Hotărârea nr. 236/2013

Hotărârea nr.236 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada  Garii, nr.54, bloc 58 C1, strada Garii, nr.58, bloc15, strada Mioritei, nr. 15, bloc 26, strada Mioritei nr. 26, bloc 38, strada Mioritei nr. 38, bloc 40, strada Mioritei  nr.40, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5156/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5157/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5158/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 160/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 161/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 116/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Energiei nr.21, sc. A,B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 117/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării nr.54, bloc C3,Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 118/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice. faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Gării nr.58, bloc CI,Bacau “;

-Hotararea Consiliului Local nr. 135/18.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței nr.l5, sc. A,B,C,D Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 119/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței nr.26, sc. A,B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 120/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței nr.38, sc. A, Bacau;

-Hotararea Consiliului Local nr. 121/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Mioriței nr.40, sc. A, Bacau;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada Gării, nr.54, bloc 58 CI, strada Gării, nr.58, bloc 15, strada Mioriței, nr. 15, bloc 26, strada Mioriței nr. 26, bloc 38, strada Mioriței nr. 38, bloc 40, strada Mioriței nr.40, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor /proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 2.101.825,45 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - 6.006.251,03 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             -8.108.076,48 lei

din care:

• CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI

-4.504.325,86 lei


• ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA -3.603.750,62 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiul) * "

PREȘEDINTE

COSTELNR. 236

DIN 15.07.2013

G.C., C.B./R.TJEx.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTĂRÂREA NR. ^36 DIN 15.07.2013

Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară l „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție 1.2-Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe"


FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICICuprins

0.   INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 • 1.   INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1.      Solicitantul........

  • 1.2.     Reprezentantul legai al Solicitantului

  • 1.3.      Persoana de contact.........................

  • 1.4.     Persoana responsabilă cu operațiunile financiare..................

  • 1.5.     Banca/Trezoreria......

  • 1.6.     Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor

financiare internaționale (IFI)...........

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE..............


  • 2.1.     Resursele materiale implicate în realizarea proiectului............... .....4

  • 2.2.     Managementul cererii do finanțare...................... .....4

  • 2.3.     Proiectele din cadrul cererii de finanțare

 • 3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1.      Localizarea proiectelor................. .....7

  • 3.2.     Descrierea proiectelor..................

  • 3.3.      Calendarul activităților cererii de finanțare......................

  • 3.4.     Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

  • 3.5.      Indicatori.............

  • 3.6.      Sustenabilitatea investițiilor.....

  • 3.7.     Informare și publicitate

  • 3.8.    ACHIZIȚIILE PUBLICE

 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1.    Bugetul CERERII DE FINANȚARE

  • 4.2.    SURSE DE FINANȚARE.

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE


  Pagina 1 din 44  ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

  Organismul intermediar neutru POR - Agenția neutru Dezvoltare Regionali

  Nr.

  înregistrați! de:

  CodSMIS:

  Semnătura

  Data

  TITLUL:

  Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 CI, strada Gării, nr.54, bloc 58 C3, strada Gării, nr.58, bloc!5, strada Mioriței, nr. 15, bloc 26, strada Mioriței nr. 26, bloc 38, strada Mioriței nr. 38, bloc 40, strada Mioriței nr.40, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR)

L INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

 • 1.1. Solicitantul

  Denumirea solicitantului

  Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

  Codul de înregistrare fiscali

  4278337

  Codul unic de înregistrare

  Adresa sediului solicitantului

  Strada Mărâsesti, nr.6, Bacâu

  Email

  contactpriniariefâprimariabacau.ro

  Tipul solicitantului

  C3 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

  O unitate administrativ-teritorială (autoritatea administrației publice locale) sector al municipiului București

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Romeo Siavarache

Funcția

Primar

Numărul de telefon

0234581849

Numărul de fu

0234-588757

Email

U 1               1 ■ • ,r..

1.3. Persoana de contact

Numele

Romica Chlndrus

Funcția

Sef Serviciu Investiții

Numărul de telefon

0234-547165

Numărul de fax

0234-588757

Email

romicachindnisrHlDrimarinbacnn.ro

1.4. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Elena Ghius

Funcția

Referent al Biroului de Evidenta si cheltuieli bugetare

Numărul de telefon

0234-547165

Numărul de fax

0234-588757

Email

ghius.lia@yahoo.com

13. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

Trezoreria Municipiului Bacan

Adresa băncii

Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

Codul IBAN

R058TREZ06124700256xxxxx

 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (1FI)

  • 1.6.1 Ați mai solicitat spryin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie in întregime, fie parțial, respectjv.jpcntriw parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezetltfci C&eri finanțare?                                                            A’ % . r£\

□ Da                                   Ș $

.....   ..... wgx

■ ■

O Nu

■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul șl numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

Sursa de finanțare

Stadiul fa data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate


 • 1.6.2 Vreunui din proiectele (integral sau parțial, respectiv activitâți/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea HI?

□ Da

El Nu

• Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE


Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică u blocurilor de locuințe1’.

Ratele de co-fînanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni]:

 • □ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

El 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

 • □ 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru 500 Euro.


 • 2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect.


Desfasurarea activitatii fînanciar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.


Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulterioare ale Autoritarii de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fee parte:

 • •  Manager proiect - Romica Chindrus

 • •  Responsabil achiziții publice - Emil Macarie

 • •  Responsabil tehnic - Camelia Iordan


 • •  Responsabil financiar - Elena Ghius

 • •  Responsabil juridic - Ancuta Daniela Gavrilescu

 • •  Responsabil secretariat, publicitate si informare - Vasile Jambu

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si îndrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;


 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora,*

 • •  furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres, legislației in vigoare;


 • •  pune Ia dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres.

 • • asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar:

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfosurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;


 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primanrlui Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membru echipei și Consultanți;

• asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat, publicitate si informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;


 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor,

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ocbi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit.

2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare


Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale; • 1. Bloc 21 - strada Energiei, nr. 21, St A,B, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 54 C3 - strada Gării, nr. 54, sc A, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc58 CI -strada Gării, nr. 58, sc A, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc 15 - strada Mioriței, nr. 15, scA, B, C,D, Municipiul Bacau;

 • 5. Bloc26-stradaMiorița,nr.26, scA,B, MunicipiulBacau;

 • 6. Bloc38-stradaMiorițeinr.38, scA,MunicipiulBacau;

 • 7. Bloc 40-strada Mioriței nr. 40, sc. A, MunicipiulBacau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE


  • 3.1. Localizarea proiectelor

Statul:               ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare: Nord - est

Județul:

Bacau

Municipiul Bacau


Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de intervenție (după caz)

 • 3.2. Descrierea proiectelor

  • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare


Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

S Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

/ îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

S Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor

J Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri


Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatuluî.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata incalzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

Crearea/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru incalzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor, Creșterea calitatii vieții;

Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.


Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

 • 3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G, nr. 18 / 2009. actualizata 2012. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează:


Lucrări de bază:

 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 21. strada Energiei nr.21

Blocul situat în Strada Energiei nr. 21 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1971.

Acesta se compune din doua tronsoane - „scara A” si scara ,3”

Blocul cuprinde in total 30 de apartamente, dintre care 29 cu destinația de locuința, si uu apartament cu aita destinație (cabinet medical), cu o cota indiviza de 3.33%. Exista acordul a 27 de proprietari, reprezentând 89.65% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzlte de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 40% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 14 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

1.Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm. proțejaț cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticli

5;

3,r<

•50014

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:


" înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm tow-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  B ariera de vapori di n membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie,

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânăițat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașeratâ.                                                                    ___

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spatii^îp^liî^de

'        "                 nn4.'u>«»ț regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor; unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;


 • -    antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va fiice de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.


Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturatc.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă Ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare Și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

® se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


• reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 21 din strada Energiei nr. 21, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 97,16kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire este de 69,40%.

Bloc 54 C3, strada Gării ttr.54

Blocul situat în Strada Gării nr. 54 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+9E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1964.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde in total 69 de apartamente cu destinația de locuința, neexistand apartamente cu alta destinație. Pentru lucrarilr de reabilitare si-au dat acordul 53 de proprietari, reprezentând 76.81% din total.

Nu exista termoîzolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 1% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 13 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 1. Izolarea termica a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren exirudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu

accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolant©.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pen bicamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

r.)


pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

1. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatîei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafuiui la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 6. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașeratâ.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fnră să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. & vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior» texturate.


7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tămplărie P. V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în tocul elementelor demolate/dezafectate se vor monta ahe elemente noi. în cu peria de sârmă, se aplică molare cu mortar.

conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;                  ''"ox?

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială; ș^pen^.In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 54 C3 din strada Gării nr. 54, consumul specific estimat de energie pentru incalzire este de 64,49kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire este de 73,06%.

Bloc 58 Cl, strada Gării nr.58

Blocul situat in strada Gării nr.58 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău în anul 1969. Proiect tip clădiri de locuit S+P+9E.

Acesta se compune din un Bingur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde in total 69 de apartamente, 68 de apartamente cu destinația de locuința, si un apartament in proprietatea unei persoane juridice (Federația Comunităților Evreiești din Romania), cu o cota indiviza de 1.67%. Pentru lucrările de reabilitare si-au dat acordul 50 de proprietari, reprezentând 72.46% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie din construcția blocului la nivelul planseului de la ultimul etaj, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 1% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 33 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

l.Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profîle de PVC și geamuri termoîzolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului Jn-jurul

-----------------------_—Z.O---__X \

ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Terino-hidroizolarea terasei necircuiabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • 2. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.


 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un stiat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală;

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea temiosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.


4.1zolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5.Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor, unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;                                   /'♦

Ghidul Solicitantului

Formular A • Cerere de finanțare

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 58 CI din strada Gării nr. 58, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 64,49kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 73,44%.

Bloc 15, strada Mioriței nr.15

Blocul situat in strada Mioriței nr.15 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău în anul 1978. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4E etaje.

Blocul se compune din patra tronsoane, scara „A”, scara ,3”» scara „C”, si scara „O”.

Blocul cuprinde 70 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 47 de proprietari, reprezentând 67.14% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.


In bloc sunt instalate 44 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

1 Jzolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.


 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performanta energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.


”J\

__ OKIMÂRI/V’â'1


 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:


 • 3.  Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

« Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hîdroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor, unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrurilor- de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontat afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare-solM de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.          *            s


•‘țtstcpiUr •

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tindui/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior» texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

  o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

  o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

  o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.


In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 15 din strada Mioriței nr. 15, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 95,25kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 60,55%.

Bloc 26, strada Mioriței nr.26

Blocul situat în Strada Mioriței nr. 26 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1975.

Acesta se compune din doua tronsoane - „scara A” si scara „B”.

Blocul cuprinde 40 de apartamente, dintre care 29 cu destinația de locuința, si un apartament aflat in proprietatea unei persoane juridice (cabinet avocat), cu o cota indiviza de 2.41%. Pentru lucrările de reabilitare si-au dat acordul 31 de proprietari, reprezentând 79.49% din totat


Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de peste sol, a planseuiui de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

In bloc sunt instalate 16 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip loca! cu corpuri statice.

l.Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tamplarie performantă energetic: profite de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar,

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

» Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:                 .....

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila             / -

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile

—               - xgnqnaî.t.llhl*

r** « -H.

u.

Pagina 21 din 44Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

 • •  Termoizolarea cu poiistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului ia parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4.Lzolarea termică a planscului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cin caserata.


Izolarea termica a plauseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale pianseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizobmt realizat din poiistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

5.Lucrari de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;


cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciui/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

7, Lucrări de reparații Ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere $i/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.


Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru tennosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații Ja fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele ia interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 26 din strada Mioriței nr. 26, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 97,78kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energic pentru încălzire este de 59,73%.

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38


Blocul situat în Strada Mioriței nr. 38 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1977.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 42 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 30 de proprietari, reprezentând 71.43% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate ia nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termotzolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizoiant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat că prin grija locatarilor porțiuni mici cam 5% din suprafața fațadelor a fost termoizolată cu polistiren expandat de lOcm grosime. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neângrijit.


Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

• Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4.1zolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm casernta.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj L Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (Ia intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


5lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

~ antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

- alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale, trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate


6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună Ia suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucruri de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

  Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:


desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere; reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;


desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad a degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru tr

numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri în placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica


o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuieliie si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica Ia blocul 38 din strada Mioriței nr, 38, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 75,36 kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 66 %.

Bloc 40, stradaMiorifei nr.40

Blocul situat în Strada Mioriței nr. 40 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1977.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 42 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cn alta destinație. Exista acordul a 30 de proprietari, reprezentând 69.05% din totaL


Nu există termoîzolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfangului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neâncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat că prin grija locatarilor, doar un apartament, din suprafața fațadelor a fost termoizolată cu polistiren expandat de lOcm grosime. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neângrijit.

în bloc sunt instalate 42 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice


1 .Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cu tencuială subțire de 3... 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

'ji.-mpBp;-

Pagina 26 din 44                                                ■ ?. .          (

300031

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistîren expandat ignifugat de 3 an.

Se vor barda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termosistemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistîren expandat ignifugat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).


2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamernlă cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacnmerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă.Tâmplăria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

o. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:


0. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hîdroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolaren cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție tennoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.


 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului

100 cm, după aplicarea termosistemuiui de terasă.

• Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

o. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm casernta.

Izolarea termica a planșeului de peste windfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea tor inferioară, fixarea sub planșeu 0a intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

O

0. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor șî echipamentelor demontate ta începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate.


6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • *  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem,

  g.....

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapeților care sunt intr-un grad avansat de degradare și reprezintă un real pericol atât pentru proprietari cât și pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie PVC și geam termopan;

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică

o pentru protecția armaturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile și finisajele la interior și exterior la golurile din fațadă unde se demontează tâmplăria veche și se montează noua tâmplărie, acestea fiind zone de intervenție atât la exteriorul cât si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 40 din strada Mioriței nr. 40, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 75,79kWh/mp/au. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 65,30%.

 • 3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajat» acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, la PIB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

 • 3.3. Calendarul activităților cererii de finanțare

  Kr» Crt

  (SubjActtvHatea

  Responsabil

  Anul 2011

  ftm

  fa!

  nnț

  "E..

  oct

  noi

  dec

  I

  ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂM! CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  Activ.

  1

  Semnare contract servicii de proiectare

  Serviciul Achiziții

  Actfr.

  2

  Urmărire derulare contract de etnicii pentru elaboram: Expertiza tehnica. Audil energetic, DAU, Proiect Tehnic, Certificai de performanta nckttive final

  Serviciul Tehnic investiții

  Activ.

  3.

  Emiterea Autorizației de construire

  Birou Autorizații in Construcții si urbanist»

  Activ.

  4

  Aprobare tiuficatari iaza DAU si Pth inHCL

  Aparatul permanent de analiza si elaborare a documentelor CansHiuhd Local

  Activ.

  5.

  Elaborare cerere de finanțare

  Consultant SC CONSIS PROIECT București

  Activ.

  &

  Depunere cerere de finanțare

  Serviciu! Tehnic Investiții

  Nr. Crt

  Anali

  (Su lActfvftatea

  Responsabil

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

  1

  i

  i

  Activ.

  7

  Achiziție contracte servicii si hierari

  Responsabil achlridi -Emil Mncarie

  .... ...

! O

O

O

„ .____________ CD

Ghidul Solicitantului        4T3


Formular standard B • Cerere de finanțare proiectAnul 2012

tui

feb

mar

maf

Iun

iul

J5SS.

lep

oct

noi

dec

iun

feb

mar

apr

r


Ana) 2

fi

7

8

9

10

/c

>•

£ £2—

'*w


7.1

Achiziție contract de execuție lucrări

13

Achiziție contract de servirii supraveghere a execuției prin rfirigiiili de șantier

73

Achiziție servicii Informare ri publicitate

7.4

Achiziții contract de servicii nufit financiar

Activ.

8.

Unmrire derulare contrarie

8.1

Execuție lucrări de nabfKtare tenul ■ blocurilor de locuințe

Responsabil tehnic -Camelia Iordan

8.1.1

Bloc 21, strada Energiei nr. 21

8.11

Bloc 54CI, strada Gatiî nr. 54

813

Bloc 58 C3, strada Goni nr. 58

81.4

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15

813

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26

8.1.6

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38

8.1.7

Bloc 40, strada Mioriță nr. 40

81

Servirii de enpmeghere execuție prin âtrigtnti de șantier

Responsabil tehnic -Camelia Iordan

83

Servicii de codit financiar extern

Responsabil financiar - Elena Ghhra

84

Servicii de informare d pubUdtate

Responsabil secretariat, puhllcttaie d informare- V orile Jmnbu

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect8.4.1

Comunicat de prexa după semnarea contractului de finanțare

E

&X2

Conferința de presa după semnarea contactului de lucrări

8.43

Amplasare panou pentru publicitate exterioara Ia începutul lucrurilor

8.4.4

Amplasare panou pentru publicitate exterioara la laminarea lucrurilor ( placa comemorativa)

8.4.5

Comunicai de presa la sfârâitul lucrărilor

8.4.6

Conferința de presa la sferritul berarilor

Activ.

9

Certificai de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

Responsabil teluric -Camelia lonfan

Activ.

10

Recepția lucrarOar

Responsabil tehnic -Camelia Iordan

Activ.

11 _

Managementul Intern al proiecfalnJ

Echipa de implementare proiect

j


r


agin-. 3? din 4^

Formular Standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.4. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activități care se vor derula in faza de implementare a proiectului


o. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului Perioada de derulare a activitatii este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1- luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin diri ginți de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an I, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 _ Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .


 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

2. Managementul intern al proectului ~ activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3.Activități de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fotă de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dirigentie de șantier conform reglementarilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.


4. Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni deraiata ii luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa lucrări ia exteriorul blocurilor de locuințe.

 • 5. Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului

 • 6.   Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfășura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.


 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.

'>* t’in 44Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


3.5. Indicatori


INDICATORI

Valoare la începutul perioadă de implementare

Valoare Jn sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. De apartamente reabilitate pentru creșterea eficiență energetice Bloc 21, strada Energiei nr. 21

0

30

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54

0

69

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58

0

69

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15

0

70

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26

0

40

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38

0

42

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40

0

42

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 21, strada Energiei nr. 21

0

1463.20

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54

0

3148,61

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58

0

3148.61

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15

0

3872,62

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26

0

1644,40

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38

0

2269.04

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40

0

2269,04

Rezultate induse (indirecte) (Impact pe termen mediwlung)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/h/mp)

Bloc 21, strada Energiei nr. 21

317,49

97.16

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54

239.34

64.49

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58

242,78

64.49

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15

241,46

95.25

Bloc 26. strada Mioriță nr. 26

242,83

97.78

Bloc 38, strada Mioriță nr. 38

221,64

75.36

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40

218,39

75.79


Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire(%)

Bloc 21, strada Energiei nr. 21

69.40

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54

73.06

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58

73.44

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15

60.55

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26

59.73

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38

66.00

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40

65.30Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.6. Sustenabilitatea investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite în perioada de garanție. Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

 • 3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitățile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitățile pe care UAT Municipiul Bacau le va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată/Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), faraTVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

i .          .                                                      .            .

