Hotărârea nr. 24/2013

Hotărârea nr.24 din 29.01.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 250 - 300 mp pentru desfăşurarea activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Legii nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale

  • - Referatul nr. 286081/29.01.2013 înaintat de Direcția Economică;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « a » și art.45(2) din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea si completarea art.l din HCL nr.285/23.11.2012 prin care a fost aprobata închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale, care va avea următorul conținut:

« Se aprobă închirierea unui spațiu central pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice si juridice ».

Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public și Direcției Economice.

PREȘEDINTE D BOGATU


NR. 24

DIN 29.01.2013

N.O.P., C.FIJR.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI