Hotărârea nr. 237/2013

Hotărârea nr.237 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 56 C2, strada Garii nr.56, bloc 60 C4, strada Garii, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Judetul Bacau"

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 56 C2, strada Gării nr.56, bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5150/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5151/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5152/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 162/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 163/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 134/18.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Gării nr.56, bloc C2, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 133/18.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Garii nr.60, bloc C4 Bacau” ;

-Hotararea Consiliului Local nr. 104/12.04.2012, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.98, sc A, B, C Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 103/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.l02, sc A, B, C, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 106/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.l71, bloc E3 Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 105/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.185, bloc E6, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 110/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Radu Negru nr.3, sc A, B, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ** din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 56 C2, strada Gării nr.56, bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau**, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 2.473.863,31 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE   - 6.425.692,30 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 8.899.555,61 lei

din care:

 • • CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI            - 5.044.140,23 lei

 • • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 3.855.415,38 Iei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului


Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, dinROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. 23^ DIN 15.07.2013


Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare


PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Domeniul major de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investiiiilor Ih eficiența energetică a blocurilor de locuințe"

FORMULARUL

CERERII DE FINANȚARECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI000004Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Cuprins


0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.......1


I. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

 • 1.1.      Solicitantul

 • 1.2.     Reprezentantul legal ai Solicitantului..........

 • 1.3.      Persoana de contact..................................


 • 1.4.

 • 1.5.

 • 1.6.


Persoana responsabilă cu operațiunile financiare.................. 2

Banca/Trezoreria.......................... 2

Sprijin primit in prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor


financiare internaționale (IF1)

2. CEREREA DE FINANȚARE

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului.............

Managementul cererii de finanțare........

Proiectele din cadrul cererii de finanțare............

..7 ..7 ..7 30 33 35


2.1.

22.

2.3.


3.  DESCRIEREA PROIECTELOR Șl A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

 • 3.7.

 • 3.8.


Localizarea proiectelor.............................................................................

Descrierea proiectelor..............................................................................

Calendarul activităților cererii de finanțare..............................................

Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare Indicatori ****»••'«***••»••*•*••••*•****•*»■*****«•*•***•**■ Sustenabilitatea investițiilor....................

Informare și publicitate •**»**«*e*****»*kM«M*»*»M ACHIZIȚIILE PUBLICE........................

4. FINANȚAREA PROIECTELOR.....................

4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE......

SURSE DE FINANȚARE......................

CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE


4.2.

5.


««kt**************•**•****•«*«•*••**•***« •••■•« * •**•**-*««• ***«««»••»•

k«« »*■•■«« + *****•****•■****'****•**« *•*«** *««*»i*<«*«a**>**t***>**«**•*••*»**»*»•*****••••*•*

*»***••« («a***** t **-*•»•«••«*«»****•*.••>*••*•******• vk»«9«**«*«»********t** »*»•*♦•♦♦•♦**••*■*♦

37

***•••* **♦♦*»«♦»•»•••«•**••**♦»*••• ♦ »*■*•«♦♦♦*••*•••••♦♦•♦•*•♦*«•••••••••*****•*** **•••■*•**•* *«•*♦»»•♦♦**«*«••«•••■»•••»»*»*••*♦*•■••••••«♦♦♦«♦♦**••••♦•••••••♦*»«*»«♦•••••»•♦♦*♦**»**••••• «****+••»«■••*•«**•**•*•«*■«»■•****»*»<»<■<*•«•»•**

............................................................................................42


000005ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Organismul Intermediar centru POR- Agenția centru Dezvoltare Regionalii

Nn

înregistrată de:

Cod SM1S:

Semnătura

Data

TITLUL:

Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 56 C2, strada Gării nr.56t bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti, nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

Denumirea solicitantului

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

Codul de înregistrare fiscală

4278337

Codul unic de înregistrare

Adresa sediului solicitantului

Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

Email

contactprimarie@primariabacau.ro

Tipul solicitantului

S unitate administrativ-tcritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de Județ

□ unitate administrativ-tcritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Romeo Stavarache

Funcția

Primar

Numărul de telefon

0234581849

Numărul de fax

0234-588757

Email

eontnclnrimarieODriiuariubacau.ro

13. Persoana de contact

Numele

Romica Chindrus

Funcția

Sef Serviciu Investiții

Numărul de telefon

0234-547165

Numărul de fu

0234-588757

Email

romica.chindruslSlDrimariabBcau.ro

14. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Niculeta Roman

Funcția

Consilier Superior al Biroului de Evidenta si cheltuieli bugetare

Numărul de telefon

0740813387

Numărul de fax

0234-588757

Email

nicolcta.roman@priniariabacau.com

1.5. Banca/Trezorerla

Denumirea băncii (sucursalei)

Trezoreria Municipiului Bacau

Adresa băncii

Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

Codul 1BAN

RO58TREZ06124700256WOXX

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea Instituțiilor financiare internaționale <1 FI)

Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie in întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da

£3 Nu


■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (Iei)

Sursa de finanțare

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate


1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activltăți/invcstlții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mal beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

SNu

• Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.


2. CEREREA DE FINANȚARE


Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni}:

□ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecâreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

0 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecâreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintTe familîil^Jf,"^ ----------------------------n

»—■■■■                    .--------------—• s \

ijpnătun»»..

000008'^T'

■ «Irproprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

O 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

 • 2.1. Resursele materiale Implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.


Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente 1T, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect

Desfasurarea activitatii financiar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.


Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

«seinnittlufâ»?


%

•-J • rz 31


//


Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

 • •  Manager proiect - Romica Chindrus

 • •  Responsabil achiziții publice - Emil Macarie

 • •  Responsabil tehnic - Petrea Dubina

 • •  Responsabil financiar - Nicoleta Roman

 • •  Responsabil juridic - Eduard Remus Dedu

 • •  Responsabil secretariat, publicitate si informare - Gheorghe Daj


Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si indrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect. • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier,

'•V S

cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

 • •  furnizează informații tehnice, necesare intocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar;


 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

• asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;


Responsabil secretariat publicitate sl Informare:


 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit.

 • 2.3.    Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte Individuale:

 • 1. Bloc 56 C2 - strada Gării, nr. 56, sc A, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 60 C4 - strada Gării, nr. 60, sc A, Municipiul Bacau;

 • 3. Bioc 98 - strada Marasesti, nr. 98, scA, B, C, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc 102-strada Marasesti,nr. 102, sc A, B, C, Municipiul Bacau;

 • 5. Bloc 171 E3 - strada Marasesti, nr. 171, sc A, Municipiul Bacau;


 • 6. Bloc 185 E6 - strada Marasesti nr. 185, sc A, Municipiul Bacau;

 • 7. Bioc 3 - strada Radu Negru nr. 3, sc. A, B, Municipiul Bacau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1. Localizarea proiectelor

Statul:              ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare:

Nord - est

Bacau

Municipiul Bacau


Județul:

Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de Intervenție (după caz)


 • 3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul general a) POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

S Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

✓ îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și.a- -

, —..I.. ,,     " ■ — ' —, ..         ------ , ,,,      „     ... a,],      --—— —              w——' ?

legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

J Creșterea calității infrastructurii sociale a regiuni lor

S Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri

S Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.


Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de tocuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce Ia creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare I, cum ar fi::

 • -  Crearea/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie Ia atingerea următoarelor obiective generale:


Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor; Creșterea calitatii vieții;

Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie Ia atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritorial>^^

=A

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G. nr, 18 / 2009. actualizata 2012, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează:

Lucrări de bază:

 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază :

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 56 C2, strada Gării nr.56

Blocul situat în Strada Gării nr. 56 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+9E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1964.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde in total 69 de apartamente, dintre care 67 cu destinația de locuința, si doua apartamente cu alta destinație cu o cota indiviza totala de 3.3985%. Exista acordul a 50 de proprietari, reprezentând 72.46% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de Ia parter situati intre casa scării si spatiile neincâlzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 3% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

0. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată Ia muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:


înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

- pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

S.Termo-hidroizolarea terasei neclrculabiie peste ultimul nivel

Cuprinde:

0, Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hîdroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.


 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabi le.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirlgldă de 10 cmcașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste wlndfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de Ia etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub pianșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistircn expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare șl remontare a instalațiilor șl echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;


unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate Ia începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.


Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate ia vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate. 1

■ seiiinătvf aț.

metri -

OOUUlO


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

• reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 56 C2 din strada Gării nr. 56, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 65,84kWli/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 71,77%.

Bloc 60 C4, strada Gării nr.60

Blocul situat în Strada Gării nr. 60 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1976.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A’*.

Blocul cuprinde in total 140 de apartamente, dintre care 139 cu destinația de locuința, si un apartament cu alta destinație cu o cota indiviza totala de 0.72%. Exista acordul a 96 de proprietari, reprezentând 69.06% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, ca rac teri st ci le termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

In bloc sunt instalate 33 microcentrale termice de apartament încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea giafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm. Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolațic de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC și geamuri termoizolante.Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmp tărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo~hldrolzolarea terasei neclrculabiie peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • i. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termolzolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea gîafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de

  100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

  • Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

  6. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirlgidă de 10 cm


  cașerată.


Izolarea termică a planșeului de peste wlndfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

7. Lucrări de demontare șl remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele

Pagina 13 din 44
Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

categorii:

 • -    unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

 • -    unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie» pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă Ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai Ia balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

  o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

  o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

  o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.
In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 60 C4 din strada Gării nr. 60, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 61,07kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 81,88%.

Bloc 98, strada Marasesti nr.98

Blocul situat in Calea Marasesti nr.98 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău în anul 1979, Proiect tip clădiri de locuit S+P+8 etaje, adaptat Parterul are destinația de spațiu comercial. Imobilul are destinația de locuințe.