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la finalul proiectului (lucrurilor)

0

Publicitate onlinc

Pe sitc-ul Primăriei Municipiului Bacau. periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,500

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

62,360

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,500

Publlcilatc exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrurilor )

Cate un panou la fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrărilor

21,00^^^

: Publicitate exterioara-panouri pentru afișare exterioara permanenta (Ia finalizarea lucrărilor ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

•u

I

’ Total

109,360

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.8. ACHIZIȚIILE PUBLICE


  Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

  Nr. Crt

  “ f’î: ■71’           ^!iî* jfe i-

  ,                                                                                                         F ' . . ■ 1

  -.1          . .                                        ‘                : I

  Obiectul cdniraciului

  i                        .

  Vâloarea estimată a contractului (Lei fata TVA)

  Data estimativ^ începerii procedurii j (exi sem. / fyiiii

  . 1) 1 .. .

  Data estimativă a finalizării procedurii (ex:sem.I/ ațiul 1)

  Procedura propusă

  '■     J. ■ "

  ! j

  ii - '         ’

  .1 ' 1 .

  1

  Contract de execuție lucrări

  5,632,211.36

  Sem. 1/ An 1

  Sem. 1/ An 1

  Cerere de oferte

  2

  Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginli de șantier

  109,360.00

  Sem. 1/ An 1

  Sem. 1/ An I

  Cerere de oferte

  3

  Servicii de informare si publicitate

  109,360.00

  Sem. 1/ An 1

  Sem. 1/ An 1

  Cerere de oferte

  4

  Servicii de audit financiar extern

  82,010.00

  Sem. V An I

  Sem. 1/An 1

  Cerere de oferte


Achiziții publice demarate/ efectuate pflnă la depunerea cererii de finanțare

Nr. Crt.

Obiecțul contractului

Valoarea contractului lei (Lei faraTVA)

Dtțta începerii prpțedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audlt energetic, DAL1, Pth

36,700.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚII


 • ■  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03.2011_________________

 • ■  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 21, strada Energiei nr. 21   10/12/2012____________________

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54   10/12/2012___________________

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58   10/12/2012___________________

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15   10/12/2012____________________

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26   10/12/2012____________________

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38   01/05/2012____________________

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40   01/05/2012____________________

" Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 21, strada Energiei nr. 21   10/12/2012____________________

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54   10/12/2012___________________

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58   10/12/2012____________________

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15   10/12/2012____________________

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

 • 3.8. ACHIZIȚIILE PUBLICE


  Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

  Nr. Cri.

  1   "7                 . *7^ 1

  . ■

  Obltctul cdntraciulții

  ..                                     ' v

  = T ■■

  ‘ ..

  Valoarea estimată a contractului (Lei far a TVA) .

  Data estimativa a începerii procedurii (ex: sem. / anul . 1).

  Data estimativa a finalizării procedurii (extern. 11 fuu4 i)

  Procedura propusă

  1

  Contract de execuție lucrări

  5,632,21136

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An I

  Cerere de oferte

  2

  Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier

  109360.00

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An I

  Cerere de oferte

  3

  j

  Servicii de informare sl publicitate

  109360.00

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An 1

  Cerere de oferte

  4

  Servicii de audit financiar extern

  82,010.00

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An I

  Cerere de oferte


Achiziții publice demarate/ efectuate pânăla depunerea cererii de finanțare

Nr. Cri.

■ ■ 1 ■ 1 ' .

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei EaraTVÂ)

Data începerii procedurii

Dala finalizării procedurii

Procedura urinată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DAU, Pth

36,700.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚII


• Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

_Q3JQH________

■ Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 21, strada Energiei nr. 21   10/12/2012____________________

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54   10/12/2012___________________

Bloc 58 CI, strada Gării nr. 58   10/12/2012____________________

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15   10/12/2012____________________

Bloc 26, strada Mioriței nr. 26   10/12/2012____________________

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38   01/05/2012____________________

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40   01/05/2012____________________

■ Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 21, strada Energiei nr. 21   10/12/2012____________________

Bloc 54 C3, strada Gării nr.54   10/12/2012___________________

Bloc58 CI, strada Gării nr. 58   10/12/2012____________________

Bloc 15, strada Mioriței nr. 15   10/12/2012____________________

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


Bloc 26, strada Mioriței nr. 26   10/12/2012____________________

Bloc 38, strada Mioriței nr. 38   01/05/2012____________________

Bloc 40, strada Mioriței nr. 40   01/05/2012____________________


4. FINANȚAREA PROIECTELOR


4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE
Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBiLE, inclusiv TVA

CHELTUIELI EUGBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL-lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru prm

setare ți asistență tehnică

1.1

abținerea de avize, acorduri și autorizații

8,680.00

0.00

0.00

0.00

8,680.00

1.2

Proiectare șl Inginerie

45,508.00

0.00

0.00

0.00

45,508.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

TOTAL CAPITOL 1

54,188.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

189,794.40

2

Capăt - Cheltuieli pentru investiția de baza

2.1

Construcții ți Instalații

1,192,882.70

4,460,990.84

1,070,637.80

5,531,628.64

6,724,511.34

2.1.1

Proiectul 1 (Energiei 21)

118,206.10

423,043.09

101,530.34

524,573.43

642,779.53

2.1.2

Proiectul 2 (Gării 54 C3)

192,733.29

746,191.68

179,086.00

925,277.68

1,118,010.97

2.1.3

Proiectul 3 (GarH 58 C1)

192,733.29

730,628.64

175,350.87

905,979.51

1,098,712.80

2.1.4

Proiectul 4 (Mioriței 15)

266,267.00

1,012,053.52

242,892.84

1,254,946.36

1,521,213.36

2.1.5

Proiectul 5 (Mioriței 26)

129,156.52

465,599.12

111,743.79

577,342.91

706,499.43

2.1.6

Proiectul 6 (Mioriței 38)

146,893.25

535,748.15

128,579.56

664,327.71

811,220.96

2.1.7

Proiectul 7 (Mioriței 40)

146,893.25

547,726.64

131,454.39

679,181.03

826,074.28

TOTAL CAPITOL 2

1,192,882.70

4,460,990.84

1,070,637.80

5,531,628.64

6,724,511.34

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

164,040.00

39,369.60

203,409.60

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

136,700.00

32,808.00

169,508.00

Las

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană ______________

Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

27,340.00

6,561.60

33,901.60

33,901.60

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

164,040.00

39,369,60

203,409.60

203,409.60

4

Cap.4 - Cheltuieit pentru Informare și publicitate

4.1

Informare ți publicitate

0.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

TOTAL CAPITOL 4

0.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

697,041.20

0.00

0.00

0.00

697,041.20

5.2

Audit Financiar

101,692.40

0.00

0.00

0.00

101,692.40

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

56,021.15

0.00

0.00

0.00

56,021.15

TOTAL CAPITOL 5

854,754.75

0.00

0.00

0.00

854,754.75

!_ ___________j                                   î î


Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:


Tabel cheltuieli neeligibile, bloc 21, strada Energiei nr. 21 se. A, B


Nr. Cri.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

118,206.10

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9,957.20

5

Audit financiar

68,410.80

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,062.07

Total

224,580.17


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 54 €3, strada Gării nr. 54 sc A


Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564 00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

192,733.29

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

114,923.20

5

Audit financiar

16,764.80Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

| Total


|    333,225,291


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 58 CI, strada Gării nr. 58 sc A

Nr.

Crt

Activitate

Lei TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

192,733.29

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

114,811.60

5

Audit financiar

16,752.40

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,208.86

Total

351,310.15


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 15 strada Mioriței nr. 15 sc A, B, C, D

Nr. Crt.

Activitate

Lei. TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

266,267.00

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

156,041.60

5

Audit financiar

22,816.00

Total

453,928.60


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 26, strada Mioriței nr. 26 sc. A, B

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

129,156.52

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

74,462.00

5

Audit financiar

10,850.00

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

16,750.22

Total

238,162.74Ghidul Solicitantului


Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 38, strada Mioriței nr. 38 sc. ANr. Cri.

Activitate

Lei, TVA închis

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

146,893.25

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

83,439.60

5

Audit financiar

12,164.40

Total

249,441.25


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 40, strada Mioriței nr. 40 sc A


Nr.

Crt

Activitate

Ui, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

146,893.25

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

84,952.40

5

Audit financiar

12,387.60

Total

251,177.25


4.2. SURSE DE FINANȚARE
NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

8,108,076.48

a.

Valoarea nccligibilă, inclusiv TVA aferent

2,101,825.45

b.

Valoarea eligibilă

6,006,251.03

n

Contribuția proprie, din care:

4,504,325.86

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

2,402,500.41

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

2,101,825.45

ra

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

3,603,750.62

♦(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)
Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.


De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:

2610412013


Prenumele^înumele' '

RqMEQ^AVARACHEPagina 42 din 44ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind completarea Dispoziției nr.1193 din 13,07.2012 privind Împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Steiian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora» precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

»■ )           - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala» republicata si modificata;

*            - Dispoziția nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian-

Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

 • - Referatul nr. 1762 din 11.03.2013, întocmit de Serviciul Cabinet Primar,

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul art 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE:


Art.l Se completează art.l al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Steiian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, in sensul ca se adauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11.“ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau “

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 sunt si raman in vigoare.

