Hotărârea nr. 235/2013

Hotărârea nr.235 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 E1, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornisa Bistrita, nr. 33, bloc 34, strada Cornisa Bistrita nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8,  Municipiul Bacau, Judetul Bacau".

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.l 14, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Cornișa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Cornișa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5159/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5160/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5161/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 158/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 159/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Hotararea Consililui Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 108/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.l 14, sc. A,B, C Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 109/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.165, bloc El,Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 107/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Marasesti nr.179, bloc E5-Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 122/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistrița nr.33, sc. A,Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 123/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Comisa Bistrița nr.34, sc. A ,Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 132/18.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.8, sc. A,B, Bacau;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor /proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 2.101.825,45 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - 6.006.251,03 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             -8.108.076,48 lei

din care:

 • • CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI            - 4.504.325,86 lei

 • • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 3.603.750,62 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadru] Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DHJ POPOVICI

/ //

NR. 235

DIN 15.07.2013

G.C., C.B./ R.TJEx.t/Di.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.l

LA HOTARAREA NR. 255 DIN 15.07.2013

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe"FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

SECRETARULMUNICIPIULUI BACĂU

VICICuprins
Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare


0.  INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 • 1.  INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL--------------------------------------------------------------

Solicitantul..........................— ..................................................—

Reprezentantul legal al Solicitantului.............— ...................... .........2

Persoana de contact...........

Persoana responsabili cu operațiunile financiare.....__________________.................................___________

Banca/Trezoreria

Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor


1.1.

1.1

 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5. IA


financiare internaționale (IFI).................................................—

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE________________________________________________________________________________

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului..................

Managementul cererii de finanțare

Proiectele din cadrul cererii de finanțare..................................—..........

7


3.


2.1.

2.2.

 • 2.3.

DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE.

3.1.

34.

34.

 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

 • 3.7.

 • 3.8.


Localizarea proiectelor. »••*•••*•«»**•*«+***********■*•'**'•*«•*»••«•••* 7

Descrierea proiectelor....................... —...... .................7

Calendarul activitflților cererii de finanțare——----------------------------------------------.......27

Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare...............

Indicatori.......................................... ....32

Sustenabililatea investițiilor

Informare și publicitate......................................................... .................................

ACHIZIȚIILE PUBLICE                          *«*»•»•»•»«*#*** kk« k* b «»•*•> ■»>>«>«><>. k*

.35 .35 .38 .38


 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR................................................

Bugetul CERERII DE FINANȚARE..................................

SURSE DE FINANȚARE.----------------------------------------------

 • 5.  CERTIFICAREA CERERE DE FINANȚARE____________________„


 • 4.1.

 • 4.2.Înregistrarea cererii de finanțare

Organismul intermediar pentru POR - Agenția pentru Dezvoltare Re^onală

Nn

înregistrată de:

CodSMIS:                        ;

Semnătura

Data

TITLUL:

Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasestinr.114, bloc 165 El, strada Marasesti, tir. 165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, tir. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița tir. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau

O. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

 • 1.1. Solicitantul

  Denumirea solidtantuloi

  Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

  Codul de înregistrare fiscali

  4278337

  Codul unic de înregistrare

  Adresa sediului solicitantului

  Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

  EmaB

  contactprimarie@primariabacau.ro

  Tipul solicitantului

  El unitate administiativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de Județ

  □ unitate admmisliativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

L2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Romeo Stavarache

Funcția

Primar

Numărul de telefon

0234581849

Numărul de fax

0234-588757

Email

contactDrimarieifî'orinuiriabncîiu.rn

 • 1.3. Persoana de contact


  Numele

  Cristina Elena Bardasu

  Funcția

  Consilier Superior Ia Servieta! Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari

  Numărul de telefon

  0745074080

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  bardasucristtamStvahoo.com


 • 1.4. Persoana responsabilă cn operațiunile financiare


  Numele

  Clementtna Vlnerica

  Funcția

  Referent al Biroului de Evidenta si cheltuieli bugetare

  Numărul de telefon

  0723/638.156

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  ctemettaa.vinerica@primariabacau.com

 • 1.5. Banca/Trezoreria

  Denumirea băncii (sucursalei)

  Trezoreria Municipiului Bacau

  Adresa băncii

  Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

  Codul IBAN

  R058TREZ06124700256xxxxx

 • 1.6.    Sprijin primit în prezent san anterior din fonduri

publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI) • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IEI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da

E)Nu

■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare/ proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (Im)

Sursa de finanțare

Stadiul la dota depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

 • 1.6.2 Vreunui din proiectele (integral sau parțial, respectiv activîtăți/investîții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IEI?

