Hotărârea nr. 238/2013

Hotărârea nr.238 din 23.07.2013 Hotarare  privind modificarea  HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economica (faza SF), a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi  cheltuielile legate de proiect.

HOTĂRÂRE


privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritarii 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 23.07.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 491367 din 22.07.2013 al Serviciului Implementare Proiecte;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5427/ 22.07.2013; -Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 5428/ 22.07.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 164/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 165/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 166/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 167/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 168/23.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-H.G. nr. 759/ 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

-O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență;

-Art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-H.C.L. Bacau nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-H.C.L. Bacau nr. 139/ 2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/ 06.05.2011 și HCL 151/ 26.07.2012; -H.C.L. Bacau nr. 223/ 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1.,Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană -și cheltuielile legate de proiect, modificata prin HCL 238/19.10.2012;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, - Axa 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata;

în baza art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 — ,Bugetul si sursele de finanțare ale proiectului Crearea si modernizarea de spatii verzi in municipiul Bacau”, Anexa la HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economice (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniuk Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect, in sensul înlocuirii acesteia cu Anexa parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă modificarea în consecință a Art. 5 din HCL nr. 223/ 2012, care va avea următorul conținut:

"Art. 5 - Se aprobă contribuția proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului „Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, în valoare de 298,684.83 lei. ”

ART, 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va abroga Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 215/ 2013.

ART. 4,Celelalte prevederi ale HCL nr. 223 din 27.09.2012 sunt și rămân în vigoare.

ART, 5. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Servicii Publice.


3 dința mdR


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL M          ACĂU


NR. 238

DIN 23.07.2013NICOLAE-            ICI


N.O.P., PJVJR.TJEi.l/D^I-A-2

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. £3fl DIN 23.07.2013


BUGETUL ȘI SURSELE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli

Baza eligibila

TOTAL eligibil

TVA neeligibil a

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

468,164.37

112,359.45

580,523.82

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

3,236,893.14

776,854.35

4,013,747.49

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

3,705,05731

889,213.80

4,594,27131

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

i 0.00

0.00'

t 0.00

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0.00

40,000.00

9,600.00

49,600.00

0.00

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si inginerie

0.00

192,000

46,080

238,080

0.00

3.4.

Consultanta

3,000

0

0

0

720

3.5.

Asistenta tehnica

0.00

67,500

16,200

83,700

0.00

TOTAL CAPITOL 3

3,000

299300

71,880.00*

£ 371380.00

" 720

4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

.

4.1.

Construcții si instalării

0.00

7,514,603.19

1,803,504.7

7

9,318,107.96

0.00

4.2.

Dotări de specialitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

7,514,603.19

1,803,504.7

7

9318407.96

0.00

5.

CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0.00

50,000.00

12,000.00

62,000.00

0.00

5.1.1.

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de

0.00

50,000.00

12,000.00

62,000.00

0.00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli n        1 VA

Baza      eligibila

TOTAL eligibil

TVA neeligibil a

1

2

3

4

5

6=4+5

7

șantier

5.2.

Cote legale

0.00

145,855.59

0.00

145,855.59

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00"

; 195,855.59

i2,ooo.o<r

207355.59

0.00

' 6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevăzute

0.00

221,822.60

53,237.42

275,060.02

0.00

TOTALCAPITOLE

0.00

221,822.60

53037.42

275,060.02 '

0.00

7.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0.00

94,384.39

22,652.25

117,036.64

0.00

7.2.

Informare si publicitate

0.00

40,750.00

9,780.00

50,530.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00 .

135,134.39

32,43205

167360.64

0.00

8.

CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

1 1. /                                r . I . r

O.Otf

o.oo

TOTAL CHELTUIELI

3,00000

2^2«&24

14^3444 VS1

720

Nr. crt

Surse de finanțare

Valoare

I.

Valoarea totală a proiectului, din care:

14,937,961.52

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

3,000.00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

14,934,241.52

c.cadrul

TVA neeligibil

720.00

ÎL

Contribuția proprie în proiect, din care:

302,404.83

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

298,684.83

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

3,000.00

c.

TVA neeligibil

720.00

•J -

IIL

AsisiențA financiară nerambursabilă solicitată^                            " •

14,635,556.69SERV. IMPLEMENT PENCPROIECTE UȘOR


CONTRASEMNEA secretarul municipiului/bacău NICOLAE-OVIDIU      CI