Art.3 Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Steiian, Serviciului Cabinet^RqrjiBF^Unitatii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizară pe' a fi adusă la îndeplinire.

* 3 'x

* E

; Ing. ROMEQSTĂVARACHE

">'A P’

' ' X K I ?!
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE OVIDIU POPOVICI


Nr.A® 5.din .$:f$20I3Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

• MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. GĂRII, NR.58 BL. CI; STR. GĂRII, NR.54 BL. C3; STR. MIORIȚEI, NR.40, SC. A; STR. MIORIȚEI, NR.38, SC. A; STR. ENERGIEI, NR.21, SC. A, B; STR. MIORIȚEI, NR.15, SC. A, B, C, D; STR. MIORIȚEI, NR.26, SC. A, B" din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție (DMi) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în calitate de:

f ”)                      0 Solicitant

■’ proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr. 58 bl. C1, strada Gării, Municipiul Bacău

 • 2.  blocul de locuințe nr. 54 bl. C3, strada Gării, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 40, scara A, strada Mioriței, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 38, scara A, strada Mioriței, Municipiul Bacău

 • 5.  blocul de locuințe nr. 21, scara A, B, strada Energiei, Municipiul Bacău

 • 6.  blocul de locuințe nr. 15, scara A, B, C, D, strada Mioriței, Municipiul Bacău

 • 7.  blocul de locuințe nr. 26, scara A, B, strada Mioriței, Municipiul Bacău

proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.


din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos:

 • a)  obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate fn ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale."

• de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos:

 • 1. se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de iegisiația sau de reglementările naționale;


judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectarii obligațiilor contractuale1.

• LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată și având forță de res judlcata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judlcata pentru fraudă, corupție, Implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

• de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele:


- Blocurile propuse pentru Intervenții în cadrul DAM 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistență și a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău, și nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență.

Subsemnatul declar că vom informa Imediat Autoritatea de Management și Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că Informațiile furnizate sunt complete și corecte în flecare detaliu și înțeleg că Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării șl confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați al Autorității de Management șl/sau ai Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră,

Subsemnatul declar câ înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management șf/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mal sus poate conduce ia excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.Data:

1 Daca solicitantul de finanțare se gaseste in situația menționata, acest punct va fi eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat prlntr-o hotărâre judecătorească definitivă și Irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare și/sau naționale din cauza nerespectăril obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fi finanțate prin POR, cu condiția achitării acestui debit precum șl a penalităților aferente și să facă dovada achitării acestora, precum șl a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească. In cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR în următoarele situații:

recunoaște debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management și il achită integral, atașand dovezi în acest sens;                                                                               i

ia la cunoștința debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și își exprimă ad&pSMi/ privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca le care urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului._________________________________Zs        _

Regina 2 din 2                              ts PMfSfTt

Declarație de angajament Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI, seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNF: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

• având în vedere depunerea Cererii de finanțare "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. GĂRII, NR.58 BL. CI; STR. GĂRII, NR.54 BL. C3; STR. MIORIȚEI, NR.40, ȘC. A; STR. MIORIȚEI, NR.38, SC. A; STR. ENERGIEI, NR.21, SC. A, B; STR. MIORIȚEI, NR.15, SC. A, B, C, D; STR. MIORIȚEI, NR.26, SC. A, B” din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetici a blocurilor de locuințe”, angajez MUNICIPIUL BACĂU

 • •  Să Implementeze întocmai și la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă,


 • ■   Să- asigure contribuția proprie șl contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 2.402.502 iei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, in condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea,

 • *   Să finanțeze toate costurile neeilglblle ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de ia asociația de proprietari a cheltuielilor neellglbiie ce ii revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU;

 • ■  Să asigure resursele financiare necesare Implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

 • ■  Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după Analizarea/ darea In exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea

« Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor șl a implementării acestora, prevederite legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nedlscriminării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile șl eficienței energetice, achizițiilor publice.


Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare șl selecție a cererii de finanțare, precum șl pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte șl/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de


Pagina 1 din 1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


&/A. £ c_-

‘0 4.^.


DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. GĂRII, NR.58 BL. CI, STR. GĂRII, NR.54 BL.C3 STR. MIORIȚEI, NR.40 SCA, STR. MIORIȚEI, NR.38, SC.A, STR. ENERGIEI, NR.21, SCA, B, STR.

MIORIȚEI, NR.15, SCA,B,C,D, STR. MIORIȚEI, NR.26, SC.A,B „


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Av&nd in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr. 2727 din 17.04.2013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:


DISPOZIȚIE


ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. GĂRII , NR.58 BL. CI, STR. GĂRII, NR.54 BL.C3 STR. MIORIȚEI, NR.40 SCA, STR. MIORIȚEI, NR38, SC.A, STR. ENERGIEI, NR.21, SCA, B, STR. MIORIȚEI, NR.15, SC.A,B,C,D, STR. MIORIȚEI, NR.26, SCA,B „ in următoarea componenta:

 • 1. Romica-Lucian Chindrus- Sef Serviciu Tehnic Investirii—Manager de Proiect;

 • 2. Elena Ghius—Referent al Biroul de Evidenta si cheltuieli Bugetare - Responsabil financiar,

 • 3. Camelia Iordan-Consilier superior la Serviciul Tehnic Investirii - Responsabil tehnic;

 • 4. Emil Macarie - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Ancuta-Daniela Gavrilescu - Consilier Juridic la Serviciul Implementare Proiecte - Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Vasile Jambu - Consilier principal la Compartiment Corp Control - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare pentru a ft dusă la îndeplinire.


) PRIMAR^ lng ROMEO STA.yAR^C^EAVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, OVIDIU NICOLAE POPOVICI 6VIZAT JURIDIC, GAVRILESCU ANCUTA-DANIELA


CONFORM CU

ORIGINALULFISA POSTULUI


Nume si prenume:     ROMICA-LUCIAN CHINDRUS

Data întocmirii:

22.04.2013


Poziția propus» in proiect: MANAGER DE PROIECT

 • 1. Descrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

 • 2.  Responsabilități si atribuții;

 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar;

 • •  coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp;

 • •  decide împreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activitatilor proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

 • •  stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului;

« verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;

 • •  asigura pastrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la includerea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si In termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului.


  3. Relații:


 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terii;

« de supervizare: fata de membrii echipei de proiect.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Abilitat: de management si de coordonare a unei echipe;


 • •  Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;

 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a Ie interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

MANAGER PROIECT

ROMlCA-LUdlAN CHINDRUS


Curriculum vitae


Informații personale

Nume / Prenume

Adresă(e) Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Națlonalitate(-iățl)

Data nașterii

Sex


Romică-Luclan Chlndrus

Str. Mărășești, bi.98, sc.C, ap.27 0234/547165 0234/547185 romlca.chlndrus@primariabacau.ro

Română

18.04.1961

Masculin

0744596500/0728856209Experiența profesională


Perioada

Func(ia sau postul ocupat

Mai 2012 până în prezent

Manager proiect

Activități șl responsabilități

principale


Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea si îmbunătățirea activităților privind derularea proiectului .Reabilitare și modernizare Imobil strada Henri Coanda nr.Scu destinata locuințe sociale*, finanțai prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1

Numele șl adresa angajatorului

Primăria Municipiului Bacău


Tipui activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului


Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabiMăți principale Numele și adresa angajatorului Tipul actlvliății sau sectorul de activitate


investiții publice


Noiembrie 2010 până în prezent

Șef Serviciu Tehnic - investiții

Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea si îmbunătățea activitățiior privind investițiile publice, în Municipiul Bacău

întocmirea programului de investiții șl urmărirea decontării acestora

Primăria Municipiului Bacău

investiții publice


2005 - Noiembrie 2010

Consilier superior Serviciul Tehnic - Investiții

Tn tocmirea programului de investiții și urmărirea decontării acestora

Primăria Municipiului Bacău investiții pubtice


2001-2005

Asociat Unic

Comerț cu produse industriale

S.C BRiNUS S.R.L, Bacău, str. Mărășești 98

ComerțPerioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activi tale

2002-2004

Director-Acționar

Coordonare si urmărirea activităților

S.C. ROMGAT S.R.L, Bacău, str. Mioriței nr70 Alimentație publicăPerioada Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activități sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


1990-2001

Șef Serviciu Aprovizionare - Desfacere - Acționar

Coordonare și urmărirea activităților

S.C, APRODES S.A, Bacău, str. Constanței nr.3

Comerț en-gross și en-detaii cu produse industriale, prestări servicii

1997-2001

Director-Acționar

Coordonare si urmărirea activităților

S.C. B.A.C.C.S. iMPEX S.R.L, Bacău, str. Constanței nr.3

Producție ambalaje din tablă (cutii pentru vopsea)Perioada

Funcție sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numeie șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competență profesionale dobândite

Numeie și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


1936-1990

inginer șef

Coordonare sector mecanic

AESCL Sascut Bacău

Sector mecanic

Iulie 2012

Certificat de participare

Contracte administrative, patrimoniu si achiziții publice

Ministerul Administrației și internelor - Agenția Naționala a Funcționarilor Publici


Perioada Noiembrie 2010 - Februarie 2011


Calificarea / diploma obținută Dlscipineie principale studiate / competențe profesionale dobândite


