Hotărârea nr. 248/2013

Hotărârea nr.248 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea tarifelor practicate de SC Transport Public SA Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Transport Public SA Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

•Solicitarea nr.371 din 11.07.2013 a S.C Transport Public SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.65447 din 11.07.2013;

•Referatul nr.5349 din 18.07.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

•Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr.5350 din 18.07.2013;

•Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cunr. 5351 din 18.07.2013;

• Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 201/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 202/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 203/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

•Prevederile art.8, alin.(3), lit. ”j” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art.17, alin.(l), lit.”m” din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art.26, alin.(l) din Ordinul nr.272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

•Prevederile Hotărârii nr.409 din 26.11.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

•Prevederile Hotărârii nr.198 din 30.06.2010 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36, alin.(2),lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 si ale art.45, alin.(l) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba începând cu 01 august 2013 modificarea tarifelor practicate de S.C Transport Public SA Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art.2 La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotărârile nr.409 din 26.11.2008 si nr.198 din 30.06.2010 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Art.3 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Transport PCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR.

DIN 31.07.2013

N.O.P., I.M.PJR.TTEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa la H.C.L nr.g&&dinlk$%?.,.2013


Titlu de călătorie

Tarif actual

(lei)

Tarif modificat Începând cu 01.08.2013

(lei)

Abonament 1 traseu (30 zile)

53,00

58,00

Abonament 2 trasee (30 zile)

75,00

82,00

Abonament general (30 zile)

105,00

115,00

Abonament 1 traseu (7zile)

15,00

17,00

Bilet de o călătorie

1,80

2,00

•Tarifele conțin TVA 24% conform dispozițiilor legale in vigoare.

întocmit,

ISABELA PINTILJE