Hotărârea nr. 25/2013

Hotărârea nr.25 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 6.468.936 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin, (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) referatul aprobat de către Primarul Municipiului Bacau, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1086/13.02.2013;

 • b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

 • c) precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr.’ 3/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maxim 6.468.936 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, conform „Situației arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări”, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Bacau se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Bacau următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului Bacau;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

 • (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 • (3) Se mandatează primarul Municipiului Bacau, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Bacau convenția de împrumut, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătura cu încheierea și punerea în executare a convenției de împrumut.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Bacau.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Bacau, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau și Prefectului Județului Bacau și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial, precum și pe pagina de internet www.primariabacau.ro.


CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 25

DIN 14.02.2013

N.O.P..C.FU R.TJEx.l/Ds.I-A-2