Certificat ECDL Complet

7 Module


Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea națională sau internațională


ECDL România

Permis european de conducere a computerului completPerioada iuiie 2010

Calificarea / diploma obținută j Certificat de participare Disciplinele principale studiate / ; Planificare bugetară multianualâ competențe profesionale dobândite

Numele și tipul instituției de VM6 Partners învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate competențe profesionale dobânditeNumele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Octombrie 2008

Certificai

Achizițiile Publice-Legislație, principii și proceduri

EuLInKPro


Perioada

Caiificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


2007-2008

Diploma de Mașter

Management șl Legislație in Industrie, Administrație și Servicii

Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi* iași

Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobânditeNumele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Mal 2007

Certificai de absolvire

Analist investiții - program de perfecționare

Standard Consulting Onești


Perioada

Caiificarea / diploma obținută Disciplinele principate studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipui instituției de învățământ / furnizorului de formare


2007

Certificat de participare

Elaborarea strategiei, programe prioritare, monitorizare, evaluare

VMB Partners

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Noiembrie 2005

Certificat de participare

Descentralizarea și gestiunea fondurilor disponibile în administrația publică locală

Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Primăria Municipiului Bacău

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disdptineie principale studiate/ competențe profesionale dobândite Numele și tipui instituției de învățământ / furnizorului de formare

1999

Certificat de absolvire

Perfecționare legislația protecției muncii

Asociația IMM Consulting Romania


Perioada


Calificarea / diploma obținutăDisciplinele principale studiate/ competențe profesionale dobândite


Numele și tipui instituției de învățământ / furnizorului de formare


1981-1986

Diplomă de Inginer

Facultatea de Mecanică

institutul Politehnic ,Gh. Asachi" - Facultatea de Mecanică


Aptitudini șl competente personale

Llmba(l) matemă(e)


Română


Limba(l) străină(e) cunoscută(e)

Competențe și abilități sociale


Franceză


Competențe șl aptitudini organizatorice

O

Competențe șl aptitudini de utilizare a calculatorului


Alte competențe șl aptitudini j Permis(e) de conducere


■Spirit de echipă;

 • - o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de șef de serviciu șl Inginer șef

• capacitatea de a trăi șl munci cu alți oameni

 • - Leadership

 • - In prezent responsabilul unei echipe compuse din 7 oameni;

 • - spirit organizatoric;

 • - experiență bună a managementului de proiect sau al echipei;

 • - o bună stăpânire a Instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Powerpotnt);

 • - abilități de utilizare a bazelor de date, a internatului șl a altor aplicații;


Hobby- fotbal

1985 categoria BFISA POSTULUI


/ APROBAT,

< PRIMAR pMHXSTAyARACHE '

—-7


Nume si prenume:      ELENA GHIUS

Data întocmirii: 22.04.2013


Poziția propusa în proiect: RESPONSABIL FINANCIAR


 • I. Descrierea postului: asigura indeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

 • 2. Responsabilități sl atribuții:

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;


 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectificarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •  are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;


• arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii medii;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

» cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;


 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare.

Am luat la cunoștința,
Ghidul Solicitantului - Model F

- europoss


Currlculum vltae Europass Informații personale

Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail

Cetățenia Data nașterii Sex Locul de muncă vizat / Aria ocupațlonală Experiența profesională Perioada


GHiUS ELENA

Bacau str.Ana ipatescu nr.6, BL6 ,Sc. A, Et.1,Ap.1

0745181869

ghius_lla@yahoo. corn

Romana

13.02.1957

Feminin

Primăria Municipiului Bacau

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și responsabilități


Numele șt adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


1979-2005 la SC Energomontaj Bacau

-contabil

2005 - pana In prezent la Primari a Municipiului Bacau In cadrul Direcției Economice - Birou de Evidenta si Cheltuieli Bugetare

Referent

Efectuarea plăților privind cheltuielile efectuate de ordonatorii terțiari Evildenta conturilor 8060;8066;8067

întocmirea si raportarea situațiilor financiare si trimestriale

Centralizarea tunara a conturilor de execuție a ordonatorilor terțiari de credite

Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Preocuparea permanenta pentru Imbunatatlrea actlvitatil profesionale si studierea legilor si actelor normative referitoare la activitatea desfasurata; îndeplinirea cu profesionalism, loialitate si corectitudine a îndatoririlor de serviciu, abținerea de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii Imaginii sau Intereselor Instituției;

Pastrarea, confidențialitatea datelor cu care Intra in contact In exercitarea atribuțiilor de serviciu;

Aducerea la cunoștința conducerii de toate neregulile constantate In sfera de activitate;

Primăria Munîcfpiutui Bacau, strada Marasesti, nr. 6, Bacau, Romanța

Birou buget si evidenta chettuiell bugetare

Pagi • Currlculumvltae

Nume Prenume


Pentru mal multe informații accesați pagina: http://europassxedefop.eu.lnV © Comunitatea Europeana, 2003Educație și formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținutăDomenii principale studiate / competente dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


1971 - 1976 Liceul Teoretic Nr.2 Onești

Diploma

Perioada 02. D7-02.11.1992 curs de instruire profesionala „Contabilitate si Evidenta Contabila pe Calculator”

Certificat de absolvire

Contabilitatea agentilor economici

Contabilitatea Instituțiilor publice

VMB Partners in parteneriat cu Halcrow Romanța

Aprilie 2010 participarea la seminarul cu tema „ Contabilitatea Instituțiilor Publice si întocmirea Situațiilor Financiare”

Certificat

întocmirea si raportarea situațiilor financiare lunare sl financiare

Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Reevaluarea activelor fixe sl înregistrarea in contabilitate

EuLink ProCalificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Limba maternă

Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european r>


Decembrie 2009 Participarea la seminarul de Instruire cu tema” Prognoza economico sodala sl bugetara”

Certificat

Planificarea strategica si prognoza

Prognoza concept si utilitate

indicatorii macroeconomici ai dezvoltării economice sl sociale

Variabile economice cu relevanta pentru dezvoltarea locala

Prognoza financiara

VMB Partners in parteneriat cu Halcrow Romania

Octombrie 2008 Seminarul cu tema „ Achiziții Publice”

Certificat

Legislație;

Principii;

Proceduri

EuLink Pro


Septembrie 2D07 - Curs de Achiziții publice

manager achiziții/ Certificat de absolvire

Precizați limba maternă (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă)


Comprehensiune

Vorbit

Scris

-

Abilități de ascultare

Abilități de citire

interacțiune

Exprimare

-

Pentru mai mulle informați accesau pagina: http://europaB8.cedefop.euM

©Comunitatea Europeana, 2003


Pag2-Cuiriculiimvitae

Nume PrenumeEngleza

Limba

Competențe șl abilități sociale


B1 Utilizator independent

B1 Utilizator independent

A2 Utilizator elementar

A2 Utilizator elementar

Bl Utilizator independent

n Cadrului european de referință pentru limbi


Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe șl cunoștințe de utilizare a calculatorului

Permis de conducere


Capacitatea de a pune eficient In practica soluțiile proprii sl pe cele dispuse pentru desfasurarea In mod corespunzător a activităților, In scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de creștere permanenta a performantelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor actfvltatil curente prin punerea in practica a cunoștințelor si abilităților dobândite prin participarea la seminarii si cursuri de formare profesionala;

Capacitatea de analiza sl sinteza;

Atitudine activa In soluționarea problemelor sl realizarea obiectivelor prin Identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme curente; Inventivitate in gasirea unor cal de optimizare a activltatil; atitudine pozitiva fata de idei noi;

Capacitatea de a lucra in echipa, de a-mi aduce contribuția prin participarea efectiva, de a transmite eficient sl de a permite dezvoltarea ideilor noi;

Capacitatea de a încuraja dezvoltarea performantelor colegilor;

Aptitudinea de a asculta si de a lua In considerare diferite opinii, precum sl a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor si cultivarea performantelor.

O buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si Power Point), Internet explorer;

Exploatarea programelor de contabilitate;

Da /B/2003


Pag3-Curricuiumvtee

Nune PrenumePentru mal multe Informații accesați pagina: http:ff6uropasa.cedetop.eu.lnV © Comunitatea Europeana, 2003FISA POSTULUI


Data întocmirii: 22.04.2013


Nume si prenume:      CAMELIA IORDAN

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

 • 1. Descrierea postului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

participa la planificarea si desfasurarea activităților proiectului;

asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor; urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres; participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnice de progres; asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului; monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres;

asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor în intervalul cuprins între data semnări^ contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

(Ut)

0000T4

 • 3. Relații:

Ierarhice:

«> este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activităților tehnice din proiect;

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

« capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL TEHNIC CAMELIA IORDANeurcpass-)


Curriculum vitae Europass


Informații personale Nume/Prenume Adresățe)


Iordan Camelia

Bacau.str.VasiieAlecsandri bl.39 sc. I, ap.8

Telefon(oane) Faxțuri)

E-mall(uri)

Na|ionalltate(-tățl)

Data nașterii

Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional


Mobil: 0723833336

camella.iordan@primarlabacau.ro: camelia iordan22@vdioo.com

Romana

2207.1956

feminin

Experiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Iulie 1999 -prezent

Consilier superior

Responsbil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare si execuție a lucrărilor la obiective de Inveslltil ce aparțin Primăriei Municipiului

Primăria Municipiului Bacau, Romania

Serviciul Tehnic investiții al Primăriei Municipiului Bacau

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Martie 1994- 1999

Inginer proiectant

Proiectare instalat!! lermlce, ventilate sl gaze/ combustibili lichizi

S.C.PROREXIM SRL Bacau, Romania

Proiectare, asistenta tehnica, membru in comisii de licitație.

