Hotărârea nr. 240/2013

Hotărârea nr.240 din 31.07.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.07.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5333 din 18.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat nr. 5334 din 18.07.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 171/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 172/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 173/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 174/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 175/30.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

- Legea bugetului de stat nr.5/2013 pentru anul 2013;

-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pentru anul 2013;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe Semestrul I anul 2013, al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.ROMÂNIA

JCoSuVWCAtBACW

COP*                           Contul do exacutio al bugetului

la data de: 28-JUN-13


ANEXA Nr. 4

LAHOTARAREANR.iW’ DIN

1


local


Pagei of 5


31.07.2013


MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 TrezorerieMunldpWBaceu

VenNutVCMMeH                  Cod


Venltwfle bugetelor locale

import tansf prep

0302

Impven tansf prapimob pere

030218

Cotesltumedef.dlnhnp.pev

0402

Cote defMrtn imp.pe venit

040201

sume dsf CJ pt echKbrara BL

040204

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

---0T02

Import sl taxa pe ctedlri

070201

Import pe dediri pem.ftzice

07020101

Imp albi pe dediri pere.jur.

07020102

imp ai taxa pe teren

070202

import pe terenuri pera.Nz.

07020201

Imp al btpe teren pere.jur.

07020202

import teren exbevNen

07020203

Txjudtimbra, si alte tx limb

070203

Alta Imp.si taxe pe proprietet

070250

Sumo defalcate din TVA (se sca

1102

Sume def TAV descentrmunldp

110202

Alte Imp.si (ax* generale

1202

Taxe hoteliere

120207

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

Import pe spectacole

150201

Alto taxe po aorvicH apedt.

150250

TAXE PE UTHJZ.BUNURILOR

1602

Import asupra mip.de tranep.

160202

Import myi.lranep.pere.flz.

16020201

Import myt.trensp.pere.jur.

16020202

Taxe al tarife pteHb.de No.

160203

ALTE IMPOZITE Si TAXE

1602

Alt* Impozite ei taxe

180250

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

Venituri din concesiuni

300205

Venituri din dobânzi

3102

Alte venit (fin dobânzi

310203

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

Venit.din prestări de servicii

330208

Contribuție perinlOor

330210

Venit din recuperarea țbeituie

330228

Alte venit.din prestări de ser

330250

VENIT.DIN TAXE ADMIN..EUBERAR

3402

Taxa exbpjudlciaie de timbra

340202

AMENZI, PENAUTATI SI CONFISCAR

3502

rexldln amenzi el alte sanct

350201

Alte amenU.penal.si conflscar

350250


Credit*

InceserVPtrt

.00

190,731,109.09

.00

1.262,070.50

.00

1,262,070.50

.00

54,314,543.70

.00

53,354.647.96

.00

960,695.74

.00

21',205,518.31

.00

16,250,238.24

.00

7J35.681.30

.00

9,014,554.65

.00

2,771.070.93

.00

1,124,851.30

00

1,641,760.63

.00

4.45900

.00

1,574,509.23

.00

609.692.91

.00

52,756,000,00

.00

52.756,000.00

.00

51,165 22

.00

51.186.22

.00

77,461.23

.00

54.88123

.00

22.800.00

.00

<      7,392.355.25

.00

6,525,834.25

.00

3,183,639.94

.00

3,341.994.31

.00

866,621.00

.00

1.062,813.86

.00

1,062,813.86

00

4,771,587.59

.00

4,771.567.50

00

.02

.00

.02

.00

2.018,749.00

.00

1.662001.00

.00

197.648.00

.00

7.025.00

.00

152.076.00

.00

824,409.17

.00

824,400.17

.00

2,033,75265

00

333278.43

.00

1,700.474.22


Disponibil


8S88888888ȘS8888S888888888888888888888888§S8


Editat la data de: 01 -JUL-13

Contul de execuție al bugetului local

la date de:

