Hotărârea nr. 245/2013

Hotărârea nr.245 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.


HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de personal, statului de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

  • - Referatul nr. 5320/18.07.2013 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare prin care se propune aprobarea numărului de posturi, statul de funcții si structura organizatorica pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate, rezultat in urma aplicării prevederilor Ordonanței de urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

  • - Adresa nr. 5388/19.07.2013 către Agenția Naționala a Funcționarilor publici prin care se solicita avizul pentru funcțiile publice;

  • - Avizul pentru funcțiile publice eliberat de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, cu nr. 33706 din 26.07.2013;

  • - Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 5386/19.07.2013;

  • - Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare si al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 5386/19.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 188/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 189/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 190/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 191/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 192/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile ari. 1- 4 ale Ordonanței de urgență nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

  • - Prevederile art. 47 si ale art. 117 lit „ a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba numărul de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, potrivit anexei nr. 1 si nr. 2 , parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărârii, se abroga HCL 265/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Secretarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 245

DIN 31.07.2013

N.O.P., R.E7 R.TJEx.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU


Cocrp-Ccrp IX HrSemcU Public

rea_

Agenția da

9

do Asistente

15

Dezvoltare

1

Sociali

670

Locali Bacău

a


Poliția Locala

i>4

a Mun.

e

Bacau

168


i|r . ■—

Club Sportiv 6 Municipal 2010


PRIMARVICEPRIMAR


Manager public


1

r

Direcția Juridică si Ad-tle Locali

30

27
VICEPRIMAR


ADMINISTRATOR PUBLIC


ANEXA Nr. 1

LA HOTARAREA NR.246" DIN 31.07.2013ConHirMncter

Prevontkr


Direcția Servicii Publica

286

7

279

I


Direcția Sport,

48

Cultura, Sanatate

48

ISsrv.Ad-tsPubM -> Locul el Rsgttul Agricol

Comp de

8

Informare

0

Cetateni

6


2

56


«RECTOR


Serviciul AdJH Petelor

Comp,

APrtntewn

1-

~r -r

Muncitori

38


Comp Tehnico OrgsnltatorK

11

0

â

Muncitori

5


S«MtM

AdmWWwtd

10

pwwwntoM,

Inifeumra mmW*

1

»

sroptoM


Conțoranont »     rXdertt»

concseionirl

T T

T

CareamnM »    Evidente

antracte

"5*

UfatotM pontiu MoMMttV

3

0

1


BSZoBporttee


Secție insula de

9

0

Agrement

9


DIRECTOR ADJ.

63

Secția Spatii

2

Verzi

81


Serviciu Tehnlo Investiții

a

1

7


*

Secție Bum înot

18

1

15


Compartiment

1

Invstsmant

Curiura,

Banstete

1


Structura Personalului

Sbcture

OUGS3/ 2010

Structura OUG77/ 2013

Primar

1

1

Vlceprimar

2

2,,

Funcț'l publice, din care:

170

Secretar

1

Funcții publice de conducere

20

pLrcttipuaifi» de execuție

149

Puneți contractuale, din cere:

519

Funcții contractuale de conducere

15

Funcții contractuale de execuție

504

455

TOTAL PRIMARIB

692

638

Comp, de lucru al CLB

2

2

A^trnta de Dezvoltare Locala

9

9

Sport Club Municipal 2010

6

6

TOTAL HAT

709

655HTKOE ședință


Coordonare

2

Activitate

0

Direcție

2


Secții de

Prestări

Servicii,lntreț.|l ReparețU

14

1

13


Secția

176

Salubrizare ei

2

Igiena Publica

174


Serv.Geatlonare

9

a Câinilor

0

Comunitari

9


Serviciu Achiziții

8

1

4

Comp. Intervenții

3


Biroul Aprovizionare al administrativ

9

1

8


Compartimentul

2

Managementul

CalItaUl,

Proiecția

u

Mediului si

Protecția Muncii

2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /Serviciul

9

Financiar

1

Contabil

8

Birou Evldonts ol

> CtieltuMBugetsro
Senrielul Colectare al Executare Silite PF

1

0

Compartiment Stabilire-Impunere

8

0

4

4

Compartiment Evidente încasare

7 0

7

4

1

Biroul ascute» suta

10

1

9Compartlmont incasaie. Bteb.

Constetem, control P. Juridice

10 0 10

compsiSment

Srocutero

Persoane

Jurtdte»

2

0

2


Blrairi Contebdtsts. dProluemra Automata a Datelor

10

1

5

Cuiere

4


Compenknsnt

4

AdmlnMnlv

0

SOCfMW

4
UMP Rec Batere tertMcS blocul do locuințeRO£A ECATERINA


românia JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. X

LA HOTARAREA NR.    DIN 31.07.2013

STAT DE FUNCȚII

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACAU SI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE

Nr.

FUNCȚIE DE

Funcția publica

Gradul

cina

Mnl

Funcție contractuala

TiMptai

Nivel

Cft

STRUCTURA

DEMNITATE

PUHUCA

Nr. lUDC

d» canducwe nUMte

|Hr.|cu

unelti

tNa

de execuție

Nr. lunctll

/

proluloni

MMlil

•tudll

conducere

Nr. p<

;nd d uum

dt

«martie

Nr. post

grad prolM

■Judii

1

primar

1

2

vie timar

2

3

secretar

1

1

87

S

4

manager public

1

1

asistent

77

S

6

administrator

1

II

s

public

6

Compartimentul corp control

consilii

1

1

superior

50

s

funcții publice de execuție “ 3

consilii

1

principat

39

s

tundii contractuale de execuție ■ 1

consilier

1

1

principal

39

s

consilier juridic

1

IA

s

7

Compartiment potecile civila

consilier

1

1

superior

50

s

funcții publice de execuție ■ 2

referent de speoalta

1

II

superior

39

SSD

funcții contractuale de execute ■ 2

muncitor calificat

1

II

M

muncitor calificat

1

II

M

S

Compartiment audit public

funcții publice de execuție ■ 2

auditor

1

I

superior

55

s

funcții contractuale do execuție • 0

auditor

1

1

superior

55

s

9

Cabinet primar

funcții publice de execuție =3

sol cabinet

1

IA

S

inspector de speoalita

1

|

S

X(

1

ii

s

1

10

Serviciul managmentul resurselor umane si informatizare

5 5

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

Gradul profesional

ama salarii

Nivel «tudU

Funcție contractuala

Tl*apt4 grad profes

Nivel

studii

iMtt] decenducer* | Nr. |CLS tubllc               funcții

Mia

de execuție

Nr.

funcții

de

conducere

Nr.

post

iradd

ulart

de

execuție

Nr.

post

funcții publice de conducere ■ 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execuție ■ 7

consilier

1

1

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

principal

39

s

referent

1

in

superior

23

M

referent

1

UI

superior

23

M

referent

1

ni

superior

23

M

11

Control financiar preventiv

funcții publice de execuție ■ 2

consilier

1

i

superior

50

S

funcții contractuale de execuție ■ 0

consilier

1

i

superior

50

8

12

Direcția economica

funcții publice de conducere = 2

director exoc

1

1

80

S

director exect

1

1

78

S

Compartiment încasare, stabilire, constatare control PJ

funcții publice de execuție «10

consilier

1

i

superior

50

S

funcții contractuale de execuție « 0

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

asistent

23

M

consilier

1

i

asistent

23

M

Compartiment executare PJ

consilier

1

i

superior

50

S

funcții publice de execuție °2

consilier

1

i

principal

39

S

funcții contractuale de execuție » 0

Biroul contab si prel autom a datelor

funcții publice de conducere «1

sef birou

1

1

74

S

Nr. cn

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICA

Nr. tune

Funcția publica

/

Gradul profeelonal

Clasa

MJarix

Nivel studii

Funcție contractuala

Treapta grad porte*

Nivel

«tudJI

ln«H| deconduceo I Nr. ]CLS

>ubUc              funcții

•ala

de execuție

Nr.

runctti

de

conducere

Nr.

poet

Irod d Mierii

de

execuție

Nr.

poet

funcții publice de execuție “ 5

consilier

1

1

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

asistent

34

s

Compartiment casierie

funcții publice de execuție « 0

inspector de speciali

1

II

S

funcții contractuale de execuție «4

Inspector de speciali

1

n

S

casier

1

M

casier

1

M

Compartiment administrativ secretariat

funcții publice de execuție « 0

Inspector de speciali

1

II

S

funcții contractuale de execuție » 4

inspector de speciali

1

0

s

Inspector de speciali

1

II

s

referent

1

I

M

Serviciul colectare si executare silita PF

funcții publice de conducere “ 1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție “ 0

funcții contractuale de execuție “ 0

Compartiment stabilire impunere

consilier

1

1

superior

50

s

funcții publica de execuție c 6

consilier

1

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție ° 0

consilier

1

1

asistent

34

s

consilier

1

1

asistent

34

s

consilier

1

1

asistent

34

s

consilier

1

1

asistent

34

s

Compartiment evidenta încasare

funcții publica de execuție = 7

consilier

1

1

asistent

23

s

funcții contractuale de execuție » 0

consilier

1

asistent

24

s

consilier

1

asistent

25

s

Nr.

ert

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMMTATE PUBUCA

Nr.

func

Funcția publica

Gradul profesional

Clasa salam

Nlvsl studii

Funcție contractuala

T rupta, grad prolos

«ludn

ln«h| d» conducww | Nr. |ci> «tWle           funcW

Mia

de execuție

Nr.

funcții

cto

COflduCST»

Nr. post

iradd

lalartr

«te

«lecuite

Nr.

post

consilier

1

asistent

26

s

consilier

1

asistent

27

s

consilier

1

asistent

28

s

referent

1

III

supr jr

23

M

Birou executare silita

funcții publice de conducere -1

sef birou

1

1

74

S

funcții publice de execuție ■ &

consilier

1

I

superior

50

8

funcții contractuale de execuție « 0

consilier

1

1

principal

39

S

consilier

1

1

asistent

23

S

consilier

1

1

asistent

23

s

consilier

1

1

asistent

23

8

consilier

1

1

asistent

23

S

referent

1

IU

superior

23

M

referent

1

ni

superior

23

M

referent

1

in

principal

18

M

Serviciul financiar contabil

funcții publice de conducere = 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execuție •> 8

consilier

1

i

superior

50

S

funcții contractuale de execuție * 0

consilier

1

1

superior

50

S

consilier

1

principal

39

S

consilier

1

principal

39

8

consilier

1

principat

38

S

consilier

1

principal

39

s

referent

1

ni

superior

23

M

— -

referent

1

ni

superior

23

M

Birou evidenta si cheltuieli bugetare

funcții publice de conducere ” 1

f birou

1

1

74

S

funcții publice de execuție ° 5

consilier

1

i

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

principal

39

s

consilier

1

t

t

34

s

referent

1

IU

superior

23

M

Nn

cri

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

Graiul profesional

Claa*

Mlartz

Nivel

•tucUi

Funcție contractuala

Treapta, graf prora*

Nivel

•ludil

Inattj daccnducar* | Nr.|CLS iubJlc               funcții

Ml*

de execuție

Nr.

funcții

conduc*/»

Nr.

po«t

iratd

de

•xtcxrti#

Nr.

po«t

Serviciul implementare programe

funcții publice de conducere « 0

funcții publice de execuție = 4

consilier

1

I

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 11

consilier

1

I

principal

39

S

consilier

1

I

principal

39

S

consilier

1

1

asistent

34

S

consilier juridic

1

III

S

insp de spec

1

IA

s

insp de spec

1

IA

s

insp de spec

1

IA

s

insp de spec

1

IA

s

insp de spec

1

1

s

insp de spec

1

1

s

insp de spec

1

1

s

insp de spec

1

II

s

insp de spec

1

II

s

insp de spec

1

II

s

13

Arhitect sef

funcții publice de conducere = 1

arhitect sef

1

1

81

S

Biroul autorizații in construcții si urbanism

funcții publice de conducere = 1

sef birou

1

1

74

S

funcții publice de execuție = 5

consilier

1

1

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

S

consilier

1

1

supenor

50

S

consilier

1

1

principal

39

s

referent

1

III

superior

23

M

14

Direcția tehnica

funcții publice de conducere = 1

director exe<

1

1

80

s

Serviciul Tehnic-investHJi

funcții publice de conducere = 1

sef serviciu

1

1

76

s

Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBUCA

Nr. func

Funcția publica

/

Gradul pnrf«stona)

Om

Mlada

Nivel

studii

Funcție contractuala

Treapta!

