Hotărârea nr. 250/2013

Hotărârea nr.250 din 31.07.2013 Hotarare privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

-Cererea nr. 27364/10.05.2013 a S.C. SAGA S.R.L.;

-Cererea nr. 25263/12.04.2013 a D-lor PASCAN FLORIN si PASCAN SIMONA;

-Cererile nr. 26848/29.04.2013 si nr. 26476/24.04.2013 ale S.C. SIDERAL S.R.L.;

-Cererea nr. 28125/20.05.2013 a S.C. NICOFAX S.R.L.;

-Cererea nr. 26866/30.04.2013 a A.F. VIERIU LENUTA;

-Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 5393/19.07.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5394/19.07.2013;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5395/19.07.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 209/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 210/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 211/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 șinr. 212/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ROMÂNIA

ANEXA

LAHOTARAREANR.250 DIN 31.07.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

TERENURI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU O PERIOADA DE UN AN

NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI 1 DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

1.

S.C. SAGA S.R.L. (FOST

S.C. SAGA TRANS S.R.L.)

1309/15.01.2001 cu actul adițional

nr. 68662/20.03.2012

24,62

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

13983/23.04.2001 cu actul adițional nr. 68730/28.03.2012

5,53

2.

PASCAN FLORIN si PASCAN SIMONA

1305/15.012001 cu actul adițional

nr. 69029/05.07.2011

24,62

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

13989/27.04.2001 cu actul adițional nr. 69028/05.07.2011

20,00

3.

S.C. SIDERAL S.R.L.

1313/15.01.2001 cu actul adițional

nr. 69213/22.12.2010

27,12

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

13975/27.04.2001 cu actul ditional nr. 69212/22.12.2010

20,00

20752/19.06.2003

4.

S.C. NICOFAX S.R.L.

13889/27.04.2001 cu actul adițional

69104/08.09.2011

15,50

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

5.

A.F. VIERIU LENUTA

9983/13.03.1998 cu actul adiționai nr. 100147/29.04.2009

13,40

COMERȚ

STR. MIHAI VITEAZU, NR. 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂÎNTOCMIT,


CIOBANU NICOLETACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV POPOVIC1