26-JUN-13

Page 2 of 5

MUNICIPIUL BAC AU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Secau

Venfturi/Chettulell

i

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

DIVERSE VENITURI

3602

.00

11,876,860.32

.00

taxe speciale

360206

.00

8,510,145.00

.00

Alte venituri

360250

.00

3,366,715.32

.00

TRANSF.VOLUNT. .ALTELE DECÂT

3702

.00

16,437.00

.00

Dona» si sponsorizări

370201

.00

16,437.00

.00

varsamlnte sac tunet pt sec de

370203

.00

-    10,630.172.00

.00

varsamlnte din sect de fund

370204

.00

10,830,172.00

.00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3002

.00

275,650.60

.00

Venlt.dln valorif.unor bunuri

390201

.00

465.60

.00

VeniLdln vanzarea locuințelor

390203

.00

2,095.00

.00

depozit epec contract loc

390210

.00

273,090.00

.00

INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA

4002

.00

3,377,087.82

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

119,678.45

.00

sume In cadrul mec dec cereri          <

400216

.00

3,257,409.37

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

27,636.126.05

.00

subv bug stat proiecte FEN

420220

.00

27,172.579.76

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20,036.67

.00

subv bug stat ptfln8n eanatat

420241

.00

443,509.62

.00

sume primite da la UE/aW don

4502

.00

8,778,530.80

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

.00

876,309.46

.00

FEDR sume In ct plăti an cri

45020101

.00

195,337.83

.00

FEDR sume plăti ani anteriori

45020102

.00

680,971.63

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

7.902^21.34

.00

FC Sume In ct plăti an cri

45020301

.00

2,829,260.46

.00

FC Sume In ct plăti ani antert

45020302

.00

5,072,960.88

.00

Cheltuielile bugetelor locale AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