Perioada

Funcția sau postul ocupat


I

1993* 19894

i

Inginer proiectant

Activități șl responsabilități principale

Tipul activității sau sectorul de activitate


Proiectare, asistenta tehnica, marketing.

Serviciul Proiectare si Marketing


Numele șl adresa angajatorului Perioada


SC Moldotem SA, Bacau, Romanla

1984-1993


Funcția sau postui ocupai

Numele și adresa angajatorului Activități șl responsabilități principale Tipul activității sau sectorul de activitate


inginer proiectant

institutul deProlectari al Județului Bacau (ulterior SC General Proiect SA)

.Proiectare instalații lermice, ventilație si gaze, întocmire bilanțuri termoenergeiice, asistenta tehnica.

Ateilrui de proiectare înstelați, Colectivul Temice.


Perioada 1980-1984


Funcția sau postul ocupat

Numele șl adresa angajatorului Activități șl responsabilități principale Tipul activității sau seciocul de activitate

i

Educație sl formare

Inginer stagiar

Întreprinderea Metalurgica Bacau

Proirctare tehnologie

Atelierul de Proiectare

Perioada 1975-1980

Calificarea / diploma obținută Licența - inginer constructor

Disciplinele principale Termotehnica, fizica materialelor, mecanica fluidelor, bazele proiectării sectoarelor calde, studiate/competențe profesionale dobândite

Numele șl Upul instituției de Institutul Politehnic București învățământ/furnizorului de , Facultatea de Metalurgie formare Secția Agregate,Utilaje si Instalat!!

Autorizații, certificări


Diridinte de șantier

Auditor energetic

Curs :Expert achiziții

Curs formator MDRT: ‘IMBUNATATlREA EFICIENTEI ENERGETICE IN GOSPODĂRIILE Sl COMUNITĂȚILE CU VENITURI REDUSE DIN ROMANIA’.

Limbați) matemățe)


Romana


Engleza, Franceza


înțelegere


VorbireLimbați) si răină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (*) I Ascultare

Citire        Participare te

Olscurs oral

Exprimfifej&l

iL___

conversație

------Lq---


Limba engleza

Limba franceza


Nivel mediu

Nivel mediu

..

Nivel medu

Nivel mediu

Nivel medu

Nivel avansai

Nivel avansat

Nivel avansat 1

__

Nivel avansat

Nivel avansai


Aptitudini șl competențe personale

Competențe și abilități sociale

AblBtati de comunicare, analiza sl sinteza. Spirit de echipa

Competențe și aptitudini organizatorice

Motivator, abilitat! de coordonare sl conducere Capacitate de planificare si control.

i Competențe și aptitudini I Cunoștințe de operare Windows sl MS Office 2007 (Word, Excel,Outlook), de utiizare a calculatorului

iFIȘA POSTULUI


RpMEQJST


GHE-


Nume și prenume: ANCUTA-DANIELA GAVRILESCU Poziția propusă în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE

Data întocmirii:

22.04.2013


 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractantii conform prevederilor contractului;

 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură în legătură cu proiectul;

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, redamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3.  Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

 • 4,  Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.

Am luat la cunoștință,

RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE ANCUTA-D " GAVRILESCUCURRICULUM VITAE

informații personale


GAVRILESCU ANCUTA-DANIELA

Adresa Telefon E-mail Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională

Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


ROMÂNIA, LOG BACAU, STR. FAGARAS, BL. 6, SG B, AP.7 MOBIL: 0722783082 potoscM@yahoo.com

ROMANA

19.02.1977

FEMININ

Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat


Perioada Funcția sau postul ocupat


2003-PREZENT

CONSILIER JURIDIC

REPREZENTANT AL INSTITUȚIEI IN FATA TUTUROR INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

AVIZARE JURIDICA A TUTUROR TIPURILOR DE DISPOZIȚII SI CONTRACTE

AVIZARE PENTRU LEGALITATE A PROIECTELOR DE HOTARARE PENTRU CONSILIUL LOCAL BACAU Si PROIECTE EUROPENE

Prlmarla Municipiului Bacau

JURIDIC

Octombrie 2012-PREZENT

RESPONSABIL JURIDIC IN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU*- APLICAȚIE P.O.R.

FEBRUARIE 2013-PREZENT

RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE IN CADRUL PROIECTULUI „REABILITARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL PENTRU ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE DIN STRADA ALEEA GHIOCEILOR, NR. 2M DIN MUNICIPIUL BACAU- APLICAȚIE P.O.R.

Educație si formare


Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


2001-2002

Cursuri postuniversitare Contabilitate asistata de calculator

Centrul de pregătire economica si administrativa. Universitatea

București

1997-2001

Diploma de licența Drept /Licențiat in dreptNumele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Autoevaluare


Nivel european

Limba

Limba

Competențe și abilități sociale

Competențe și aptitudini organizatorice Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Alte competențe și aptitudini

Permis de conducere


Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei", lași Universitatea București

1991-1995


Diploma bacalaureat Economic

Liceul Economic Administrativ si de Servicii, Bacau


înțeles

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

Fran f.bin ceza e

f.bin e

bine

bine

bine

engle bine za

bine

satisfac ator

bine

satisfăcător

Spirit de echfpa, creativitate, rezistenta la stres si program prelungit

O persoana foarte bine organizata


Windows 2000, Office 2000 (Word, Excel,POwer Point,Clel), internet

Adaptabilitate in orice mediu de lucru, gândire analitica, capacitate de exprimare lingvistica la un nivel ridicat Categoria B -dobândit in 1996
FISA POSTULUI
Nume si prenume:      VASILE JAMBU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

Data întocmirii:

22.04.2013

 • 1. Descrierea postului: asigura realizarea activităților de secretariat aferente proiectului.


 • 2, Responsabilități si atribuții:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

« promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare ;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea si implementarea activi tatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel incat documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor;


 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;


• are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  Studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat la cunoștința*

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE VASILȘ JAMBU

INFORMAȚII PERSONALE


JÂMBU VASILE9 Str. Bucegl nr. 123, bl. 123, sc. A, ap. 3,600329 Bacău, Județul Bacău. România k +40334808683 Q+40723883161

B3 vasile.jambu@yahoo.ro

0 Yahoo vasie.jambu


Sexul: masculin | Oaia nașterii; 24/08/19831 Ma'.iwnalilalsa românăEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2007-prezent


2005-2006


2004 - 2005


2003-2004


EDUCAȚIE Șl FORMARE


Consilier principal

Primăria Municipiului Bacău

Str. MărășeșH nr. 6,600017 Bacău, www.primariabacau.ro

 • - Desfășurarea acțiunilor de control la nivelul Municipiului Bacău, ca urmare a solicitării făcute de Primar

 • - Consilierea Primarului pe probleme specifice activității;

 • - Promovarea Imaginii publice a administrației publice locale a municipiului Bacău;

 • - Consilierea cetățenilor care se adresează Primarului in probleme generale sau specifice relației cu pubOcuî;

 • * Promovarea parteneriatulul social, asigurând o bună șl permanentă colaborare cu reprezentanții sodetățBdvIIe.

Tipul sau sectorul de activitate, administrație pubfcă

Dispecer

Sigma Security SRL Bacău

 • • Dispecerat șl secretariat

Tțxil sau sectorul de activitate; pază șl protecție


Broker de asigurări

Arteo Invest SRL Bacău

 • - Promovarea produselor, întreținerea și dezvoltarea relațiilor cu clîențji Tipul sau sectorul de activitate’ asigurări

Operator de Interviu

IMAS Marketing șl Sondaje

 • - Efectuare sondaje de opinie

Tipul sau sectorul de activitate- cercetare2008 - 2009 Diplomă de maslerat

Management șl legislație în Industrie, administrație și servicii

Universitatea Tehnică ’Gheorghe AsacH" din lași

2002 - 2006 Diplomă de economist

Universitatea "Vasite Aiecsandri" din Bacău, Facultatea de Științe EconomiceCOMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute

înțelegere

vcrare

SCFIERE

Ascultare

Citire

Participare la convareațfe

Discut® orei

Engleză

CI

Ci

82

82

82

Franceză

A2

A2

Ai

Al

Al

Competente de comunicare

Bune competente de comunicare dobândite prin experiența proprie tn relațflle publice.

Competente șt aptitudini sociale

Corectitudine, perseverentă, disciplină, spirit practic, alitucfine pozitivă, ablfităp de lucru în echipă.

Competente informatice

0 bună cunoaștere a Instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, Power Point), internet

Alte competente

Antrenor de fotbal Categoria C UEFA

Permis de conducere

Categoria B

FISA POSTULUI

Nume si prenume:      EMIL MACARIE

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE 22.04.2013CHE'


Data întocmirii


 • 1. Descrierea postului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.


