Hotărârea nr. 246/2013

Hotărârea nr.246 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău precum şi aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, începând cu data de 01.08.2013.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 11574 din 18.07.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11575 din 18.07.2013; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat nr. 11576 din 18.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 193/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 194/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 195/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 196/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 197/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003, privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, cu toate modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. ”b” și ale art. 45 alin.2 lit.”a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, Se aprobă începând cu data de 01.08.2013 schimbarea denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău în „Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău**.

Noua denumire a instituției publice, sediul și sigiliul propriu care va fi modificat, corespunzător denumirii atribuite, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău are ca obiect principal de activitate realizarea măsurilor și acțiunilor de asistență socială adoptate de către Consiliul Local a Municipiului

Bacău precum și asigurarea aplicării politicilor sociale in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, și altor persoane, grupuri sau comunități aflate in nevoie socială, prin administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale prevăzute în actele normative în vigoare.

Art.3. Se aprobă Organigrama și numărul de personal a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013, conform anexei nr. 2.

Art.4. Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013, conform anexei nr. 3.

Art.5. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.08.2013, conform anexei nr. 4.

Art.6. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 367 din 30.11.2011 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2012 și H.C.L. nr. 249 din 25.10.2012 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.11.2012 ca urmare a transformării unui post studii medii in post studii superioare își încetează valabilitatea.

Art.8. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile contrare cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003, privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, cu toate modificările si completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.9. Hotărârea


icată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POBOVICI
NR. 246
DIN 31.07.2013

N.O.P., A.IJ R.K/EmJ/Ds.I-A-2

ANEXA Nr.{

LA HOTARAREA NR.    DIN 31.07.2013

I - DENUMIREA INSTITUȚIEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 17A

II - ȘTAMPILA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAlĂU NICOLAE-OVIDIU PO
ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. Z

LA HOTARAREA NR. DIN 31.07.2013


ORGANIGRAMA Șl NUMĂRUL DE PERSONAL ALE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂUCONSILIUL lOCAl BACAU


STRUCTURA PERSONALULUI

ACTIVITATE PROPUSA

Personal de conducere

15

Personal de execuție

106

Personal de deservire

11

Asistent personali

554

TOTAL

685COMPARTIMENT : consultanța ' psihologica


compartiment . CONSILIERE SERVICII SOCIALE'


CENTRUL DE Zi țaratu copibi stal W dtfcullale i


CENTRUL DE ZJ ,.O SCOALĂ t PENTRU TOR '


CcNTRUcDEZl ,

..CLUBUL î PENSlONARLOR* i


COMFARTMEIIT ADMINISTRATA .


birou

INFORMATIZARE


jBIROU FINANCIAR CONTABK. ,


CENTRUL Dt ZI peninj copiW cd novai sperat


CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A : PERSOANELOR FARA ADĂPOST; oficiul juridic ;CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ANEXA Nr. 3

LA HOTĂRÂREA           31.67.2013

STATUL DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

oo


NR. CRT

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NR. POSTURI

NIVEL STUDII

TREAPTA /GRAD PROFESIONAL

1.

DIRECTOR

1

rș~

11

2

DIRECTOR ADJUNCT ”

1

S

II

SERVICIUL ASISTENȚA SOCIALA

3

| ȘEF SERVICIU

1

S

II

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

4

ȘEF BIROU

1

s

11

5.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

li

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

12

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

13

INSPECTOR

1

M

IA

B1RC

IUL PREVENIRE Șl COMBATERE A SĂRĂCIEI

14

ȘEF BIROU

1

S

II

15.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

16

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

1

17.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

19

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

11

21.

INSPECTOR

1

M

IA

22.

INSPECTOR

1

M

I

23

INSPECTOR

1

M

I

24.

INSPECTOR

1

M

n

25.

INSPECTOR

1

M

ii

26.

INSPECTOR

1

M

n

27.

INSPECTOR

1

M

ii

BIRC

IUL PERSOANE VÂRSTNICE ȘI PERSOANE CU HANDICAP

28

ȘEF BIROU

1

S

ii

29.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

30.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

31.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

U

32.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

33.

INSPECTOR

1

M

IA

34.

INSPECTOR

1

M

IA

35

INSPECTOR

1

M

I

36

INSPECTOR

1

M

II

37.

INSPECTOR

1

M

n

BIRC

IUL ALOCAȚII FAMILIALE

38.

ȘEF BIROU

1

S

ii

39

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA                    1

40.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

i

41.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

ii

42.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

ii

43

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

n

44.

INSPECTOR DE SPECIALITATE   |

1

s

n

45.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

ii

46.

INSPECTOR

1

M

IA

47.

INSPECTOR

1                                 j

M

n

48.

INSPECTOR

1

M

ii

51.

CONSILIER JURIDIC

1 1

S

I

BIRC

IUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

52.

ȘEF BIROU

1

s    n

II

53

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

54

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

55.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

56.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

57.

INSPECTOR

1

SSD

IA


COMPARTIMENT CONSULTANTA PSIHOLOGICA

58

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

BIRC

►UL FINANCIAR CONTABIL

59.

ȘEF BIROU

1

S

II

60

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

61

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

62

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

63

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

64

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

65.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

66.

REFERENT

1

M

I

67.

CASIER

1

M

BIRC

IUL INFORMATIZARE

68.

ȘEF BIROU

1

s

II

69

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

IA

70.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

71.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

11

72.

INSPECTOR

1

M

I

73.

REFERENT

1

M

II

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME SI ACHIZITn PUBLICE

74.

ȘEF SERVICIU

1

s

u

75.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

76.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

1

77.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

78

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

79.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

80.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

II

81.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

II

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ȘI P.S.I.

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

I

83

INSPECTOR

1

M

IA

84

INSPECTOR

1

M

I

85.

INSPECTOR

1

M

I

86

INSPECTOR

1

M

II

87.

ȘOFER

1

M

I

88

ÎNGRIJITOR

1

M-G

89

ÎNGRIJITOR

1

M-G


CENTRUL DE ZI “ O ȘCOALA PENTRU TOTI”

90

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

91

INGIJITOR

1

G

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE

92.

ȘEF DE CENTRU

1

S

II

93

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

94.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

95

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

96.

ASISTENT SOCIAL/ EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

97

ÎNGRIJITOR

G

CENr

rRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI

SPECIALE

98.

ȘEF DE CENTRU

1

S

n

99

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

100

PSIHOLOG

1

S

PRINCIPAL

101

KINETOTERAPEUT

1

S

PRINCIPAL

102.

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

103.

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

104.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

105.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

106

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

107.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

108.

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

109

ASISTENT SOCIAL/EDUCATOR

1

M/PL

PRINCIPAL

Ud


COMPARTIMENT SECRETARIAT ȘI REGISTRATURA

49.

REFERENT

1

M

IA

50.

REFERENT

1

M

I


OFICIUL JURIDIC


110

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

111

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

112.

ÎNGRIJITOR

1

G

113

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

I

COM

PARTIMENTUL CONSILIERE SERVICII SOCIALE

114

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

115.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

S

IA

116.

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

117

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

s

I

COMPARTIMENTUL AUD1T PUBLIC INTERN

118

AUDITOR

1

s

IA

CEN1

rRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR’

119

ȘEF DE CENTRU

1

s

II

120

KINETOTERAPEUT

1

s

PRINCIPAL

121

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

122.

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

123

ÎNGRIJITOR

1

G

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSC

) ANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MU

NIC1P1UL B/

kCĂU

124

ȘEF DE CENTRU

1

s

II

125.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

126.

ASISTENT MEDICAL

1

PL

PRINCIPAL

127

ASISTENT SOCIAL

1

M/PL

PRINCIPAL

128.

ÎNGRIJITOR

1

G

129

ÎNGRIJITOR

1

G

130

ÎNGRIJITOR

1

G

131.

MUNCITOR NECALIFICAT

1

G

I

ASISTENT! PERSONALI PENTRU PERSOANA

X HANDICAP GRAV

132-

685.

. _ _ _____

ASISTENȚI PERSONALI

554

G/M

D0 ȘEDINȚA TELROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 4

la Hotărârea nr.£4C din'5/.O^- 2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACĂU

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău funcționează ca instituție

>       publica de specialitate in subordinea Consiliului Local a Municipiului Bacău, cu personalitate

juridica, in conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.


Art.2 - Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii.

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic,

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului,

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale fața de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor,

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială tară restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;


 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrârii/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află,

 • t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale,

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora,

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

Art.3 - Pentru realizarea scopului si obiectivelor pentru care se organizează, Direcția de Asistenta Sociala îndeplinește următoarele funcții:

 • a)     de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Consiliului Local Bacău, strategia locală de dezvoltare a seviciilor sociale;

 • b)     de organizare - prin care stabilește si aplica masurile de protecție si asistenta sociala;

 • c)     de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului, date in administrare sau in folosința;

 • d)     de control - prin care evaluează și monitorizează activitatea desfășurată in cadrul instituțiilor de asistență socială, in conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația in vigoare și controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistență socială de la bugetul local,

 • e)     de reprezentare - prin care reprezintă autoritatea administrației publice municipale in relațiile cu alte instituții si autorități publice,

Art.4 - Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul Municipiului Bacău si are ca obiect principal de activitate realizarea masurilor și acțiunilor de asistență socială adoptate de către Consiliul Local a Municipiului Bacău precum și asigurarea aplicării politicilor sociale in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, prin administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale prevăzute în actele normative în vigoare.

Art.5 - Pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute la art.4, Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău si în conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea nr. 292/2011, următoarele atribuții principale.

(1) în domeniul administrării și acordării beneficiilor de asistență socială:
 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d)   întocmesc dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmăresc și răspund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficiilor de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate a membrilor comunității și, în funcție de situațiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare

(2) în domeniul organizării) administrării și acordării serviciilor sociale:
 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia județeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia;

 • b) în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General a Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială,

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;


 • f) încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a autorităților administrației publice locale de la nivelul județului, pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • g) propun înființarea serviciilor sociale de interes județean sau local;

 • h) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • i) monitorizează și evaluează serviciile sociale;

 • j) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • k) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • l) asigura informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • m) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;

• n) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

o) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

p) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

In conformitate cu art.106 din Legea nr.272/2004 ”actualizată” privind protecția și promovarea drepturilor copilului și art.3 din anexa la H.G.R. nr. 90/2003, Direcția de Asistenta Sociala are rolul de a identifica si a soluționa problemele sociale ale comunității din Municipiul Bacău, din următoarele domenii de activitate:


A. In domeniul Protecției Copilului:
 • a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații,

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i) urmăresc evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa,

 • j) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și transmit acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu

B. In domeniul protecției persoanelor adulte:
 • a) evaluează situația socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia.


 • b) identifica situațiile de risc si stabilește masuri de prevenție si reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si in comunitate;

 • c) elaborează planurile individualizate privind masurile de Asistenta Sociala pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social, inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

 • d) organizează acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • e) organizează plasarea persoanei intr-o instituție de asistenta sociala si facilitează accesul acesteia in alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare, etc.);

 • f)  evaluează si monitorizează aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiază persoana, precum si respectarea drepturilor acesteia;

 • g) asigura consiliere si informații privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuința, de ordin financiar si juridic, etc.);

 • h) asigura prin instrumente si activități  specifice asistentei   sociale prevenirea si

combaterea situațiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situațiilor de urgenta;

 • i)  asigura relaționarea cu diverse servicii publice sau alte instituții cu responsabilități in domeniul protecției sociale;

 • j)  realizează evidenta beneficiarilor de masuri și acțiuni de asistenta sociala;

 • k) dezvolta parteneriate si colaborează cu organizații neguvemamentale si cu alți reprezentanți ai societății civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale, in funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu dizabilități si persoanele vârstnice;

 • l)  colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltării de programe de asistenta sociala de interes local;

 • m) susține financiar si tehnic realizarea măsurilor și acțiunilor de asistenta sociala, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Bacău;

 • n) asigura sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu dizabilități prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali si îngrijitori la domiciliu pentru aceștia;

q) asigura realizarea măsurilor și acțiunilor de asistenta sociala, in conformitate cu responsabilitățile ce ii revin, stabilite de legislația in vigoare.

C. In domeniul combaterii sărăciei, discriminării si excluziunii sociale:
 • a)     întocmește proiectul programului municipal de combatere a sărăciei si promovarea incluziunii sociale, in conformitate cu Planul Național Antisaracie aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2002, si ii supune spre aprobare Consiliului Local;

 • b)     stabilește masuri de prevenire a situațiilor de marginalizare si excludere sociala, mijloacele materiale si financiare pentru soluționarea urgentelor sociale la nivel local, si le prezintă Consiliului Local;

 • c)     inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d)     urmărește aplicarea masurilor de îmbunătățire a accesului persoanelor sărace la servicii de asistenta medicala, asistenta sociala, cultura si educație,

 • e)     colaborează cu autoritățile si organismele cu atribuții in domeniul integrării socio-profesionale a populației de rromi, pentru realizarea masurilor de protecție si sprijin a acestora;

 • f)     identifica si ia masuri de eradicare a cazurilor grave de discriminare si excluziune sociala a unor categorii de persoane,

 • g)     urmărește aplicarea masurilor de absorbție treptata a sărăciei persoanelor economic active si a pensionarilor, stabilite prin strategia locală în domeniul asistenței sociale pentru perioada actuală.

/>

D. In domeniul instituțiilor de asistenta sociala publice sau private:
 • a)     înființează si organizează instituții de asistenta sociala, în funcție de nevoi si de numărul de potențiali beneficiari;

 • b)     finanțează sau cofinanțează instituțiile de asistenta sociala;

 • c)     asigura resursele tehnice, materiale si de personal necesare pentru buna funcționare a instituțiilor de asistenta sociala, in conformitate cu standardele de calitate aprobate;

 • d)     evaluează si monitorizează activitatea desfășurata in cadrul instituțiilor de asistenta sociala, in conformitate cu responsabilitățile stabilite de legislația in vigoare;

 • e)     controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistenta sociala de la bugetul local;

 • f)     dezvolta si diversifica, singur sau in parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, serviciile aprobate in cadrul instituțiilor de asistenta sociala, in vederea creșterii calității vieții persoanelor asistate.

E. in domeniul finanțării asistentei sociale:
 • a)     elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanțare masurilor și acțiunilor de asistenta sociala;


 • b)     pregătește documentația necesara in vederea stabilirii dreptului la beneficii de asistență socială si servicii de asistenta sociala;

 • c)     realizează activitatea financiar-contabila privind asistenta sociala.

Art. 6 - Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, in îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin se finanțează de la bugetul local.

Direcția de Asistenta Sociala poate folosi, pentru dezvoltarea si diversificarea activităților sale mijloace financiare si materiale primite de la persoane fizice si juridice, din tara si din străinătate, prin donații, sponsorizări, colecte si campanii umanitare, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL U
STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA

Art.7 - Potrivit organigramei si a statului de funcții aprobat de Consiliul Local a Municipiului Bacău, Direcția de Asistenta Sociala are următoarea structura organizatorica, formata din personal de conducere, servicii, compartimente, centre de zi, astfel:

Director:
 • 1.  biroul protecția copilului;

 • 2.  biroul persoane vârstnice si persoane cu handicap,

- asistenți personali

 • 3. biroul prevenire si combatere a sărăciei;

 • 4.  biroul alocații familiale;

 • 5.  serviciul implementare programe și achiziții publice;

 • 6.  compartiment audit public intern;

 • 7.  compartimentul secretariat si registratura;

 • 8.  oficiul juridic;

 • 9.  biroul resurse umane, sănătate și securitatea muncii;

Director adjunct:
 • 1.  biroul financiar - contabil;

 • 2.  biroul informatizare;

 • 3.  compartimentul administrativ, aprovizionare si P SI,

Serviciul Asistenta Sociala:
 • 1. compartimentul de consultanta psihologica;

 • 2.  compartimentul consiliere servicii sociale;

 • 3.  centrul de zi „O scoală pentru toți”;

 • 4.  centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate;

 • 5. centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale;

 • 6.  centrul de zi „Clubul Pensionarilor”;

 • 7.  centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost.