Blocul se compune din 3 tronsoane, dispuse după cum urmează :


 • -  un tronson „de capăt” - scara A;

 • -  un număr de 2 tronsoane „de mijloc” - scările B si C.

Blocul cuprinde 96 de apartamente, cu destinația de locuința, existând sl 14 spatii comerciale la parter, ce totalizează o cota indiviza de 10.24%. Exista acordul a 64 de proprietari, reprezentând 66.67% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, Ia planseul din zona windfangului, Ia pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie din construcția blocului la nivelul planseului de la ultimul etaj, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.


In bloc sunt instalate 46 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 2. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistîren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistîren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistîren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de Ia ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu proftle aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplâriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:


înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmpi ăr ie eficientă din P.V.C. pentacameralâ cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplâria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hldroizolarea terasei neclrculablle peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • 2. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termolzolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4>5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizoiant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizoiant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4.1zolarea termică a planșeulul peste subsol cu vată minerală semirigldă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeulul de peste wlndfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de Ia etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări dc demontare și remontare a instalațiilor șl echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:                                                                                                  ? .

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor; z> *~ ■<&

■ >,r f£i'1

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.


 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;


 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 98 din strada Marasesti nr. 98, consumul specific estimat de energie pentru incaizire este de 93,66kWh/mp/an. GraduFdt^>

-- — ... —---- . . — .... —... . ——... . ■ , —___

’< ■ <

•* G ■

reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 62,49%.

Bloc 102, strada Marasesti nr.102

Blocul situat in Calea Marasesti nr.102 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău în anul 1979. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4E etaje. La parter, destinația unor apartamente a fost schimbată din locuințe în spații comerciale. Imobilul în baza proiectului inițial are destinație de locuințe.

Blocul se compune din 3 tronsoane, dispuse după cum urmează:

 • -  un tronson „de capăt” - scara A;

 • -  un număr de 2 tronsoane „de mijloc” - scările B si C.

Blocul cuprinde 55 de apartamente, cu destinația de locuința, existând patru spatii comerciale ce totalizează o cota indiviza de 7.01%. Exista acordul a 35 de proprietari, reprezentând 74.63% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter sîtuati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie din construcția blocului la nivelul planseului de la ultimul etaj, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor porțiuni mari din suprafața fațadelor a fost termoizolata cu polistiren expandat de lOcm grosime. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit,

 • 3. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmp lari ei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pcntacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului;^'-între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului îiy jurul


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hldroizolarea terasei nccirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • 3. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.


 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.


 • 4. Izolarea termică a planșeulul peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeulul de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

-    uni lăți ex terioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF; alte echipamente de telecomunicații;

z. ?

•* $ei țpriîpff' < j F»

*


* cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor. • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armeazâ cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele iavablle de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton șî beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 102 din strada Marasesti nr. 102, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 92,16kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 59,80%.

Bloc 1 71E3, strada Marasesti nr. 171

Blocul situat în Strada Milcov nr. 171 E3 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E-;*

AX A

000025 t

■■ A.

*


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

etaje și a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1973. Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 44 de apartamente, cu destinația de locuința, ncexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 31 de proprietari, reprezentând 70.45% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati între casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizoiatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

In bloc sunt instalate 44 microcentrale termice de apartament. Încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

<1

o. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, annata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu annata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului i                    intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul

ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

- pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

0. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

Suprafața orizontală:

Îndepărtarea stratului protector de nisip al hîdroizolatiei existente (daca acesta exista). Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu-un. '

Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren cxtrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.


o. Izolarea termică a planseuiui peste subsol cu vata minerala semirlgida de 10 cm

caserata.


Izolarea termica a planseuiui de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseuiui de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

0. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade le/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

• antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

- alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior tex tu rate.

Pagina 22 din 44


 • 7. Lucrări de reparații Ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetîlor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;


In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar,

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 171 E3 din strada Marasesti nr. 171, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 64,84kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 66,08%.


Bloc Î85 E6, strada Marasesti nr, 185

Blocul situat în Strada Marasesti nr. 185 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1970.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 42 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 28 de proprietari, reprezentând 66.67% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de Ia parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnjc, -

______

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor (fațada nord si fațada sud) a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neingrijit.

0. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.


2, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tămplărie performantă energetic: profite de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

- inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel inchise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru inchiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

o. Termo-hidrolzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

0. Suprafața orizontală:îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista). Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila. Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie. înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de

100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

• Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

0. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub pianșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistircn expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


o. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

* unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenri slabi pozate aerian sau in canale speciaie;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:


Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

  Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:


desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere; reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători dab a

numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapet» formați dintr*un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sauna, se aplica matare cu mortar.

 • •   Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 185 E6 din strada Marasesti nr. 185, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 64,84kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 61,13%.

Bloc 3, strada Radu Neeru nr. 3

Blocul situat în Strada Radu Negru nr. 3 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1976.

Acesta se compune din doua tronsoane - „scara A” si „scara B”.

Blocul cuprinde 110 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Pentru lucrările de reabilitare termica exista acordul a 80 proprietari, reprezentând 67.87% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfangului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neâncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

0. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termosistemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat igniftigat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).

2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

- înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă.Tâmplăria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

o. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

0. Suprafața orizontală:


Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista). Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

Termoizolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile. Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie. înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

<>


'împila ’

CutbOz -•

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțet fixată în parapet. Aticu! va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

0. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termică a planșeului de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

4. Lucrări de demontare șl remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

 • -    unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • •    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de tocuinăe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:


Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapeților care sunt intr-un grad avansat de degradare și reprezintă un real pericol atât pentru proprietari cât și pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie PVC și geam termopan;

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:


o pentru fisuri in plăci < I mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar,

 • •  Se refac toate tencuielile și finisajele la interior și exterior la golurile din fațadă unde se demontează tâmplăria veche și se montează noua tâmplărie, acestea fiind zone de intervenție atât la exteriorul cât si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 3 din strada Radu Negru nr. 3, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 45,14kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 84,54%.

3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor


Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parii implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DAL1 sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, la PlB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

33. Calendarul activităților cererii de finanțare

T

Nr.

I Crt.             (Sub)Activjtaiea                 Responsabil

Anul Î01I

iun

iul

sug

sep

oct

noi

dei

J ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII I CONTRACTULUI DE FINANȚARE

l Acri*.   Semnare contract servicii de            Serviciul Achidtii

i 1        proiectare

|          Urmărire derulare contract de servicii

1 im. pentro elaborarea: Expertiza tehnica.            t.a.m

1          Audit energetic, DAL1. Proiect        Serviete Tehnic

]          Tehnic. Certificat de performanta

1             nclusive final

Emiterea Autorizației de construire     5/roxr           m

3*                                               Construcții si urbanism

Aparatul permanent de Activ. Aprobare indicatori faza DAU si Pth   analiza si elaborare a

■ 4       in HCL                            documentelor

Consiliului Local

' Activ-   rLl.u.,,, rrrrrr Ar finA-tora           Consultant SC CONSIS

. 5       Elaborare cerere de finanțare           PROIECT Bucurați

! Activ.               .              Serviciul Tehnic

j          Depunerecerere de finanțare           |QVestjții

1

1

Anul 1

■ ‘"Nri-

I Cefe-            (SubiActivitatea                 Responsabil

1

2

3

4

5

6

ro        “

' ACTIVITĂȚI derulate după semnarea contractului B^țlNANȚARE

■ir

| Xefiv. Achiziție contracte servicii sl          Responsabil achiziții—

l 7      . lucrări                                  Emil Macarie


Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiectAnul 2012

Anul 2013

ian

feb

mar

•pr

mai

iun

iul

aug

«P

oct

noi

dec

ian

feb

mar

apr

- ț...

k

Anul 2

1

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


7.1______Achiziție contract de execuție lucrări

Achiziție contract de servicii supraveghere a execuției prin 12    _ diriginti de șantier

Achiziție servicii informare si

73      publicitate

Achiziții contract de servicii audit

7.4      financiar

Activ.

8. Urmărire derulare contracte


Execuție lucrați de reabilitare termica a blocurilor de locuințe


Responsabil tehnic-PelreaDubina


î 8.13


8.1.4


Gării nr. 56 C2

Gării nr.60C4

Marasesti nr, 98

Marasesti nr. 102


 • 8.1.5    Marasesti nr.171 E3

 • 8.1.6    Marasesti 185 E6

 • 8.1.7 Radu Negru 3

Servicii de supraveghere execuție

 • 82      prin diriginti de șantier

 • 83     Servirii de audit financiar extern


8.4      Servicii de informare si publicitate

-CoguKȘ^utde presa după semnarea

8.4.1    camncu^i^de finanțare

--

Responsabil teboic— Petrea Dubina

Responsabil financiar

- Nicoleta Roman Responsabil secretariat, publicitate si informare-Gheorgbe Paj


Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

!          Conferința de presa după semnarea

8.4 J    contractului de lucrări

Amplasare panou pentru publicitate IUJ exterioara la începutul lucrărilor

Amplasare panou pentru publicitate exterioara la terminarea lucrărilor ( 8.4.4    placa comemorativa)

1          Comunicat de presa la sfârșitul

8.43    lucrărilor

l

J           Conferința de presa la Sfârșitul

| 843    lucrărilor

Activ.   Certificat de performanta             Responsabil tehnic -

1 9        energetica la finalizarea lucrărilor         Petrea Dubina

1 ■ -

| Activ.                                         Responsabil tehnic -

10      Recepția lucrărilor                       Petrea Dubina

Activ. Managementul intern al                  Echipa de

; II      proiectului                           Implementare proiect

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.4. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activitatilor prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an I - luna 2/an 2.

