Hotărârea nr. 242/2013

Hotărârea nr.242 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea proiectului ,,FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău", bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, bugetului si cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere:

 • • Referatul nr. 5305/18.07.2013 înaintat de Agenția de Dezvoltare Locala Bacau;

 • • Expunerea de motive înregistrată nr. 5306/18.07.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

 • • Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5307/18.07.2013;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 179/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 180/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 181/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, fevorabile;

 • • Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 7 din Legea nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pentru anul 2013;

 • • Documentul Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

 • • Condiții specifice - cerere de propuneri de proiecte de tip grant nr. 127 - POSDRU 2007 -2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”;

 • • Prevederile H.G. nr. 759/2007 - privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile O.U.G nr. 64/2009 - privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului M.M.F.P.S./M.F.P. nr. 1117/2170 din 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile m cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

în temeiul art. 36 alin. (2) si art.45 alin. (2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă proiectul „FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău ”, precum si depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul Major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare".

ART.2. - Se aprobă bugetul proiectului „ FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, în valoare de 1292889.76 lei si sursele de finanțare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. - Se aprobă contribuția proprie ce revine din cheltuielile eligibile aferente proiectului „FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”, în valoare de 36396.53 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

ARTA - Municipiul Bacău se obligă să asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART.5. - Municipiul Bacău se obligă să suporte în totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni în derularea proiectului, ulterior încheierii contractului de finanțare, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat.

ART.6, - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele necesare depunerii si derulării proiectului, precum si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea si derularea proiectului.

ART.7. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public, Direcției Economice, Agenției de Dezvoltare Locala Bacau si Unității de implementare a proiectului „FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău”.


TE DE ȘEDINȚĂ FEL BUJOR


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUPQB0VICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l

la HOTĂRÂREA

nr. .&M.,.dm       ......2013

Bugetul proiectului.. FII ACTIV! - Informare, consiliere si formare profesională în municipiul Bacău**CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA)

- Lei-

1. Resurse umane

256574.00

2. Participanți

213000.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

748320.00

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

28000.00

3.2 Valoare activități subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibilă a proiectului)

514000.00

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

48715.76

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

1266609.76

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație

26280.00

7. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care:

1292889.76

8. valoare activități transnaționale

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimată        . .

192387.78

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

36396.53

11. ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATĂ (7-10>—\

1256493.23

PREȘEDINT