Hotărârea nr. 249/2013

Hotărârea nr.249 din 31.07.2013 Hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 391/ 2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

•Solicitarea nr.361 din 11.07.2013 a S.C Transport Public SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.32587 din 11.07.2013;

•Acordul Politiei Municipiului Bacau-Biroul Rutier, nr. 60972/18.04.2013, înregistrat la Primăria Municipiului Bacau cu nr. 2281/13.05.2013;

•Referatul nr.5353 din 18.07.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

•Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr.5354 din 18.07.2013;

•Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 5352 din 18.07.2013;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 204/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 205/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 206/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 207/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 208/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

•Prevederile art.8, alin.(2), din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art.l, alin.(4), lit.”g”, alin.6 lit.”g” si art. 17 alin.l lit."c" din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

•HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36, alin.(2),lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 si ale art.45, alin.(l) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aproba completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău la Art. 13., astfel:

TRASEUL 3 - se prelungește pana la Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau prin efectuarea a 4 (patru) curse in plus in intervalele orare 800-1200 si 17oo-2O30

TRASEUL 4 POPAS GHERAIESTI - CALEA MOLDOVEI - STR. ȘTEFAN CEL MARE-PIATA CENTRALA - STR. ALEXANDRU CEL BUN - COMPLEX CORA -STR. ALEXANDRU CEL BUN-PIATA CENTRALA-STR. ȘTEFAN CEL MARE-CALEA MOLDOVEI-POPAS GHERAIESTI.CAPETE DE TRASEU: Statia Popas Gheraiesti si Statia de la Complex Cora

TRASEUL 5 STAȚIUNEA POMICOLA-CALEA ROMANULULBULEVARDUL UNIRII-PIATA CENTRALA-STR.ALEXANDRU CEL BUN-COMPLEX CORA-STR. ALEXANDRU CEL BUN-PIATA CENTRALA-BULEVARDUL UNIRII-CALEA ROMANULUI-STATIUNEA POMICOLA.

CAPETE DE TRASEU: Statia Stațiunea Pomicola si Statia de la Complex Cora

Art.2.Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcție Drumuri Publice Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Politiei Municipiului Bacau-Biroul Rutier, S.C Transport Public SA Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.