235,029,039.87

9,146,070.00

174,082,862.44

8,441,039.84

60.946.177.43

. 705.030.16

TITL.I.Cheltuiell de personal

510210

3,166,000.00

3,018,405.00

147.595.00

TITLtl.Bunuri si servicii

510220

2,376,070.00

2,370,800.18

5.269.82 *

TITL.X. Active nefinanciare

510271

370,000.00

64,371.16

305,628.84

TITLX1II.Rambursări de credit

510281

3.234.000.00

3,234,000.00

.00

ramb de credita

51023196

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

plăti ani prec si rec an cri

510285

.00

•     246,536.50

.00

plăti ani prec

51028596

,00

246,536.50

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

2.421,500.00

1,661,166.33

560,313.67

TITLI.Cheltuleii de personal

540210

400,000.00

393,601.00

6,399.00

TITLU.Bunuri si servicii

540220

1.253,000.00

1,023,800.44

229,199.56

TiTLVIlAlte transferuri

540255

400,000.00

397,076.00

2.924.00

atte trenat

54025596

400,00000

397,076.00

2,924.00

alte serv pub gen -FEN

540256

255,000.00

78,326.89

176.673.11

TITL.X. Active nefinanciare

540271

113,500.00

.00

113,500.00

plăti ani prec al rec an cri

540285

.00

31,618.00

00

plăti an) prec

54028596

.00

31,618.00

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

9,316,550.00

8,877,807.94

438,742.06

Editat la data de: 01-JUL-13

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 28-JUN-13

Page 3 of 6


MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Becau

VeniturVChettulsJI

Cod

Credita

IncasarVPIatl

Disponibil

comisioane împrumuturi

550220

200,000.00

63,621.24

136,378.76

TJTLitt. Dobânzi

550230

9,116,550.00

8,814,186.70

302383.30

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NAT1ON

6102

3,137,350.00

3,059,663.56

77,686.44

TITLI.CheltuleU de personal

610210

45,000.00

40,837.00

4.163.00

TITL.II.Bunuri sl servicii

610220

145,400.00

122,566.56

22,834.44

TITLVI.Transf.lntre unltati

610251

2,946,950.00

2,902,188.00

44,782.00

tranaf Intre unit

61025196

. 2,866,000.00

2,821,238.00

44,76200

tnmsf Intre unit

61025197

80,950.00

80,950.00

.00

pled ani prec sl rec an cri

610265

.00

5,927.00

.00

pled ani preced

61028596

.00

5,927.00

.00

INVATAMANT

6502

56,328,000.00

55,472.387.13

855,612.87

TITL.J.Cheltufefl de personal

650210

42,978,000.00 ,

42927,422.00

50,578.00

TITLII.Bunuri si servicii

650220

11,849,000.00

11,235,68295

613.417.05

TfTLiX. Alte cheltuieli

650259

1,201,000.00

1,199,971.00

1.029.00

TITLX. Active «financiare

650271

300,000.00

155,026.07

144,971.93

platf ani prec al rec an cri

650285

.00

45,616.89

.00

plăti ani preced

65028596

.00

46,618.89

.00

SANATATE

6602

13,672,827.00

3,737,696.02

0,934,930.98

TITL.I.ChettuieH de personal

660210

1,410,000.00

1.360275.00

49,725.00

TITL.II.Bunuri sl servicii

660220

99,967.00

41,130.07

58,836.93

TITL.VI.Trenaf.Intre unltati

660251

885,100.00

849,878.20

35,421.80

tren si Intre unit

66025196

886,100.00

849,67820

35,421.80

TITLX Active nefinanciare

660271

11,000,000.00

1.216,740.90

9,783,259.10

TITLX1IJ.Rambursări de credit

660281

277,560.00

277,560.00

.00

rambursări de credite

66028196

277,560.00

277,560.00

.00

plăti ani prec sl rec an cri

660285

.00

7,688.15

.00

plăti ani preced

66028597

.00

7,688.15

.00

CULTURA,RECREERE Si RELIGIE

6702

24,738,026.00

17,705.048.03

7,030,979.97

TITL.I.Cheltuieli de personal

670210

922,000.00

855.056.00

66,944.00

TITLII.Bunuri sl servicii

670220

2.828.000.00

2.387.076.78

440,924.22

TITLVI.Transf.lntre unltati

670251

2,326,488.00

1,981,777 07

344,710.93

tranaf Intre unit

67025196

2,326,488.00

1,981,777.07

344,710.93

cult recreare ral FEN postader

670256

1,646,540.00

620,844.00

1,025,696.00

TITLUL Alte cheltuieli

670259

8.600,000.00

6.282,665.49

2317,334.51

TITLX Active nefinanciare

670271

6,613,000.00

3.946,394.95

2,666,605.05

TITLX. Active financiare

670272

1,800,000.00

1,800,000.00

.00

plăti ani prec st rec an cri

670285

.00

168,765.26

.00

plăti ani preced

67028596

.00

138,045.00

00

plăti ani preced

67028597

.00

30,720.26

.00

ASIG.Sf ASISTENTA SOCIALA

6802

19,022,864.01

15.635,166.37

3,387,697.64

TITL.I.CheltuleH de personal

680210

3,801,824.00

3,776,857.00

24,967.00

TITLII-Bunuri al servicii

680220

4,315,640.00

4,165,63724

150,00276

aslgsl asist soc-prftfext

660256

3246,300.00

890,186.65

2355,113.45

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

6,982100.01

6,391,706.60

590,393.41

MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuteli


TiTLIX Alto cheltuieli TITLX. Active nefinanciare platJanJprecsIrecancrt plăti an) preced

LOCUINȚE,SERV SI DE2V.PUBLICA TITL.l.Cheltufefl de personal TITLILBunurl si servicii T(TLVtl.Alto transferuri altotransf locuințe pr fin fd neramb post TITLX Active nefinanciare TITLX Active financiare plăti ani prec si rec an cri plăti ani preced plăti ani preced PROTECȚIA MEDIULUI TITLI Cheltuieli de personal TITLILBunurl al servicii TITL.VII.Aite transferuri eHetransf FEN