CAPITOLUL IH
CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA,
ATRIBUȚIILE ACESTEIA SI RĂSPUNDEREA PE COMPARTIMENTE

Art.8 - Conducerea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, se asigura de către director, ce răspunde si de buna funcționare a acestuia in indeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

Condiții pentru ocuparea postului de director al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău:

 • 1.  licențiat al învățământului universitar in domeniul științelor socio-umane, juridice, administrative sau economice;

 • 2.  experiența manageriala in domeniul administrației publice locale;

 • 3. experiența in managementul proiectelor sociale;

 • 4.  deschidere fata de problemele sociale ale comunității,

 • 5.  adaptabilitate crescută la schimbare;

 • 6.  dorința de perfecționare continua a capacităților profesionale;

 • 7.  simt civic;

 • 8.  receptivitate crescută la nou si progres,

 • 9.  o buna cunoaștere a legislației in domeniu;

 • 10. spirit de analiza si sinteza a problemelor sociale ale comunității;

 • 11. spirit organizatoric;

 • 12. exemplu de disciplina si perseverenta,

 • 13. dorința de inițiativa, obiectivitate si spirit autoritar in luarea deciziilor;


Art.9 - Directorul îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții:
 • 1.  coordonează si controlează activitatea directorului adjunct, a șefilor de servicii si a șefilor de birou sau compartimente;

 • 2.  coordonează si controlează activitatea fiecărui compartiment aflat in subordinea sa directa;

3 primește, verifica si repartizează corespondenta Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 4.  verifica respectarea si aplicarea corecta a legilor din domeniul de activitate al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău,

 • 5.  analizează si aproba rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, înainte de a fi supuse aprobării Primarului / Consiliului Local a municipiului Bacău;

 • 6.  verifica raportările si situațiile statistice care se înaintează Agenției Județene de Prestații Sociale Bacău;

 • 7.  propune proiecte si programe de colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor sociale, ai instituțiilor de cult din România, cu persoane fizice si juridice romane sau străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații si organisme ale statului;

 • 8. angajează personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, cu respectarea legislației in vigoare, cu excepția Directorului adjunct;

 • 9.  ia masuri de sancționare si destituire a persoanelor care săvârșesc abateri disciplinare grave, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

 • 10. propune masuri de organizare si funcționare eficienta a activității Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

11 îndeplinește orice alte atribuții delegate de Primar sau Consiliul Local, cu respectarea legislației in vigoare;

12. propune Primarului, in conformitate cu art.5 din H.G.R. nr. 90/2003, cu modificările și completările ulterioare programe de perfecționare profesionala pentru personalul de specialitate al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău;

 • 13 întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala, pe care le supune spre aprobare Primarului / Consiliului Local Bacău;

 • 14. inițiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor masuri de asistenta sociala sau înființarea, in subordinea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, a unor instituții de Asistenta Sociala cu sau fara personalitate juridica ;


 • 15. sa cunoască normele de sănătate și securitatea muncii si P.S.I. specifice Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 16. sa păstreze confidențialitatea datelor din Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, pe care ii conduce;

 • 17. întocmește rapoarte de specialitate si inițiază proiecte de hotărâri pentru subcontractarea sau subvenționarea unor servicii sociale, cu respectarea legislației in vigoare ;

 • 18. exercita funcția de ordonator terțiar de credite al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 19. fundamentează bugetul de venituri si cheltuieli al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, in colaborare cu directorul adjunct si șefii de compartimente;

 • 20. întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău pe care îl supune aprobării Consiliului Local a Municipiului Bacău;

 • 21. îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege;

 • 22. emite decizii in exercitarea atribuțiilor ce ii revin ;

 • 23. reprezintă Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in relațiile cu autoritățile si instituțiile publice, cu mass-media, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si injustiție;


Compartimentele de care răspunde directorul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău sunt:

 • 1.  biroul protecția copilului;

 • 2.  biroul persoane vârstnice si persoane cu handicap,

- asistenți personali

 • 3 biroul prevenire si combatere a sărăciei,

 • 4.  biroul alocații familiale,

 • 5.  serviciul implementare programe și achiziții publice;

 • 6.  compartiment audit public intern;

 • 7.  compartimentul secretariat si registratura,

 • 8.  oficiul juridic;

 • 9 biroul resurse umane, sănătate și securitatea muncii.

CAPITOLUL IV
ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR
DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA
Art.lO - Atribuțiile Serviciului Implementare Programe și achiziții publice:

1 atrage resurse financiare, materiale si umane prin elaborarea unor proiecte in parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău;

 • 2. elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia

locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia;

 • 3. elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale, în conformitate cu măsurile și

acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin;

 • 4. asigura relația cu mass-media pentru publicitatea beneficiilor de asistență socială și a

serviciilor sociale prestate beneficiarilor, locuitori ai municipiului Bacău;

 • 5. identifica surse de finanțare in domeniul asistentei si protecției sociale;

 • 6. realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Direcției de

Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 7. facilitează comunicarea si cooperarea la nivel local si regional in ceea ce privește

organizațiile non-profit;

 • 8. promovarea vieții asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in parteneriat intre

ONG-uri si Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 9. organizează voluntariatul;

 • 10. asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor;

 • 11. asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe termen mediu si lung;

 • 12. colaborează cu Biroul Financiar Contabil pentru întocmirea proiectului bugetului anual al serviciilor sociale si urmărește eficienta cheltuielilor bugetare, raportat la încadrarea in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • 13. elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu și lung referitoare la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaționale defavorizate ale municipiului Bacău,

 • 14. elaborează analize, situații, sinteze cu privire la activitatea Direcției de Asistență Socială;

 • 15. monitorizează și analizează situația beneficiarilor de beneficii sociale și servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială,

 • 16 colaborează cu organisme private autorizate care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;

 • 17. colaborează cu alte instituții de asistență socială în vederea identificării eventualelor disfuncționalități, a cazurilor care le generează, prezintă propuneri în vederea eliminării acestora și stabilește măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității serviciului;

 • 18. ia măsuri pentru popularizarea dispozițiilor legale interne și internaționale în domeniul asistenței sociale pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația categoriilor de persoane defavorizate;

 • 19. aplică teste psihologice, chestionare atât asupra personalului cu privire la gradul de adaptabilitate și integrare la locul de muncă cât și asupra beneficiarilor serviciilor oferite de Direcția de Asistență Socială cu privire la gradul de marginali zare,

20 efectuează anchete sociale și cooperează cu inspectorii Direcția de Asistență Socială în rezolvarea problemelor de natură psiho-socială a categoriilor populaționale defavorizate ale municipiului Bacău care beneficiază de servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială,

21. participă alături de inspectorii care monitorizează cazurile sociale ia consilierea și îndrumarea asistaților către instituțiile abilitate a le soluționa cererile;

22 elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire;

 • 23. elaborează documentația de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în funcție de specificul documentației respective și de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

 • 24. asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare C.P.V.-Regulamentului (CE) nr.213/2008 de modificare a Regulamentului nr. 2151/2003 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice;

 • 25. stabilește circumstanțele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă;

 • 26. aplică și finalizează proceduri de atribuire;

 • 27. propune și supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor care întocmesc documentația de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire, precum și comisiile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 28. participă la comisiile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 29. asigură realizarea publicității anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop;

 • 30. organizează proceduri de achiziții publice și asigură secretariatul Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice,servicii și lucrări,

 • 31. analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de servicii, execuție lucrări în colaborare cu compartimentele cu atribuții în domeniu;

 • 32. întocmește dosarul achiziției publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii și lucrări atribuit;

 • 33. ia măsuri privind înștiințarea Ministerului Finanțelor Publice asupra procedurii de atribuire ce urmează a fi derulată, la data inițierii procedurii de achiziție publică a contractelor prevăzute la art. 1 alin. 2 din OUG nr. 30/2006, privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 34. organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica, prin:

 • a) licitație deschisa sau restrânsă,

 • b) dialog competitiv,

 • c) negociere cu sau fara publicarea prealabila a unui anunț de participare,

 • d) cerere de oferte,

 • e) concurs de soluții.

 • 35. participă la desfășurarea procedurilor de licitație;

36 realizează contractele de achiziție publică;

 • 37. elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică,

 • 38. publică anunțurile de intenție, de participare, si de atribuire a contractelor de achiziție publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL;

 • 39. întocmește note justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă este alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă,

 • 40. întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de furnizare, prestări servicii si execuție lucrări atribuit,

 • 41. operează modificări în programul anual al achizițiilor publice,

 • 42. verifică cuprinderea în programul anual al achizițiilor publice a contractului de achiziție publică;

 • 43. întocmește programul anual al achizițiilor publice, pe baza solicitărilor primite de la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări și de servicii, pe care Serviciul Public de Asistență Socială Bacău intenționează să le atribuie în decursul anului bugetar următor, ținând cont de

 • a) necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii;

 • b) gradul de prioritate al necesităților precizate la litera a.;

 • c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilității de a obține fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări ale bugetului;

 • 44. solicita fiecărui compartiment din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău necesarul de produse, servicii și lucrări, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, în vederea întocmirii programului anual al achizițiilor publice;

 • 45. realizează contracte de furnizare, lucrări si servicii, cuprinse in Programul anual al achizițiilor publice, cu următoarele activități:

 • a.  Pregătirea contractului de achiziție publica

 • b.  Scrierea contractului

 • c.  Verificarea contractului

 • d. încheierea si semnarea contractului de către părțile implicate

 • 46. elaborează si finalizează contracte de furnizare, servicii si lucrări cuprinse in Programul anual al achizițiilor publice;

 • 47. elaborează și redactează contractele de achiziție publică încheiate de DAS cu persoane fizice sau juridice, a actelor adiționale care conțin modificări pe durata derulării acestora;

 • 48. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora Ia arhiva instituției;


 • 49. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 50. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. ÎL Atribuțiile Compartimentului de Audit Public Intern sunt:
 • 1. elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea,

cu avizul UCAAPI;

 • 2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

 • 3. efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management

financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta și eficacitate;

 • 4. informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice

auditate, precum și despre consecințele acestora;

5 raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 6. elaborează raportul anual al activității de audit public intern;


 • 7. urmărește ducerea la îndeplinire a recomandărilor făcute de către Directorul Direcției de

Asistență Socială Bacău;

 • 8. evaluează și supervizează sistemul de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătățirea

activității instituție, pe baza analizei riscurilor asociate activităților auditabile,

 • 9. asigură funcționalitatea controlului intern pe baza unor standarde profesionale;

 • 10 în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate,

 • 11. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 12. respecta normele privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 13. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora Ia arhiva instituției;

 • 14 îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

15. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 12 - Atribuțiile Compartimentului Secretariat si Registratura :

1 asigura accesul neîngrădit al populație Ia informațiile privind drepturile acesteia la protecție si asistenta sociala precum si Ia formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, in condițiile impuse de legislația in vigoare,

 • 2. face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia șefului ierarhic superior;

 • 3. comunica celor interesați deciziile si hotărârile șefului ierarhic superior;

 • 4 înregistrează si păstrează evidenta actelor primite si emise;

 • 5. permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.292/2011 Asistentei Social si a celorlalte legi speciale care acționează in domeniul protecției/asistentei sociale persoanelor interesate,

 • 6. facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la beneficiile de asistență socială si serviciile oferite de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;

 • 7. asigura cunoașterea rețelei de instituții de Asistenta Sociala sau instituții de Protecție Speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau după caz, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către toți cei interesați;

 • 8.  preia de la solicitanți/petiționari cererile, petițiile depuse de aceștia si le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;


 • 9. asigura transparenta activității Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

 • 10. tine un registru general de intrare-ieșire pentru înregistrarea cererilor solicitanților si a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modurile si termenele de rezolvare a acestora;

 • 11. tine un registru pentru înregistrarea audientelor la directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău si răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modul si termenele de rezolvare a acestora;

 • 12. tine un registru pentru înregistrarea petițiilor si răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău privind modul si termenele de rezolvare a acestora;

 • 13. tine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Președinție, Avocatul Poporului si alte organe centrale si locale ale administrației de stat si a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modul si termenele de rezolvare ale acestora,


 • 14. se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituții care s-au adresat Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in scris;

 • 15. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 16. respecta normele de sănătate și securitatea muncii si P.S.I.,

 • 17 răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 18 îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

19. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.13 - Atribuțiile Oficiului Juridic:
 • 1. reprezintă Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău pe baza de mandat al directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, in fata instanțelor judecătorești de orice grad si a altor autorități,

 • 2. instrumentează cauzele in care Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău figurează ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea întâmpinărilor, declararea cailor de atac si alte acte solicitate de instanța),

 • 3  formulează proiecte de convenții, de statute, contracte, acte administrative,

 • 4  asigura baza de documentare juridica si legislativa a Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău,

 • 5. urmărește derularea si tine evidenta contractelor civile, comerciale sau de altă natură, in care Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este parte;

 • 6.  formulează avize juridice scrise la solicitarea conducerii;

 • 7.  răspunde la petiții si oferă consultații juridice persoanelor fizice in legătura cu litigiile in care Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău figurează ca parte;

 • 8.  avizează pentru legalitate toate actele in care Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău este parte;

 • 9. întocmește si fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local Bacău si proiectele de decizii ale directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in domeniul sau de activitate;

 • 10. reprezintă Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in fata Notarului Public in vederea perfectării actelor cu caracter patrimonial si in raporturile juridice cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 11 tine evidenta cauzelor si a termenelor la dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

12. avizează legalitatea contractelor civile, comerciale sau de altă natură, încheiate de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău cu terțe persoane fizice sau juridice;

13 răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 14. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.14 - Atribuțiile Biroului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii sunt:
 • I. asigură recrutarea și angajarea personalului pe baza de competență, prin concurs conform prevederilor legale;

2.organizează conform legislației in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • 3. urmărește respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din aparatul propriu;

 • 4. operează efectiv în registrul general de evidență a salariaților, date cu caracter personal ale acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 5. analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău si pregătește documentația pentru elaborarea organigramei Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;

 • 6. pregătește documentația necesară in vederea elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, Regulamentului Intern și a altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău,

7 pregătește documentația necesară întocmirii Statului de funcții,

 • 8.ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare si Funcționare,

 • 9 răspunde de aplicarea corecta a legislației de salarizare;

 • 10. întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru și urmărește încadrarea în plafonul stabilit de lege;

 • II. controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 12. stabilește nevoile de pregătire si perfecționare ale salariaților,

13 efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detașarea sau încetarea contractului de munca al personalului angajat;

 • 14. întocmește contractele individuale de muncă, propune promovarea în funcții, întocmește deciziile de sancționare disciplinară și încetare a contractului individual de muncă.

 • 15. ține evidența concediilor anuale, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor;

 • 16. răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența serviciului;

 • 17. eliberează adeverințe pentru calitatea de salariat la cerere;

 • 18. îndeplinește toate activitățile legate de gestionarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav conform legislației in vigoare;

 • 19. întocmește contractele de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 20. verifică zilnic și lunar situația asistenților personali în plată, a celor sistați din plată pe cauze de încetare a contractelor de munca ale acestora, in condițiile legii;

 • 21. asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate și securitate în muncă în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;

 • 22. ia masuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice si de sănătate și securitate a muncii specifice activității;

 • 23. organizează instruirea periodică la locul de munca a personalului cu privire la funcționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice în condiții de siguranță, cunoașterea și aplicarea normelor și instrucțiunilor de lucru și sănătate și securitate în muncă;

 • 24. întocmește deciziile aferente, urmărește avizarea și semnarea lor;

 • 25. rezolva in termenul legal corespondenta legata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 26. întocmește raportări si situații statistice legate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si le transmite compartimentelor interne si instituțiilor externe solicitante;

 • 27. înaintează lunar Biroului Financiar Contabil următoarele documente:

 • i.  foaia colectiva de prezenta, verificata si semnata de șefii

 • ii.  compartimentelor Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • iii.  prezenta pentru orele suplimentare;

 • iv.  certificatele medicale;

 • v.  înștiințările pentru concediu de odihna solicitate cu plata in avans;

 • vi.  înștiințările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaților;

 • 28. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul îndeplinit;

 • 29. propune participarea angajaților la cursuri de perfecționare si organizează cursuri de perfecționare, stabilind prioritățile pe domenii de activitate;

 • 30. face propuneri pentru întocmirea planului de formare profesionala;

 • 31. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 32. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 33. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 15 - Atribuțiile Compartimentului Consultanta Psihologica:
 • 1 evaluarea relației dintre părinți și copil, asistați ai Direcției de Asistență Socială, înțelegerea părinților în ceea ce privește nevoile emoționale ale copiilor și capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi;

 • 2.  participarea la realizarea proiectului de intervenție personalizat bazat pe evaluările de mai sus, împreuna cu alți membri ai echipei (asistent social, jurist);

 • 3.  constituirea ca membru al echipei mobile de intervenție în cazurile semnalate la Direcția de Asistență Socială;

 • 4.  urmărirea evoluției fiecărui caz aflat în evidența Direcției de Asistență Socială și implicarea în monitorizarea acestora,

 • 5  asigurarea de servicii de specialitate (consiliere, terapie) persoanelor asistate de Direcția de Asistență Socială,

 • 6  lucrul în echipa interdisciplinară și pluridisciplinară;

 • 7.  ținerea unei evidențe a activității desfășurate și pregătirea de rapoarte lunar;

 • 8.  respectarea principiului confidențialității în relația cu beneficiarul serviciilor;

 • 9. efectuarea de anchete psihologice și cooperarea cu inspectorii instituției în rezolvarea problemelor de natură psiho-socială a categoriilor populaționale defavorizate ale municipiului Bacău care beneficiază de servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială;