 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidatî/oferlanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestării si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;


 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;


De colaborare:

 • *  fata de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;


 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

EMIL MĂGĂRIE

7

O


CURRICULUM VITAE

Informații Personale

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mali Naționalitate

Data Nașterii


MACARIEP.EMIL

Strada Bradului, Bloc 48, Scara A, Etaj 3, Apartament 13, Bacau 0334.805953 0770.350.345

macarle_silvla@yahoo.com

roman

08/04/1956


Experiența Profesionala


• Perioada (da la - pana la)

• Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companie/Domenlu de activitate

•Poziția ocupata

 • * Responsabilități

9 MAI 2007 * PREZENT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU Administrate Publica

Consilier superior, grad)

Achiziții Publice


 • • Perioada (de la - pana la)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companie/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități

 • • Perioada (de la - pana la)

 • • Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companle/Domenlu de activitate

•Poziția ocupate

 • • Responsabiltatl


Noiembrie 2006-Mai 2007

SC TERMA SRL BACAU

Instalații termice sl gaze

Inginer - autorizat proiectare Instalații gaze naturale proiectare

Noiembrie 2003 - Noiembrie 2006

SC RESMIN SRL BACAU

Instalații termice sl gaze, instalat!) apa sl sanitare. Arhitectura

Inginer - autorizat proiectare Instalații gaze naturale proiectare

 • • Perioada (de la - pana la)

•Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companie/Domenlu de activitate

•Poziția ocupata

 • • Responsabilități

 • • Perioada (de la - pana la)

• Compania Angajatoare

 • • Scurta descriere companie/Domenlu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități

Pagfta -CwriculMvil»


2000 - 2003

SCMOVIBAC SRL BACAU

Proiectare sl execute mobilier, binale, prelucrarea lemnului

Inginer proiectare 1994 - 2000

SC HEIMDAL SRL BACAU Comerț

Inginer administrator

MACARIEP.EMIL


• Perioada (de la - pana la)

• Compania Angajatoare •Scurta descriere companie/Domeniu de activitate

 • • Poziția ocupata

 • • Responsabilități


1982-1994

SC ROBINETE INDUSTRIALE SA BACAU

Armaturi Industriale

Set Secție, Sef Birou Tehnic, Sef Birou Organizare, Sel Atelier Proiectare si Modernizări Coordonare sl conducere

Studii Si Trainingurj


• Perioada (de la -pana la)

• InsUtutiefSc. Profesionala, Liceu, Facultate)

* Specializarea

* Calificarea Obtlnuta


Octombrie 2007 - Iulie 2008

UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI’ IAȘI - PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Mașter In management si legislație In Industrie, administrație sl servicii•Perioada(dela - panala)

• lnstitutie(Sc. Profesionala. Liceu, Facultate)

• Specializarea

• Calificarea Obtlnuta


15 Mal 2007-17 Mal 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGALITĂȚII DE SANSE Si MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII Si TINERETULUI

Achiziții Publice

Expert Achiziții Publice


•Perioada(dela - panala)

• InslltutiefSc, Profesionala, Liceu, Facultate)

• Specializarea • Calificarea Obtinuta

Aptitudini si Competente


1977-1982

FACULTATEA MECANICA - SECȚIA TCM - UNIVERSITATEA TEHNICA ’GH. ASACHI" IAȘI

inginerie

Inginer


Limba Materna

Limba Romana


Alte Ljmbi

• citit •Scris •Vorbit Aptitudini si Competente Sociale


Limba Engleza, Franceza, Rusa

mediu

mediu

începător

ABIUTATI DE COMUNICARE -ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE REPREZINTĂ UN COMPEX DE RELAȚII INTERUMANE - COMUNICAREA CU COLEGI DE DIVERSE SPECIALIZĂRI: ECONOMICE, JURIDICE, INVESTIȚII, SERVICII PUBLICE, FINANȚE, CONTABILITATE, APROVIZIONARE - COMUNICAREA CU ȘEFII IERARHICI -COMUNICAREA CU OPERATORII ECONOMICI CARE SUNT PARTE IN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA—COMUNICAREA CU COLEGII DE SERVICIU.

Munca n echipa - atat activitatea prezenta in achiziții publice cat si activitățile PRECEDENTE DE PROIECTARE SAU DE SEF DIVERSE COMPARTIMENTE AU IMPUS MUNCA IN ECHIPA PE CARE AM PERFECTIONAT-O PERMANENT.

Pagina Cunicutum vilae


MACARIE P. EMILAptitudini si Competente Tehnice

utilizare echipament birotica- imprimante, copiatoare, fax-uri

UTILIZARE CALCULATOR-WORD, EXCEL, CORELDRAW, PHOTOSHOP;

UTILIZARE PROGRAM DE PROIECTARE - AUTOCAD.

BREVETE DE INVENȚIE:

•   nr. 85880-Cap de filetare in vârtej;

-   Nr. 90909 - DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU ACȚIONAREA RO6INETILOR FLUTURE

Permis de Conducere


Categoria B din anul 1991


Informații Suplimentare

PERSOANE DE CONTACT:

Primari* BACAU- Ing. Ioana Matei - 0745 53 49 93

SC TERMA SRL BACAU-ing. Ciceu Mlhal-0744 62 71 77

SC RESMIN SRL BACAU- Ing. Belan Comellu - 0744 70 92 50

Anexe
Pagina ■ Curriculum vKae


MACAR1E P. EMIL
ROMÂNIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU £

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bac^u, J Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.Băz'i’.

wA ' .$?"■*

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr. 162887          Data eliberării 05.04.^013--
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Denumire / Nume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala *) t 427B337

Domiciliul fiscal s

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. 6, Cod Postai 60G017

*) in cazul persoanelor fizice ee va Înscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 :                                . ,

0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

obligații de plata accesorii

0

3

TOTAL (3«l+2)

0

*) inclusiv amenzi si alte sume gtabillte de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT:

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit s                                                          , .

0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si Bumele menționate la sectiuna B

- lei -     |                  0|

b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

- lei -


3232001


4270337


MUNICIPIUL BACAU


Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.09


20034

ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU


Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 03,mai nr.33


CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

D. ALTE MENȚIUNI

I. OBLIGAȚII DE PLATA


Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Obligația de plata

Total, din care

principala

accesorii

0

1

2 a 3 + 4

3

4

1

salarii

0

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

CAS angajat

0

0

0

4

Accidente munca

o)

0

0

5

Șomaj angajator

0

q

0

6

Șomaj angajat

•3

0

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

0

9

Concedii ei indemnizații

0

0

0

10

0

0

0

TOTAL

0

0

0


II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT 1)

Nr.crt

Denumirea actului nr. si data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI
XV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE


ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Conducătorul unitatii Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS Semnătură si stampila unitatii ....

Administrația finanțelor publice .................................
prin ................................... certifica faptul ca
prezentul inscris este conform cu originalul. *)

(numele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publice)

Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.


4378337


MUNICIPIUL BACAU


Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal Cod M.F.P. A.N.A.P. 14.13.21.39


20034Număr 305127 din 05-04-2013Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Județul Bacau, Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul de Identificare fiscala:         05-04-2013 08:38

4278337

Adresa: Calea MARASESTi, Nr. 6                                Telefon: 0234.57.09.10               SIMION Corina

Rol: 1257873 Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU - Rol vechi: 89484, CUi/CF: 4278337

Suburbia: 7         Adresa: Cafea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. Bacau

Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 30S1271 data 05-04-2013 cu domldliul In str. MARASESTI, nr. 6. bl......sc....

ap...... sector-, loc. BACAU, iegltlmat(a) prin B.L/C.I./C.I.P,/Pașaport seria .... nr................cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............          si a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților

admlnlstratfel publica locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de intai a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

- x La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează in evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare ) de plata către bugetul local, conform evidentelor existente ia data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru -: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de Hchidare/dia>ivare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, iar documentul care se comunica, in copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu conferă aceasta calitate.

Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC1384280, din dala 05.04.2013                                                      z-

Prezentul certificat fiscal esle valabil pe toata perioada luni! in care se enjlle. yt i ! f


Operelor'

SIMIONOCrtna , ' rl

*) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent al autoritalii admWstratlel publica tocile, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

") Pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa alba achitate toate obligațiile bugetare scadente pana la / | (a de intai a tun» următoare încheierii actului de înstrăinare.

*") Certificatul de atestare fiscala se poale elibera si In format electronic.

••••) Certificatul de atestare fiscala se emite h termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicit arii si poate fi utilizat de contribuabil pe toate perioada lunii In care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, h original sau in copie legalizata, oricărui solicitant.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU
r           ANEXA Nr. &
LAHOTARAREANR.J06 DIN 15.07.2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU popo


aferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare “Reabilit termica blocuri de locuințe: bloc 21, strada Enegiei nr.21, bloc 54 C3, strada Gării, nr.54, bloc 58 CI, strada Gării, rlr.58, bloc 15, strada Mioriței, nr. 15, bloc 26, strada Mioriței nr. 26, bloc 38, strada Mioriței nr. 38, bloc 40, strada Mioriței nr.40, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- tei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 • Cheltuieli pentru proiectară fl asistenți tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri $1 autorității

8,680.00

0.00

0.00

0.00

8,680.00

Proiectul 1 (Energiei 21)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Gării 54)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Gard 58)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Mioriței 15)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Mioriței 26)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 6 (Mioriței 38)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 7 (Mioriței 40)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare $1 inginerie

45,508.00

0.00

0.00

0.00

45,508.00

Proiectul 1 (Energiei 21)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 2 (Gării 54)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 3 (Gării 58)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 4 (Mioriței 15)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 5 (Mioriței 26)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 6 (Mioriței 38)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 7 (Mioriței 40)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

Proiectul 1 (Energiei 21)

0.00

10,710.00

2,570.40

13,280.40

13,280.40

Proiectul 2 (Gării 54)

0.00

18,030.00

4,327.20

22,357.20

22,357.20

Proiectul 3 (Gării 58)

0.00

18,010.00

4,322.40

22,332.40

22,332.40

Proiectul 4 (Mioriței 15)