TITLX Active nefinanciare T1TLXII,Rambursări de credit ramb de credite plăti ani prec si rec an cri plăti ani preced

COMBUSTIBILI SI ENERGIE TITLIV. Subvenții TITL.Vll.Aite transferuri altetransf comb s* an - fd neramb postade TITLX Active nefinanciare TRANSPORTURI

TiTLI.Cheltulefi de personal TITLILBunurl si servicii pr fd externe neramb TITLX Active nefinanciare TITLXlll.Rambursari de credit ramb credite pled ani prec si rec an cri plăti ani preced

EXCEDENT/DEFICITla data de:

28-JUN-13

Page 4 of 5

Cod

Credite

IncaaarVPtatl

Disponibil

080259

373,000.00

237,114.13

135,685.87

680271

305,000.00

189,729.85

115,270.15

680285

.00

18,065.00

.00

68028596

.00

16,065.00

.00

7002

9,184,140.50

6,620,755.10

2.563,385.40

700210

614,300.00

551,844.00

62,456.00

700220

4,883,941.00

4,746,901.10

137.039.90

700256

318,000.00

157282.72

160.717.28

70025597

318,000.00

157,282.72

160,717.28

700258

607.899.50

173,681.97

634,217.53

700271

2,110,000.00

617,905.31

1,492,194.69

700272

450,000.00

450,000.00

.00

700285

.00

76,760.00   .

.00

70028596

.00

69,312.00

.00

70028697

.00

7,448.00

.00

7402

20,177,020.00

12,047,767.14

8.129,252.88

740210

1,507.500.00

1.402,358.00

105,142.00

740220

11,794,570.00

9,371,157.97

2,423,412.03

740255

50,000.00

50,000.00

.00

74025596

50,000.00

50,000.00

.00

740256

4,515,950.00

.00

4,515,950.00

740271

845,000.00

87,871.76

757,128.24

740281

1,464,000.00

1,395,575.41

68,424.59

74028196

1,464,000.00

1,395.575.41

68,424.59

740285

.00

259,196.00

.00

74026596

.00

259,196.00

.00

8102

47.167.970.38

23,371,658.52

23,796,311.84

810240

3,960.000.00

.00

3.960,000.00

810255

616,000.00

430,000.00

186,000.00

81025596

816,000.00

430,000.00

186,000 00

810258

40,341,970.36

20,844,654.97

19,497,315.39

810271

2,250,000 00

2,097,003.55

152,996.45

8402

20,718,920.00

17,252,686.46

3,466,233.54

840210

285,000.00

218,822.00

66,178.00

840220

11,431,920.00

11.344,180.03

87,739.97

840256

6,706,000.00

4,675,969.44

2,030,030.56

840271

2271,000.00

1,033,823.00

1.237,177.00

840281

25,000.00

24,999.99

.01

84028196

25,000.00

24,999.99

.01

840285

.00

45,108.00

.00

84028598

.00

45,108.00

.00

.00

25,648,246.65

.00


E ȘEDINȚA IȚEL fi


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDI POVICI


ÎNTOCMIT, TURCU AURAROMÂNIA.


ANEXA Nr. 2

LA HOTARAREA NR.    DIN 31.07.2013


Contul do execuția al bugetului locaMunctlonaro


ta date de: 28-JUN-13


Pagei of4


MUNiCIPtUL BACAU

An: 2013 TrezoreriiMunicipiulBacau

Credite

incasarilPta»

VenfturVCheltufofl

Cod

Ventturite bugetelor tocate

.00

148,497,088.11

Impozit tansfprop

0302

.00

1Z62.070.50

imp ven tonii prop imob pere

030218

.00

1,262,070.50

Cote al sumo dat.din Imp. pov

0402

.00

54,314,543.70

Cote defal.rfln Imp. pe venit

040201

.00

53,354,847.06

sume def CJ pt echHIbrere Bl

040204

.00

950.695,74

IMP.31 TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

21.205,518.31

Impozit si taxa pe clădiri

070201

.00

16,2S0,236Z4

Impozit pe ctadM pore.fizice

07020101

.00

7Z35.681.39

Imp al tx pe ctedM pere.Jur.

