Hotărârea nr. 252/2013

Hotărârea nr.252 din 31.07.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri — mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 4597/ 06.06.2013 înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău cu nr. 31965/ 04.07.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

  • - Referatul nr. 78204/ 07.07.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5355/18.07.2013;

  • - Raportul Compartimentului de resort nr. 5356/18.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 216/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 217/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 218/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 219/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 220/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Hotărârea nr. 2/ 22.04.2013 a Consiliului de Administrație al SC CRAB SA;

  • - Prevederile art. 47 si art 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART, 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor — mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, precizate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea lor prin vânzare la licitație sau după caz, casarea lor în condițiile legii.


ART, 3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a bunurilor -mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Se mandatează SC Compania Regională de Apă Bacău SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.


ART. 5 - Sumele încasate din valorifi ART. 6 - Hotărârea va fi comuni


urilor vor fi făcute venit la bugetul local.

JyiAdministrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ icii Publice.și îndrumare Asociații Proprietari și Direcției

/ J7


PREȘEDINT COSTE c


NR. 252

DIN 31.07.2013

N.O.P„ I.DJ R.TJEtl/Ds.l-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID OPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HCL NIL 2Ș2. DIN      2013

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI CASARE

Tabel 1.

Nr.crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Nr. buc.

Valoare de inventar

An

P.I.F

Durata normata de funct.

' 1

283895

Rezervor inmagazinare apa,200 mc situat pe dealul Grigoreni

1

1.332,48

1998

600

2

181789

Instalație hidraulica aferenta pompei 14 NDS

1

1380,93

1999

360

3

181790

Instalație hidraulica aferenta pompei 14

NDS

1

1380,93

1999

360

4

181791

Instalație hidraulica aferenta pompei 8 NDS

1

1204,42

1999

360

5

181793

Conducta de refulare L=39 ml, Caraboaia

1

860,82

1999

360

6

283587

Rețele termice exterioare, Grigoreni

1

7825,27

1995

240

7

181795

Baterii condensatatori

1

2576,70

1999

144

8

283936

Pompa centrifuga 8 NDS

1

910.24

1999

96

Tabel 2

Nr.crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Nr. buc.

Valoare de inventar

An

P.I.F.

Durata normata de funct.

1

281361

Racord canal bl.3. str. 1.1. Caragiale (

L=28 m.l). Valoare totala 19106,25

28 m.l

19106,25

1989

480

2

225820

Racord canal bl.8. str. Valea Alba ( L=40

m.l). Valoare totala 11509,90

12 m.l

3452,97

1985

480

3

208639

Racord canal bl.8. str. Pictor Aman (

L=95 m.l). Valoare totala 23309,70

35 m.l

8587,79

1974

480

4

204932

Racord canal bl.4. str. Mihai Viteazu ( L=200 m.l). Valoare totala 71035,72

56 m.l

19890

1983

480

5

“' Racord canal bl.4. str. Mihai Viteazu ( <^?='l80 m.l). Valoare totala 29333,74

5 m.l

1

814,83

1986

480ȘEF SERVICIU !

PIRCU GAVRIL

> l-'-'T''