 • 10. participarea alături de inspectorii care monitorizează cazurile sociale la consilierea și îndrumarea asistaților către instituțiile abilitate a le soluționa cererile;

 • 11. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 12. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacăului sau ale șefblui Serviciu Asistență Socială;

 • 13. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 16 - Atribuțiile Compartimentului Consiliere Servicii Sociale:
 • 1.  acorda consiliere si rezolva probleme de natura psiho-sociala si economica a categoriilor populaționale defavorizate din municipiul Bacău;

 • 2.  asigura accesul neîngrădit al populației la informațiile privind drepturile acesteia la protecție si asistenta sociala precum si Ia formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, in condițiile impuse de legislația in vigoare;

 • 3.  permite cunoașterea de către persoanele interesate a rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr. 292/2011- Asitenței Sociale si a celorlalte legi speciale care acționează in domeniul protecției/asistentei sociale;

 • 4.  facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la beneficiile sociale si serviciile sociale oferite de Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;

 • 5.  asigura cunoașterea rețelei de instituții de asistenta sociala sau instituții de protecție speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidențial, aflate in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau după caz, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de către toți cei interesați;

 • 6.  asigura transparenta activității Direcției de Asistenta Sociala al Municipiului Bacău prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de către cetățeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;

 • 7.  realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, in colaborare cu alte compartimente, servicii sau birouri ale Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău;

 • 8.  organizează voluntariatul,

 • 9.  asigura respectarea si aplicarea corecta a legilor in domeniul de activitate al compartimentului;

 • 10. propune masuri de organizare si funcționare eficienta a activității compartimentului;

11 participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău,

 • 12. colaborează cu organizațiile neguvernamentale si cu reprezentanți ai societății civile in vederea dezvoltării si promovării beneficiilor sociale si serviciilor sociale comunitare,

 • 13. asigura relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • 14 sprijină accesul in instituțiile de asistenta sociala si evaluează modul in care sunt respectate drepturile persoanelor;

 • 15 păstrează confidențialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplinește;

 • 16. respecta normele de sănătate și securitatea muncii si P.S L,

17 răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 18. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sau ale șefului Serviciu Asistență Socială ;

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.17 - Director adjunct din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău:

Condițiile pentru ocuparea postului de director adjunct al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău sunt:

 • 1.  licențiat in științe economice ;

 • 2. experiența de minim 5 ani in domeniu;

 • 3.  calități de manager,

 • 4.  receptivitate fata de problemele sociale ale comunității,

 • 5.  adaptabilitate crescută la schimbare;

 • 6.  responsabilitate si mobilitate in adoptarea unor decizii;

 • 7.  dorința de perfecționare continua a capacităților profesionale;

 • 8.  simt civic;


 • 9.  receptivitate crescută la nou si progres;

 • 10. o buna cunoaștere a legislației in domeniu;

 • 11. corectitudine, loialitate, onestitate ;

 • 12. spirit de analiza si sinteza a problemelor sociale ale comunității;

 • 13. spirit organizatoric;

 • 14. exemplu de disciplina si perseverenta;

 • 15. dorința de inițiativa, obiectivitate si spirit autoritar in luarea deciziilor.

Art.18 - Directorul adjunct al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău îndeplinește in condițiile legii, următoarele atribuții:

 • 1.  este locțiitorul de drept al directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, când acesta lipsește din unitate, cu mandatul acestuia;

 • 2. coordonează, controlează si răspunde in fata Consiliului Local a Municipiului Bacău, a Primarului si a directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău de buna funcționare a compartimentelor aflate in subordinea sa;

 • 3.  controlează respectarea dispozițiilor legale specifice structurii pe care o conduce;


 • 4.  organizează datele si informațiile dar si circulația acestora in cadrul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău;

 • 5.  propune directorului sa actualizeze prin decizie, fisa postului la salariații care primesc sarcini noi ce nu se regăsesc in cele existente,

6 răspunde de perfecționarea pregătirii profesionale a subordonaților si asigura mijloacele necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;

7. analizează si semnează balanța de verificare analitica si sintetica,

8 propune directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău comisiile de inventariere a patrimoniului la sfârșitul anului, sau pentru inventarieri parțiale;

 • 9. propune directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău componenta comisiilor pentru achizițiile publice;

 • 10 contrasemnează toate documentele Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in domeniul economico-financiar care ies din unitate;

 • 11 contrasemnează toate contractele care angajează financiar instituția;

 • 12 colaborează cu Primăria Municipiului Bacău, Administrația Financiara, Trezoreria, Direcția Generala a Finanțelor Publice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului si cu orice alte unități cu care Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău intra in contact.


 • 13. întocmește si fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău si proiectele de decizii ale directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, in domeniul sau de activitate;

 • 14. acorda viza de Control Financiar Preventiv si contrasemnează ordinele de plata sau alte instrumente de plata cu care se lucrează;

 • 15. contrasemnează rapoartele statistice privind plățile efectuate diverselor categorii de beneficiari;

 • 16. îndeplinește orice alte sarcini date in competenta sa de directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău prin decizie de delegare de competenta.

Directorul adjunct al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, coordonează, controlează si răspunde de buna funcționare a următoarelor compartimente:

 • 1.  biroul financiar - contabil;

 • 2. compartimentul informatizare;

 • 3. compartimentul administrativ, aprovizionare si P.S.l.

Art.19 - Atribuțiile Biroului Financiar-Contabil:
 • 1.  analizează necesitățile financiare pentru funcționarea Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău si prezintă propuneri directorului adjunct pentru întocmirea bugetului instituției;

 • 2. urmărește asigurarea si repartizarea resurselor financiare pentru funcționarea serviciilor de asistenta sociala si plata drepturilor beneficiarilor;

 • 3.  efectuează operațiuni de contabilitate care stau la baza plății drepturilor bănești si facilităților financiare acordate persoanelor in nevoi;

 • 4.  transmite contul de execuție lunar si bilanțul contabil trimestrial la Direcția economica a Consiliului Local Bacău, la termenele fixate de Direcție;

 • 5. colaborează cu Direcția Economica pentru soluționarea problemelor financiare ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 6.  urmărește efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale si de investiții, ajutoare sociale, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

 • 7. justifica in fata organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;

 • 8.  urmărește si verifica garanțiile gestionare, materiale;

 • 9. întocmește actele adiționale pentru majorarea garanțiilor gestionare, materiale ori de cate ori este necesar;

 • 10. eliberează adeverințele solicitate de către salariații instituției;

 • 11. întocmește si transmite lunar si anual situații statistice privind drepturile de personal la Primăria Municipiului Bacău;

 • 12. întocmește si transmite semestrial la Administrația Financiara declarațiile privind structura si cheltuielile de personal ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, conform declarației 112,

 • 13. întocmește si transmite lunar la administrația financiara situația privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite, conform declarației 205;

14 completează cu actele necesare dosarele noilor angajați privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

 • 15. introduce nominal sumele pentru stabilirea premiilor de 2% si calcularea fondului total de premiere;

 • 16. efectuează plățile la premiile de 2% si la primele individuale;

17 introduce nominal sumele pentru stabilirea celui de-al 13-lea salariu;

 • 18. efectuează plata celui de-al 13-lea salariu,

 • 19. ridica si depune numerar in trezorerie;

 • 20. ridica si depune documentele pentru decontare bancara;

 • 21. efectuează toate plățile si încasează sumele ce se derulează prin casieria Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, sau prin cârd cu cont deschis la banca;

 • 22. verifică zilnic registrul de casa întocmit de către casier,

 • 23. întocmește si înregistrează toate notele contabile (banca, casa lei/devize, diverse, salarii)

 • 24. introduce notele contabile, întocmește balanța de verificare;

 • 25. verifica si analizează lunar balanța de verificare , atât cea sintetica cat si soldurile conturilor debitori, creditori, furnizori);

 • 26. furnizează datele necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala si anuala a execuției bugetare cat si a altor raportări statistice; înregistrează mijloacele fixe cat si obiectele de inventar in registrele de inventar si completează fisele de inventar pe locuri de folosința si pe persoane;

 • 27. întocmește ordine de plata si CEC-urile pentru numerar;

 • 28. înregistrează operațiuni contabile in fisele de cont;

 • 29. operează in calculator toate înregistrările contabile efectuate;

 • 30. urmărește si verifica viramentele bancare (lei/devize);

 • 31. urmărește si verifica registrul de casa;

 • 32. urmărește lichidarea avansurilor spre decontare, debitorii de cote de întreținere, chirii, convorbiri telefonice, etc, stabilește penalități de întârziere pentru timpul depășit conform legislației in vigoare si virarea acestora la buget;


 • 33. înregistrează valoric si cantitativ in contabilitate mijloacele fixe si obiectele de inventar achiziționate;

 • 34. întocmește transferurile si consumul lunar al materialelor, obiectelor de inventar, benzina si motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

 • 35. verifica lunar soldurile conturilor de salarii din balanța de verificare;

 • 36. certifica conturile si închiderea acestora la finele anului;

 • 37. exercita controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutor social întocmite de Biroul Prevenire si Combatere a Sărăciei;

 • 38. întocmește statele de plata curente pentru ajutoarele de lemne, de încălzire și de urgenta;

 • 39. evidențiază restantele privind ajutoarele de lemne, încălzire si ajutoarele de urgenta prin întocmirea fiselor si a statelor de plata pentru acestea;

 • 40. întocmește si transmite situația statistica privind aplicarea Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău;

 • 41. calculează certificatele medicale și efectuează lunar plățile acestora;

 • 42. calculează indemnizațiile de concediu de odihnă și efectuează plata lor;

 • 43. întocmește lunar centralizatorul de salarii;

 • 44. întocmește lunar statele de plată pentru asistenții personali;


 • 45. păstrează confidențialitatea datelor din cadrul biroului;

 • 46. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 47. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 48. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.20 - Atribuțiile Biroului Informatizare;
 • 1. asigura informatizarea activității Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău prin colectivul de specialitate;

 • 2 executa lucrări de analiza, proiectare programe, implementare;

 • 3. colaborează cu compartimentul de resort din cadrul Primăriei precum si cu firmele specializate in hardware si software;

 • 4.  asigura asistenta tehnica compartimentelor Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău si gestionează conectarea utilizatorilor la rețea;

 • 5 concepe programe si aplicații pentru compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 6. asigura buna funcționare din punct de vedere logic a aplicațiilor existente in sistemul de calcul,

 • 7.  analizează permanent si studiază sistemul informațional existent pentru a putea propune soluții de informatizare adecvate fiecărui utilizator informațional;

 • 8.  furnizează in limbaj specific informațiile necesare realizării si actualizării paginii de prezentare a Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 9.  se documentează continuu asupra noutăților apărute in sistemul informațional;

 • 10. păstrează confidențialitatea datelor din cadrul instituției;

 • 11. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 12. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 13. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.21 - Atribuțiile Compartimentului Administrativ, Aprovizionare si P.S.I.:
 • 1.  derulează planul de aprovizionare al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, privind aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar gospodărești, etc);

 • 2.  asigura gestionarea (achiziționare, depozitare si distribuire) materialelor consumabile prin magazia de materiale,

 • 3.  întocmește si tine la zi in registrul mijloacelor fixe evidenta bunurilor administrate de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 4.  întocmește fisele de magazie si cele de inventar;

 • 5.  asigura desfășurarea in bune condiții a activității de igienizare si deservire generala a Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 6.  tine evidenta fizica si gestionează mijloacele fixe si obiectele de inventar din patrimoniul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 7.  întocmește necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achiziționării lor conform legislației in vigoare;

 • 8.  face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;

 • 9.  participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

10 urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizare, etc. si toate lucrările de orice natura ce se efectuează de terți;

 • 11. asigura respectarea normelor de paza, de securitate si de prevenire a incendiilor;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a activității Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 13. face propuneri de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor;

 • 14. păstrează nomenclatorul documentelor cu termenul de păstrare a corespondentei;

 • 15. urmărește clasificarea, ordonarea si inventarierea arhivei de către compartimente pe parti structurale, probleme si termene de păstrare;

 • 16. urmărește întocmirea corecta a inventarelor care însoțesc arhiva de predare;

 • 17. la primirea arhivei in depozit o verifica, o confrunta cu inventarul, o indosariaza, întocmește fise si o aranjează in rafturi;

 • 18. întocmește listele de selecționare pentru materialele din arhiva a căror termene de păstrare au expirat si le prezintă comisiei pentru discutare si avizare;

 • 19. scoate si preda la unitățile indicate arhiva scoasa din evidenta aprobata de către Arhivele Statului;

 • 20. rezolva cererile cetățenilor privind eliberarea de copii după actele existente in arhiva;

21 păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 22. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

3)

 • 23. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 24. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.22 - Șeful Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău:

Condiții pentru ocuparea postului de sef Serviciu Asistenta Sociala din cadru Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău:

 • 1.  licențiat al invatamantului universitar de lunga durata; specializat in domeniul științelor socio-umane, juridice sau administrative;

 • 2.  experiența de minim 3 ani in domeniul asistentei / protecției sociale;

 • 3.  calități de manager;

 • 4.  receptivitate fata de problemele sociale ale comunității;

 • 5.  adaptabilitate crescută la schimbare;

 • 6.  responsabilitate si mobilitate in adoptarea unor decizii;

 • 7.  dorința de perfecționare continua a capacităților profesionale;

 • 8.  simt civic;

 • 9.  receptivitate crescută la nou si progres;

 • 10. o buna cunoaștere a legislației in domeniu;

 • 11. spirit de analiza si sinteza a problemelor sociale ale comunității;

 • 12. spirit organizatoric;

 • 13. exemplu de disciplina si perseverenta;

 • 14. dorința de inițiativa, obiectivitate si spirit autoritar in luarea deciziilor.

Șeful Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău îndeplinește in condițiile legii următoarele atribuții:

 • 1.  coordonează si controlează activitatea fiecărui birou, compartiment si centru aflat in subordinea sa directa;

 • 2.  primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează pe directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, asupra modului de soluționare a solicitărilor si petițiilor;

 • 3 verifica respectarea si aplicarea corecta a legilor in cadrul compartimentelor pe care le coordonează,

 • 4. tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente,

 • 5. propune directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele de Asistenta Sociala ale Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 6 analizează si aproba rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării directorului Direcției de Asistenta Sociala 1 municipiului Bacău;

7. propune directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, proiecte si programe de colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor sociale, ai instituțiilor de cult din România, cu persoane fizice si juridice romane sau străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații si organisme ale statului,

 • 8 propune masuri de sancționare a persoanelor care săvârșesc abateri disciplinare grave, aflate in subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor din Codul Muncii;

9. stabilește sau, după caz, actualizează in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului Regulament de Organizare si Funcționare al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, atribuții exprese in fisele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcției si pregătirii profesionale;

10 îndeplinește orice alte atribuții delegate de directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, cu respectarea legislației in vigoare;

3>2-

 • 11. propune directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesionala;

 • 12. întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala, pe care le supune spre aprobare directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 13. inițiază proiecte de hotărâri pentru realizarea unor masuri de asistenta sociala sau înființarea, in subordinea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău, a unor instituții de Asistenta Sociala cu sau fara personalitate juridica, pe care le propune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 14. întocmește rapoarte de specialitate si inițiază proiecte de hotărâri pentru subcontractarea sau subvenționarea unor servicii sociale, cu respectarea legislației in vigoare, pe care le supune aprobării prealabile a directorului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 15. sa păstreze confidențialitatea datelor din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;

 • 16. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;


 • 17. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.23 - Șeful Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău controlează si răspunde de buna funcționare a următoarelor compartimente:

 • 1.  compartimentul de consultanta psihologica;

 • 2.  compartimentul consiliere servicii sociale;

 • 3.  centrul de zi „O scoală pentru toți”;

 • 4.  centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate;

 • 5.  centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale;

 • 6.  centrul de zi „Clubul Pensionarilor”;

 • 7.  centrul de cazare temporara a persoanelor fara adăpost.