Activitati care se vor derula in faza de implementare a proiectului

0. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitati! este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 - luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1  Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin diriginti de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

 • 2. Managementul intern al proectului - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3. Activitati de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4. Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulat#-*intțe

luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.                G ’v..

vs ,.>ț;

.....

Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.

 • 5. Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

 • 6.   Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si tuna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform planului detaliat in capitolul 3.7 informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.

O

Ghidul Solicitantului


Formular standard 8 • Cerere de finanțare proiect


3.5. Indicatori
INDICATOR]

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de Implementare

Rezultat Imediat (direct)

Nr. De apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

Bloc 56 C2

0

69

Bloc 60 C4

0

140

Bloc 98

0

96

Bloc 102

0

55

Bloc 171 E3

0

44

Bloc 185 E6

0

42

Bloc 3

0

110

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 56 C2

0

3148,61

Bloc 60 C4

0

3998,40

Bloc 98

0

4578,72

Bloc 102

0

2871,45

Bloc 171 E3

0

2371,88

Bloc 185 E6

0

2371,88

Bloc 3

0

3545,85

Rezultate Induse (indirecte) (impact pe termen mediu/lung)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/li/mp)

Bloc 56 C2

233.26

65.84

Bloc 60 C4

337.07

61.07

Bloc 98

249.69

93.66

Bloc 102

229.23

92.16

Bloc 171 E3

191.16

64.84

Bloc 185 E6

166.83

64.84

Bloc 3

292.04

45.14

Gradul de reducere a consumului de energie pentru incelzire(%)

Bloc 56 C2

71.77

Bloc 60 C4

81.88

Bloc 98

62.49

Bloc 102

59.80

Bloc 171 E3

66.08

Bloc 185 E6

61.13

Bloc 3

84.54Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

3.6. Sustenabilîtatea Investițiilor


După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție.

Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitățile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de infonnare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitățile pe care UAT Municipiul Bacau le

va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), faraTVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la finalul proiectului (lucrărilor)

0

Publicitate oniine

Pe site-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,000

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

______

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

72,060

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrărilor)

Cate un panou la fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrărilor

21,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara permanenta (la finaliznrea lucrărilor ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

21,000 -----j

'L

/♦V         . J

Total

120,060

Pașjina 36 din 44
Ghidul Solicitantului Formular standard B ■ Cerere de finanțare proiect

3.8. ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. Cri.

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei fora TVA)

Dala începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DALI, Pth

38,700.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. Cri.

■           i* -

4 i.            ■ ■

■■ i ••1              ;                                              .             ■ *              '* i. ■

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei faraTVA)

Data i | ’ estimativa a începerii procedurii (exr sem / anul

. i),

Data estimativă a finalizării procedurii

(ex:sem. Jianul 1)

Procedura propusă

1

Contract de execuție lucrări

6,184,190.97

Sem. 1/ An I

Sem. 1/ An I

Cerere de oferte

2

Servicii dc supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier

120,060.00

Sem. 1/ An I

Sem. V An I

Cerere de oferte

3

Servicii de informare si publicitate

120,060.00

Sem. 1/ An I

Sem. 1/ An I

Cerere de oferte

4

Servicii de audit financiar extern

90,070,00

Sem. 1/ An I

Sem. 1/ An I

Cerere de oferte

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚII

 • ■  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03,2011_________________

 • ■  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 56    10/12/2012__________________

Bloc 60    01/12/2012__________________

Bloc 98    10/02/2012__________


Bloc 102   01/05/2012       __________

Bloc 171 E3   10/02/2012__________________

Bloc 185 E6   10/02/2012__________________

Bloc 3     10/12/2012___________________

 • ■  Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • ■  Bloc 56    10/12/2012___________________

 • ■  Bloc 60    01/12/2012__________________

•  Bloc 98    10/02/2012___________________

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


 • •  Bloc 102   01/05/2012___________________

 • •  Bloc 171 E3 10/02/2012___________________

« Bloc 185 E6 10/02/2012____________________

 • •  Bloc 3      10/12/2012___________________


4. FINANȚAREA PROIECTELOR


4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL EUCIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap.f • Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,680.00

0.00

0.00

0.00

8,680.00

1.2

Proiectare și inginerie

47,988.00

0.00

0.00

0.00

47,988.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

TOTAL CAPITOL 1

56,668.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

205,542.40

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții $1 instalații

1,407,971.49

4,761,769.91

1,142,824.78

5,904,594.69

7,312,566.18

2.1.1

Proiectul 1 (Carii 56 C2)

192,472.96

727,783.69

174,668.09

902,451.78

1,094,924.74

2.1.2

Proiectul 2 (Carii 60 C4)

348,408.71

976,725.94

234,414.23

1,211,140.17

1,559,548.88

2.1.3

Proiectul 3 (Marasesti 98)

242,775.98

811,742.77

194,818.26

1,006,561.03

1,249,337.01

2.1.4

Proiectul 4 (Marasesti 102)

212,935.79

554,851.20

133,164.29

688,015.49

900,951.28

2.1.5

Proiectul 5 (Marasesti 171)

145,140.35

534,098.34

128,183.60

662,281.94

807,422.29

2.1.6

Proiectul 6 (Marasesti 185)

123,307.61

567,804.82

136,273.16

704,077.98

827,385.59

2.1.7

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

142,930.09

588,763.15

141,303.16

730,066.31

872,996.40

TOTAL CAPITOL 2

1,407,971.49

4,761,769.91

1,142,824.78

5,904,594.69

7,312,566.18

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

180,120.00

43,228.80

223,348.80.

.223,348.80Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect3.1.1

Construcții și instaiațil aferente orsanlzârll de șantier

0.00

150,100.00

36,024.00

186,124.00

186,124.00

3.1.2

Cheltuieli conexe orsanlzârll de șantier

0.00

30,020.00

7,204.80

37,224.80

37,224.80

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

180,120.00

43,228.80

223,348.80

223,348.80

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare fl publicitate

4.1

Informare șl publicitate

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

TOTAL CAPITOL 4

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

765,055.20

0.00

0.00

0.00

765,055.20

5.2

Audlt Financiar

111,686.80

111,686.80

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

132,481.82

0.00

0.00

0.00

132,481.82

TOTAL CAPITOL 5

1,009,223.82

0.00

0.00

0.00

1,009,223.82

TOTAL GENERAL

2,473,863.31

5,182,009.91

1,243,682.39

6,425,692.30

8,899,555.61Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeiigibiie pentru fiecare proiect:


Tabel cheltuieli neeligibile, bloc 56 C2, strada Gării nr. 56 sc A


Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

192,472.96

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

116,386.40

5

Audit financiar

16,988.00

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

37,501.09

Total

372,152.45Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 60 C4, strada Gării nr. 60 sc A

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

348,408.71

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

161,076.00

5

Audit financiar

23,560.00

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

11,059.30

Total

552,908.01Tabel cheltuieli neeligibile bloc 98, strada Marasesti nr. 98 sc A, B,C

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

8,184.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

242,775.98

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

130,212.40

5

Audit financiar

19,009.20

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,057.08

Total

419,478.66


Tabel cheltuieli neellgibile bloc 102 strada Marasesti nr. 102 sc A, B, C

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

212,935.79

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

99,497.60

5

Audit financiar

14,508.00

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

65,864.35

Total

401,609.74


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171 scA

Nr. Cri

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații clemente constructive

145,140.35

Pagina 40 tifn 4<tGhidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

83,055.20

5

Audit financiar

12,114.80

Total

247,254.35

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185 scA

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

123,307.61

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85,088.80

5

Audit financiar

12,412.40

Total

227,752.81


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 3, strada Radu Negru nr. 3 sc A, B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

142,930.09

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

89,738.80

5

Audit financiar

13,094.40

Total

252,707.294.2. SURSE DE FINANȚARE

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

8,899,555.61

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

2,473,863.31

b.

Valoarea eligibilă

6,425,692.30

11

Contribuția proprie, din care:

5,044,140.23

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

2,570,276.92

b.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

2,473,863.31

... f'

UI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

3,855,415.38 fâ

4 :

- s

Pagina 41 dir> 4 I


Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

♦{inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

 • 5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire ta toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fî respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:


26/04/2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind completarea Dispoziției nr.1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management st cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Avănd in vedere:

 • - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si modificata;

 • - Dispoziția nr. 1193 din 13.07.2012 privind imputemicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian-Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

 • - Referatul nr. 1762 din 11.03.2013, întocmit de Serviciul Cabinet Primar,

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE:


Art.l Se completează art.l al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind imputemicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, in sensul ca se adauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11.“ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau “

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 sunt si raman in vigoare.

Art3 Serviciul Administrație Publică Locală șt Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Cabinet-.Prîî^3F>,.l!nitatii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Infprrrializart;periau a fi adusă la îndeplinire.

. ' 1

, 7 r

'        / ’ •’ft

t Ing-^ȚAVARACHE


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICINr..1.


$P.:?.din /4f:?20I3Declarația de eligibilitate


Subsemnatul LEONARD PÂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

« MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - Calea Marasestl, nr.102, scara A, B, C; Calea Marasestf, nr.98, scara A, B, C; Calea Marasestl, nr.185 bl. E6; strada Calea Marasestl, bloc nr.171bl. E3; strada Gării, nr.60, bl. C4; strada Gării, nr.56, bl. C2; strada Radu Negru, nr.3, scările A, B.dln care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de Intervenție (DM1) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în cantate de:

S Solicitant

■ proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr.102, scara A,B,C, Calea Marasestl, Municipiul Bacău

 • 2.  blocul de locuințe nr. 98, scara A,B,C, Calea Marasestl, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 185 bloc E6, Calea Marasesti, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 171 bloc E3, Calea Marasestl, Municipiul Bacău

 • 5.  blocul de locuințe strada Gării nr. 60 bloc C4, Municipiul Bacău

 • 6.  blocul de locuințe strada Gării nr. 56 bloc C2, Municipiul Bacău

 • 7.  blocul de locuințe strada Radu Negru nr. 3, scara A,B, Municipiul Bacău

* proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

■ din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mal jos;

 • a)  obligațiile de plată rtele depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate In ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale."

