Hotărârea nr. 251/2013

Hotărârea nr.251 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren situate în intravilanul Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

  • - Cererea D-nei Mocanu Lacramioara, din Bacau, înregistrata ia Primăria Municipiului Bacau sub numărul 27708/15.05.2013;

  • - Cererea D-nei Tcaciuc Monica, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24860/09.04.2013;

  • - Cererea D-lui Benchea Irinel-Iosîf, din Bacau, înregistrata Ia Primăria Municipiului Bacau sub nr. 28575/23.05.2013;

  • - Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 5284 din 17.07.2013;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5285/17.07.2013;

  • - Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5286/17.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ai Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 213/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. I , nr. 214/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 șînr. 215/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 si art 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit « c », alin. (5), lit « b » si ale art 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1,2,3,4, 5,6 si 7 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2-Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond


Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartimentului Evidenta Concesionari si


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


TABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare


NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.pJan)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Mioriței, nr. 16, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 5 la prezenta hotarare

8,25

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA,    DIMENSIUNILE   SI

FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE    SUPERIOARE   CU

DESTINAȚIA          CABINET

PSIHOLOGIC INDIVIDUAL

64,502

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE     MOCANU

LACRAMIOARA

2.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Carpati, nr. 25, sc. D, ap. 4, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 6 la prezenta hotarare

7,81

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE

30,715

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE      TCAC1UC

MONICA SI TCACIUC AUREL

3.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Milcov, nr. 83, sc. A, ap. 3, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 7 la prezenta hotarare

4,00

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA, DIMENSIUNILE SI FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE ■SUPERIOARE

30,715

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE     BENCHEA

IRINEL-IOSIF         SI

BENCHEA SIMONA

ÎNTOCMIT, CIOBANI) T4ICOLETA


. ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. MIORIȚEI, NR. 16

S = 835 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON CU DESTINAȚIA CABINET PSIHOLOGIC 9 INDIVIDUAL

17

Tea = II VxIxKi

r=2                                                              ■

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

IQ = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K« = 1,4 - energie termica - branșament

Kg = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 13 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Kia — 13 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K|5 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Kis = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 2,1 - cabinet medical


./an = 0,0025 x 141,5116 x 2,5 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 P3\x 1.2 x 13 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,1 = 64.502 LEI RON/m.p./an

CONTRASEMNEAZĂ,

ÎNTOCMIT; CIOBANU NICOLETA


SECRETARUL MUNICIPIU LULBACÂU


N1COLAE-OVID1U PO

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. CARP ATI, NR. 25, SC. D, AP. 4 S = 7,81 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

17

Tca = II VxIxKi


V = 0,0025 lei/m.p./ân - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I= 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 - 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 ~ 1,2 - energie electrica - branșament

K5 —1,1 - telefonie - branșament

K$ — 13 - apa - canal - branșament

K7 - 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kl0 -13 - servicii asigurate de concedent

Kh —1,2 - perspective bune

K12 - 1,2 - teren plat

Ku = 13 - fundare pe teren normai

Kh = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 - 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 = 1,0 - locuința

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 141,5116 x 23 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,4 x 1,1


U3 *43 x 13 x 2,5 x 1,0 • 30,715 LEI RON/m


ÎNTOCMIT, CIOBANII NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNIC1PIULUL&CĂU NICOLAE-OVIDIU EQD0VICI

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. MILCOV, NR. 83, SC. A, AP. 3

S - 4,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

17

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I - 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K» = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

Kg = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 * 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg • 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 —13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 13 - perspective bune

Kn = 13 - teren plat

K|j = 13 - fundare pe teren normai

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K]g = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Kn = 1,0 - locuința

Tea min/m.p7an ■ 0,0025 x 141,5116 x 23 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 x 13 x 13 x 1,2 x 13 x 1,5 x 23 x 1,0 - 30,715 LEI RON/m.p./an


ÎNTOCMIT, CIOBANU NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI KACÂU

NICOLAE-QjqpiU/TOEflVlCI’RCD iRESUS PENES' P-î

MR. CAD 1562


M2 noodiWff


TEREN S ■ 8,25 mc

r

-

1__

1

18OJ3J


SUPRAFAȚA TOTALA TEREN S = 8.25 mp Cota teren natural CTN=160,40 hidlstanta curbelor de nivel £=0,25n


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU IU POPOVICI


1.J


TOPO sistem


DESENAT.

teh. DRAGULIN DANIELA

......

VERIFICAT.

ing. RUSU MIRCEA

3 î


Obiectiv»

CONCESIONARE TEREN

Anplasanent.

M-.in Sacau. str Mior'+e;, rr ]$       Bisau

La solicitarea» mQCanij lăcrămioară

Fazai C.U.

Scara

1500

,Apr. 2013

PLAN DE SITUAȚIE

□bs.

w                       t.ț.               rr,'l. -r*        -rî- « ■                         -j ■

■«v  « l'int <5'r Mtrin U        > nurci'-je.                   j- j.ijr-f 1 J7‘ ni-ta ți-jițln i-SK'-i*

* J 1* Wjeet ***** fefe raW M*TW*         »%. ,J 4 ■,-          ■■ t, H | x,


S -J S>

§§£ S &o o ;> >* ju. n~ T'^O i-


<Z) -/*!/ O

?< ,-stdSg


6.60

*7

TSÎfS'

1

w

8 /

= /

&•. I ae '

/     Ui

£    £ l


w-

r^n—*

—•——«F <h <n n\ -.;*■*

^.,0 , '&

T*~-

'1

X>

<0

>-«-------•---*>     ■ ■ ■ a

0

N

V7

Slr. vurnati


X #>

V      >•

re=gî

a

2J

2?

i r?


iSh/s


tf* **


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


•<AN DE SITUA’Tt GntrftvJan?

Sc.1'300


ANEXA Nr.

LAHOTARAREANR.2S/ DIN 31.07.2013PREȘEDINTE DEȘEDI BUJOR COSTEL'q


(asfalt)


PUBELSfster, de t>,              eo'70

Slsien de referința. Horea Neafra


Zi

Denumire proit>ct> ciWâSlfW-RE ffPI.h

C(v, 'Ww* /ttt.efW Pp&Ttt.

■ 1

■i

........j

Fcnț-rirlar     BFNEHEA IR’NEL •IUSIF

M ir BaC^I’ • tr Hflco'     U3.BL. dJ S-~ A Ap3

i.                     odBacoj

’■ — —        .    - - M - W. ~ - . —     „

1

, .      T.zira 1503

. |fl AM ![ IfiAf’E

l

Da r » • 4

j Nr.p

f


ruja