Art.24 - Atribuțiile Biroului Protecția Copilului:

 • 1.  monitorizează si analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea si realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea si sintetizarea acestor date si informații;

 • 2.  identifica copiii aflați in dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea masurilor speciale de protecție propuse;

 • 3.  realizează si sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

 • 4.  acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, in vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

 • 5 organizează si susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

 • 6. identifica, evaluează si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in întreținere;

 • 7 asigura consiliere si informare familiilor cu copii in întreținere asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale, etc,

 • 8. asigura si urmărește aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o fapta prevăzuta de legea penala, dar care nu răspunde penal,

 • 9 asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delicvent,

 • 10. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale in vederea identificării situațiilor deosebite care apar in activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activități;

 • 11. realizează parteneriate si colaborează cu organizațiile neguvernamentale si cu reprezentanții societății civile in vederea dezvoltării si susținerii masurilor de protecție a copilului;

 • 12. asigura relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • 13. sprijină accesul in instituțiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evaluează modul in care sunt respectate drepturile acestora;

 • 14. asigura realizarea activităților in domeniul protecției copilului și familiei, in conformitate cu responsabilitățile ce ii revin, stabilite de legislația in vigoare;

 • 15. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local a municipiului Bacău;

 • 16. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 17. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art 25 - Atribuțiile Biroului Persoane Vârstnice si Persoane cu Handicap:
 • 1. pregătește documentația necesara - pe baza de anchete sociale efectuate la domiciliul persoanei cu handicap grav si la domiciliul viitorului asistent personal, in vederea încheierii contractelor de munca pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav (gr.I de handicap);

 • 2. întocmește anchete sociale pentru persoanele cu probleme grave de sănătate în vederea depunerii dosarului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și încadrarea într-un grad de handicap;

 • 3. sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare in centre de asistenta si îngrijire sau alte instituții de Protecție speciala aflate in subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

 • 4. sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntara a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentala care prezintă un pericol pentru ele insele si pentru aceasta;

 • 5.  efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap si al asistenților personali, pentru monitorizarea serviciilor prestate de către asistenții personali;

 • 6. întocmește fișe de monitorizare pentru persoanele încadrate în gradul de handicap ce beneficiază de indemnizația de însoțitor, la domiciliul acestora, pentru a depista modificările de natură să înceteze acordarea drepturilor legale;

 • 7.  organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali;

 • 8 colaborează permanent cu instituțiile de protecție speciala de pe raza municipiului Bacău, in vederea sprijinirii persoanelor cu handicap de pe raza municipiului Bacău de a se interna, atunci când îngrijirea si supravegherea la domiciliu a acestora nu mai este posibila;

 • 9. propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupa de protecția sociala a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării si dezvoltării serviciilor de asistenta socio-medicala speciala pentru acestea;

 • 10 monitorizează activitatea fundațiilor ce acordă servicii socio-medicale persoanelor vârstnice conform Legii nr.350/2005;

 • 11. întocmește semestrial un raport către Consiliul Local Bacău cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 12. întocmește anchete sociale pentru persoanele vârstnice ce doresc internarea în cămine de bătrâni private;

 • 13. oferă informațiile necesare tuturor persoanelor cu handicap, referitor la drepturile lor la protecție sociala conferite de actele normative aflate in vigoare,

 • 14. asigura consilierea celor doritori privind formalitățile si actele necesare pentru întocmirea dosarelor de internare in instituții de protecție speciala sau de intrare in posesia drepturilor lor la protecție speciala;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers al activității;

 • 16. aduce la îndeplinire prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17. identifica persoanele vârstnice aflate în nevoi si care se găsesc in una dintre situațiile prevăzute de art. 3 din Legea 17/2000;

 • 18. întocmesc anchete sociale pentru stabilirea nevoilor persoanelor vârstnice care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecțiunile ce necesita îngrijire speciala, capacitatea de a se gospodari si de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit precum si veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții;

 • 19. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local a municipiului Bacău;


 • 20. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 21. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 22. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 23. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art.26 - Atribuțiile Biroului Prevenire si Combatere a Sărăciei:
 • 1. previne si combate marginalizarea sociala a unor categorii populaționale supuse acestui risc prin masuri specifice ce intra in competenta Consiliului Local;

 • 2.  identifica persoanele si familiile care se găsesc in situații de marginalizare sociala;

 • 3.  stabilește masuri individuale pentru prevenirea marginalizării lor;

 • 4.  asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, Legea 116/2002 cu modificările și completările ulterioare si Legea 208/1997;


 • 5.  efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitanților de drepturi stabilite prin actele normative mai sus menționate;

 • 6.  face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului social in bani, pregătește si întocmește documentația pentru stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea, si încetarea ajutorului social in termenul legal;

 • 7.  transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară pe bază de borderou toate dispozițiile Primarului privind acordarea dreptului însoțit de cererile certificate de Primar;

 • 8  face propuneri primarului pentru acordarea ajutorului de urgență în bani, pregătește și întocmește documentația pentru acordarea ajutorului de urgență,

 • 9  aduce la cunoștința beneficiarilor dispoziția primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea si încetarea ajutorului social in termenul legal;

 • 10. întocmește anual sau la termenele prevăzute de actele normative in vigoare, rapoarte de specialitate privind situația beneficiilor sociale acordate (in bani si natura) si numărul de beneficiari pe tipuri de beneficii sociale pe care le înaintează spre analiza si aprobare Primarului/Consiliului Local a municipiului Bacău;

11 identifica forme posibile si eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflați in nevoie;


 • 12. aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău privind masurile de asistenta si protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • 13. asigura aplicarea legislației referitoare la acordarea mesei la Cantina Socială (Legea 208/1997), astfel:

 • a.  Cererile pentru acordarea mesei la cantină se depun la Direcția de Asistență Socială Bacău și se aproba de către primar sau o persoana împuternicita de acesta.

 • b.  In baza anchetei sociale efectuate, se aproba sau nu, după caz, dosarul beneficiarului serviciilor cantinei, in funcție de criteriile prevăzute de lege, iar decizia se comunica la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru a fi introdus beneficiarul in drepturi, prezentând la ridicarea hranei cartela de masa.

 • 14. acorda ajutoare bănești către populație pentru plata cheltuielilor la energia termica ( Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare);


 • 15. îndeplinește orice alte atribuții ce ii revin potrivit legii sau obiectului de activitate al biroului;

 • 16. colaborează cu autoritățile si organismele cu atribuții in domeniul integrării socio-profesionale a populației de rromi; pentru realizarea masurilor de protecție si sprijin a acestora;

 • 17. urmărește aplicarea masurilor de absorbție treptata a sărăciei persoanelor economic active si a pensionarilor, stabilite prin Planul Municipal anti-saracie;

 • 18. distribuie abonamente și tichete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău;

 • 19. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 20. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 21. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

22 îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.


Art. 27 - Atribuțiile Biroului Alocații Familiale:
 • 1. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea alocației de susținere tuturor solicitanților din municipiul Bacău, conform Legii nr 277/2010 și HG nr 38/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  efectuează anchete sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii în vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației de susținere;

 • 3.  efectuează anchete sociale la interval de 6 luni în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația de susținere;

 • 4.  efectuează anchete sociale pentru verificarea modificărilor intervenite cu privire la componența familiei și / sau a veniturilor realizate de membrii acesteia în cazul în care titularul alocației de susținere solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțită de actele doveditoare privind modificările intervenite;

 • 5. întocmește dispozițiile privind acordarea/suspendarea/încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei,

 • 6  comunică în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale tuturor solicitanților, dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocația de susținere;

 • 7  transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară pe bază de borderou toate dispozițiile Primarului privind acordarea dreptului însoțit de cererile certificate de Primar;

 • 8. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea drepturilor pentru indemnizația de creștere copil prevăzute de OUG. nr. 111/2010, și HG 52/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. înregistrează cererile pentru stabilirea și acordarea drepturilor pentru alocația de stat prevăzute de Legea nr.61/1993, și HG 577/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. transmite pe baza de borderou la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, toate dosarele privind alocația de stat, indemnizație creștere copil, stimulent;

 • 11. distribuie abonamente și tîchete valorice conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău;

 • 12. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;

 • 13. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 14. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 15. îndeplinește și alte servicii stabilite de conducere.

Art. 28 - Atribuțiile Centrului de zi „O școala pentru toti”:
 • 1. Serviciile Centrului de Zi, „O școală pentru toți" urmăresc promovarea sănătății și igienei personale, a educației școlare și sociale pentru copiii marginalizați social ce provin din familii sărace sau cu risc social ridicat, cu preponderentă rromi, prin asigurarea următoarelor servicii:

 • a) Servicii socio-educationale, oferite copiilor preșcolari cu vârsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.

In cadrul acestor sevicii se vor derula programe de dezvoltare a activităților cognitive, de formare a deprinderilor, de aplicare a masurilor de igiena personala si promovare a sănătății, de terapie pentru remedierea a comportamentului social, de terapie prin joc, dar si programe de desfășurare a activităților ocupaționale si aici ne referim la activitățile de club si organizarea periodica de serbări, manifestări culturale, excursii, tabere (in stabilirea activităților de acest gen se va tine cont de aptitudinile si dorințele beneficiarilor).

 • b) Servicii socio-educationale, oferite copiilor preșcolari cu vârsta cuprinsa intre 7 si 14 ani.

In cadrul acestor servicii se vor susține cursuri de igiena personala si promovare a sănătății, se vor desfășura activități de susținere a cursurilor in regim intensiv de grupa pregătitoare pentru integrarea in învățământul școlar primar a copiilor ce trebuie sa se înscrie in noul an școlar sau care au abandonat (din diferite motive) aceste cursuri, activități de pregătire a lecțiilor zilnice date ca teme pentru acasă, pentru copiii ce urmează cursurile scolii primare și gimnaziale, activități de pregătire a elevilor corigenți sau in pericol de corigenta, activități de/ consiliere psiho-sociala, dar si activități ocupaționale in funcție de aptitudinile si dorințele beneficiarilor

 • c) Servicii sociale, oferite familiilor/aparținătorilor beneficiarilor noștri

In cadrul acestor servicii se va acorda consiliere pe teme de informare juridica, medicala, sociala si psihologica.

 • d) Servicii de asigurare a unei mese calde.

in cadrul acestor servicii toți beneficiarii centrului vor avea asigurată o masă caldă de prânz, organizarea zilelor de naștere, prin cantina Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău din fonduri alocate de la bugetul local.

 • e) Servicii de acordare a asistentei medicale.

Aceste servicii au in vedere asigurarea periodica a unui consult general pentru toți beneficiarii direcți ai centrului si menținerea legăturii cu medicii de familie la care sunt înscriși beneficiarii noștri

Toate aceste servicii au ca scop atât creșterea gradului de resocializare a grupului vulnerabil vizat, cat si creșterea șansei de supraviețuire în situații de criza.

 • 2. Principiile

• principiul respectării drepturilor omului;

 • -   principiul egalității de șanse;

 • -  principiul asigurării serviciilor de sprijin în mediul cel mai puțin restrictiv posibil;

 • -  principiul implicării active și depline a beneficiarilor;

 • -   principiul cooperării și parteneriatului.

 • 3. Centrul de Zi, „O școală pentru toți" are o capacitate de 50 de locuri, iar

beneficiarii sunt copii cu vârstă cuprinsă între 3 și 14 ani, cu domiciliul în municipiul Bacău care:

 • -   provin din familii sărace;

 • -  se confruntă cu o situație de marginalizare socială, lipsa unei educații elementare morale, civice, de sănătate și de igienă personală;

 • -  se află în situația de risc de abandon școlar și care se confruntă cu un grad mare de sărăcie și marginalizare socială.

 • 4. Accesul beneficiarilor la serviciile oferite de Centrul de Zi, „O școală pentru toți” se face în baza anchetei sociale și a deciziei directorului Direcției de Asistență Socială, în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare alocate.


 • 5. Conducerea Centrului de Zi, „O școală pentru toți" este asigurată de șeful Serviciului Asistență Socială, care este subordonat directorului Direcției de Asistență Socială.

 • 6. Personalul centrului:

 • 1. răspunde de calitatea activităților desfășurate in centru;

 • 2. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 3. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 4. îndeplinește șî alte sarcini stabilite de conducere.

Art 29 - Atribuțiile Centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate:

Centrul de zi se afla amplasat in: Str. Mircea Eliade nr. 6, in cadrul Grădiniței cu program prelungit nr 23 Bacău.

Activitatea centrului de zi se desfășoară zilnic (luni- vineri) intre orele 6.00- 18 00.

 • 1. Serviciile oferite de către Centrul de zi.


 • - asigura un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților individuale ale copiilor,

 • - contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • - Sprijin pentru orientarea școlară a beneficiarilor,

 • - Asigură familiei beneficiare consiliere și sprijin,

 • - Asigură programe educaționale,recreative și de socializare specifice copilului,

 • - Asigură programe de educație in grup pentru beneficiari,

 • - Evaluarea nivelului de dezvoltare psihomotrică a fiecărui copil,

 • - Copii beneficiază de 2 mese pe zi și supliment, organizarea zilelor de naștere prin cantina Căminului de Persoane Vârstnice Bacău din fonduri alocate de la bugetul local,

 • - Program de somn.

 • 2    Capacitatea Centrului.

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate, are o capacitate de 20 beneficiari.

 • 3    Categoria de persoane beneficiare

Beneficiarii Centrului de zi, sunt copiii aflați în dificultate, și familia acestora, implicit comunitatea

Beneficiarii aflați in dificultate sunt:

 • 1.  copii care provin din familii dezorganizate,

 • 2.  copii care provin din familii monoparentale,

 • 3.  copii care provin din familii cu venituri salariale foarte mici,

 • 4.  copii care provin din familii cu venituri salariale foarte mici și care au mulți copii,

 • 5.  copiii si părinții cărora li se acorda servicii destinate prevenirii separării lor;

 • 6.  copiii care au beneficiat de o măsura de protecție speciala si au fost reintegrați in familie;

 • 7.  copiii care beneficiază de o măsura de protecție speciala;

 • 8.  părinții al căror copii beneficiază de o măsura de protecție speciala;

Fiecare beneficiar al Centrul de Zi are nevoi specifice in funcție de particularitățile individuale:

 • -   de vârsta;

 • -   de potențialul de dezvoltare .


 • 4. Principiile care stau la baza organizării, funcționarii si activității .

 • a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor si nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta si de gradul sau de handicap;

 • e) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții împotriva abuzului si exploatării copilului;

 • g) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • h) asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • i)  responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești,

 • j)  primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului.

 • 5. Scopul activităților desfășurate in Centrul de Zi este:


 • -  prevenirea abandonului si menținerea copilului in familie, eliminând astfel marginalizarea sociala a acestuia.

 • -   Asigurarea unui suport socio - material si educațional, atât copilului aflat in dificultate, cat si familiei din care provine acest copil.

 • 6, Proceduri legate de admiterea copilului in Centrul de zi:

Copilul este admis in Centrul de Zi in urma evaluării complexe a nevoilor sale specifice si in funcție de urgenta, complexitatea si natura intervențiilor necesare pentru soluționarea cazului.

 • 1.  Familia copilului stabilește un prim contact cu centrul prin solicitarea verbala a serviciilor,

 • 2.  In urma analizei documentației si in limita locurilor disponibile, se inițiază procedura de admitere a copilului in centru,

 • 3.  Se completează cererea de admitere si se întocmește ancheta sociala la domiciliul copilului, 4 Se semnează contractul cu familia,

 • 5. Documentația copilului este analizata si semnata de către ,șeful centrului si trimisa spre aprobare Directorului Direcției de Asistenta Sociala Bacău,

6 In urma aprobării de către Directorului Direcției de Asistenta Sociala Bacău, se solicita analize medicale astfel încât copilul sa poată frecventa Centrul

Atribuțiile principale ale Centrului:

 • a) asigura un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor;

 • b) asigura activității recreative si de socializare ;

 • c) asigura beneficiarilor orientare școlara;

 • d) asigura părinților consiliere si sprijin ;

 • e) dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților si a violentei in familie ;

 • f)  contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;

Conducerea Centrului și atribuțiile acesteia:

 • (1) Conducerea centrului este asigurata de un șef de centru, asimilat din punct de vedere al salarizării cu șeful de serviciu.

 • (2) Ocuparea postului de șef de centru de face prin concurs sau prin examen in condițiile legii.


 • (3) Candidații pentru ocuparea postului de șef de centru trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai învățământului universitar de lunga durata in domeniul kinetoterapiei, psihologie, asistență socială, științelor socio-umane, cu vechime de minim 2 ani in specialitate, sau absolvenți cu diploma de licența ai învățământului superior cu experiența de minim 3 ani in domeniul protecție drepturilor copilului;

Șeful de centru îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • (1)    Șeful de centru asigura conducerea centrului de zi si răspunde de buna funcționare si de îndeplinirea atribuțiilor care revin acestui serviciu.

 • (2)    Șeful de centru îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

 • b) asigura promovarea principiilor si normelor prevăzute de legislația in vigoare, cu privire la drepturile copilului; ia in considerare si analizează orice sesizare care ii este adresata, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului in cadrul compartimentului pe care îl conduce,

 • c) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri in acest sens;


 • d) asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activităților desfășurate de personalul serviciului si propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile,

 • e) organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de organizare si funcționare.

 • (3) Șeful de centru îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in fisa postului sau care i-au fost delegate in mod expres.