0.00

24,540.00

5,889.60

30,429.60

30,429.60Proiectul 5 (Mioriței 26)

0.00

11,670.00

2,800.80

14,470.80

14,470.80

Proiectul 6 (Mioriței 38)

0.00

13,080.00

3,139.20

16,219.20

16,219.20

Proiectul 7 (Mioriței 40)

0.00

13,320.00

3,196.80

16,516.80

16,516.80

TOTAL CAPITOL 1

54,188.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

189,794.40

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții fi instalații

1,192,88X70

4,460,990.84

1,070,637.80

5,531,628.64

6,724,511.34

2.1.1

Proiectul 1 (Energiei 21)

118,206.10

423,043.09

101,530.34

524,573.43

642,779.53

2.1.2

Proiectul 2 (Gării 54)

192,733.29

746,191.68

179,086.00

925,277.68

1,118,010.97

2.1.3

Proiectul 3 (Gării 58)

192,733.29

730,628.64

175,350.87

905,979.51

1,098,712.80

2.1.4

Proiectul 4 (Mioriței 15)

266,267.00

1,012,053.52

242,892.84

1,254,946.36

1,521,213.36

2.1.5

Proiectul 5 (Mioriței 26)

129,156.52

465,599.12

111,743.79

577,342.91

706,499.43

2.1.6

Proiectul 6 (Mioriței 38)

146,893.25

535,748.15

128,579.56

664,327.71

811,220.96

2.1.7

Proiectul 7 (Mioriței 40)

146,893.25

547,726.64

131,454.39

679,181.03

826,074.28

TOTAL CAPITOL 2

1,192,882.70

4,460,990.84

1,070,637.80

5,531,628.64

6,724,511.34

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

164,040.00

39,369.60

203,409.60

203,409.60

3.1.1

Construcții fi Instalații aferente organizării de șantier

0.00

136,700.00

32,808.00

169,508.00

169,508.00

Proiectul 1 (Energiei 21)

0.00

13,380.00

3,211.20

16,591.20

16,591.20

Proiectul 2 (Gării 54)

0.00

22,540.00

5,409.60

27,949.60

27,949.60

Proiectul 3 (Gării 58)

0.00

22,520.00

5,404.80

27,924.80

27,924.80

Proiectul 4 (Mioriței 15)

0.00

30,670.00

7,360.80

38,030.80

38,030.80

Proiectul 5 (Mioriței 26)

0.00

14,580.00

3,499.20

18,079.20

18,079.20

Proiectul 6 (Mioriței 38)

0.00

16,360.00

3,926.40

20,286.40

20,286.40

Proiectul 7 (Mioriței 40)

0.00

16,650.00

3,996,00

20,646.00

20,646.00

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

27,340.00

6,561.60

33,901.60

33,901.60

Proiectul 1 (Energiei 21)

0.00

2,676.00

642.24

3,318.24

3,318.24

Proiectul 2 (Gării 54)

0.00

4,508.00

1,081.92

5,589.92

5,589.92

Proiectul 3 (Gării 58)

0.00

4,504.00

1,080.96

5,584.96

5,584.96

Proiectul 4 (Mioriței 15)

0.00

6,134.00

1,472.16

7,606.16

7,606.16

Proiectul 5 (Mioriței 26)

0.00

2,916.00

699.84

3,615.84

3,615.84

Proiectul 6 (Mioriței 38)

0.00

3,272.00

785.28

4,057.28

4,057.28Proiectul 7 (Mioriței 40)

0.00

3,330.00

799.20

4,129.20

4,129.20

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

164,040.00

39,369.60

203,409.60

203,409.60

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare fi publicitate

4.1

Informare șl publicitate

o.oo

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

Proiectul 1 (Energiei 21)

0.00

10,710.00

2,570.40

13,280.40

13,280.40

Proiectul 2 (Gării 54)

0.00

18,030.00

4,327.20

22,357.20

22,357.20

Proiectul 3 (Gurii 58)

0.00

18,010.00

4,322.40

22,332.40

22,332.40

Proiectul 4 (Mioriței 15)

0.00

24,540.00

5,889.60

30,429.60

30,429.60

Proiectul 5 (Mioriței 26)

0.00

11,670.00

2,800.80

14,470.80

14,470.80

Proiectul 6 (Mioriței 38)

0.00

13,080.00

3,139.20

16,219.20

16,219.20

Proiectul 7 (Mioriței 40)

0.00

13,320.00

3,196.80

16,516.80

16,516.80

TOTAL CAPITOL 4

0.00

109,360.00

26,246.40

135,606.40

135,606.40

5

Cap.5 * Alte cheltuieli neellgiblle

5.1

Cheltuieli diverse fi neprevăzute

638,587.60

0.00

0.00

0.00

638,587.60

Proiectul 1 (Energiei 21)

9,957.20

0.00

0.00

0.00

9,957.20

Proiectul 2 (Gării 54)

114,923.20

0.00

0.00

0.00

114,923.20

Proiectul 3 (Gării 58)

114,811.60

0.00

0.00

0.00

114,811.60

Proiectul 4 (Mioriței 15)

156,041.60

0.00

0.00

0.00

156,041.60

Proiectul 5 (Mioriței 26)

74,462.00

0.00

0.00

0.00

74,462.00

Proiectul 6 (Mioriței 38)

83,439.60

0.00

0.00

0.00

83,439.60

Proiectul 7 (Mioriței 40)

84,952.40

0.00

0.00

0.00

84,952.40

5.2

Audlt financiar

160,146.00

0.00

0.00

0.00

160,146.00

Proiectul 1 (Energiei 21)

68,410.80

0.00

0.00

0.00

68,410.80

Proiectul 2 (Gării 54)

16,764.80

0.00

0.00

0.00

16,764.80

Proiectul 3 (Gării 58)

16,752.40

0.00

0.00

0.00

16,752.40

Proiectul 4 (Mioriței 15)

22,816.00

0.00

0.00

0.00

22,816.00

Proiectul 5 (Mioriței 26)

10,850.00

0.00

0.00

0.00

10,850.00

Proiectul 6 (Mioriței 38)

12,164.40

0.00

0.00

0.00

12,164.40

Proiectul 7 (Mioriței 40)

12,387.60

0.00

0.00

0.00

12,387.60

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

56,021.15

56,021.15

Proiectul 1 (Energiei 21)

21,062.07

0.00

0.00

0.00

21.062.07

Proiectul 2 (Gării 54)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 3 (Gorii 58)

18,208.86

0.00

0.00

0.00

18,208.86

Proiectul 4 (Mioriței 15)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 5 (Mioriței 26)

16,750.22

0.00

0.00

0.00

16,750.22

Proiectul 6 (Mioriței 38)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 7 (Mioriței 40)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

854,754.75

0.00

0.00

0.00

854,754.75

] TOTAL GENERAL_

1 Zț/oțjțeș./ș [              L Î.J6_2L59? !9_L(S2o_6L25L?3_;_a2toș,o76J-fa_;


Centralizator surse de finanțare

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

8,108,076.48

a.

Valoarea neellgibllă, inclusiv TVA aferent

2,101,825.45

Proiectul 1 (Energiei 21)

224,580.17

Proiectul 2 (Gării 54)

333,225.29

Proiectul 3 (Gării 58)

351,310.15

Proiectul 4 (Mioriței 15)

453,928.60

Proiectul 5 (Mioriței 26)

238,162.74

Proiectul 6 (Mioriței 38)

249,441.25

Proiectul 7 (Mioriței 40)

25t, 177.25

b.

Valoarea eligibilă

6,006,251.03

Proiectul 1 (Energiei 21)

571,043.67

Proiectul 2 (Gării 54)

1,003,531.60

Proiectul 3 (Gării 58)

984,154.07

Proiectul 4 (Mioriței 15)

1,361,442.52

Proiectul 5 (Mioriței 26)

627,979.55

Proiectul 6 (Mioriței 38)

721,109.79

Proiectul 7 (/Mioriței 40)

736,989.83

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care :

4,504,325.86

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (<40%)

2,402,500.41

Proiectul 1 (Energiei 21)

228,417.47

Proiectul 2 (Gării 54)

401,412.64Proiectul 3 (Gării 58)

393,661.63

Proiectul 4 (Mioriței 15)

544,577.01

Proiectul 5 (Mioriței 26)

251,191.82

Proiectul 6 (Mioriței 38)

288,443.92

Proiectul 7 (Mioriței 40)

294,795.93

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

2,101,825.45

Proiectul 1 (Energiei 21)

224,580.17

Proiectul 2 (Gării 54)

333,225.29

Proiectul 3 (Gării 58)

351,310.15

Proiectul 4 (Mioriței 15)

453,928.60

Proiectul 5 (Mioriței 26)

238,162.74

Proiectul 6 (Mioriței 38)

249,441.25

Proiectul 7 (Mioriței 40)

251,177.25

«1

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAM8URSABILÂ SOLICITATĂ (60%)

3,603,750.62

Proiectul 1 (Energiei 21)

342,626.20

Proiectul 2 (Gării 54)

602,118.96

Proiectul 3 (Gării 58)

590,492.44

Proiectul 4 (Mioriței 15)

816,865.51

Proiectul 5 (Mioriței 26)

376,787.73

Proiectul 6 (Mioriței 38)

432,665.87

Proiectul 7 (Mioriței 40)

442,193.90


CONSULTANT

SCCONSIS PROIECT SRL1

J Pat. I ai II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor Înscrise la secțiunile A si B.