompare, circulație , ventilație, bat.inc.

382066

41,53

1995

1

101

Acces la rezervor si platforma incinta realizate din agregate naturale, balast prin astemere manuala la Grigoreni 226 mp

283900

176,51

1998

1

102

Trotuar placi prefabricate 50x50x5 montate pe strat de nisip si balast cu ciment in jurul rezervorului(96 mp) Scorteni

283897

467,23

1998

1

103

Racord electric, lungime 120 ml. realizat pentru alimentarea cu energie electrica a MHC Grigoreni din cablu trifazat tip ACY ABY 3x120 + 120 mmp, montat îngropat in sânt pe pat de nisip protejat cu folie de PVC si cărămidă

181780

200,74

1999

1

104

Racord electric la central termica 30 ml montat

îngropat in sânt pe pat de nisip astupat cu cărămidă si folie pvc tip ACY ABY 3x35 +16 mmp de 0.6 kw in incinta canton Grigoreni.

181782

109,02

1999

1

105

împrejmuire plasa sarma rezervor pomp. Comuna Scorteni

283580

645,47

1995

1

106

împrejmuire incinta rezervor 200 mp realizata din stâlpi prefabricați si sarma ghimpata prevăzută cu porti la intrare in incinta rezervorului la Grigoreni ( 331 ml)

283898

219,77

1998

1

107

Cămin apometru din beton armat Darmanesti

185452

2147,54

2002

1

108

i

Transformator trifazat tip TTU-NL 1000 kv, 20 kv/6.3 kw in statia de pompare Caraboaia montat in exteriorul clădirii pe fundație de beton împrejmuit cu plasa de sarma sudata si acoperiș din tabla

283920

83.06

1999

1

109

Amestecator cu elice P=0.75 kw

283574

46.72

1995

1

110

Amestecator cu elice P=0.75 kw

283674

46.72

1995

1

111

Cămin armaturi golire Moinesti

283112

3132,19

1992

1

112

Cămin armaturi golire Moinesti

283113

3132,19

1992

1

113

Cămin armaturi golire Moinesti

283114

3132,19

1992

1

114

Cămin armaturi golire Moinesti

283115

3132,19

1992

1

115

Cămin armaturi golire Moinesti

283116

3132,19

1992

1

116

Cămin armaturi golire Moinesti

283117

3132,19

1992

1

117

Cămin armaturi golire Moinesti

283118

3132,19

1992

1

118

Cămin armaturi golire Moinesti

283119

3132,19

1992

1

119

Cămin armaturi golire Moinesti

283120

3132,19

1992

1

120

Cămin armaturi golire Moinesti

283121

3132,19

1992

1


121

Cămin armaturi golire Moinesti

283122

3132,19

1992

I

122

Cămin armaturi golire Moinesti

283123

3132,19

1992

1

123

Cămin armaturi golire Vasiesti

283124

3132,19

1992

1

124

Cămin armaturi golire Vermesti

283125

3132,19

1992

1

125

Cămin armaturi golire Vermesti

283126

3132,19

1992

l

126

Cămin armaturi golire Vermesti

283127

3132,19

1992

1

127

Cămin armaturi golire Vermesti

283128

3132,19

1992

1

128

Cămin armaturi golire Moinesti

283170

3116,61

1992

1

129

Cămin armaturi golire Moinesti

283171

3116,61

1992

1

130

Cămin armaturi golire Moinesti

283172

3116,61

1992

1

131

Cămin armaturi golire Moinesti

283173

3116,61

1992

1

132

Cămin armaturi golire Moinesti

283174

3116,61

1992

1

133

Cămin armaturi golire Darmanesti

283175

3116,61

1992

1

134

Cămin armaturi golire Darmanesti

283176

3116,61

1992

1

135

Cămin armaturi golire Darmanesti

283177

3116,61

1992

1

136

Cămin armaturi golire Darmanesti

283178

3116,61

1992

1

137

Cămin armaturi golire Darmanesti

283179

3116,61

1992

1

138

Cămin armaturi golire Darmanesti

283180

3116,61

1992

1

139

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283216

3116,61

1992

1

140

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283217

3116,61

1992

1

141

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283218

3116,61

1992

1

142

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283219

3116,61

1992

1

143

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283220

3116,61

1992

i

144

Cămin armaturi aerisire Moinesti

283221

3116,61

1992

1

145

Cămin armaturi aerisire Vasiesti

283222

3116,61

1992

î

146

Cămin armaturi aerisire Vasiesti

283223

3116,61

1992

1

147

Cămin armaturi aerisire Vasiesti

283224

3116,61

1992

î

148

Cămin armaturi aerisire Vasiesti

283225

3116,61

1992

î

149

Traversare subterana CT St.Moinesti L=70ml

283031

124261,25

1992

î

150

Cămin armaturi de golire Moinesti

283111

3132,19

1992

î

151

Conducta aductiune veche Stejaru-Bacau Dn 800 mm

283155

101239,20

1992

1080

152

Instalație electrica forța

382065

1090,61

1995

1

153

Cămin pentru debitmetru

283847

557,22

1998

1

154

Conducta distribuție incinta canton Moinesti din otel D = 200 mm, L = 25 ml

182139

5.155,13

2001

1

155

Cămin vane din elemente prefabricate

583504

10,38

1994

1

156

Rezervor acumulare apa canton exploatare Moinesti de 200 mc din beton armat turnat monolit secțiune circular, izolație hidrofuga

182137

18550,85

2001

1

157

Camera preaplin evacuare apa canton Moinesti din beton turnat monolit, rama si capac din table H = 2,5 situat la 100 m de MHC in orașul Moinesti

182141

1685,50

2001

1


Io


158

Cămin armaturi linie Grigoreni

283094

2998,94

1992

1

159

Cămin armature linie Grigoreni

283095

2998,94

1992

1

160

Microturbina canton exploatare Moinesti pentru transformarea energiei mecanice in energia electrica

284109

17143,96

2001

1

161

Pod rulant MHC oraș Moinesti, monogrinda, acționat manual pentru montaj utilaje.

482925

9197,02

2001

1


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PIRCU, GAVRIL