Atribuțiile compartimentului de educație sunt următoarele

1 Atribuțiile compartimentului de educație :

 • 1. cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centru prin metoda observație participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara,

2 elaborarea programului educațional pentru fiecare copil in parte ;

 • 3.  urmărirea pregătirii temelor școlare si asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;

 • 4.  elaborarea in echipa a programului activităților recreative si de socializare in funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • 5.  colaborarea cu echipa pluridisciplinara in elaborarea PIP,

 • 6.  urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viata independenta;

 • 7.  aplicarea in activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

 • 8.  relaționarea cu întreg personalul in scopul formarii dezvoltării spiritului de echipa;

 • 9.  aplicarea in activitatea practica a principiilor din Convenția O N U. cu privire la drepturile copilului;

 • 10. colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia in realizarea obiectivelor stabilite prin PIP;

 • 11. urmărirea evoluției fiecărui copil si comunicare directa cu familia;

 • 12. confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

 • 13. întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centru si organizarea festivității sărbătoririi acesteia;

 • 14. cunoașterea si respectarea normelor de igiena a alimentației individuale si de mediu;

 • 15. asigurarea securității copilului;


 • 16. cunoașterea si aplicarea in activitatea practica a normelor interne si internaționale in domeniul drepturilor copilului,

 • 17. aplicarea in practica a principiilor deontologiei profesionale; cunoașterea si aplicarea normelor P.M. si PSI;

 • 18. respectarea normelor de funcționare interna (R.I.)

 • 19. redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare la are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia;

 • 20. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

 • 21. poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

22 are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local,


 • 23. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici;

 • 24. are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii S.P.A.S.;

 • 25. are obligația de a respecta programul de lucru,

26 are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 27. are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora,

 • 28. are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

 • 29. aie obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale,

bl

 • 30. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • 31. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

 • 32. are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

 • 33. Conducerea Instituției poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului.

 • 2. Atribuțiile compartimentului de deservire generala: îngrijitor

 • a) igienizarea corespunzătoare a tuturor spatiilor centrului;

 • b) igienizarea locației in care copiii servesc masa, după servirea mesei;

 • c) lunar, se efectuează curățenie generala in toate locațiile centrului;

 • d) dezinfectarea corespunzătoare a spatiilor si obiectelor sanitare, igienizarea periodica a lenjeriei de pat;

 • e) cunoașterea si aplicarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii si PSI;

 • f)  respectarea normelor de funcționare interna RI;


 • g) onducerea unității poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului

 • h) are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

 • i)  poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • j)  are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local;

 • k) are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici;

 • l)  are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii S.P.A.S.;

 • m) are obligația de a respecta programul de lucru,

 • n) are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;


 • o) are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • p) are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă,

 • q) are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

 • r)  are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • s)  are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute,

 • t)  are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate.

Alte atribuții ale personalului

1 răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției,

 • 2. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 3. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 30 * Atribuțiile Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale:

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale, are sediul in Str. Oituz ,nr.74. Activitatea centrului de zi se desfășoară zilnic (luni- vineri) intre orele 7.00-17.00

 • 1. Serviciile oferite de către Centrul de zi:

 • 1.  Programe individualizate de recuperare - reabilitare prin kinetoterapie, psihologie, logopedie, educație specială,

 • 2.  Asigura recuperarea kinetoterapeutica, psihologica, logopedica a beneficiarilor atât in cadrul centrului, cit si in serviciile ambulatorii in fUncție de afecțiune sau tipul de dizabilități.

 • 3.  Asigură beneficiarilor consiliere psihologică și orientare școlară,

 • 4. Terapie psihologică individuală și de grup,


 • 5.  Sprijin pentru orientarea școlară a beneficiarilor,

 • 6.  Asigură familiei beneficiare consiliere și sprijin,

 • 7.  Asigură programe educaționale, recreative și de socializare specifice copilului cu dizabilități,

 • 8.  Asigurarea un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor;

 • 9.  Asigură programe de educație specială in grup pentru copilul cu dizabilități,

 • 10. Servicii ambulatorii de specialitate ( kinetoterapie, psihologie, logopedie) pentru beneficiarii cu / fără dizabilități, care au bilet trimitere de la medicul specialist( neuropsihiatru, ortoped^ neurolog,etc) sau medicul de familie;

 • 11. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihomotrică a fiecărui copil,

 • 12. Copii beneficiază de 2 mese pe zi și supliment, organizarea zilelor de naștere prin cantina Căminului de Persoane Vârstnice Bacău din fonduri alocate de la bugetul local,

 • 13. Program de somn.

 • 2. Capacitatea Centrului:


Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale se afla amplasat in strada Oituz, nr 74, având o capacitate de 30 beneficiari

Centrul este structurat in 3 grupe de copii, cu o capacitate de 10 locuri fiecare, din care:

 • -   2 grupe pentru copilul cu dizabilități cu vârste cuprinse intre 1 - 9 ani;

 • -   1 grupa pentru copilul cu dizabilități cu vârste cuprinse intre 9-18 ani;

Centrul are un număr variabil de locuri in regim ambulatoriu de specialitate, in funcție de solicitările de terapie specifică la nivelul comunității.

 • 3. Categoria de persoane beneficiare:

Beneficiarii „ Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale” sunt copii cu dizabilități care sunt încadrați intr-o categorie de persoane cu handicap, aflați in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

O alta categorie de beneficiari sunt copii cu / fără dizabilități aflați in evidenta la medicul specialist( neuropsihiatru, ortoped, neurolog,etc) , care sunt încadrați sau neîncadrați intr-un grad de handicap (părinții nu doresc încadrarea copilului intr-un gard de handicap datorita factorului discriminatoriu la care este supus copilul cu handicap), copii integrați in învățământul de masă sau învățământul special, care pot frecventa centrul, in vederea acordării de servicii recuperatorii de specialitate in regim ambulatoriu.

 • 4. Proceduri legate de admiterea beneficiarului in centru:

In baza legislației in vigoare si a SMO prezente, Centrul de zi isi stabilește procedurile referitoare la admiterea copiilor in cadrul centrului.

Procedura de admitere a copilului cu dizabilități in centrul de zi este următoarea:

 • 1. In urma evaluării periodice realizate de Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC, prin Planul de Recuperare, beneficiarul este orientat către Centrul de Zi,

 • 2.  Familia copilui cu dizabilități stabilește un prim contact cu centrul prin solicitarea verbala a serviciilor,

 • 3.  In urma analizei documentației medicale si in limita locurilor disponibile, se inițiază procedura de admitere a copilului in centru,

 • 4.  Se completează cererea de admitere si se întocmește ancheta sociala la domiciliul copilului,

 • 5.  Se semnează contractul cu familia,

 • 6.  Documentația copilului este analizata si semnata de către setul de centru si trimisa spre aprobare Directorului Direcției de Asistenta Sociala Bacău,


 • 7.  In urma aprobării de către Directorului Direcției de Asistenta Sociala Bacău, se solicita analize medicale astfel încât copilul sa poată frecventa centrul.

 • 5.   Principiile care stau la baza organizării, funcționarii si activității :

 • 1.  respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor si nediscriminarea;

 • 2.  asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • 3.  respectarea demnității copilului;

 • 4.  ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de vârsta si de gradul sau de handicap;

 • 5.  asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

 • 6.  asigurarea unei intervenții împotriva abuzului si exploatării copilului,

 • 7.  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare ;

 • 8.  asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • 9.  responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești,


 • 10. primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului.

 • 6.   Conducerea Centrului și atribuțiile acesteia:

 • (1) Conducerea centrului este asigurata de un șef de centru, asimilat din punct de vedere al salarizării cu șeful de serviciu.

 • (2) Ocuparea postului de șef de centru de face prin concurs sau prin examen in condițiile legii.

 • (3) Candidații pentru ocuparea postului de șef de centru trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul kinetoterapiei, psihologie, asistență socială, științelor socio-umane, cu vechime de minim 2 ani in specialitate, sau absolvenți cu diploma de licența ai invatamatului superior cu experiența de minim 3 ani in domeniul protecție drepturilor copilului;

Atribuțiile compartimentului de conducere sunt următoarele:

 • (1)    Șefei de centru asigura conducerea centrului de zi si răspunde de buna funcționare si de îndeplinirea atribuțiilor care revin acestui serviciu.

 • (2)    Șefei de centru îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului in comunitate,

 • b) asigura promovarea principiilor si normelor prevăzute de legislația in vigoare cu privire la drepturile copilului, ia in considerare si analizează orice sesizare care il este adresata, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului in cadrul serviciului pe care ii conduce,

 • c) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri in acest sens ;

 • d) asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activităților desfășurate de personalul serviciului si propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile;

 • e) organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de organizare si funcționare.

 • (3) Șeful de centru îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in fisa postului sau care i-au fost delegate in mod expres.

Atribuțiile compartimentului de educație si recuperare sunt următoarele:

 • 1. Atribuțiile compartimentului de educație:

 • 1.  cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centru prin metoda observație participative, corelate cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara,

 • 2.  elaborarea programului educațional pentru fiecare copil in parte;

 • 3.  urmărirea pregătirii temelor școlare si asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea acestora;


 • 4.  elaborarea in echipa a programului activităților recreative si de socializare in funcție de particularitățile fiecărui copil;

 • 5.  colaborarea cu echipa pluridisciplinara in elaborarea PIP;

 • 6.  urmărirea modalităților de structurare a dezvoltării deprinderilor de viata independenta;

 • 7.  aplicarea in activitatea practica a strategiilor de intervenție specifice nevoilor fiecărui copil;

 • 8.  relaționarea cu întreg personalul in scopul formarii dezvoltării spiritului de echipa;

 • 9.  aplicarea in activitatea practica a principiilor din Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului;

 • 10. colaborarea cu familia copilului prin implicarea acesteia in realizarea obiectivelor stabilite prin PIP;

 • 11. urmărirea evoluției fiecărui copil si comunicare directa cu familia;

 • 12. confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de stimulare pe arii de dezvoltare;

 • 13. întocmirea situației zilelor aniversare a copiilor din centru si organizarea festivității sărbătoririi acesteia;


 • 14. cunoașterea si respectarea normelor de igiena a alimentației individuale si de mediu;

 • 15 asigurarea securității copilului,

 • 16 cunoașterea si aplicarea in activitatea practica a normelor interne si internaționale in domeniul drepturilor copilului,

 • 17. aplicarea in practica a principiilor deontologiei profesionale; cunoașterea si aplicarea normelor P.M. si PSI;

 • 18. respectarea normelor de funcționare interna (R.I.)

 • 19. redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare la are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia;

 • 20. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

 • 21. poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • 22. are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului. Consiliul Local;

 • 23. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șetli ierarhici;


 • 24. are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii S.P.A.S.;

 • 25. are obligația de a respecta programul de lucru;

 • 26. are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 27. are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • 28. are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

 • 29. are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

 • 30. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • 31. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute,

 • 32. are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

 • 33. Conducerea Instituției poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului.

 • 2. Atribuțiile compartimentului de recuperare (kinetoterapie):

 • 1.  asigura serviciile de recuperare prin kinetoterapie atit beneficiarilor integrați in centru cit si celor din ambulatoriu,

 • 2.  elaborarea, alături de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție in funcție de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

 • 3.  colaborarea cu echipa pluridisciplinara in scopul elaborării si aplicării programelor de educare /recuperare/reabilitare,

 • 4.  cunoașterea particularităților psiho-somatice ale beneficiarilor - va studia dosarul personalizat al fiecărui copil;

 • 5.  confecționarea de materiale necesare aplicării programelor de kinetoterapie ,

6 elaborarea planului terapeutic;

 • 7.  prezentarea planului terapeutic al beneficiarului și familiei acestuia,

 • 8.  stabilirea diagnosticului funcțional pe baza diagnosticului clinic și al evaluării inițiale;

9 punerea în practica a planului terapeutic,

 • 10. efectuarea evaluărilor periodice ale evoluției beneficiarilor;

 • 11. adaptarea programului terapeutic în urma reevaluării,

12 informarea șefului de centru, în legătură cu modificările intervenite în orarul-programul terapeutic al beneficiarilor;

 • 13. stabilirea necesarului de materiale pentru activitățile de recuperare;

 • 14. studierea de materiale dirijate de superiori sau altele liber alese în funcție de nevoile individuale în ce privește patologia abordata ;

 • 15. propunerea spre șeful de centru de îmbunătățiri ale instrumentelor de lucru, procedurilor, regulamentelor etc.;

 • 16 are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale,

 • 17 redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare la specificul activității centrului


 • 18. colaborarea cu întreg personalul centrului in scopul formarii si dezvoltării spiritului de echipa;

 • 19. aplicarea in activitatea practica a principiilor deontologiei profesionale;

 • 20. cunoașterea, respectarea si aplicarea in practica a normelor profesionale de sănătatea și securitatea muncii si PSI;

 • 21. respectarea normelor de funcționare interna (RI);

 • 22. are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia;

 • 23. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

 • 24. poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • 25. are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local;

 • 26. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici,

 • 27. are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii S.P.A.S.;

 • 28. are obligația de a respecta programul de lucru;

 • 29. are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 30. are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • 31. are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

 • 32. are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

 • 33. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • 34. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute,

35 are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

 • 36. Conducerea Instituției poate stabili si alte atribuții si răspunderi ce revin angajatului.

3 Atribuțiile compartimentului de recuperare (psihologie):

 • 1.  asigura serviciile de recuperare prin psihologie - logopedie atât beneficiarilor integrați in centru cit si celor din ambulatoriu,

 • 2.  elaborarea, alături de echipa pluridisciplinara a programului personalizat de intervenție in funcție de particularitățile individuale ale fiecărui copil;

 • 3  colaborarea cu echipa pluridisciplinara in scopul elaborării si aplicării programelor de educare /recuperare/reabilitare;

 • 4  cunoașterea particularităților psiho-somatice ale copiilor din centrul de zi prin metoda observației, corelata cu informațiile furnizate de echipa pluridisciplinara - va studia dosarul personalizat al fiecărui copil,

 • 5.  colaborarea cu întreg personalul centrului in scopul formarii si dezvoltării spiritului de echipa;

 • 6. cunoașterea si respectarea Standardelor minime obligatorii in domeniul protecției copilului cu dizabilități;

 • 7.  elaborarea rapoartelor periodice; are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

 • 8.  elaborarea programului de orientare școlara;

 • 9.  aplicarea in activitatea practica a principiilor deontologiei profesionale ;

 • 10. cunoașterea, respectarea si aplicarea in practica a normelor profesionale de sănătatea și securitatea muncii;

 • 11. completarea traseelor educaționale ale beneficiarilor necesare evaluării periodice din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului,

 • 12. realizarea evaluărilor periodice, completarea si actualizarea dosarelor beneficiarilor;

 • 13. asigurarea consilierii familiilor beneficiarilor in vederea depășirii situațiilor de criza;

 • 14. consilierea personalului centrelor pentru dezamorsarea posibilelor conflicte;

 • 15. redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare Ia specificul activității centrului, atât cele de zi cu zi, în funcție de activitatea centrului, cât și cele la solicitarea Directorului Direcției de Asistență Socială sau cele către alte instituții;

 • 16. are obligația de a respecta prevederile Regulamentului Intern pentru salariații S.P.A S, Regulamentul de Organizare și Funcționare a S.P.A. S. Bacău, precum și Contractul Colectiv de Muncă aprobat prin H.C L.;

 • 17. are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al biroului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia;

 • 18. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

 • 19. poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • 20. are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local;

 • 21. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici;

 • 22. are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii S.P.A.S.;

 • 23. are obligația de a respecta programul de lucru;

 • 24. are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 25 are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • 26 are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

 • 27. are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale,

 • 28. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare,

 • 29. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

 • 30. are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

31 conducerea instituției poate stabili și alte atribuții ce revin angajatului;

 • 4.Atribuțiile compartimentului personalului de asistență socială :

 • 1.  întocmirea situației lunare cu privire la dinamica copiilor din Centrele de zi.

 • 2. Colaborarea cu D.G.A.S.P.C. Bacău, Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabil ități in scopul evaluării beneficiarilor si orientării acestora in funcție de nevoi.

 • 3.  întocmirea situației lunare si trimestriale solicitate de S.P.A.S. cu respectarea termenelor de raportare.

 • 4.  întocmirea trimestriala a documentației necesare pentru reevaluarea situației fiecărui beneficiar din Centrele de zi sau din ambulatoriu.

 • 5.  Consilierea familiei copilului cu privire la drepturile si obligațiile fata de copil.

 • 6.  Participarea in echipa de specialiști la elaborarea PIP si PIS.


 • 7.  Colaborarea cu echipa pluridiscipinara in scopul aplicării PIP si PIS pe domenii de activitate.

 • 8.  Instrumentarea si tinerea la zi a dosarului social al fiecărui beneficiar din Centrele de zi sau din ambulatoriu.

 • 9.  Cunoașterea si respectarea SMO privind centrele de zi.

Aplicarea in practica a principiilor deontologiei profesionale

 • 10. Respectarea normelor de funcționare interna (R.I.).

