Hotărârea nr. 241/2013

Hotărârea nr.241 din 31.07.2013 Hotarare privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având în vedere

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32120/ 05.07.2013 înaintată de d-na Sascău Maria;

  • - Referatul nr. 5078/10.07.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 226103/ 09.07.2013 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5318/18.07.2013 ;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cunr. 5319/ 18.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 176/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 177/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 178/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani , persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,3” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(2) lit. « a » și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Sascău Maria din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 05.07.2013.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/ 2007.

ART. 3, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și d-nei Sascău Maria.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

costel bujorNR.

DIN

N.O.P„ I.DJR.TJEi.l/Ds.i-A-2


241

31.07.2013