Nivel

lMtt| d* conduc*» | Nr. |cts iubite               funcții

Mia

de execuție

Nr. funcții

de

conducă»

Nr.

post

irsdd

JroMi

do

MOCUUs

Nr.

grad pnrfes

studii

14

Direcția tehnica

funcții publice (te conducere »1

director exec

1

I

80

S

Serviciul Tehnic-lnvestitii

funcții publice de conducere «1

sef serviciu

1

I

76

s

funcții publice de execut» ° 7

funcții contractuale de execuție “ 0

consilier

1

superior

50

s

consilier

1

superior

50

s

consilier

1

superior

50

s

consiBar

1

superior

50

s

referent de speciali

1

II

superior

39

SSD

referent de speciali

1

II

superior

39

SSD

referent

1

III

superior

23

M

Serviciul Achiziții

funcții publice de conducere n 1

sef serviciu

1

I

76

S

funcții publice de execuție “ 4

consilier

1

1

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

S

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

Compartiment intervenții

Inspector de speciali

1

II

s

funcții publice de execuție “ 0

muncitor calificat

1

1

M

funcții contractuale de execut» » 3

muncitor calificat

1

IV

M

Biroul aprovizionare si administrativ

funcții publice de conducere »1

sef birou

1

I

74

s

funcții publice de execuție ® 3

consilier

1

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție » 5

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

asistent

34

s

referent

1

IA

M

referent

1

1

M

îngrijitor

1

G

îngrijitor

1

G

îngrijitor

1

G

Nr. crt

STRUCTURA

RJNCT1E PE DEMNITATE PUBLICA

Nr.

func

Funcția publica

/

Gradul profesional

•aiarix

Nivel «ud II

Funcție contractuala

TreapUi grad prafss

Nhrtl studii

ina!t| ds conduc»* | Nr. |cis wbUc             funcții

iMl*

de execuție

Nr. funcții

conducem

Nr.

poet

iradd

MUMfa

de

execuție

Nr.

post

Compartimentul managm. călit, protec.mediuiul si

prot muncii

funcții publice de execuție ■ 2

consilier

1

1

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

S

16

Direcția servicii publice

funcții contractuale de conducere = 2

director

1

II

S

funcții publice de execuție ■ 0

director adjuru

1

II

S

funcții contractuale de execuție » 0

Secția spatii verzi

funcții contractuale de conducere a 2

sef secție

1

n

s

funcții publice da execuție “ 0

sef secție adj.

1

II

s

funcții contractuale de execuție « 96

81

inspector de speciafi

1

IA

s

Inspector de speciali

1

I

s

inspector de speciei

1

I

s

Inspector de speciali

1

I

s

inspector de speciali

1

deb

s

inspector de speciali

1

dob

s

magaziner

1

1

M

muncitor calificat

1

1

M

muncitor calificat

2

ni

M

muncitor calificat

17

IV

M

muncitor necalificat

54

i

Coordonare activitate direcție

funcții publice de execuție “ 0

inspector de speciali

1

n

S

funcții contractuale de execuție ” 2

referent

1

i

M

Secția prestări serv, intret, reparații

funcții contractuale de conducere »1

sef secție

1

II

S

funcții publice de execuție c 0

inspector de speciafi

1

u

S

funcții contractuale de execuție • 13

muncitor calificat

2

n

M

muncitor calificat

2

m

M

muncitor calificat

6

IV

M

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

Gradul profesional

Cina ealariz

Nivel «tudll

Funcție contractuala

Treapta grad prafes

Nivel etudll

decondurere | Nr. |clS

tubUc              funcții

Ml*

de execuție

Nr.

funcții

de conducere

Nr. poet

ireddj Miert

de execuție

Nr.

poet

muncitor necalificat

2

1

Secția salubrizare si igiena publica

funcții contractuale de conducere » 2

sef secție

1

II

S

funcții publice de execuție ■ 0      I

sef secție adju

1

II

M

funcții contractuale de execuție =174

referent

1

1

M

magaziner

1

M

Centrelor prest servic

1

1

M

I â

4

III

M

Controlor prest servic

9

IV

M

muncitor necalificat

158

1

Serviciul de gestionare a câinilor comunitari

medic veterinar

1

H

S

funcții publice de execute n 0

tehnician veterinar

1

IA

M

funcții contractuale de execuție ■ 9

muncitor necalificat

7

1

16

Direcția drumuri publice

funcții publice de conducere «1

director exec

1

1

80

s

Serviciul drumuri, relele si iluminat

funcții publice de conducere »1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție » 11

consilier

1

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție » 0

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

asistent

34

s

referent de speciali

1

II

superior

39

s

referent

1

in

principal

19

s

Secția siguranța circulației, deserv. auto, si interv. operative

Nr.

ai

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICA

Nr.