 • 11. Efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitantului,

 • 12. Monitorizarea familiei familiei beneficiarilor prin vizite la domiciliu ;

 • 13. Asigurarea transportului actelor oficiale intre centrele de zi si S.P.A S. Bacău.

 • 14. Stabilirea prezentei zilnice a beneficiarilor celor doua centre de zi.

 • 15. are obligația de a asigura cofidențialitatea informațiilor obținute în temeiul exercitării atribuțiilor sale profesionale;

 • 16. redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare la specificul activității centrului, atât cele de zi cu zi, în funcție de activitatea centrului, cât și cele la solicitarea Directorului Direcției de Asistență Socială sau cele către alte instituții,

 • 17. are obligația de a respecta prevederile Regulamentului Intern , Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și Contractul Colectiv de Muncă aprobat prin H.C L.;

 • 18. are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia,

 • 19. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

20 poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • 21. are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local;

 • 22. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici;

23 are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii;

24. are obligația de a respecta programul de lucru;

25 are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 26. are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul, de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu

37

beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • 27. are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

 • 28. are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

 • 29. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • 30. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

 • 31. are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate

 • 6. Atribuțiile compartimentului personalului de asistență medicală :

 • 1.  cunoașterea, respectarea si aplicarea in practica a normelor profesionale de PM si PSI;

 • 2.  respectarea normelor de funcționare interna (RI)

 • 3.  asigura respectarea cerințelor igienico-sanitare in sălile de mese ale Centrelor

 • 4. verifica analizele epidemiologice si cauzele in legătura cu absenta copiilor, colaborând cu familiile copiilor din punct de vedere medical

 • 5.  asigura asistenta de urgenta, solicita familiilor, controlul medical de specialitate in caz de necesitate

 • 6.  verifica actele si analizele medicale ale copiilor noi admiși in Centru

 • 7.

 • 8.  organizează si desfasoara triajul medical al beneficiarilor zilnic, la primirea in Centru

9 efectuează tratamentele prescrise de medicii beneficiarilor

 • 10. sesizează Șeful de centru in legătura cu, calitatea hranei beneficiarilor

 • 11. supervizează si organzeaza dezinfectarea veselei, a sălilor de mese asista la dezinfectarea spatiilor, a lenjeriei, a tuturor materialelor utilizate de beneficiari

 • 12. păstrează probele alimentare pentru control 48 ore

13 intermediază efectuarea controlul medical periodic al personalului

 • 14. efectuează educația sanitara a părinților cu scopul eficientizării profilxiei primare a beneficiarilor

 • 15. asigura respectarea normelor igienice in transportul si manipularea hranei

 • 16. Asista la primirea hranei beneficiarilor;

 • 17.  Porționeaza hrana beneficiarilor si asigura servirea acesteia in condiții optime la beneficiari,

 • 18. Asigura depozitarea alimentelor in condiții de igiena si temperatura optima,

 • 19. Elaborează fisele individuale medicale ale beneficiarilor,

 • 20. întocmirea periodica a programului personalizat medical;

 • 21. Implicarea in organizarea zilelor onomastice ale beneficiarilor;

 • 22. redactarea în colaborare cu colegii de centru, a materialelor informative referitoare la are obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției de natură să îmbunătățească activitatea acesteia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia,

 • 23. are obligația de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi,

so


 • 24. poate beneficia de ore suplimentare în baza bugetului aprobat până la maximul de 32 de ore lunar;

 • 25. are obligația de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistență Socială, Primarul municipiului, Consiliul Local;

 • 26. are obligația de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara instituției precum și avizarea ordinului de deplasare de către șefii ierarhici;

 • 27. are obligația de a înlocui orice coleg de serviciu, în perioada CO conform dispozițiilor conducerii.;

 • 28. are obligația de a respecta programul de lucru;

 • 29. are obligația de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

 • 30. are obligația de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului biroului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

 • 31. are obligația de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

32 are obligația de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât fața de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

 • 33. are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

 • 34. are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

35 are obligația de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

 • 36. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 37. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău,

 • 38. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 31 Atribuțiile Centrului de zi „Clubul Pensionarilor*’
 • 1.  Serviciile oferite de Centru de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt:

 • a.   consiliere socială, psihologică și juridică.

 • b.  ergoterapie (terapie ocupațională), ludoterapie (terapie prin joc), meloterapie (terapie prin muzică), activități de socializare, activități cultural-artistice, activități recreative (vizionarea de programe TV, jocuri în grup, excursii),

c kinetoterapie profilactică și de recuperare, în conformitate cu recomandarea medicului, și în funcție de Planului individualizat de intervenție, în care se va urmări progresul asistatului și atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării

 • 2.  Beneficiarii Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritare având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale

 • 3. Principiile care stau la baza activității Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt:

 • -   principiul respectării drepturilor omului;

 • -   principiul promovării incluziunii sociale

 • -   principiul egalității de șanse

 • -   principiul cooperării și parteneriatului

Prevederi cu privire la beneficiari
 • 4. Regulamentul de organizare și funcționare propriu respectă și susține drepturile fiecărui beneficiar la egalitatea de șanse și de tratament, participarea egală a acestuia ia procesul de furnizare a serviciilor.

Prezentul Regulament este în conformitate cu standardele minime obligatorii, conform OG. 68/2003 și H.G. 1007/2005.

 • 5. Beneficiarii au responsabilități și obligații care le sunt făcute cunoscute și pe care trebuie să le respecte în orice moment la orice nivel al intervenției.

 • 6. Drepturile beneficiarilor:

Fiecărui beneficiar i se respectă demnitatea, dreptul la autoderminare, dreptul la intimitate personală în fiecare moment al furnizării serviciilor, autonomia și în gestiunea propriilor bunuri.

 • a.  Sesizarea conducerii (Șefului de centru sau superiorii acestuia) privind nereguli în comportamentul personalului angajat;

 • b.  Fiecare dosar al beneficiarilor privind evaluarea, asistența socială și kinetoterapeutică acordată beneficiarilor este supus regulilor confidențialității.

 • c.  Fiecare beneficiar are un plan individualizat de servicii, serviciile sociale și kinetoterapeutice din cadrul centrului fiind adaptate în funcție de nevoile personale ale acestuia, în funcție de recomandările specialiștilor și de comun acord cu acesta.

 • d.  Fiecare beneficiar are dreptul să intervină cu propuneri privind îmbunătățirea serviciilor oferite.

 • e.  Planificarea activităților din centru se fac de comun acord cu beneficiarii, aceștia având dreptul de a propune și de a participa nestingheriți la acestea.

 • f.  Serviciile sunt acordate de o echipa pluridisciplinară calificată și specializată pentru evaluarea nevoilor persoanei și implementarea planului strategic de intervenție ale fiecărui beneficiar precum și ale nevoilor de grup, identificate pe parcursul acordării serviciilor în cadrul centrul de zi.

 • 7. Obligațiile beneficiarilor:

 • a. Să respecte colegii și angajații Centrului de zi „Clubul Pensionarilor”.

b Să nu deterioreze sau să sustragă materialele de inventar.

 • c.  Să nu frecventeze centrul aflați sub influența băuturilor alcoolice sau să le introducă în centru.

 • d.  Să nu manifeste un comportament agresiv, violent și cu un limbaj neadecvat.

 • e.  Este interzis accesul beneficiarilor cu animale de companie în centru.

f Să informeze echipa din centru cu privire la modificările apărute cu privire la situația socio-medicală (starea de sănătate, familie, locuință, precum și cu privire la intenția de a întrerupe frecventarea centrului.)

 • g.  Să lase ordine și curățenie în locul unde își desfășoară activitatea.

 • h.  Să prezinte documentele de identitate și să ofere informațiile solicitate;

 • i.  Să fumeze doar în locul special amenajat.

j Să respecte programarea făcută și programul clubului.

 • 8. Accesul beneficiarilor la serviciile oferite

 • a.  Serviciile sunt oferite pe baza evaluării socio-medicale care identifică nevoile și problemele potențialilor beneficiari și recomandă serviciile necesare rezolvării acestora.

 • b.  Serviciile sunt oferite numai persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, fără tulburări de comportament sau sub influența băuturilor alcoolice.

 • c.  Pot beneficia de servicii de recuperare prin kinetoterapie numai persoanele care au recomandare din partea medicului specialist, numărul ședințelor trebuie stabilit la începutul programului de recuperare și va fi prelungit numai după o reevaluare a cazului.

 • d.  Este obligatorie informarea beneficiarilor cu privire la programul săptămânal sau schimbarea programului.

Pentru potențialii beneficiari care solicită serviciile centrului de zi pe bază de recomandare și nu sunt locuri disponibile, atunci acesta va fi informat despre data când va fi inclus în programul de oferire a serviciilor, dacă acesta refuză va fi informat și orientat către alte instituții care oferă servicii similare.

Norme privind funcționarea centrului de zi
 • 9. Programul Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” se desfășoară de luni până vineri între orele 8,00 - 20,00, sâmbăta și duminica în funcție de activitățile planificate.

Planificarea tuturor activităților care se desfășoară în centru va fi afișată spre a putea fi consultată de către beneficiari. întreaga activitate a persoanelor asistate se va desfășura sub permanenta supraveghere a personalului centrului.

 • 10. Informarea potențialilor beneficiari

 • a.  Va fi făcută de șeful de centru, care va oferi informații despre criteriile de eligibilitate și serviciile oferite în cadru centrului.

 • b.  în lipsa șefului de centru, informațiile vor fi date de una din persoanele angajate ale centrului, prezente.

 • c.  Solicitările scrise de beneficiari, vor fi notate în registrul de solicitări, urmând ca în maxim 10 zile să fie făcută evaluarea la domiciliu sau în centru și solicitantul să primească un răspuns.

 • 11. La prima prezentare în Centrul de zi, asistentul social întocmește contractul de acordare de servicii sociale a beneficiarului și eliberează acestuia o legitimație, de acces la serviciile Centrului de Zi.

 • 12. Completarea documentelor de lucru

 • a. Cererea de luare în evidență este completată de potențialul beneficiar.

b Contractul de acordare de servicii sociale va fi completat de asistentul social și va fi semnat atât de beneficiar cât și de conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

 • c.  Planul individualizat de servicii va fi întocmit de către asistentul social.

 • d.  Anchetele sociale vor fi efectuate de asistentul social.

 • e.  Va fi întocmită prezența zilnică nominală a beneficiarilor în centru.

 • f.  Săptămânal șefiil de centru va întocmi programul activităților centrului pentru săptămâna următoare.

 • 13. Norme de comportament pentru personal

 • a.  Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” va fi deschis de luni până vineri între orele 8,00-20,00, sâmbăta și duminica în funcție de activitățile planificate.

 • b.  Programul de activitate va fi scris vineri pentru săptămâna care urmează pe formulare speciale și/sau în registru

 • c.  Personalul este obligat să poarte o vestimentație decentă în timpul programului.

 • d.  Angajaților din cadrul centrului le este interzis să dea informații cu privire la adresa, telefonul sau starea de sănătate a persoanelor vârstnice asistate, altor persoane beneficiare din centru sau din afara acestuia, în caz de urgență informațiile vor fi date numai organelor de anchetă.

 • e.  Comunicarea și atitudinea față de beneficiari și membrii echipei se va face într-un mod respectuos.

Conducerea Centrului de zi „Clubul Pensionarilor” este asigurata de un șef de centru, asimilat din punct de vedere al salarizării cu șeful de serviciu.

Ocuparea postului de șef de centru de face prin concurs sau prin examen in condițiile legii. Candidații pentru ocuparea postului de șef de centru trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane sau economice.

Șeful de centru îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • (1)    Șeful de centru asigura conducerea centrului de zi si răspunde de buna funcționare si de îndeplinirea atribuțiilor care revin acestui serviciu.

 • (2)    Șeful de centru îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:


 • f)  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

 • g) asigura promovarea principiilor si normelor prevăzute de legislația in vigoare, cu privire la drepturile persoanelor vârstnice; ia in considerare si analizează orice sesizare care ii este adresata, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;

 • h) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri in acest sens;

 • i)  asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activităților desfășurate de personalul serviciului si propune conducerii sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile;

 • j)  organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de organizare si funcționare.

 • (3)     Șeful de centru îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in fisa postului sau care i~au fost delegate in mod expres..


 • 14. Voluntarii și elevii practicanți

 • a)  Șeful de centru va face un instructaj la fața locului și o introducere în regulamentul centrului oricărui elev sau voluntar practicant.

 • b) în funcție de specialitatea pe care o are voluntarul, se va încheia un contract de voluntariat, iar acesta va fi instruit de unul dintre specialiști.

 • c) Fiecare voluntar va desfășura activități sub directa îndrumare a unuia din specialiști care va răspunde în mod direct de acesta: activități, program, prezență.

 • 15. Accesul în sala de recuperare:

 • a)  Au acces în sala de recuperare beneficiarii care au fost evaluați de către medicul specialist și care sunt programați de către kinetoterapeut pentru tratament profilactic și/sau de recuperare.

 • b) Beneficiarii se vor schimba numai în spațiul special amenajat (vestiar), și vor purta echipament (încălțăminte și îmbrăcăminte) recomandat de kinetoterapeut.

 • c) Beneficiarii vor respecta programarea și instrucțiunile date de specialist

 • 16. Accesul în centru se face, numai după ce la solicitarea scrisă posibilul beneficiar a primit accept, a fost introdus în planificarea centrului, au fost completate documentele necesare și i-a fost eliberată acestuia o legitimație.

Igiena și securitatea muncii
 • 17. Conducerea instituției are obligația să asigure condiții normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică.

Instrucțiunile prevăzute în prezentul regulament, impun fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea sa, cât și a celorlalți salariați și asistați din instituție.

 • 18. Fumatul în incinta instituției, în alt loc decât cel stabilit cu această destinație este cu desăvârșire interzis ca și introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în instituție sau accesul în stare de ebrietate.

 • 19. Efectuarea curățeniei în cadrul centrului se va face numai cu aparate electrocasnice și cu materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare și vor atrage sancționarea disciplinară a celor vinovați de încălcarea acestora.

 • 20. Comportamentul în caz de accidente sau incidente la locul de muncă


în domeniul protecției muncii se va acționa astfel: toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecințe grave, vor fi declarate imediat conducerii instituției sau înlocuitorului de drept a acestuia.

 • 21. Utilizarea echipamentelor de protecție și de lucru din dotare

Fiecare persoană este obligată să-și utilizeze echipamentul tehnic de protecție și de lucru conform cerințelor, fiind interzisă utilizarea acestora în scopuri personale.

 • 22. Sunt considerate echipamente tehnice, echipamentele de calcul, birotică, autovehicule, aparate electrocasnice (aspirator, televizor, casetofon, cuptor cu microunde), în general, toate materialele încredințate salariatului în vederea executării atribuțiilor sale de serviciu.

 • 23. Este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecție, dacă întreținerea acestuia este încredințată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.


 • 24. Executarea sarcinilor de muncă implică întreținerea și curățarea echipamentului tehnic de lucru, personalul fiind obligat să-și consacre timpul necesar acestei obligații, conform cerințelor stabilite prin fișa postului sau ordine specifice

 • 25. Dispoziții în caz de pericol

în caz de pericol, (cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unității se efectuează conform Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de Pază Contra Incendiilor și Planul de Apărare Civilă

 • 26. Pagube produse sau suferite de salariați

Lucrările, documentația de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecărui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme și dispozitive de închidere.

 • 27. Accesul la trusa de prim ajutor

 • a.  Locația trusei de prim ajutor este în biroul personalului

 • b.  Conținutul trusei de prim ajutor este utilizat numai în folosul beneficiarilor și al membrilor echipei.

28 Utilizarea resurselor din centru

 • a.  Televizorul, casetofonul, frigiderul, cuptorul cu microunde, calculatorul și imprimanta vor fi utilizate de întreaga echipă.

 • b.  Aparatura din sala de kinetoterapie va fi utilizată de beneficiari sub supravegherea kinetoterapeuților.

 • c.  Materialele de ludoterapie vor fi preluate și predate pe bază de semnătură fără a fi descompletate sau deteriorate.

Sancțiuni
 • 29. Nerespectarea regulamentului atrage după sine următoarele sancțiuni:

 • a.  Retragerea dreptului de a participa la unele activități și neacordarea unor servicii oferite în centrul de zi un anumit număr de zile;

 • b.  Avertisment verbal, avertisment în scris, interzicerea accesului în centru. Persoanele care provoacă stricăciuni sau care sustrag bunuri din dotare răspund material și penal.