07020102

.00

9,014,654.88

Imp al taxa pe teren

070202

.00

2,771,079.93

zndflh       ' Impozit pe terenuri pere.flz.

07020201

.00

1,124,851.30

Imp al txpe teren perojur.

07020202

.00

1.641.76B.63

Impozit teren extravilan

07020203

.00

4,469.00

Tx-Jud-tlmbru, el alte tx tJmb

070203

.00

1.574,509.23

Alto knpsl taxe pe prepttetet

070250

.00

609,682.91

Sumo defalcate din TVA (ce sca

1102

.00

52,756,000.00

Sume def TAV descentr munidp

110202

.00

52.756.000.00

Alta lmp.el taxe generate

1202

.00

51,185.22

Texe hoteliere

120207

.00

51.185.22

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

77,451.23

Impozit pe spectacole

150201

.00

54,851.23

Alte taxe pe servicii specii.

150250

.00

22,600.00

TAXE PE UTlLIZ.BUNURtt.OR

1802

.00

7.392,355.25

impozit asupra rrtfl.de tranap.

160202

.00

6,525,834Z5

Impozit mti.trensp.pere.fiz.

16020201

.00

3,183,839.94

impozit mtt.transp.pere.jur.

16020202

.00

3.341,994.31

Taxe si tarifa pteflb.de Ho.

160203

.00

866,621.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

.00

1.062,813.86

Alte Impozite al taxe

180250

.00

1.062.813.88

XJ     VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

4.771,567.59

Venituri din concesiuni

300205

.00

4,771,567.59

Venituri din dobânzi

3102

00

02

AHe venitdJn dobânzi

310203

.00

.02

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

2.018,749.00

Venltdln prestări do aervfcU

330208

.00

1.662,001.00

Contribuite părinților

330210

.00

197.648.00

Venltdln recuperarea chettute

330228

00

7,025.00

Alte venltdln prestări do ser

330250

.00

152.075.00

VENIT.DIN TAXE ADM1N..ELI8ERAR

3402

.00

824,409.17

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

824,409.17

AMENZI, PENAUTAT1 SI CONFISCAR

3602

.00

2,033.752.88

Venltdln amenzi al alte sonet

350201

.00

333,278.43

Alte amenzi,ponal.sl confiscar

350250

.00

1.700.474.22


DtoponibU


888S8888888888888888888888888888888888888888


«Page Sum 1>

«Page Sum 2>fa data de: 28-JUN-13

Page 2 of 4


MUNICIPIUL BAC AU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/CheltuleH

Cod

Credtte

IncasarVPlati

Disponibil

DIVERSE VENITURI

3902

.00

11,876,860.32

.00

taxe speciale

360206

.00

8,510,145.00

.00

Alte venituri

360250

.00

3,366,715.32

.00

TRANSF.VOLUNT..ALTELE decât

3702

.00

10,613,735.00

.00

Donații al sponsorizări

370201

.00

16,437.00

.00

varsamlnte sec tunet pt sac de

370203

.00

10,630,172.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

463,546.29

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20,036.67

.00

eubv bug stat pt flnan sanatat

420241

.00

443,509.62

.00

Cheltuielile bugetelor locale

148,683,930.01

134,948,053.76

13,735,676.25

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

6102

8,776,070.00

8,376,668.88

399,401.32

TfTL.t.Cheltuieli de personal

510210

3,166,000.00

3,018,405.00

147,595.00

TITL. II. Bunuri sl servicii

510220

2,376,070.00

2,370,800.18

5,269.62

TIKXIII,Rambursări de credit

510281

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

ramb de credite

51028196

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

plăti ani prec sl rec an cri

610285

.00

248,536.50

.00

pluti ani prec

51028596

.00

246,536.50

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

2,053,000.00

1,782,859.44

270,140.56

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

400,000.00

393,801.00

6,39900

TITL.tf.Bunuri sl servicii

540220

1,253,000.00

1,023,800.44

229,199.56

TITVVIIAlte transferuri

540255

400,000.00

397,076.00

2,924.00

attetransf

54025696

400,000.00

397,076.00

2,924.00

plat) ani prec sl rec an cri

540285

.00

31.818.00

.00

plăti ani prec

54028596

.00

31,618.00

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

0,316,560.00

8,877,807.94

438,742.06

comisioane împrumuturi

550220

200,000.00

63,621.24

136,378.76

TITLUL Dobânzi

550230

9.116,550.00

8,814,186.70

302,363.30

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

3,056,400.00

2,978,713.56

77,686.44

TITLI.ChettuleU de personal

610210

45,000.00

40,837.00

4,163.00

THULBunuri sl servicii

610220

145,400.00

122,565.56

22,834.44

TITLVi.Transf.intre unitari

610251

2,866,000.00

2,821,238.00

44,762.00

trenai Intre unit

61025196

2,866,000.00

2,821,238.00

44,762.00

plăti ani prec sl rec an cri

610285

.00

5,927.00

.00

piatl ani preced

61028596

.00

5,927.00

.00

INVATAMANT

6602

56,028,000.00

55,317,359.06

710,640.94

TITLI CheHuleH de personal

550210

42.978,000.00

42,927,422.00

50,578.00

TITLII.Bunuri si servicii

650220

11,849,000,00

11,235,582.95

613,417.05

TITL.IX. Alta cbeftuiefl

650259

1,201,000.00

1,199,971.00

1,029.00

piatl ani prec sl rec an cri

650285

.00

45,616.89

.00

piatl ani preced

65028596

.00

45,616.89

.00

SANATATE

6602

2,672,627.00

2,528.643.27

143,983.73

TITLI.Cbeltulell de personal

660210

1,410,000.00

1,360,275.00

49,725.00

TiTLILBunuri sl servicii

660220

99,967.00

41,130.07

58,836.93

TITL.Vi.Transf.Intre unitari

660251

685,100.00

849,678.20

35,421.80

«Page Sum 1>

«Page Sum 2>

MUNICIPIUL BAC AU

An:   2013 Trezorerie Municipiul Bacau

Ventturt/Chettulefi


trenat Intre unit

TITLX1II.Rambursări de credit rambursări da credite CULTURA,RECREERE St RELIGIE TITLlCheituteH da personal TITL.tf.Bunuri el servicii TITLMTrenBf.Intre unitatl trenat Intre unit

TITL.1X. te cheHulea plab ani prec el rec an crt plăti ni preced

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA TITL.I.CheltufeH da personal TlTLIt.Bunuri ai servicii TITUVIII. Asistenta sociala TTTL.IX. Alte cheuloU plăti an) prec el rec an crt pl l ani preced LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA TITULCtienuMI de personal TlTL.II.Bunuri si servicii plăti ani prec a) rec an crt plăti ani preced

PROTECȚIA MEDIULUI TITL.t.Cheftulell de personal TiTLII-Bunuri al servicii TITL VII Alte transferuri altetrarwf

TITL.XIII.Rnbun1 de credit rambdecr i plăti ani prec si rec an crt plăti ani preced COMBUSTIBILI SI ENERGIE TITL.IV. Subvenții TITL.VUAtte transferuri aHetransf TRANSPORTURI TITL lCtieitulefl de personal TfTL.II.Bunuri sl servidl TlTL.Xtlt.Rambursări de credit ramb credite plat! ani prec sl rec an cn p ni preced


la data do:

28-JUN-13

Page 3 of 4

Cod

Credite

IncasarilPIatt

Disponibil

66025196

885.100.00

849,678.20

35,421.80

660281

277.560.00

277,560.00

.00

68028196

277.560.00

277,560.00

.00

6702

14,676,488.00

11,368,529.34

3,307,958.66

670210

922,000.00

855.056.00

68,944.00

670220

2.828,000.00

2,387,075.78

440,924.22

670261

2.328.488.00

1,981.777.07

344,710.93

67025186

2.326.488.00

1.981.777.07

344,710.93

670259

8.600.000.00

6,282,685.49

2,317,334.51

670285

.00

138,045.00

.00

67028598

.00

136,046,00

.00

8602

15,472,564.01

14,555,249.97

917,314.04

680210

3,801.824.00

3,778,857.00

24,967.00

680220

4.315,640.00

4,165.637.24

150,002.76

660257

6.982,100.01

6,391,706.60

590,393.41

680259

373,000.00

237,114.13

135,885.87

680285

.00

16,066.00

.00

66028596

.00

16,065.00

.00

7002

S.498.241.00

5.229,433.10

268.807.90

700210

614.300.00

551,844.00

62,456.00

700220

4,883,941.00

4,746,901.10

137,039.90

700285

.00

69,312.00

.00

70028596

.00

69,312.00

.00

7402

14.818.070.00

11,959,895.38

2,856,174.62

740210

1,507,500.00

1,402,358.00

105,142.00

740220

11.794,570.00

9.371.157.97

2.423,412.03

740255

50,000.00

50,000.00

00

74025696

50,000.00

50,000.00

.00

740281

1.464,000.00

1,396,575.41

68,424.59

74028196

1.464,000.00

1,395,575.41

68,424.59

740285

.00

259,196.00

.00

74028596

.00

259,196.00

.00

8102

4,576.000.00

430,000.00

4,146,000.00

810240

3,960,000.00

.00

3,960,000.00

810255

618,000.00

430,000.00

188.000.00

81025696

616,000.00

430,000.00

186,000.00

8402

11.741,920.00

11.542,894.02

199,025.98

840210

285,000.00

218,822.00

66,178.00

640220

11,431.920.00

11,344.180.03

87,739.97

840281

25.000.00

24,999.99

.01

84028196

25,000.00

24.999.99    -

.01

840285

.00

45,108.00

.00

84028596

00

45.108.00

00

.00

14,549,034.36

.00


l\


contrasemnează,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU OVICI


N1COLAE-OVIDIU PO


ÎNTOCMIT, TURCU AURA
românia


ANEXA Nr. 5 LA HOTARAREA NR. 2A0 DIN 31.07.2013

i-CT"* • .          ...   "

Contul da *x*cutl* al bugetului locektexvoltare


la data te 284UN-13


Pagei of2


MUNICIPIUL BACAU


An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VanHurVChaituM                    Cod


Vândute bugetelor locala

TRANSF.V0LUNT..ALTELE DECÂT

3702

vareamWedlnseddefund

370204

VENIT.DIN VALOR1F.UNOR BUNURI

3902

VenlLdin vatoriiunor bunuri

390201

Venitdln vanzarea locuințelor

390203

depozit spec contract loc

390210

INCA8.DIN RAM8.IMPRUMUTACORDA

4002

tune exad bug loc fin sec dez

400214

aume In cadrul mec dec cereri

400219

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

subv bug stat proiecte FEN

420220

sume primite do la UE/atU don

4502

Fond European de Dezv Reg

450201

FEDR sume in d plăti an cri

46020101

FEDR aume ptatl ani anteriori

46020102

Fondul de Coeziune

450203

FC Sume In d plăti an crt

45020301

FC Suma In d pM ani amari

45020302

CheltuWHe bugetelor locale

AUTOR.PUBUCE SI ACT.EXT.

5102

TfTLX AdNo nefinandare

510271

ALTE SERV.PUBUCE GENERALE

5402

alte serv pub gen • FEN

540250

TITL.X Active nefinandare

540271

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

TITL.Vt.Transf.intre unttaU

610251

trenai intre unit

61025197

INVATAMANT

6502

TtTLX Active nefinanciare

650271

SANATATE

6602

TITL.X Active nefinsndare

660271

ptatl ani prea al rec an crt

660285

plăti ani preced

66028597

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

6702

cult recreare rai FEN postader

670256

TJTL.X. Active nefinandare

670271

TITLX1. Adfva financiare

670272

pteti ani prec si rec an crt

670285

pMi ani preced

67028597

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

aalgsl asist soc-prfdext

660256

TITL.X Active nefinandare

680271

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002


Credita

IncttarVPMi

Disponibil

.00

50,234.020.98

.00

.00

10,630,172.00

.00

.00

10,630,172.00

.00

.00

275,650.60

.00

.00

485.60

.00

.00

2,095.00

.00

.00

273,090.00

.00

.00

3,377,067.82

.00

.00

119,678.46

.00

.00

3,257,409.37

.00

.00

27,172,579.76

.00

.00

27.172,579.76

.00

.00

8,778,530.80

.00

.00

876,309.48

.00

.00

195,337.83

.00

.00

680,971.63

.00

.00

7.902,22134

.00

.00

2,829,260.46

.00

.00

5,072,960,88

.00

86.345,109.86

39,134,808.68

47210,301.16

370,000.00

64,371.16

305,628.64

370,000.00

64,371.16

305,628.84

368.500.00

78.326.89

290,173.11

255,000.00

78,326.89

176,873.11

113,500.00

.00

113.500.00

80,950.00

80,950.00

.00

80,950.00

80,950.00

00

80.960.00

80,950.00

.00

300,000.00

155,029.07

144,971.93

300,000.00

155,028.07

144,971.93

11,000,000.00

1,209,052.75

9,790,947.25

11,000,000.00

1,216,740.90

9,783,259.10

.00

7,688.15

.00

.00

7,688.15

.00

10,059,540.00

6,338,518.69

3,723,021.31

1,646,540.00

620,844.00

1,025.696.00

6,613,000.00

3.946,394.96

2,668,605.05

1,800,000.00

1,800,000.00

.00

00

30,720.28

.00

.00

30,72028

.00

3,550,300.00

1,079^916.40

2,470,383.60

3,245,300.00

890,186.55

2.355,113.45

305.000.00

189,729.85

115,270.15

3,685,899.50

1,391,322.00

2,294,57750


«Page Sum 1>

«Page Sum 2»


Editat la data de: 01-JUL-13

*                                     Contul de execuție al bugetului locabdezvoltare

la data de: 28-JUN-13MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VentturifChettuleU

Cod

Credite

IncasarVPiati

Disponibil

TnLVNAJte transferuri

700255

318,000.00

157,282.72

160,717.28

altetransf

70025607

318,000.00e

157,282.72

160.717.28

locuințe pt fin fd neremb post

700256

807,899.50

t73.681.97

634,217.53

TITLX Active nefinanciare

700271

2.110,000.00

817.805.31

1,492,194.69

TITL.XL Active financiare

700272

450,000.00

450,000.00

.00

plăti ani prec si rec an cri

700285

.00

7,448.00

.00

plat) ani preced

70028697

.00

7,448.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

5,360,950.00

87,871.78

5,273,078.24

FEN

740256

4,515,950.00

.00

4,515,950.00

TITLX Active nefinandare

740271

845,000.00

87,871.76

757,128.24

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

8102

42,591,970.36

22,941,658.52

19,650,311.84

comb sl an - fd neremb postade

B10256

40,341,970.38

20,844,654.97

19,497,315.39

TITLX Active nefinandare

810271

2,250,000.00

2,097,003.56

152,996.45

TRANSPORTURI

8402

8,977,000.00

5,709,792.44

3,267.207.66

prfd externe neremb

840256

8,706,000.00

4,675,989.44

2,030,030.56

TITLX Active nefinandare

840271

2.271,000.00

1,033,823.00

1.237,177.00

EXCEDENT/DEFiCIT

.00

11,099,212.30

.00


Set serviciu,
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUÎNTOCMIT, TURCU AURA«Bot taxa Tltle>


«Page Sum 1> «Page Sum 2>