func

Funcția publica

/

Gradul praleelsnal

cina «larii

Nivel studii

Funcție contractuala

Trupul grad pro Im

Nivel rtudll

Inattj <*• MMfcsew* | Nr. |cli iubita                funcții

Mie

de execuție

Nr.

funcții

<Jt conducere

Nr.

poet

rradc

«larii

de

execuție

Nr.

poet

funcții publice de execuție=0

sefsde

1

II

SSD

funcții contractuale de conducere * 1

funcționar

1

M

funcții contractuale de execuție = 271

șofer

17

I

M

șofer

S

II

M

muncitor calificat

1

II

M

Atelier mecanic pentru intervenții rapide

funcții publice de execuție * 0

sof atelier

1

II

I

S

funcții contractuale de conducere111

șofer

4

II

M

funcții contractuale de execuție “ 6

I

muncitor calificat

1

II

M

muncitor calificat

1

UI

M

17

Direcția sport, cultura, sanatate

funcții contractuale de conducere » 1

director

1

II

S

Baze sportive

Inspector de speciali

1

II

S

funcții publice de execuție * 0

inspector de speciali

1

II

S

funcții contractuale de execuție *19

Inspector de speciali

1

II

S

inspector

1

IA

M

muncitor calificat

2

IU

M

muncitor necalificat

13

I

Secția insula de agrement

administrator

1

I

M

muncitor calificat

2

III

M

funcții publice de execuție <• 0

muncitor fifii 1

1

IV

M

funcdi contractuale de execuție * 9

muncitor necalificat

5

I

Secția bazin înot

funcții publice de execuție “ 0

sef secție

1

II

S

funcții contractuale de conducere “ 1

inspector de speciali

1

II

S

funcții contractuale de execuție “15

inspector de speciali

1

ebutai

s

ISil

1

M

casier

1

M

Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCȚIE PE DEMNITATE PUBLICA

Nr. fune

Funcția publica

/

Gradul prafMlonal

Cl8M •Uteit

Nlvtl •tutlll

Funcție contractuala

Trup»

praff*

Ntvel «tudu

ln«*t| cte conduc*» | Nr. |ci4

wWk            funcții

M1K

de execuție

Nr.

runctir

d*

conduc.re

Nr.

rade iaurt

de

«VMlrilt

Nr.

1”*

insp tor

1

IA

M

inspector

1

1

M

muncitor calificat

1

J

M

muncitor calificat

1

U

M

muncitor calificat

1

III

M

muncitor net

6

1

Compartiment invatamant, cultura sănătate

medic

1

f

S

funcții publice de execuție “ 0

funcții contractuale de execuție • 1

Compartiment finanțări locale

funcții publice de execuție » 0

Inspector de speciali

1

1

s

funcții contractuale de execui = 2

Inspector de speciali

1

1

s

18

Serviciul administrare si inventarierea patrimoniului.

fond locații si îndrumaire asociații de propietari

funcții publice de conducere » 1

sef serviciu

1

1

76

s

funcții publice de execuție ■ 7

consilier

1

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție “ 2

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

principal

38

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

asistent

34

s

consilier

1

1

asistent

34

s

referent

1

III

superior

23

M

inspector de spedalita

1

II

s

inspector de spedallta

1

II

s

18

Compartiment evidenta concesionari

funcții publice de execuție ■ 2

consilier

1

I

superior

50

s

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

principal

39

s

20

Compartiment evidenta contracte

fond publii de execuție ■ 5

consilier

1

1

sti irior

50

s

Nr.

Crt

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

Gradul profesional

Clasa aatartz

NI ret

studii

Funcție contractuala

Treapta grad pcofts

Nhrel ttudU

lnaft| dsccnducare | Nr.|cLS HibUc              funcții

•ala

de execuție

Nr.

funcții

da

conducere

Nr. post

>nd d

mart

do

oncuUt

Nr.

post

funcții contractuale de execuție “ 0

consilier

1

1

superior

50

S

consilier

1

1

principal

39

S

referent

1

UI

superior

23

M

referent

1

IU

superior

23

M

21

Unitatea municipala pentru monitorizare

consilier

1

1

superior

50

MS

funcții publice de execuție ■ 2

consilier

1

1

principal

39

S

funcții contractuale de execuție ■ 0

22

Direcția administrare

funcții contractuale de conducere * 1

director

1

II

S

Serviciul administrația piețelor

funcții contractuale de conducere »1

sef serviciu

1

II

S

funcții contractuale de execuție » 0

Compartimentul administratori

inspector de speciala

1

n

S

funcții contractuale de execuție ■ 45

administrator

1

t

M

administrator

1

i

M

administrator

1

i

M

administrator

1

i

M

administrator

1

i

M

administrator

1

i

M

muncitor calificat

14

i

M

muncitor calificat

3

n

M

muncitor necalfficat

21

Compartiment tehnico-organlzatoric

funcții publice de execuție = 0

inspector de speciaHta

1

IA

S

funcții contractuale de execuție »11

inspector de speciahta

1

IA

S

inspector de specia Mb

1

II

s

Subinomer

1

1

SSD

referent

1

IA

M

secretar-dactitograf

1

1

M

Nf. crt

STRUCTURA

FUNCȚIE OE DEMNITATE PUBLICA

Nr. func

Funcția publica

Gradul praf tatonai

Clasa aaiarix

Ntval studii

Funcție contractuala

Treapta grad praf ta

Ntval atudll

înalt) dsconductta | Nr. |CLS wMte             funcții

«ala

de execuție

Nr. funcții

da conduct rs

Nr.

post

iradd lalart

da

txtcullt

Nr.

post

Mănător calificat

5

U

M

23

Direcția juridica si administrație locala

director exec

1

1

80

S

funcții publice de conducere * 1

Serviciul ad-tie publica locala si registrul agricol

funcții publice de conducere »1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execuție • 5

consilier

1

1

superior

50

s

funcții contractuale de execuție ■ 0

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

principal

39

s

consilier

1

1

principal

39

s

referent

1

in

superior

23

M

Compartiment informare cetatenl

insp de spedalit

1

U

S

funcții publice de execuție • 0

Insp de spedalit

1

II

S

funcții contractuale de execuție » 6

Insp de spedalit

1

II

S

Insp do spedalit

1

II

s

Inspector

1

IA

M

Inspector

1

n

M

Serviciul juridic si aplicarea legilor propietatii

funcții publice de conducere • 1

sef serviciu

1

1

76

S

funcții publice de execut» » 8

consilier juridic

1

i

superior

50

S

funcții contractuale de execuție • 0

consilier juridic

1

i

principal

39

s

consilier juridic

1

i

principal

39

s

consilier juridic

1

i

principal

39

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

superior

50

s

consilier

1

i

principal

39

s

Compartiment autoritate tutelara

consilier

1

i

superior

50

s

funcții publice de execuție « 3

consilier

1

i

principal

39

s

funcții contractuale de execuție » 0

consilier

1

i

asistent

34

s

Nr.

crt

8TRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICA

Nr.

tune

Funcția publica

/

Gradul profesional

cfeM

Miartz

Nivel studii

Funcție contractuala

Treapta grad prafea

Nivel studii

lnMt| decenducers | Nr. |CLS iuMIc              lunctll

Mia

de execuție

Nr. funcții

da conducere

Nr.

poat

irad d ralart

de

execuție

Nr.

poet

Compartiment autorizare activitate economica ei transport

funcții publice de execuție » 5

consilier

1

I

superior

50

S

funcții contractuale de execuție = 0

consilier

1

1

superior

50

S

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

superior

50

s

consilier

1

1

asistent

34

s

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

638

3

21

146

14

466

20

Aparatul permanent de analiza sl elaborare a documentelor

consilier juridic

1

I

S

Consiliului Local

inspector de specialrta

1

I

s

funcții publice de execuție » 0

funcții contractuale de execuție • 2

21

Agenția de dezvoltare locala

sef serviciu

1

II

s

funcții publice de execuție » 0

consilier juridic

1

II

s

funcții contractuale de execuție “ 8

consilier

5

II

s

funcții contractuale de conducere “ 1

Inspector de speciali

1

I

s

Inspector de speciali

1

II

s

22

Club Sportiv Municipal Bacau-2010

sef birou

1

II

s

fUnctii publice de execuție » 0

consilier sportiv

1

1

s

funcții contractuale de execuție “ 5

consilier tehnic

1

IA

s

funcții contractuale de conducere »1

consRier juridic

1

IA

s

economist

1

IA

s

medic 1/2 norma

0.5

1

s

prep.ftzicidnetoterap

0.5

1

s

TOTAL GENERAL = 665

3

21

145

16

470

DEMNITARI

3

NR TOTAL FUNCTII PUBLICE DIN CARE:

166

SECRETAR

1