 • 30. Personalul de serviciu poate interzice prezența în centru a persoanelor care:


 • a.   Se află sub influența alcoolului

 • b.  Au o atitudine nerespectuoasă față de personalul angajat sau un comportament necivilizat față de ceilalți beneficiari;

 • c.  Sustrag, distrug sau folosesc în mod necorespunzător bunurile din dotarea centrului;

Pentru fiecare caz, personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

Alte atribuții ale personalului:

 • 1 .răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției;

 • 2. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația in vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 3. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Art. 32 Atribuțiile Centrului de cazare temporara a persoanelor fara adăpost

A. ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU
Obiectivele si Scopul Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău

Asigurarea protecției sociale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliu sau reședința în Municipiul Bacău

Persoana adultă fără adăpost este persoana cu vârsta de peste 18 ani care nu are locuință și care locuiește pe stradă (parcuri, piețe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost improvizat (barăci, clădiri dezafectate, subsoluri, etc.), care se află într-o situație de criză la nivel psihic, relațional, de sănătate, social, juridic și care nu are posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Obiectiv general:

 • -   Prevenirea și depășirea unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost;

 • -   Protecția socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării și excluziunii sociale

Obiectiv principal:

Sprijinirea persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău prin acordarea de servicii constând în


 • -  adăpost de urgență pe timp de noapte pentru persoanele adulte fără adăpost;

 • -  consiliere socială, psihologică și asistență medicală primară;

 • -   servicii în cadrul Centrului în scopul reintegrării sociale și prevenirea ajungerii în situație de risc (igienizare, deparazitare, hrana, îmbrăcăminte, încălțăminte, în funcție de posibilități, asistență socială și psihologică, asistență medicală primară).

  Scopul Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor tară Adăpost din Municipiul Bacău:


 • 1.  Creșterea calității vieții persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău prin furnizarea de servicii sociale de calitate,

 • 2.  Reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost;

 • 3.  Resocial izarea persoanelor fără adăpost;

 • 4.  Integrarea profesională a persoanelor fără adăpost;

 • 5.  îmbunătățirea condițiilor de viață și a stării de sănătate a persoanelor fără adăpost;

 • 6.  Ajutorarea și consilierea oricărei persoane aflată într-o situație de criză,

 • 7. Educarea comunității privind problematica persoanelor fără adăpost;


 • 8.  Respectarea dreptului comunității la o viață normală, liniștită, funcțională, lipsită de violență, tensiuni, probleme de tip material și moral prin abordarea disfuncțiilor de tip moral-comportamental privitoare la cerșetorie, vagabondaj, copiii străzii, delicvență juvenilă;

 • 9.  Respectarea dreptului comunității la sănătate publică prin identificarea și abordarea distincțiilor de natură igienico-sanitară;

 • 10. Prevenirea și limitarea comportamentelor deviante (alcoolism, comportamente autodistructive, agresivitate stradală, infracționalitate, vandalism).

Atribuții si competente ale Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor Iară Adăpost din Municipiul Bacău
 • 1.  asigură adăpost persoanelor fără locuință;

 • 2.  sprijină integrarea și reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost;

 • 3.  asigură adăpost provizoriu pentru persoanele aflate în situație de risc social;

 • 4.  evaluează situația socio-economica a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

 • 5.  elaborează planurile individualizate pentru soluționarea situațiilor de risc social;


 • 6. intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool și pentru persoanele cu probleme psiho-sociale,

 • 7.  asigura consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic etc ),

 • 8.  realizează evidența beneficiarilor serviciilor Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost;

9 acorda sprijin și îndrumare în vederea găsirii unui loc de muncă,

 • 10. acorda sprijin în vederea recuperării și integrării sociale a tinerilor;

 • 11. elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • 12 dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizații neguvernamentale si cu alți reprezentanți ai societății civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale, pentru persoanele fără adăpost;

 • 13  asigura relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități in domeniul protecției sociale;

 • 14. colaborează cu serviciile ce oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Bacău și propune colaborarea cu alte instituții ce au același obiect de activitate;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii si obiectului de activitate al serviciului

Atribuții asistență socială
 • 1.  efectuează investigațiile necesare, daca este necesar verifica in teren exactitatea datelor primite si întocmește ancheta sociala pentru cazurile care urmează să beneficieze de serviciile Centrului;

 • 2.  răspunde de activitatea și toate demersurile necesare soluționării situației persoanelor asistate;

 • 3.  asigura încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor Centrului;

 • 4.  reactualizează anchetele sociale periodic sau ori de cate ori este necesar;

 • 5. întocmește fișa de evaluare psihologică pentru fiecare persoană în parte;

6 creează o bază de date a persoanelor fără adăpost;

 • 7.  oferă consiliere psihologică cu scopul redobândirii echilibrului psihic;

 • 8. acordă sprijin în obținerea de locuințe pentru cei care au un loc de muncă;

 • 9.  organizează diferite programe de intervenție educativ-informativă;

 • 10. comunică beneficiarului deciziile directorului Direcției de Asistență Socială Bacău privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea, reluarea acordării sau decizia privind neacordarea serviciilor Centrului, după caz;

 • 11. asigură păstrarea în bune condiții, în arhiva curentă a serviciului, a dosarelor beneficiarilor serviciilor Centrului;

 • 12. întocmește lunar raportul statistic privind persoanele fără adăpost;

 • 13. elaborează propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului asistență socială;

 • 14. întocmește statistici, informări, rapoarte, situații referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate de conducere;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin, potrivit prezentului regulament, legii și obiectului de activitate al serviciului.

Atribuții cabinet medical
 • 1.  Organizează activitatea punctului sanitar (cabinet medical);

 • 2. Urmărește dotarea unității cu materialele necesare (medicamente și aparatură necesară sectorului medical);

 • 3. Organizează și controlează munca antiepidemică în scopul prevenirii apariției cazurilor de boli transmisibile,

 • 4.  Răspunde de supravegherea si vizita medicală la primirea în centru, depistarea precoce, declararea și izolarea bolnavilor depistați cu boli transmisibile, cât și efectuarea anchetei epidemiologice, organizarea deparazitării și dezinfecției și dezinsecție in focar;

 • 5.  Prestează consultații medicale, tratament, și informează conducerea centrului asupra stării de sănătate a beneficiarilor;

 • 6.  Controlează zilnic calitatea alimentelor introduse în consum și verifică recoltarea probelor alimentare și păstrarea corectă a acestora;

 • 7.  Organizează educația sanitară, activități cu scopul promovării sănătății,

 • 8.  Colaborează cu celelalte servicii în elaborarea și aplicarea planului de intervenție pentru soluționarea cazurilor,

 • 9.  Verifică respectarea regulilor de igienă individuală și colectivă în toate sectoarele unității;

 • 10. Răspunde de efectuarea corectă a dezinfecției, dezinsecției și deparazitării profilactice și în focar;

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii si obiectului de activitate al compartimentului

Conducerea Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău este asigurata de un șef de centru, asimilat din punct de vedere al salarizării cu șeful de serviciu.

Ocuparea postului de șef de centru se face prin concurs sau prin examen in condițiile legii

Candidații pentru ocuparea postului de șef de centru trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar in domeniul socio umane sau economice, cu vechime de minim 2 ani in specialitate.

Șeful de centru îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • (1)    Șeful de centru asigura conducerea centrului de zi si răspunde de buna funcționare si de îndeplinirea atribuțiilor care revin acestui serviciu.

 • (2)    Șeful de centru îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • k) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

 • l)  asigura promovarea principiilor st normelor prevăzute de legislația in vigoare, cu privire la drepturile persoanelor aflate în dificultate; ia in considerare si analizează orice sesizare care ti este adresata, referitoare la incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;

 • m) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri in acest sens ;


 • n) asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activităților desfășurate de personalul serviciului si propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile;

 • o) organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de organizare si funcționare.

 • (3)     Șeful de centru îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in fisa postului sau care i-au fost delegate in mod expres.

Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău oferă următoarele servicii:

 • 1.  asistență socială și consiliere profesională;

 • 2.  consiliere psihologică;

 • 3.  consultații medicale generale, precum și programe de promovarea sănătății;

 • 4.  activități de gospodărire în programul de curățenie, dar vizează și activități de spălare și curățire a lucrurilor personale

 • 5.  igienizare și deparazitare: beneficiarilor li se vor asigura materialele de igienă personală (săpun, lame de ras, pastă și periuță de dinți) și vor avea posibilitatea să se tundă.


 • 6. oferirea de hrană : beneficiarii vor primi 2 mese pe zi asigurate de cantina organizată la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, din fonduri alocate de la bugetul local.

 • 7. oferirea de echipament și cazarmament

Serviciile oferite în cadrul Centrului pot îmbunătăți calitatea vieții persoanelor fără adăpost în ceea ce privește următoarele aspecte:

 • A) social:

 • a)  I .dezvoltarea capacității beneficiarilor de a-și asuma responsabilități;

 • b) încurajarea beneficiarilor de a deveni independenți și responsabili;

 • c) sprijin și îndrumare în învățarea unor activități de menaj, de formare a capacităților de autogospodărire;

 • d) îndrumarea beneficiarilor către programe de reconversie profesională în vederea învățării unei meserii;

 • e) orientarea profesională în vederea căutării / găsirii unui loc de muncă (ziare, liste cu locurile de muncă AJOFM),

 • f) îndrumare privind căutarea unui loc de muncă, modalități de abordare în vederea ocupării unui loc de muncă, formularea unei cereri de angajare și a unui CV, prezentarea la un interviu și relaționarea cu personalul de la noul loc de munca;

 • g) urmărirea și consilierea post-angajare (o anumită perioadă de timp);

 • h) ameliorarea situației beneficiarilor prin intervenții pe lângă instituțiile publice.

 • B) psiho-emoțional:

 • a)oferirea de suport emoțional în scopul reevaluării trecutului și de a optimiza prin consiliere individuală și prin metode ale terapiei de grup, autocunoașterea și mobilizarea resurselor proprii ale beneficiarilor;

 • p) comunicarea intrafamilială și comunicarea socială ; de a achiziționa noi modele de interacțiune intrafamilială, de a învăța comportamente asertive, de a facilita reinserția în familie și în grupurile socio-profesionale.

 • C) Stare de sănătate

- informarea și educarea persoanelor fără adăpost privind probleme elementare de igienă și de sănătate . Acestea vor cuprinde :


 • > igiena personală și deparazitarea<

 • > prevenirea bolilor transmisibile (TBC, hepatite, boli cu transmisie sexuală), prevenirea sarcinilor nedorite prin punerea la dispoziție a resurselor și conștientizarea unor aspecte legate de acest domeniu (de exemplu : necesitatea unui program zilnic sănătos de viața, spălarea mâinilor înainte de masă, folosirea metodelor anticoncepționale etc)

Persoanele care beneficiază de serviciile Centrului

❖ persoanele fără adăpost care au împlinit vârsta de 18 ani care sunt în situație de risc, în limita locurilor disponibile. Excepție o fac tinerii care au împlinit 16 ani, care sunt împreună cu cel puțin un părinte sau un tutore legal.

Criterii de eligibilitate:

 • 1.  ultimul domiciliu stabil în Municipiul Bacău

 • 2.  sa nu dețină proprietăți (terenuri agricole și/sau locuință)

 • 3.  sa se poată autodeservi;


 • 4.  sa nu sufere de afecțiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activităților centrului

 • 5.  sa nu sufere de afecțiuni cronice ce i-ar imobiliza la pat

Criterii de prioritate

 • 1.  persoane tară adăpost cu grad de risc și nevoi urgente de asistare;

 • 2.  persoane vârstnice și femei victimă a violenței domestice,

 • 3.  persoane fără adăpost care se externează din unități medicale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

 • 4.  tinerii care părăsesc instituțiile de ocrotire, centre de plasament

ATRIBUȚIILE CABINETUL PSIHOLOGIC

Obiectivele cabinetului psihologic se încadrează în obiectivele generale ale instituției în acest sens demersul psihologic urmărește:

 • 1.Evaluarea psihologică a beneficiarilor serviciilor de asistare psiho-socială, în vederea structurării unei intervenții pe caz și în vederea susținerii demersurilor echipei multidisciplinare de asistare.

 • 2 Asistarea psihologică a beneficiarilor cu scopul reintegrării sociale, care include: consiliere psihologică individuala, consiliere de grup, grupuri de suport, grupuri informațional-educative cu scopul optimizării personale, asigurării suportului psîho-motional, optimizării relațional sociale, reintegrării profesionale și sociale a beneficiarului.

Documentele întocmite în cadrul cabinetului psihologic:

Dosarul psihologic al beneficiarului cuprinde:

 • 1. fișe de anamneză;

 • 2. fișa de observație psihologică;

 • 3. fișa de evaluare motivațională;

 • 4. fișa psihologică;

 • 5.  evaluarea psihologica inițială;

 • 6.  planul de acțiune personalizat;

 • 7.  fișa de consiliere individuală,

 • 8.  fisa de înregistrare.

Completarea dosarului se face pe parcursul a 3 sau 4 întâlniri cu beneficiarul și are ca termen de întocmire, o lună de zile. Datorita caracterului de confidențialitate al datelor relatate de către beneficiar, dosarul cu toate materialele pe care le cuprinde acesta este păstrat la cabinetul psihologic. Orice element, informație sau situație ce este necesara a fi luata în considerare în demersul de asistare a beneficiarului este adusa la cunoștința asistentului social de către psiholog.

Fisa de evaluare psihologica inițială este elaborata la încheierea acțiunilor de evaluare și este atașată dosarului de asistenta sociala. în acest sens ea este înmânată asistentului social care este responsabil de caz.

Evaluarea psihologica surprinde următoarele etape:

 • 1.  evaluarea primara calitativa bazată pe interviul anamnezic structurat și semistructurat;

 • 2. testarea psihologica utilizând diverse tehnici și metode de investigare psihologică, teste psihologice, chestionare de personalitate, de abilități relaționale, metode proiective de investigare a personalității;

 • 3.  completarea dosarului psihologic al beneficiarului,

 • 4.  redactarea evaluării psihologice inițiale a beneficiarului;

 • 5.  întocmirea planului de intervenție personalizat pentru fiecare beneficiar.

Evaluarea psihologica urmărește în cadrul acestui demers interacțiunea cu beneficiarul în contextul căreia să fie surprinse următoarele aspecte:

 • 1. aspecte psihologice referitoare la comportamentul individual, sfera cognitiv-intelectuala, perceptivă, afectivă, volitivă și atitudinală, aspectul relațional social, imagine de sine și personalitate;

2 evaluarea domeniilor cu risc de decompensare (decompensări psihotice, sindrom halucinogen sau delirant);

 • 3.  evaluarea riscului de agresivitate, autoagresivitate și suicidar;

 • 4.  evaluarea și testarea nivelului de dependenta alcoolica

Pe întregul parcurs al evaluării psihologice se vor oferii informații ale elementelor evaluării echipei de asistenți sociali în vederea susținerii demersurilor de asistare.

Consilierea psihologica

Demersul de asistare psihologica a beneficiarului pornește de la nevoile specifice ale grupului ținta căruia ne adresam și este orientat spre oferirea de suport psiho-emoțional, descărcarea tensiunilor emoționale intr-un mediu controlat oferind astfel posibilitatea susținerii demersului de asistare, optimizarea imaginii de sine, reintegrarea sociala și profesionala.

Etapele demersului de consiliere psihologica

 • 1   stabilirea nevoilor,

 • 2  evaluarea resurselor beneficiarului,

 • 3  elaborarea planului de intervenție personalizat;

 • 4  stabilirea priorităților;

 • 5.  stabilirea modalităților concrete de atingere a țintelor;

 • 6.  stabilirea modalităților de verificare - feed-back și reevaluarea pe parcursul demersului a rezultatelor în vederea redirecționării demersului.

Obiectivele consilierii psihologice sunt:
 • 1.  conștientizarea situației prezente;

 • 2.  verbalizarea și expresia experiențelor traumatice și ale pierderilor multiple;

 • 3. exprimarea unor trăiri de socializare în care beneficiarul este ascultat în mod activ și autentic restabilind astfel lanțul relațional afectat;

 • 4. experimentarea unei atmosfere de valorizare și acceptare de către beneficiar;

 • 5.  exprimarea și reintegrarea experienței traumatice în contextul consilierii și atribuirea unor noi semnificații constructive ale acestora

 • 6. descoperirea, confirmarea și valorizarea resurselor beneficiarului

 • 7. îmbunătățirea imaginii de sine.

Obiectivele specifice situațiilor:
 • 1. precura în domeniul adicției alcoolice;

 • 2. managementul furiei și conflictului,

 • 3. managementul stress-ului;

 • 4. managementul comunicării și cultivarea abilităților relaționale adaptative, prosociale;

 • 5. redobândirea deprinderilor și comportamentelor legate de igiena personala, în spațiul adăpostului și respectarea regulamentului interior:

 • 6.  informare și reorientare profesională;

 • 7. analizarea și ajustarea schemelor cognitive rigide ce țin de tulburările de personalitate;

 • 8. modificarea schemelor cognitive legate de decompensare în caz de reacții nevrotice depresive sau anxioase;

 • 9. consiliere în vederea susținerii efortului de reintegrare a beneficiarului,

 • 10. consiliere în situații de urgență cum sunt tendințele agresive, autoagresive și suicidare.;

în cazul decompensărilor psihotice se pune accentul pe relaționarea cu componenta medicală a specialistului psihiatric, prestabilirea unor contacte cu acesta și pe monitorizarea administrării tratamentului medicamentos recomandat de către acesta. De asemenea, se mențin contacte regulate cu medicul specialist psihiatru, se efectuează controale periodice și internări al cazurilor care necesita supraveghere medicala de specialitate și tratament

în cazul consilierilor de grup și a grupurilor suportive se au în vedere obiective pe problematici specifice adresate categoriilor de beneficiari tineri sau adulți.

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU

Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău asigură persoanelor adulte fără adăpost, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza municipiului Bacău, condiții corespunzătoare de cazare pe timpul nopții, de igienă corporală, asistență primară în domeniul medical și social, supraveghere. în măsura posibilităților se oferă hrană și haine de schimb (pentru beneficiarii adăpostului ale căror obiecte de îmbrăcăminte nu mai pot fi recuperate fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive)

Beneficiarii sunt persoane adulte fără adăpost (persoane care nu dețin și nici nu își permit să dețină în proprietate sau în chirie un spațiu de locuit), indiferent de naționalitate, religie sau sex.

Serviciile oferite de Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor Iară Adăpost sunt:
 • 1. igienizare : se asigură materiale de igienă corporală, deparazitare și spălarea hainelor;

2 cazare temporară pe timp de noapte între orele 1900- 900;

 • 3.  asistență socială : primirea în adăpost, alocarea unui pat, aducerea la cunoștința persoanelor asistate a regulamentului de organizare și funcționare a centrului, consiliere în situații de criză,

 • 4.  hrană : caldă sau rece, seara și dimineața, în limita posibilităților;

 • 5. echipament și cazarmament;

 • 6.  consiliere socială: sprijin în vederea obținerii actelor de identitate; întocmirea fișei de observație și a anchetei sociale; identificarea nevoilor, realizarea împreună cu beneficiarul a planului de acțiune; consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală; sprijin în (re)integrarea în familiile de proveniență; consiliere pentru obținerea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare.


Z consiliere psihologică: consiliere în situațiile de criză, consiliere individuală și de grup pentru: facilitarea reinserției sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea de responsabilități față de sine și față de ceilalți; consilierea fetelor-mame.

 • 8.  considere profesională : identificarea și mobilizarea resurselor beneficiarilor, informații privind piața muncii; recomandări pentru participare la cursuri de calificare sau reconversie profesională; consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecție, întocmirea unui CV; îndrumare privind căutarea unui loc de munca, sprijin în perioada de (re)inserție profesională.

 • 9.  asistență medicală primară: control medical general, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor curente sau, în funcție de caz, îndrumarea persoanelor asistate spre unități sanitare de profil, programe tematice de promovarea sănătății;

 • 10. consiliere pentru promovarea sănătății, informare și educare pentru sănătate (stil de viață, alimentație, consecințele fumatului și ale consumului excesiv de alcool); igienă personală, deparazitare.

 • > Se acordă serviciile Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost persoanelor fără adăpost rezidente în municipiul Bacău, aflate în următoarele situații:


 • 1.  femei însărcinate

 • 2.  femei cu copii, victime ale violenței domestice

 • 3.  persoane vârstnice

 • 4.  persoane suferind de boli cronice netransmisibile

 • 5 persoane cu handicap fizic sau psihic, dar care au un grad minim de autonomie

 • 6. persoane fără locuință și resurse materiale.

 • > în cazuri excepționale se acordă ajutor în regim de urgență și persoanelor fără adăpost din județul Bacău (sau din alte județe), dar numai pe durata a 7 zile, perioadă după care se reevaluează cazul.

I. NORME PRIVIND PRIMIREA BENEFICIARILOR ÎN CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST
 • 1. Nu pot beneficia de serviciile oferite de adăpost:

 • a) persoanele care au un comportament necorespunzător, fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Se va căuta totuși acordarea unui adăpost în regim de urgență, în condiții minime, în măsura posibilităților;

 • b) persoanele cu boli contagioase (HIV-S1DA, TBC, boli cu transmitere sexuală, hepatită virală, parazitoze), care ar prezenta un pericol pentru ceilalți beneficiari,

 • c) persoanele aflate în episod psihotic;

 • d) cei cunoscuți ca violenți.

 • 2. Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viața beneficiarilor și a personalului.


Dosarul beneficiarilor va cuprinde:

 • 1.  Cerere-tip .

 • 2. Angajament individual.

 • 3.  Fișa de observație .

 • 4.  Ancheta socială.

 • 5.  Contract de acordare servicii sociale

 • 6.  Copii acte (certificat naștere, buletin de identitate, livret militar, carte de muncă, certificat de căsătorie etc).

 • 7.  Acte medicale.

 • 8.  Evaluarea medicală (unde este cazul).

 • 9.  Evaluare psihologică.

 • 10. Fișa de evaluare periodică (lunară și trimestrială).

 • 11. Rapoarte consiliere și demersuri ale asistentului social.

II. NORME PRIVIND FUNCȚIONAREA CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST
 • 1.  Accesul beneficiarilor în Centru se face între orele 1800 -1900, pe baza legitimației pe care o eliberează personalul Centrului, în urma completării de către beneficiar a unei cereri si a semnării unui angajament individual . Pe baza fișei de observație, a interviului și a constatărilor făcute în urma deplasării pe teren se va întocmi ulterior ancheta socială de către asistentul social căruia i s-a repartizat cazul.

 • 2.  La intrarea în adăpost, legitimația va fi predată personalului de serviciu care o va păstra pe timpul șederii solicitantului în adăpost.

 • 3.  Toți beneficiarii prezenți în adăpost vor fi înscriși în tabelul de prezență, pe baza legitimației.

 • 4.  Cei care, din motive bine întemeiate, vor întârzia au obligația să anunțe personalul de serviciu.

 • 5. La intrarea în Centru asistați! vor beneficia de asistență medicală primară, care cuprinde programul de igienă corporală și controlul medical.

 • 6.  Masa va fi servită conform programului afișat și va consta în două mese zilnice, respectiv cină și mic dejun (în limita posibilităților). Cantina socială organizată la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice va asigura aprovizionarea, pregătirea și transportul hranei asistaților centrului

 • 7.  Programul de somn se desfășoară între orele 22:00-07:00 în dormitoare separate pentru femei si bărbați.

 • 8.  Eliberarea dormitoarelor se face între orele 07:00-09 00 Programul de dimineață cuprinde efectuarea igienei corporale, igienizarea, predarea camerelor și mic dejun. După părăsirea dormitoarelor accesul beneficiarilor în acestea este interzis. Intrarea și ieșirea din centru între orele 220<) - 900 este strict interzisă. Accesul pentru beneficiarii centrului este permisă prin punctul de acces controlat și stabilit, de asemenea, este interzis accesul persoanelor străine sau a unor posibili vizitatori ai beneficiarilor.

 • 9.  Asistații pot beneficia de serviciile adăpostului 30 de zile de la prima solicitare, cu posibilitatea de prelungire în funcție de reevaluarea fiecărui caz, dar nu mai mult de 5 luni (excepție fac persoanele în vârstă, pensionarii de boală, persoanele cu afecțiuni medicale grave pentru care nu există altă soluție).

 • 10. Echipa de lucru stabilește condițiile de acces în Centru după primele 30 zile .

UI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR CARE SOLICITĂ SERVICIILE CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST

Drepturile beneficiarilor:

 • 1. Cazare temporară pe timp de noapte între orele 1900 - 900.

 • 2. Hrană zilnică, constând în mic dejun și cină.

 • 3. Consultanță psihologică, socială;

 • 4. Asistență socială pentru obținerea unor drepturi, reinserție socială și mediere a unor locuri de muncă.

 • 5.  Asistență medicală primară gratuită.

 • 6.  Obiecte de igienă și uz personal * în limita posibilităților.

 • 7. Echipament și cazarmament

 • 8. Respectarea demnității personale.

 • 9.  Confidențialitatea informațiilor.


 • 10. Sesizarea factorilor de decizie și supervizare privind comportamentul necorespunzător al personalului angajat.

 • 11. Asistații au dreptul să sesizeze conducerea Centrului asupra eventualelor nemulțumiri prin condica de sugestii și reclamați!.

Obligațiile beneficiarilor:

 • 1. Să nu introducă în Centru arme, obiecte contondente.

 • 2.  Să nu utilizeze sau să nu fie sub influența substanțelor halucinogene, a drogurilor sau a alcoolului.

 • 3.  Să nu consume în incinta Centrului alcool (excepție fac ședințele de socializare din cadrul măsurilor de prevenție al consumului exagerat de alcool).

 • 4.  Să nu se afle sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • 5.  Să respecte orarul de funcționare al Centrului.

 • 6.  Să respecte personalul angajat și pe celelalte persoane asistate.

 • 7.  Să colaboreze cu personalul angajat și să pună la dispoziția acestuia toate informațiile cerute și actele disponibile.

 • 8.  Să nu aibă o atitudine recalcitrantă, lipsită de respect față de personalul angajat.


 • 9.  Să nu aibă o atitudine recalcitrantă, lipsită de respect față de ceilalți beneficiari.

10 Să declare sincer bolile de care suferă

 • 11. Să contacteze Secția de Poliție în vederea identificării în termen de doua zile lucrătoare.

 • 12. Să nu distrugă și să nu sustragă bunurile din inventarul adăpostului.

 • 13. Să fumeze doar în locul special amenajat din afara adăpostului.

 • 14. Să păstreze ordinea și curățenia în adăpost. Să participe la efectuarea curățeniei conform planificării în cameră și în spațiile comune (holuri, spălătoare și dușuri, sala de mese).

 • 15. Să respecte programul de igienă personală stabilit de personalul centrului.

 • 16. Sa păstreze liniștea.

 • 17. Sunt interzise relațiile sexuale în adăpost; de asemenea este interzis accesul bărbaților în camerele femeilor și invers.

 • 18. Trei absențe consecutive neanunțate duc la pierderea dreptului de ședere în Centru.

 • 19. Să nu consume în incinta Centrului băuturi alcoolice, să nu fumeze și să nu organizeze sau să participe la jocuri de noroc

 • 20. Să declare sincer identitatea și să prezinte personalului de serviciu actele de identitate, iar în cazul lipsei acestora, toate informațiile pentru identificare (numele, prenumele, data și locul nașterii, numele părinților, ultimul domiciliu).

 • 21. în cazul pierderii actelor de identitate, să colaboreze cu personalul angajat al Centrului pentru procurarea actelor de identitate

 • 22. Să declare în scris dacă a suferit sau nu condamnare sau dacă a săvârșit sau nu infracțiuni,

53


 • 23. Sâ efectueze analize medicale (MRF, VDRL, RBW coproparazitologic).

 • 24. Să declare sincer bolile de care suferă și dacă sunt în evidența unor unități sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirii celorlalți beneficiari.

 • 25. Să ofere toate informațiile solicitate în vederea întocmirii fișei individuale.

IV. SANCȚIUNI
 • 1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine întocmirea de către personalul de serviciu a unui raport conținând informații cu privire la abatere și propunerea de sancțiuni.

 • 2.  Sancțiunile sunt stabilite de către șeful de centru și propuse de către supraveghetorul și asistentul social responsabil.

3 Sancțiunile aplicabile sunt:

 • a.   retragerea dreptului de a participa la unele activități și neacordarea unor servicii oferite în Centru un anumit număr de zile;

 • b.  avertisment verbal, avertisment în scris, interzicerea accesului în centru pentru 3 zile, interzicerea accesului în centru pentru 7 zile;

 • c.  interzicerea definitivă a accesului în Centru în cazul în care persoana asistată prezintă dezinteres față de schimbarea propriei situații o perioadă de 3 luni;

 • 4.  Hotărârea de sancționare se comunică persoanei asistate și intră în vigoare la data comunicării.

 • 5.  Persoanele care sustrag bunuri sau provoacă stricăciuni răspund material și penal de lipsurile și deteriorările produse spațiului de locuit, bunurilor din camere, din încăperile de folosință comună. Dacă autorul deteriorării nu este descoperit vor răspunde solidar cei cazați în camera respectivă sau toți cei care folosesc încăperile comune;

 • 6.  Personalul de serviciu poate interzice prezența în centru a persoanelor care:

a se află sub influența alcoolului sau a drogurilor (solvenți);

b. au o atitudine nerespectuoasă sau un comportament necivilizat față de personalul angajat și față de ceilalți beneficiari,

 • 7.  Pentru fiecare caz, personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

V. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament poate fi modificat în funcție de experiența în munca cu persoanele asistate și de necesități, în acord cu legislația în vigoare și codul deontologic at asistentului social.

CAPITOLUL V
CONDIȚIILE JURIDICE DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACĂU

Art.33 alin.(l) -Personalul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău este format potrivit statului de funcții aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, din personal de conducere, personal de execuție și personal de deservire.

alin.(2) -Personalul prevăzut la alin.(l), are statutul de personal contractual potrivit codului muncii,

alin.(3) -Selecționarea si angajarea personalului de execuție se face de către directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău prin concurs sau prin examen, potrivit legii;

Art.34 - Salarizarea personalului contractual din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău se face potrivit Legii nr.284/2010 privind salarizarea unică a personalului plătit din fondurile publice și a celorlalte norme legale specifice sectorului bugetar.

Art.35- Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău si evaluarea activității acestuia se face de către directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, potrivit legislației in vigoare;

Art.36 - alin (1) -Drepturile si obligațiile personalului contractual, in principal, sunt cele prevăzute la art.39 din Codul Muncii;

alin.(2) -Prin Regulamentul Intern, care va fi întocmit de directorul Direcției de Asistenta Sociala si aprobat de Consiliul Local Bacău, vor fi stabilite drepturile si obligațiile salariatiilor si angajatorului, adecvate specificului activității Direcției de Asistenta Sociala, potrivit prevederilor Codului Muncii in vigoare;

alin.(3) - încheierea, suspendarea sau încetarea contractului individual de munca si a relațiilor de serviciu ale personalului Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, se face potrivit dispozițiilor din Codul Muncii;

Art.37 - Directorul si directorul adjunct al Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău, se numesc in funcție de către Primarul Municipiului Bacău, in condițiile legii.

CAPITOLUL VI
RELAȚIILE FUNCȚIONALE INTRE COMPARTIMENTELE DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 38 - Compartimentele aparatului propriu al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău sunt obligate sa coopereze in vederea întocmirii in termenele legale a lucrărilor al căror obiect implica colaborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL VII
ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACĂU

Art. 39 -Toate compartimentele vor studia, vor analiza si vor propune masuri pentru raționalizarea permanenta a lucrărilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulație a informațiilor si documentelor, urmărind fundamentarea legala a lucrărilor.

In acest sens, șefii compartimentelor:

 • 1.  organizează evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordonează si întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termen legal forurilor competente sa decidă;

 • 2.  răspund de perfecționarea pregătirii profesionale a subordonaților si asigura mijloacele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a activității;

3 asigura securitatea materialelor cu conținut secret si răspund de scurgerea informațiilor si a documentelor din compartimentele respective

Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanenta pentru păstrarea patrimoniului Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău si a dotărilor, luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

Toți salariații au obligația de a indeplini si alte atribuții din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare si cele nou apărute precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției, la îmbunătățirea activității acesteia, atât in timpul programului de lucru cat si in afara acestuia

Toți salariații care lucrează cu publicul au obligația sa asigure confidențialitatea informațiilor obținute in temeiul exercitării atribuțiilor lor profesionale.

Toți salariații au obligația de a pune la dispoziția membrilor Consiliului Local al municipiului Bacău materialele solicitate de către aceștia.

Toți salariații au obligația de a avea o conduita ireproșabila in fata publicului, sa fie onești, loiali scopului si obiectivelor instituției, sa aibă o atitudine demna, civilizata si decenta in împlinirea atribuțiilor ce le revin

Toți salariații au obligația de a respecta instrucțiunile primite de la angajator legate de securitatea muncii astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa, sau alte persoane afectate de acțiunile sale în timpul serviciului.

Art.40 - Neîndeplinirea integrala si la termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii si a Regulamentului Intern al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău.

Art.41 - Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art.42 - Directorul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău va asigura cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de către salariați.

Art.43 - Cadrul juridic al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău aprobat prin Regulament, va fi actualizat si completat cu normele legale in vigoare.

Art.44 alin.(l) - Atribuțiile personalului propriu al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău se stabilesc de șefii de compartimente prin fisele posturilor, ce vor fi aprobate de Directorul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău.

alin.(2)- Atribuțiile directorului si directorului adjunct vor fi stabilite prin Fisa postului, avizata de Primarul Municipiului Bacău.

ÎNTOCMIT BIROU RESURSE UMANE

PLEȘU DOINA


CONTRASEMN E AZÂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI