Hotărârea nr. 239/2013

Hotărârea nr.239 din 23.07.2013 Hotarare  privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 E1, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornisa Bistrita, nr. 33, bloc 34, strada Cornisa Bistrita nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8,  Municipiul Bacau, Judetul Bacau".



HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 235 din 15.07.2013 de aprobare a cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornișa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Cornișa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 23.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5346/18.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 5347/18.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5348/18.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 169/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 170/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.235/15.07.2013 privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

-Hotararea Consiliului Local nr.11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 108/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.l 14, sc. A,B, C Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 109/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.165, bloc El,Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 107/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.179, bloc E5,Bacau “;

-Hotararea Consiliului Local nr. 122/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistrița nr.33, sc. A, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 123/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistrița nr.34, sc. A, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 132/18.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, sc. A,B, Bacau;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba modificarea si completarea art.l din HCL nr.235/15.07.2013 privind cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.l 14, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, după cum urmeaza:

• TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 1.950.185,20 lei

  • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

  • • TOTAL CHELTUIELI din care:

- 5.373.659,94 lei

-7.323.845,14 lei

  • - CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI - 4.099.649,18 lei

  • - ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITAT - 3.224.195,96 Iei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului. ART.2. -Anexa nr.l privind CEREREA DE FINANȚARE si Anexa nr. 2 privind centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare, parte componentă a HCL 235/15.07.2012, raman nemodificate. ART.3. -Hotararea v Administrare si Inve cadrul Primăriei Munic^iuji


icata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului iului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din


PREȘE1

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPO


O


NR. 239

DIN 23.07.2013

N.O.P„ C.B? R.T./Ex. I/Dj.I-A-2