* de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos;

 • 1. se află In stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, șl-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri In urma acestor situații sau se află în situații similare in urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre. judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectâril obligațiilor contractuale2.


• LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduilei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată și având forță de res judicata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, Implicarea în organizații criminale sau in alte activități Ilegale, in detrimentul Intereselor financiare ale Uniuni Europene.

" de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele: - Blocurile propuse pentru Intervenții în cadrut DMI 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite In baza unor proiecte elaborate In perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistentă ol a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău, șl nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență.


Subsemnatul declar că vom Informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-mențlonate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum șl pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fî acceptată.

Subsemnatul declar că Informațiile furnizate sunt complete șl corecte în flecare detaliu și înțeleg că Autoritatea de Management șl Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum șl experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați al Autorității de Management șl/sau ai Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic șl financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management șl/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau Incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerampursablle și la respingerea cererii de finanțare.


Data:
Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI, seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • •  având în vedere depunerea Cererii de*'REAB1LITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - Calea Marasesti, nr.102, scara A, B, C; Calea Marasesti, nr.98, scara A, B, C; Calea Marasestl, nr.185 bl. E6; strada Calea Marasesti, bloc nr.171bl. E3; strada Gării, nr.60, bl. C4; strada Gării, nr.56, bl. C2; strada Radu Negru, nr.3, scările A, B” din care această declarație face parte Integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de Intervenție 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU

° Să implementeze întocmai șl la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă,

 • ■   Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 2.570.277 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, In condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea,

 • •   Sâ finanțeze toate costurile neeilgiblie ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeilgiblie ce II revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU;

 • ■  Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Instrumente structurale

 • •  Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea in exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea

 • •  Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor șl a Implementării acestora, prevederile legislației comunitare șt naționale în domeniul egalității de șanse, nedlscrimlnăril, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.

Subsemnatul declar că vom informa Imediat Autoritatea de Management șl Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-mențlonate pe parcursul procedurii de evaluare șt selecție a cererit de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg șl accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date Incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mal sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.


Data:


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. CALEA MARASESTI, NR.102 SC.A,B,C, STR. CALEA MARASESTI, NR.98 SC.A,B,C STR CALEA MARASESTI, NR.185 BL. E6, STR CALEA MARASESTI, NR. 171, BL.E3, STR. GĂRII, NR.60, BL.C4, STR GARH, NR.56, BL.C2, STR RADU NEGRU, NR.3, SC.AJJ„

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;


 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr. 2725 din 17.04.2013 intocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul ort. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. CALEA MARASESTI , NR.102 SC.A,B,C, STR CALEA MARASESTI, NR.98 SC.A,B,C STR. CALEA MARASESTI, NR185 BL. E6, STR. CALEA MARASESTI, NR.171, BL.E3, STR. GARH, NR.60, BL.C4, STR GARH, NR.56, BL.C2, STR. RADU NEGRU, NR3, SC.A,B „ in următoarea componenta:

 • 1. Romica-Lucian Chindrus- Sef Serviciu Tehnic Investiții - Manager de Proiect;

 • 2. Nicoleta Roman - Consilier superior al Biroul de Evidenta si cheltuieli Bugetare - Responsabil financiar;

 • 3. Petrea Dubina-Referent superior la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil tehnic;


 • 4. Emil Macarie - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Eduard Rcmus Dediu - Consilier Juridic la Compartiment Corp Control - Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Gheorghe Daj - Consilier superior la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare pentru a fi dusă la îndeplinire.

I PR LMwR

Ing ROMEO ST^VARACHE

■ .....'

. , ' 1


AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, OV1DIU NICOLAE POPONr...din...>.?.:..-.Z...2O13

OA/lcx

Referat intocmit de Administrator Public- LSP


CONFORM CU

originalul

•    ■ ■"■'.'p'l -’ ....


VIZAT JURIDIC,

GAVRILESCU A^CUTA-PANIELA ‘FISA POSTULUI


APROBAT, / ' PRIMAR ( ROMEO STAVARACHE

----

Nume si prenume:      N1C0LETA ROMAN

Poziția propusa in proiect; RESPONSABIL FINANCIAR

Data întocmirii:

22.04.2013


 • 1.  Descrierea postului, asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

 • 2.  Responsabilități si atribuții;

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectificarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3.  Relații: Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect; Funcționale:

 • •  are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

  data semnării
 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  sa fte angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate dc organizare si planificare.

Am luat la cunoștința.

RESPONSABIL FINANCIAR NICOLETA ROMAN
Ghidul Solicitantului - Model F


Roman Nicoleta

Bloc nr. 34, strada Comisa Bistriței, 600078, Bacau, Romania +40740813387 nlcoleta.roman@primariabacau.ro

Romana

04.12.1967

Feminin

Primăria Municipiului Bacau

1997 pana in prezent economist Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica, Birou buget si evidenta cheltuielilor bugetare

Consilier Superior

Efectuarea plăților privind cheltuielile de capital a Municipiului Bacau si inreglstratea lor in contabilitate;

Verificarea modului de derulare a contractelor pentru obiectivele de investiții din punct de vedere a plăților efectuate;

Verificarea corectitudinii asupra modului de intocmire a notelor contabile si a înregistrării acestora in balanța de verificare;

Verificarea lunara a concordantei dintre evidenta analitica a furnizorilor de imobillzari(cont 404) si balanța de verificare;

Preocuparea permanenta pentru imbunatatirea activitatii profesionale si studierea legilor si actelor normative referitoare la activitatea desfasurata; îndeplinirea cu profesionalism, loialitate si corectitudine a îndatoririlor de serviciu, abținerea de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii imaginii sau intereselor instituției;

Pastrarea, confidențialitatea datelor cu care intra In contact in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

Aducerea la cunoștința conducerii de toate neregurile constantate in sfera de activitate;

Primăria Municipiului Bacau, strada Marasesti, nr. 6, Bacau, Romanța

Birou buget si evidenta cheltuieli bugetare


Pentru mai mute Informații accesat! pagina: http J/eurupass.cedefop.eu.inV O Comunitatea Europeana, 2003


Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele ți tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Aprilie 2010 participarea la seminarul cu tema „ Contabilitatea Instituțiilor Publice si întocmirea Situațiilor Financiare"

Certificat

întocmirea si raportarea situațiilor financiare lunare si financiare

Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Reevaluarea activelor fixe si înregistrarea In contabilitate

EuLlnk Pro

Decembrie 2009 Participarea la seminarul de Instruire cu tema" Prognoza economico sociala si bugetara"

Certificat

Planificarea strategica si prognoza

Prognoza concept si utilitate

Indicatorii macroeconomici ai dezvoltării economice si sociale

Variabile economice cu relevanta pentru dezvoltarea locala Prognoza financiara

VMS Partners in parteneriat cu Halcrow Romanța

Octombrie 2008 Seminarul cu tema „ Achiziții Publice"

Certificat

Legislație;

Principii;

Proceduri

EuLlnk Pro

2005-2008 Facultatea de Management Financiar Contabil, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune

Diploma de licența/Licențiat in Stiinte Economice

Contabilitate

Informatica de gestiune

Universitatea Spiru Haret-Facultatea de Managent Financiar Contabil

Studii superioare de lunga durata

Septembrie 2007 - Curs de Achiziții publice manager achiziții/ Certificat de absolvire Organizarea procedurii de achiziții Urmărirea derulării contractelor de achiziții

Sc Expert Audit Group S.R.L Onești

Martie 2003 Curs Finanțe Publice Locale si contabilitatea Instituțiilor

Atestat

Legislație ( Legea nr .500-Legea finanțelor publice, ordin nr. 1792/2002 - pentru Aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, llchidaj^al^ddhințarea si Pentru mal multe Informații accesați pagina: http^eurapass.cedefop.au.lnV              k t-ț -iA

I >4                           1

©Comunitatea Europeana, 2003

, *i *,          V,

■ -V ’

ZT , Ti S‘<Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare


plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale).

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrația Publica Locala* București

Octombrie 2003 Program de perfecționare „ Noi reglementari fn domeniul finanțelor publice sl contabilității publice

Certificat

Modificări legislative

Institutul National de Administrație

Perioada 15.02-17.06.1993 curs de instruire profesionala „Operator Calculator"

Certificat de absolvire

Microsoft Office (Word, Excel sl Power Point);

Internet explorer;

Ministerul Muncii sl Protecției Sociale

Perioada 02.07*02.11.1993 curs de Instruire profesionala „Contabilitate sl Evidenta Contabila pe Calculator”

Certificat de absolvire

Contabilitatea agentilor economici

Contabilitatea instituțiilor publice

Ministerul Muncii si protecției Sociale

1988*1992 Facultatea de Inginerie, secția Tehnologia Chimica Anorganica Diploma de subinginer

Chimie anorganica

Chimie organica

Universitatea Bacau

Studii superioare de scurta durata


Aptitudini și competente personale


Limba maternă


Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european r>


Engleza

Limba


Precizați limba maternă (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă)


Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare


B1 Utilizator Independent

B1 Utilizator independent

A2 Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

Bl Utilizator independent

n Cadrului european de referință pentru limbi                  -----


Pentru mai mute informații accesau pagina’ http Jtairopasa.cedefop.eu.inV

O Comunitatea Europeana, 2003                                    , - x

CbUUL-6Competențe șl abilități sociale


Capacitatea de a pune eficient In practica soluțiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzător a activităților, in scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de creștere permanenta a performantelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității curente prin punerea in practica a cunoștințelor si abilităților dobândite prin participarea la seminarii si cursuri de formare profesionala;

Capacitatea de analiza si sinteza;

Atitudine activa In soluționarea problemelor si realizarea obiectivelor prin Identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme curente; inventivitate in gaslrea unor cal de optimizare a activitatll; atitudine pozitiva fata de Idei noi;

Capacitatea de a lucra in echipa, de a-mi aduce contribuția prin participarea efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi;

Competențe și aptitudini organizatorice


Capacitatea de a încuraja dezvoltarea performantelor colegilor;

Aptitudinea de a asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor si cultivarea performantelor.

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului


O buna stăpânire a Instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si Power Point), internet explorer;

Exploatarea programelor de contabilitate;

Permis de conducere


DA/B/2012Pentiu mai multe informații accesați pagina: http^europass.ce<iefop.eu.lnt/

O Comunitatea Europeana. 2003


FISA POSTULUI


APROBAT, PRIMAR

;t^varache


Nume si prenume:     ROM1CA-LUCLAN CHINDRUS

Data întocmirii:

22.04.2013


Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT


 • 1. Descrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

Stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar;

coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp;

decide împreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;


asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

deleaga responsabilități pentru buna derulare a activitatilor proiectului;

avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

Stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului; verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului; verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;

-.-A

T i'.

A /


 • •  asigura pastrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului.

 • 3. Relații;


 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare*, cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți;

 • •  de supervizare: fata de membrii echipei de proiect.

 • 4. Cerințele nostului:

Studii superioare;

Sa fie angajat al Solicitantului;

Cunoștințe de operare PC;

Cunoștințe limba engleza;

Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;


Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am lunt la cunoștința,

MANAGER PROIECT ROMICA-LUCSAN CHINDRUSCurriculum vitae


Informații personale

Nume / Prenume

Adresă(e) Tetefon(oane)

Faxțuri}

E-mall(url)


Romlcă-Luclan Chindrus

Str. Mărășești, bl.98. sc.C, ap.27 0234/547165 0234/547165 romlcachlndrus@prlmariabacau.ro


0744596500/0728856209


Naționalitate(-tâți)


Româna


Dala nașterii


18.04.1961


Sex Masculin

Experiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat

Mai 2012 până In prezent Manager proiect

Activități șl responsabilități principale


Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea si îmbunătățirea activităților privind derularea proiectului .Reabilitare șl modernizare imobil strada Henri Coanda nr.9 cu destinația locuințe sociale’, finanțai prin ’rogramui Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1

Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


Primăria Municipiului Bacău

Investiții publice


Perioada

Funcția sau postul ocupai


Activități și responsabilități principale

Numele șl adresa angajatorului

Tipul actlvilățll sau sectorul de activitate


Noiembrie 2010 până In prezent Șef Serviciu Tehnic - Investiții

Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea sl îmbunătățirea activităților privind investițiile publice, In Municipiul Bacău

întocmirea programului de Investiții șl urmărirea decontării acestora

Primăria Municipiului Bacău

Investiții publice


Perioada 2005 - Noiembrie 2010

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorui de activitate

Consilier superior Serviciul Tehnic - Investiții întocmirea programului de investiții și urmărirea decontării acestora


Primăria Municipiului Bacău

Investiții publice

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


2001-2005

Asociat Unic

Comerț cu produse Industriale

S.C BRINUS S.R.L, Bacău, str. Mărășești 98 Comerț


Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


2002-2004

Director-Acționar

Coordonare si urmărirea activităților

S.C. ROMGAT S.R.L, Bacău, str. Mioriței nr.70 Alimentație publică

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


1990-2001

Șef Serviciu Aprovizionare - Desfacere - Acționar

Coordonare șl urmărirea activităților

S.C. APRODESS.A, Bacău, str. Constanței nr.3

Comerț en-gross și en-delail cu produse Industriale, prestări servicii

1997-2001

Director-Acționar

Coordonare sl urmărirea activităților

S.C. B.A.C.C.S. IMPEX S.R.L, Bacău, str Constanței nr.3 Producție ambalaje din tablă (cutii pentru vopsea}

Perioada Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație șl formare Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formara


1986-1990

Inginer șef

Coordonare sector mecanic

AESCL Sascut Bacău

Sector mecanic

Iulie 2012

Certificat de participare

Contracte administrative, patrimoniu si achiziții publice

Ministerul Administrației șl internelor - Agenția Naționala a Funcționarilor Publici

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Noiembrie 2010 - Februarie 2011

Certificat ECDL Complet

7 Module


Numele șl tipul Instituției de ECDL România

învățământ/furnizorului de I

formare I

Nivelul In clasificarea națională : Permis european de conducere a computerului complet sau Internațională .


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul fnstituțtel da învățământ / furnizorului de formare


Iulie 2010

Certificat de participare

Planificare bugetară multianuafă

VMB Partners


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate/ competențe profesionale dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Octombrie 2008

Certificat

Achizițiile Publice - Legislație, principi șl proceduri

EuLInK Pro

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele șl tlpui Instituției de învățământ / furnizorului de formare


2007 - 2008

Diploma de Mașter

Management șl Legislație în industrie, Administrație și Servicii

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” iași

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Mal 2007

Certificat de absolviră

Analist investiții - program de perfecționare


Standard Consulting Onești

Perioada

Calificarea /diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


2007

Certificai de participare

Elaborarea strategiei, programe prioritare, monitorizare, evaluare


I

I

I

I


VMB Partners


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Noiembrie 2005

Certificat de participare

Descentralizarea și gestiunea fondurilor disponibile în administrația publică locală
Numeie șl tipul Instituției de învățământ I furnizorului de formare


Numeie șl tipul Instituției de învățământ I furnizorului de formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Primăria Municipiului Bacău


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


formare

Aptitudini șl competențe personale

Limba(l) malemățe)

Limbați) străinâțe) cunoscutățe)

Competențe și abilități sociale


1999

Certificat de absolvire

Perfecționare legislația proiecției muncii

Asociația IMM Consulting România


1901-1906

Diplomă de Inginer

Facultatea de Mecanică

institutul Politehnic ,Gh. Asachi’- Facultatea de Mecanică


formare

Aptitudini șl competențe personale

Limbați) malemă(e)

Limbați) străinâțe) cunoscutățe)

Competențe și abilități sociale


Competențe șl aptitudini organizatorice


Competențe șl aptitudini organizatorice


( ' Competențe șl aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competențe și aplrtudinl Permisțe) de conducere


( ' Competențe șl aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competențe și aplrtudinl Permis(e) de conducere


Română

Franceză

 • • Spirit de echipă;

 • • o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de șef de serviciu șl Inginer șef

 • • capacitatea de a trăi șl mund cu alțl oameni

 • - Leadershlp

 • • In prezent responsabilul unei echipe compuse din 7 oameni;

 • • spirit organizatoric;

 • - experiență bună a managementului de proiect sau al echipei;

 • - o bună stăpânire a Instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

 • • abilități de utilizare a bazelor de date, a In temeiului șl a altor aplicații;

Hobby - fotbal

1985 categoria B
FISA POSTULUI

Nume si prenume:     PETREA DUBINA

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

Data întocmirii: 22,04.2013

 • 1. Descrierea postului; reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale.


 • 2, Responsabilități sl atribuții:

 • •  participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

 • •  participa la planificarea si desfasurarea activitatilor proiectului;

 • •  asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor;

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

 • •  verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

 • •  furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres;


 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnice de progres;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres;

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;


 • •  asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

000064


 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •     este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:


 • •  studii superioare;

o sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activitatilor tehnice din proiect;

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

europoss


Curricuium vitae Europass

Informații personale Nume/Prenume

Adresățs) Telefon(oane) E-mail(url)

Națlonaiitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

CaWtearea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului de formare

Aptitudini șl competențe personale

Limbați) matemă(e)

LJmba(i) slrăină(e) cunoscutăfe) Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza


DUBINAPETREA

STR. B-DUL UNIRII, BLOC 15, sc. A, ap. 3        600031, Bacau, Romanla

I Fix:0234-562.659                                     Mobil:

petrea.dubina @ prlmarlabacau.ro

Romana

28.06.1951

Masculin

Din iulie 1978, pana in prezent

Referent de specialitate

Diriginte de șantier sl responsabil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare si execuție a lucrărilor la obiective de investiție ce aparțin Primăriei Mun. Bacau

' Municipiul Bacau, str.Marasesti 6, Bacau, Romanla

Serviciul Tehnic investim

, 1966-1978

Diploma subinginer

Construcții civile, industriale sl agricole

Institutul Politehnic „Gh. Asachl" lași, Facultatea de construcții

Romana


înțelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare      '         Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

Utllizalor     m

elementar(A2)

Utilizator efementarțAZ)

,J Utlflzator

**1 elementar(A2)

A2

Utilizator elementari A2)

A2

Utilizator e<emenlat(A2)

L ____1

1

                     i

cm

ivelul Cadrului European Comun de Referință Pentiv Limbi Stâne


Competențe și aptitudini tehnice Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Pagina ! • Curricuium vitae al

Nume Prenume


Cunoștințe tehnice profit construcții


Cunoștințe de operare Microsoft Ollicef Word Excel, Outlook Express)


Pentru mai multe Informații despre Europass accesați pagina: http^europass.cedefop europaau © Uniunea Europeana, 2002-2010 24062010Alte competențe și aptitudini


*—»' -* «**»»«««««. -«««io,1. Descrierea postului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.


2. Responsabilități si atribuții:


 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  intocmeste planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmează sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestații si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;

 • •  asigura Întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.


3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:


000068
 • *  fata de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:

 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solid tontului;

 • •  experiența in activitati similare;


 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE EMILMACARIECURRICULUM VITAE


Informații Personale

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mali

Natfonalllate

Data Nașterii


Experiența Profesionala

 • • Perioada (de la - pana la)

 • • Compania Angajatoare

•Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități

 • • Perioada (de ia - pana la)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități


 • • Perioada (de la - pana la)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companie/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități

 • • Perioada (de la - pana la)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități

 • • Perioada (de la - pana le)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupate

 • • Responsabilități

Pagina ■ Cwriailum vttaa


MACAR1E P. EMIL

Strada Bradului, Bloc 48, Scara A, Etaj 3, Apartament 13, Bacau 0334.80 59 53 0770.350.345

macarle_sllvia@yahoo.com

roman

08/04/1956


9 Mai 2007-Prezent

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Administrație Publica

Consilier superior, grad I

Achiziții Publice

Noiembrie 2006-Mai 2007

SC TERMA SRL BACAU instalații termice sl gaze

inginer - autorizat proiectare Instalații gaze naturale proiectare


Noiembrie 2003 - Noiembrie 2006

SC RESMIN SRL BACAU

Instalații termice sl gaze, instalații apa si sanitare. Arhitectura

Inginer - autorizat proiectare Instalații gaze naturale proiectare


2000 - 2003

SC MOViBAC SRL BACAU

Proiectare sl execuție mobilier, binale, prelucrarea lemnului

inginer

proiectare

1994-2000

SC HEIMDAL SRL BACAU

Comerț

inginer

V\

administrator

000070

MACARIEP. EMIL

" (. • * t> I

' <           t >7-

” ''' Z

■      .L-sPZ

7 "


• Perioada (de la - pana la)

• Compania Angajatoare

• Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupate

 • • Responsabilități

1982-1994

SC ROBINETE INDUSTRIALE SA BACAU

Armaturi Industriale

Sef Secție, Sef Birou Tehnic, Sef Birou Organizare, Sef Atelier Proiectare si Modernizări Coordonare ei conducere

Studii Si Traininguri

* Perioada (de 1a - pana la}

• lnstltuti9(Sc. Profesionala, Liceu, Facultate)

• Specializarea

• Calificarea Obtinuta

Octombrie 2007 - Iulie 2008

UNIVERSITATEA TEHNICA 'GH. ASACHI’ IAȘI - PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Mașter In management sl legislație In industrie, administrație sl servicii

O

* Perioada (de la - pana la)

• lnstitutie(Sc. Profesionala, Liceu, Facultate)

* Specializarea

• Calificarea Obtinuta

15 Mai 2007-17 Mal 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGAUTATII DE SANSE Si MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII Sl TINERETULUI

Achiziții Publice

Expert Achiziții Publice

* Perioada (de 1a - pana 1a)

• InstltutlețSc, Profesionala, Liceu, Facultate)

* Specializarea

• Calificarea Obtinuta

1977-1982

FACULTATEA MECANICA - SECȚIA TCM - UNIVERSITATEA TEHNICA ’GH. ASACHI' IAȘI

Inginerie

Inginer

Aptitudini si Competente

Limba Materna

Limba romana


Alte limbi

•Cilii

 • • Scris

 • • Vorbii Aptitudini si Competente

Sociale


Limba Engleza, Franceza, Rusa

mediu

mediu

incepator

A8IUTATIDE COMUNICARE-ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBUCE REPREZINTĂ UN COMPEX DE RELAȚII INTERUMANE - COMUNICAREA CU COLEG) DE DIVERSE SPECIALIZĂRI: ECONOMICE, JURIDICE, INVESTIȚII, SERVICII PUBUCE, FINANȚE, CONTABILITATE, APROVIZIONARE - COMUNICAREA CU ȘEFII IERARHICI -COMUNICAREA CU OPERATORII ECONOMICI CARE SUNT PARTE IN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

PUBLICA - COMUNICAREA CU COLEGII DE SERVICIU.

MUNCA M ECHIPA -ATAT ACTIVITATEA PREZENTA IN ACHIZIȚII PUBLICE CAT SI ACTIVITATILE PRECEDENTE DE PROIECTARE SAU DE SEF DIVERSE COMPARTIMENTE AU IMPUS MUNCA IN ECHIPA PE

CARE AM PERFECTIONAT-O PERMANENT,


Pagina ■ Cumariumvitae


MACARIE P. EMIL
Aptitudini si Competente Tehnice


UTILIZARE ECHIPAMENT BIROTICA-IMPRIMANTE, COPIATOARE, FAX-URI UTILIZARE CALCULATOR - WORD, EXCEL, COREL DRAW, PHOTOSHOP; UTILIZARE PROGRAM DE PROIECTARE - AUTOCAD.

BREVETE DE INVENȚIE:

 • -   NR. 85800-CAP DE FILETARE IN VÂRTEJ;

 • -   Nr. 90000 - Dispozitiv hidraulic pentru acționarea robinetilor Fluture

  Permis de Conducere


  Categoria B din anul 1991


Informații Suplimentare


persoane oe contact:

Primăria bacau-ing. Ioana Matei - 0745 53 49 93

SC TERMASRLBACAU-Ing. ClceuMlhai-0744 52 7177

SC RESMIN SRLBACAU- Ing. Balan ComeSu- 0744 70 92 50

AnexePagina • Cwricuiumvitae


MACARIE P. EMIL


FIȘA POSTULUI

/

APROBAT, / PRIMAR ROMEQ-STj

i I

RACHE


/

I

Data întocmirii:


Nume și prenume:      EDUARD REMUS DEDU

Poziția propusâ în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE | 22.04.2013


L Descrierea nostului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

Responsabilități sl atribuții:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractantii conform prevederilor contractului;


 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din puncl de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

 • •  întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă n cu proiectul;

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație ;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:


 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.


Am luat la cunoștință,

RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE

EDUARD REMUS DEDU

Currlculum vitae Europass Informații Personale Nume / Prenume

Adresa Telefon Fax E-mail Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Principatele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


DEDU Eduard Remus

Str. Smlrodava , BL 46, Ap.5 , Roman, Județ Neamț

Mobil: 0723693924

remusdedu2003®yahoo.com

Romana

16.05.1974

Masculin

luiie 2009 - pana in prezent

Consilier Juridic

 • • reprezintă Consiliul Local, Primăria si primarul Municipiului Bacau (prin delegare data) in fata instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise;

 • - răspunde in termen legal la sesizările, reclamatiile scrisori si petițiile cetățenilor adresate primarului; răspunde de calitatea si realitatea lucrărilor pe care le întocmește;

 • • la masuri si respecta prevederile Legii nr.544/2001 si Legii nr.52/2003;

 • -  intocmeste si avfzeaza din punct de vedere juridic contractele Încheiate in baza legii 350/2005 privind finanțările nerambursabtle;

 • -  Expert juridic Proiect ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 "Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele limitrofe, județul Bacău, România*’

 • •  Expert juridic Proiect „Modernizare Calea Moinești, municipiul Bacău", finanțat prin POR 2007 - 2013, Axa 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Administrație publica


Octombrie 200B - februarie 2009

Consilier juridic

 • - depune diligentele pentru justa soluționare a cauzelor.;

 • - exercita caile de atac ordinare si extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinfce si nelegale pronunțate de instanțele judecătorești in baza Împuternicirii primite in acest


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


sens;

-răspunde in termen legal la sesizările, reclamatele scrisori si petițiile cetățenilor adresate prefectului; răspunde de calitatea si realitatea lucrărilor pe care le intocmeste;

-verifica si semnează din punct de vedere juridic acte si documente, urmând a elabora rapoarte si prezenta informări prefectului cu privire la actele si documentele verificate , in cazul In care ii sunt solicitate;

-întocmește si avizeaza din punct de vedere juridic contracte; INSTiTUTIA PREFECTULUI - JUDEȚUL NEAMȚ


Administrație publica


000075

Ti
Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Principatele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Martie 2008 - ianuarie 2009

Consilier juridic

Vizarea legatftatatii contractelor comerciale, precum si a altor acte care implica răspunderea firmei

- întocmirea catelor necesare recuperări pe cale amiabila sau litigioasa a creanțelor firmei;

* întocmirea actelor prealabile promovării acțiunilor judecătorești

■ înregistrarea actelor societarii ia Registrul Comerțului; Formularea de obiectiuni la contractele întocmite de furnizorii societarii

SC. LKN CONSULTING NORD EST SRL , Roman, Județ Neamț

Consultanta accesare fonduri structurale europene


Octombrie 20D7 - martie 2008

Director Comercial

Organizează si conduce prin factorii de decizie, toate activitatile societarii, permitandu-i acesteia un grad mare de adaptabilitate si flexibilitate In vederea obținerii unei eficiente maxime

Stabilește obiectivele strategice si tactice pe termen scurt si mediu.

SC. LKN CONSULTING NORD EST SRL , Roman, Județ Neamț

Activități de consultanta pentru afaceri si management Consultanta accesare fonduri structurale europene

ianuarie 2005 - Octombrie 2007

Sef Cabinet Parlamentar Deputat

Consilierea pe probleme juridice cat si probleme personale sau de orice natura a tuturor persoanelor înscrise pe lista de audiente

Consilierea pentru accesare fondurilor cu finanțare de la bugetul de stat dar si cele finanțate de Uniunea Europeana, a persoanelor juridice înscrise pentru audiente la Cabinetul Parlamentar

Camera Deputatilor, Biroul Parlamentar Roman, Str. Ștefan Cel Mare, Bl M11, Județ Neamț


Iunie 2005- Martie 2008

Consilier Juridic

- Vizarea legali ta tatii contractelor comerciale, precum si a altor acte care implica răspunderea firmei

• înregistrarea actelor societății la Registrul Comerțului; Formularea de obiectiuni ta contractele întocmite de furnizorii societății

SC E85 IMPEX SRL, Roman, Str. Tirului, Nr. 3, Județ Neamț


Consiliere juridica


000076

..

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Educație și formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare

Aptitudini și competențe personale Limba materna Limbi străine cunoscute ______________Autoevaluare Nivel european

Engleza

Competențe și abilități sociale


Competențe și aptitudini organizatorice


Competențe și aptitudini tehnice


Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Permis de conducere


August 2003 - Mal 2005

Consilier Juridic

Vizarea legalitatatii contractelor comerciale, precum si a altor acte care Implica răspunderea firmei

întocmirea actelor necesare recuperării pe cale amiabila sau litigioasa a creanțelor firmei;

Întocmirea actelor prealabile promovării acțiunilor judecătorești (somații, concilieri, cereri de proteste)

SC PfPS SĂ, Roman, Str Bogdan Dragos, Nr. 119, Județ Neamț

Consiliere juridica


1995 - 1999

Diploma in Științe Juridice

Drept Penal, Drept Civil, Drept Penai Procesual, Drept de Procedura Civila, Drept Comercial, Drept Administrativ, Drept International Privat, Drept European

Universitatea „Titu Maiorescu” • Facultatea de Drept


Invatamant superior, Curs de zi


Romană

Comprehensiune

Vor

bit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

C1

C2

C1

C1

C2


capacitatea de a lucra in echipa; dorința de invata lucruri noi; comportament etic, spirit Inovator, adaptare rapida la schimbări; putere de concentrare

planificarea, organizarea, evaluarea și controlul activităților Instituțiilor manageriate; coordonarea și gestionarea personalului; administrarea resurselor umane, materiale și financiare

2006 - Program de Specializare - Manager Proiect • SC F.E.D. CONSULT SRL Piatra Neamț (cod COR 241919)

1999 * Atestat Limba engleză - avansați (SC PICON SA)

Microsoft Office (Word, Excel), Photoshop, Adobe Reader, ABBY FineReader, internet explorer

categoria BFISA POSTULUI
Nume si prenume:      GHEORGHE DAJ

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE


Data intocmirii:

22.04.2013


1. Descrierea nostului: asigura realizarea activităților de secretariat aferente proiectului.


2. Responsabilități si atribuții:


 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea si implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel încât documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor,

 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.


3. Relații:

Ierarhice:


• este subordonai Managerului de proiect; De colaborare:


• cu membrii echipei de proiect;
• arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:

 • •  Studii medii;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

o abilitat! organizatorice;


» abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE000079

U-
europass


Curriculum vitae Europass


Informații personale

Nume / Prenume

Adresățe) Telefbn(oane)

E-mail(url)


Daj Gh.Gheorghe

8, Energiei, 800273, Bacau, Romanla Fix:0234521558

Dorin.daj ©primariabacau.ro


Mobil: 0744139874


Națjonalltaleț-tăți)


Romana


Data nașterii


06.07.1952


Sex


Masculin


Experiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități șl responsabilități principale


Din Iulie 2006 pana In prezent

Referent superior

Evidenta sl plata către I.S.C. obiective de investiții, obținere avize ptobiectfve de investiții, gestionare de date si informații legate de stadiul promovării sl aprobării obiectivelor de investiții, întocmire proiecte de hotarari, constituirea sl rectificarea bugetului local, întocmire rapoarte statistice.


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Municipiul Bacau, str.Marasesti 6, Bacau, Romanla Serviciul Tehnic Investiții


Perioada


Funcția sau postul ocupat


Activii ăți și responsabilități principale


Numele șl adresa ngajalorulul


Educație și formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ /furnizorului de formare


Din Iulie 1972 pana in iulie 2006


Tehnician


Sef baza producție, sefșantier construcții de locuințe.


Șantierul deConstructll sl Reparații Bacau (ulterior s-a numit Grup Termloc SA.) Bacau


1967-1972 (5 ANI)

Diploma bacalaureat

Specializarea Instalații lehnlco-sanltare si In construcții


Liceul Industrial de Construcții Bacau


Aptitudini șl competențe personale

Limba(i) matemă(e)


Romana


Limba(l) strâină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (*)


înțelegere

Ascultare


Citire


__Vorbire

Participare la conversație


Discurs oral


Scriere


ExprimarpȘctfe&r.p;

j r’*                   *


Pagina / - Curriculum vitae al I Pentru mal multe informații despre Europass accesați pagina: http://europass.cedelbp.euiupa.eu Num»Prenume | ©Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010Engleza

Competențe și aptitudini tehnice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competențe și aptitudini


A2

Utilizator etementar(A2)

A2

lltfflzator etementar(A2)

A2

Utilizator elamentar(A2)

A2

Utilizator elamentarț A2)

A2

Utilzatw

elementari A2)

OH

Mul Cedrului European Comun de Referință Pentru Umbl Străine


Cunoștințe tehnice profil construcții

Cunoștințe de operare Microsoft Office(Word Excel, Outlook Express)


Capacitate de a lucra in echipa, capacitate de analiza si sinteza, competenta In gestionarea resurselor alocate, creativitate si spirit de InițiativaPagina /-Cuoiculumvllae al i Pentru n«l multe informați despre Europa» accesați pagina: http.//europa$3.cedefop.europa.eu Nume Prenume | O Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010


ROMÂNIAAdministrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău

Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33/,.

k

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887           Data eliberării 05.04 .'2013.
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013’

Denumire / Nune si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala *) : 4278337

Domiciliul fisaal t

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. 8, Cod Postai 60C017

*) in cazul persoanelor fizice se va inscrie CNF precum si C1F

A. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 :                                x

0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

Obligații de plata accesorii

0

3

TOTAL (3-1+2)

0

*) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT:

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit :

0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

rOTAL (3-1+2)

0


C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si sumele menționate la sectiuna B

lei! 0

b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

- lei -


32320011


4278337        MUNICIPIUL BACAU


05.

30034 000082

X

n


tuROMAMIA


Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013
D. ALTE MENȚIUNI
I. OBLIGAȚII DE PLATA

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

obligația de plata

rotai, din care

principala

accesorii

0

1

2-3 + 4

3

4

1

Salarii

0

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

2AS angajat

3

0

0

4

Accidente munca

0

0

0

5

Șomaj angajator

0

0

0

6

Șomaj angajat

0

0

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

0

9

concedii si indemnizații

0

0

0

10

0

0

0

TOTAL

0

0

0

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT 3)

Nr.crt

Denumirea actului nr. si data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI
IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE

4278337


Sef serviciu Evidenta plătitor

MANEA MIRELAMUNICIPIUL BACAU


20034U00D83


ROMANIAAdministrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013
Conducătorul unitatii fiscale
z”-. 'i i , Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS

Semnătură si stampila unitatii ....
Administrația finanțelor publice .................................

prin ............................ certifica faptul ca
prezentul inscris este conform cu originalul. ♦)

(numele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publice)

Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiBcala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.


4278337


MUNICIPIUL BACAU


20034


/ ■

*\

05,04.2013 1211,2,103 000084^§p

Pag 3 /


•J r <'■Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Județul Bacau, Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul de Identificare fiscala:         05-04-2013 08:38

4278337

Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 5                                Telefon: 0234.57.09.10               SIMION Cocina


Roi: 1257873 Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU - Rol vechi: 89484, CUI/CF: 4278337

Suburbia: 7         Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. Bacau

Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Xoaale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr, 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul In str. MARASESTI, nr. 6, bl......sc....

., ap....., sector -, loc. BACAU, legftlmat(a) prin 8.l./C.I./C.I.P./Pasaport seria.... nr................ cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............si a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de intai a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-b eliberat pentru **: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de tlchldare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, Iar documentul care se comunica, In copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate sl nu conferă aceasta calitate.

Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC 1384280, din data 05.04.2013

Prezentul certificat fiscal este valabil pe toata perioada lunii in care sefemlle.


*) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent al auloritaUl administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a imputemldiuluJ acestuia, conform delegări date de către contribuabil

") Pentru InstrainBrea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa alba achitate toate obligațiile bugetare scadente pana la a de Intai a funii următoare încheierii actului de înstrăinare.


—) Certificatul de atestare fiscala se poale elibera sl In format etectrantc.

••") Certificatul de atestare fiscala se emite In termen de cel mufl doua zile lucratoare de la date solicitării sl poale fi utilizat de contribuabil pe toate perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentei de contribuabil, In original sau In copie legalizata, oricărui solicitant.

000085
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. Z
LAHOTARAREANR.^ DIN 15.07.2013CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICJ


r/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare " ilitare termica blocuri de locuințe: oc56 C2, strada Gării nr.56, bloc 60 C4, strada Gării, nr.60, bloc 98, strada Marasesti,


nr.98, bloc 102, strada Marasesti, nr. 102, bloc 171 E3, strada Marasesti nr. 171, bloc 185 E6, strada Marasesti nr. 185, bloc 3, strada Radu Negru nr.3, Municipiul Bacau, Județul Bacau”


Nr. crt

Denumirea capitolelor fl subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL EUGIBIL

TOTAL- tel

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6^4+5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare fl asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,680.00

0.00

0.00

0.00

8,680.00

Proiectul 1 (Gard 56)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Gard 60)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Marasesti 98)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Marasesti 102)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Marasesti 171)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 6 (Marasesti 185)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare si Inginerie

47,988.00

0.00

0.00

0.00

47,988.00

Proiectul 1 (Gard 56)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 2 (Gard 60)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 3 (Marasesti 98)

8,184.00

0.00

0.00

0.00

8,184.00

Proiectul 4 (Marasesti 102)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 5 (Marasesti 171)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectat 6 (Marasesti 185)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistentă tehnică

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

Proiectul 1 (Gard 56)

0.00

18,260.00

4,382.40

22,642.40

22,642.40

Proiectul 2 (Gard 60)

0.00

25,330.00

6,079.20

31,409.20

31,409.20


Proiectul 3 (Marasestl 98)

0.00

20.440.00

4,905.60

25,345.60

25,345.60

Proiectul 4 (Marasestl 102)

0.00

15,590.00

3,741.60

19,331.60

19,331.60

Proiectul 5 (Marasestl 171)

0.00

13,020.00

3,124.80

16,144.80

16,144.80

Proiectul 6 (Marasestl 185)

0.00

13,340.00

3,201.60

16,541.60

16,541.60

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

0.00

14,080.00

3,379.20

17,459.20

17,459.20

TOTAL CAPITOL 1

56,668.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

205,542.40

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții ti instalații

1,407,971.49

4,761,769.91

1,142,824.78

5,904,594.69

7,312,566.18

2.1.1

Proiectul 1 (Gării 56)

192,472.96

727,783.69

174,668.09

902,451.78

1,094,924.74

2.1.2

Proiectul 2 (Gării 60)

348,408.71

976,725.94

234,414.23

1,211,140.17

1,559,548.88

2.1.3

Proiectul 3 (Marasestl 98)

242,775.98

811,742.77

194,818.26

1,006,561.03

1,249,337.01

2.1.4

Proiectul 4 (Marasestl 102)

212,935.79

554,851.20

133,164.29

688,015.49

900,951.28

2.1.5

Proiectul 5 (Marasestl 171)

145,140.35

534,098.34

128,183.60

662,281.94

807,422.29

2.1.6

Proiectul 6 (Marasestl 185)

123,307.61

567,804.82

136,273.16

704,077.98

827,385.59

2.1.7

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

142,930.09

588,763.15

141,303.16

730,066.31

872,996.40

TOTAL CAPITOL 2

1,407,971.49

4,761,769.91

1,142,824.78

5,904,594.69

7,312,566.18

3

Cap.3 * Chettuieti privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

180,120.00

43,228.80

223,348.80

223,348.80

3.1.1

Construcții fi Instalații aferente organizării de șantier

0.00

150,100.00

36,024.00

186,124.00

186,124.00

Proiectul 1 (Gării 56)

0.00

22,830.00

5,479.20

28,309.20

28,309.20

Proiectul 2 (Gării 60)

0.00

31,670.00

7,600.80

39,270.80

39,270.80

Proiectul 3 (Marasestl 98)

0.00

25,550.00

6,132.00

31,682.00

31,682.00

Proiectul 4 (Marasestl 102)

0.00

19,490.00

4,677.60

24,167.60

24,167.60

Proiectul 5 (Marasestl 171)

0.00

16,280.00

3,907.20

20,187.20

20,187.20

Proiectul 6 (Marasestl 185)

0.00

16,680.00

4,003.20

20,683.20

20,683.20

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

0.00

17,600.00

4,224.00

21,824.00

21,824.00

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

30,020.00

7,204.80

37,224.80

37,224.80

Proiectul 1 (Gării 56)

0.00

4,566.00

1,095.84

5,661.84

5,661.84

Proiectul 2 (Gării 60)

0.00

6,334.00

1,520.16

7,854.16

7,854.16

Proiectul 3 (Marasestl 98)

0.00

5,110.00

1,226.40

6,336.40

6,336.40

Proiectul 4 (Marasestl 102)

0.00

3,898.00

935.52

4,833.52

4,833.52

<3


Proiectul 5 (Marasesti 171)

0.00

3,256.00

781.44

4,037.44

4,037.44

Proiectul 6 (Marasesti 185)

0.00

3,336.00

800.64

4,136.64

4,136.64

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

0.00

3,520.00

844.80

4,364.80

4,364.80

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

180,120.00

43,228.80

223,348.80

223,348.80

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4,1

Informare și publicitate

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

Proiectul 1 (Gorll 56)

0.00

18,260.00

4,382.40

22,642.40

22,642.40

Proiectul 2 (Gării 60)

0.00

25,330.00

6,079.20

31,409.20

31,409.20

Proiectul 3 (Marasesti 98)

0.00

20,440.00

4,905.60

25,345.60

25,345.60

Proiectul 4 (Marasesti 102)

0.00

15,590.00

3,741.60

19,331.60

19,331.60

Proiectul 5 (Marasesti 171)

0.00

13,020.00

3,124.80

16,144.80

16,144.80

Proiectul 6 (Marasesti 185)

0.00

13,340.00

3,201.60

16,541.60

16,541.60

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

0.00

14,080.00

3,379.20

17,459.20

17,459.20

TOTAL CAPITOL 4

0.00

120,060.00

28,814.40

148,874.40

148,874.40

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neellgiblie

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

765,055.20

0.00

0.00

0.00

765,055.20

Proiectul 1 (Gării 56)

116,386.40

0.00

0.00

0.00

116,386.40

Proiectul 2 (Gării 60)

161,076.00

0.00

0.00

0.00

161,076.00

Proiectul 3 (Marasesti 98)

130,212.40

0.00

0.00

0.00

130,212.40

Proiectul 4 (Marasesti 102)

99,497.60

0.00

0.00

0.00

99,497.60

Proiectul 5 (Marasesti 171)

83,055.20

0.00

0.00

0.00

83,055.20

Proiectul 6 (Marasesti 185)

85,088.80

0.00

0.00

0.00

85,088.80

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

89,738.80

0.00

0.00

0.00

89,738.80

5,2

Audlt financiar

111,686.80

0.00

0.00

0.00

111,686.80

Proiectul 1 (Gării 56)

16,988,00

0.00

0.00

0.00

16,988.00

Proiectul 2 (Gării 60)

23,560.00

0.00

0.00

0.00

23,560.00

Proiectul 3 (Marasesti 98)

19,009.20

0.00

0.00

0.00

19,009.20

Proiectul 4 (Marasesti 102)

14,508.00

0.00

0.00

0.00

14,508.00

Proiectul 5 (Marasesti 171)

12,114.80

0.00

0.00

0.00

12,114.80

Proiectul 6 (Marasesti 185)

12,412.40

0.00

0.00

0.00

12,412.40

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

13,094.40

0.00

0.00

0.00

13,094.40


5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

132,481.82

132,481.82

Proiectul 1 (Gării 56)

37,501.09

0.00

0.00

0.00

37,501.09

Proiectul 2 (Gării 60)

11,059.30

0.00

0.00

0.00

11,059.30

Proiectul 3 (Marasestl 98)

18,057.08

0.00

0.00

0.00

18,057.08

Proiectul 4 (Marasestl 102)

65,864.35

0.00

0.00

0.00

65,864.35

Proiectul 5 (Marasestl 171)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 6 (Marasestl 185)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 7 (Radu Nesru 3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1,009,223.82

0.00

0.00

0.00

1,009,223.82

! TOTAL GENERAL


Centralizator surse de finanțare

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE «lei cu

TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

8,899,555*61

a.

Valoarea neeliglbllă, Inclusiv TVA aferent

2,473,863.31

Proiectul 1 (Gării 56)

372,152.45

Proiectul 2 (Gări) 60)

552,908.01

Proiectul 3 (Marasestl 98)

419,478.66

Proiectul 4 (Marasestl 102)

401,609.74

Proiectul 5 (Marasestl 171)

247,254.35

Proiectul 6 (Marasestl 185)

227,752.81

Proiectul 7 (Radu Nesru 3)

252,707.29

b.

Valoarea eligibilă

6,425,692.30

Proiectul 1 (Gării 56)

981,707.62

Proiectul 2 (Gării 60)

1,321,083.53

Proiectul 3 (Marasestl 98)

1,095,270.63

Proiectul 4 (Marasestl 102)

755,679.81

Proiectul 5 (Marasestl 171)

718,796.18

Proiectul 6 (Marasestl 185)

76t, 981.02

Proiectul 7 (Radu Nesru 3)

791,173.51

II

Contribuția proprie a solicitantului (DAT), din care:

5,044,140.23

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

2,570,276.92


Proiectul 1 (Gării 56)

392,683.05

Proiectul 2 (Gării 60)

528,433.41

Proiectul 3 (Marasesti 98)

438,108.25

Proiectul 4 (Marasesti 102)

302,271.92

Proiectul 5 (Marasesti 171)

287,518.47

Proiectul 6 (Marasesti 185)

304,792.41

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

316,469.40

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeliglbile, inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

2,473,863.31

Proiectul 1 (Gării 56)

372,152.45

Proiectul 2 (Gării 60)

552,908.01

Proiectul 3 (Marasesti 98)

419,478.66

Proiectul 4 (Marasesti 102)

401,609.74

Proiectul 5 (Marasesti 171)

247,254.35

Proiectul 6 (Marasesti 185)

227,752.81

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

252,707.29

HI

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (60%)

3,855,415.38

Proiectul 1 (Gării 56)

589,024.57

Proiectul 2 (Gării 60)

792,650.12

Proiectul 3 (Marasesti 98)

657,162.38

Proiectul 4 (Marasesti 102)

453,407.89

Proiectul 5 (Marasesti 171)

431,277.71

Proiectul 6 (Marasesti 185)

457,188.61

Proiectul 7 (Radu Negru 3)

474,704.11


CONSULTANT


SCCONSIS PROIECT SRL1

Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează ftmcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă Ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

------------------ ----------------- ■'.j1 «Jț

2

Daca solicitantul de finanțare se gaseste In sltuatfa menționata, acest punct va 11 eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea unuia sau mal multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare și/sau naționale din cauza nerespectării obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fl finanțate prin POR, cu condiția achitării acestui debit precum și a penalităților aferente și să facă dovada achitării acestora, precum și a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către Instanța judecătorească. in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR în următoarele situații:

recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management șl il achită integral, atașand dovezi în acest sens;

/ ia la cunoștința debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și își exprimă acordțjLgu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca supele canif'X urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului.                                     'A-

3

Pat. I si II Be completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor inscrise la secțiunile A si B.