Hotărârea nr. 244/2013

Hotărârea nr.244 din 31.07.2013 Hotarare  privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc din Bucureşti la organizarea evenimentului "Caravana Filmelor TIFF" ce se va desfăşura în perioada 9 - 11 August 2013 în Bacău.

jfy&mâ'/uaHOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFFM ce se va desfășura în perioada 9-11 August 2013 în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

  • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32506/ 11.07.2013 înaintată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc;

  • - Referatul nr. 5522/ 25.07.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5534/ 25.07.2013 ;

  • - Raportul compartimentelor de specialitate nr. 5535/ 25.07.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 185/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 186/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 187/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art. 47 si ari. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) fit. „a”, punctul 4 și art.45(2) fit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc din București la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF” ce se va desfășura în perioada 9-11 August 2013 în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 4000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de ia bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.CONTRASEMNEAZĂ.


PREȘEDINTE             A      CONTRASEMNEAZĂ,

COSTELB' JCF      > SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

< """ ' ’               7 N1COLAE-OV1DIU POE0VICI