Hotărârea nr. 247/2013

Hotărârea nr.247 din 31.07.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.11.2010  până la încheierea unui nou contract de concesiune şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 şi HCL nr.16 din 29.01.2013.

^£occf/a/ Q/^tantâi/uuÂti 3&acăa

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.11.2010 până la încheierea unul nou contract de concesiune și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr. 16/29.01.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

-Adresa Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău nr. 5184 din 12.07.2013;

-Adresa S.C. Transport Public S.A. Bacău nr. 379 din 15.07.2013 înregistrată la Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău sub nr. 11320 din 15.07.2013;

-Referatul nr. 11550 din 18.07.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată nr. 11560 din 18.07.2013.; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 11561 din 18.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 198/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 199/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 200/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.102010;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303 din 30.09.2011;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 16 din 29.01.2013;

-Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

-Prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al Ministrului Internelor și a Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

-Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

-Prevederile Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.268/2007;

-Prevederile Legii nr. 44/01.07.1994, republicată, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

-Prevederile Legii nr. 341/12.07.2004, privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jerfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge;

-Ordinul nr. 62/23.04.2007, al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pot. 2 și ale art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă începând cu 01.08.2013 modificarea art. 1 lit. : „d”, „e” și „f” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010 modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr. 16/29.01.2013 în sensul că se modifică cuantumul pensiei unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău care pot beneficia de abonamente gratuite la transport urban cu mijloace de transport în comun de la 590 lei la 630 lei, după cum urmează:

„ Art. 1

  • d) pensionari de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 iei, beneficiari de abonament valabil pe un traseu, în valoare de 53 lei/lună;

  • e) pensionari la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei, beneficiari de abonament valabil pe un traseu, în valoare de 53 lei/lună;

  • f) pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei, beneficiari de abonament valabil pe un traseu, în valoare de 53 lei/lună;”

Art, 2. începând cu 01.08.2013 se aprobă modificarea Convenției nr. 10572/2275/2010 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010, modificată și completată prin actul adițional nr. 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303/30,09.2011 și actul adițional nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 16/29.01.2013, prin actul adițional nr. 3, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010 modificată și completată prin HCL nr. 303/30.09.2011 și HCL nr. 16/29.01.2013 sunt și rămân în vigoare.

Art.4, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău și S.C. Transport Public S.A Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa la

Hotărârea nr. 24# din 61


MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.________din______________


S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU

Nr. _________ din ____________


ACT ADIȚIONAL NR, 3

LA CONVENȚIA NR. 10572/2275 /2010


ÎNCHEIATĂ ÎNTRE:

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, reprezentat prin Primând Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010, Director executiv Clementina Vinerica și Director Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, Daniela Pozînărea

Și


S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 12, telefon 585909, înregistrată la Registnd Comerțului sub nr.J04/79/98, cod unic de înregistrare 10158084, cont nr.R054TREZ0615069XXX002145 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată prin Președinte Elena Ionita, Director General Adrian Botez

Având în vedere HC.L. nr. ______din ________________și prevederile

art. 19 în conformitate cu care convenția a fost renegociată și revizuită pentru anul 2013, art. 23 din Convenția nr. 10572 / 2275 / 2010 și adresa nr. 379 din 15.07.2013 din partea S.C. Transport Public S.A. din care rezultă că sunt de acord cu actul adițional, părțile au convenit de comun acord:

Art. 1. Art. 2 lit. „a” se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art 2. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU:

a) începând cu 01.08.2013 asigură transportul urban cu mijloace de transport în comun pensionarilor la limită de vârstă din niun. Bacău ale căror pensii sunt mai mari de 630 lei și mai mici sau egale cu 1200 lei in baza legitimației trimestriale de transport eliberata de aceasta;'’

Art2. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 3. începând cu 01.08.2013 Municipiul Bacău se obligă să subvenționeze 100%, conform legii, transportul urban cu mijloace de transport în comun următoarelor categorii de persoane domiciliate în municipiul Bacău: persoane cu handicap grav și accentuat, asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate, pensionarii de urmaș cu vârsta peste 60 de ani ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei.”

Art.3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.5. începând cu 01.08.2013 Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se obligă să acorde lunar subvenții pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun categoriilor de persoane defavorizate domiciliate în mun. Bacău, astfel:

n. 1144 legitimații pentru transportul urban valabile pe toate traseele eliberate conform legii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău persoanelor cu handicap grav și accentuat și asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, cu o valoare a abonamentului de 105 lei, subvenționat 100% din tariful legitimației pentru toate traseele.

  • b. 350 abonamente pentru veterani și văduve de război, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 100% din tariful abonamentului pentru un traseu.

  • c.  15 abonamente pentru luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 100% din tariful abonamentului pentru un traseu.

  • d. 2350 abonamente pentru pensionari de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 100% din tariful abonamentului pentru un traseu.

  • e. 1920 abonamente pentru pensionari la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 100% din tariful abonamentului pentru un traseu.

  • f. 450 abonamente pentru pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 630 lei, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 100% din tariful abonamentului pentru un traseu.

  • g. 20 abonamente pentru donatori onorifici de sânge, valabile pe un traseu, cu o valoare de 53 lei, subvenționat 50% din tariful abonamentului pentru un traseu. ”

Art.4. Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.12. (I) începând cu 01.08.2013 S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU se obligă să asigure, numai în condițiile respectării art. 6 din prezenta convenție, transportul urban cu mijloace de transport în comun tuturor pensionarilor la limită de vârstă din municipiul Bacău ale căror pensii sunt mai mari de 630 lei și mai mici sau echivalente cu 1200 lei. Aceștia vor beneficia de legitimații de transport, eliberate de prestator, valabile pe un traseu, contra unui tarif de 50 lei/trimestru.”

Art.5. Celelalte prevederi ale Convenției nr. 10572 / 2275 / 2010 modificată și completată prin actul adițional nr. 1 și actul adițional nr. 2 sunt si rămân în vigoare.

Art6. Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.08.2013 și este valabil până la încheierea unui nou contract de concesiune a transportului public local.

Art7. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL BACAU


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Ing. ROMEO STAVARACHE


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC VINER1CA CLEMENTINA


DIRECTORUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DANIELA POZÎNĂREA


Vizat juridicS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A BACĂU


PREȘEDINTE ELENAIONITA


DIRECTOR GENERAL ADRIAN BOTEZ


DIRECTOR ECONOMIC AN ETA STAN


Vizat juridic,
CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC. NICOLAE OVIDIU POPOVtCT