□ Da

13 Nu

■ Daca da, vă rugăm sa prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 oppwnf]:

□ 30% contribuția autorității publice locale fi 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub ISOEuro;

13 20% contribuția autorității publice locale fi 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350Euro;


□ 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari^ în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub SOOEuro.

 • 2.1, Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect.

Desfasurarea activitafii financiar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem'integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

I

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a '        documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel încât sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditorii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.                                   (
Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANA1 numita prin Dispoziția Primarului, din care fee parte:


€13x513


NT INTERN,


 • •  Manager proiect - Cristina Elena Bardasu

 • •  Responsabil achiziții publice - Violeta Grosuleac

 • •  Responsabil tehnic - Mihaela lonesi

 • •  Responsabil financiar - Clementina Vinerica

 • •  Responsabil juridic - Teodora Alexandra Balaban

 • •  Responsabil secretariat, publicitate si informare - Viorica Cretu


Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si îndrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect: • •  asigura respectarea, in toate fozele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor; » verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier^


cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

 • •  furnizează informații ehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune Ia dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar;

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audh financiar;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membru echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat, publicitate si informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de efici enta fluxului documentelor,

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea

J Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor

S Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri S Creșterea contribuției turismului Ia dezvoltarea regiunilor.

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca


scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin


reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor


sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatuluL Obiectivul domeniului major de intervenție 1JL „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce vaconduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

 • -  Crearea/menținerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

 • -  Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor,

 • -  Creșterea calitatii vieții;

- Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

 • 3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, înregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se


Lucrările de intervenție ce fee obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G. nr. 18 / 2009. actualizata 2012. privind creșterea performantei energetice a blocurilorde locuințe după cunturmează:

Lucrări de baza:

 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) tenno-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fețadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 114. strada Marasesti ur.114

Blocul situat în Strada Marasesti nr. 114 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1979.

Acesta se compune din trei tronsoane - „scara A”, scara irB” si scara „Cw

Blocul cuprinde in total 120 de apartamente» cu destinația de locuința. La parter sunt 8 spatii comerciale din construcție, cu o cota indiviza de 8.8215%. Exista acordul a 88 de proprietari, reprezentând 73.33% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe soi, a planșeului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolariei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 50% din suprafața fațadelor a fost tennoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

 • 1. Bloc 114-strada Marnsesti.nr. 114, sc A, B, C, Municipiul Barau;

 • 2. Bloc 165 El-strada Marasesti, nn 165, sc A, Municipiul Bacău;

 • 3. Bloc 179 E5-strada Marasesti.nr. 179, scA, Municipiul Bacău;

 • 4. Bloc 33 -strada Cornișa Bistrița, nr. 33, sc A, Municipiul Bacau;

 • 5. Bloc 34-strada Cornișa Bistrița, nr. 34, scA, Municipiul Barau;


 • 6. Bloc8-stradaNarciselornr.8, sc A, B, Municipiul Barau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1. Localizarea proiectelor

Statul:              ROMÂNIA

Nord-est

Bacau

Municipiul Bacau


Regiunea de dezvoltare: Județul:

Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de intervenție (după caz)


 • 3.2. Descrierea proiectelor

 • 3.2.L Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a fiice din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

S Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor


LIzolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profîle aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profîle de PVC și geamuri tennoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

- înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmpISrie eficientă din P.V.C. pentacameralS cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmpISrie eficientă din PVC pentacameralS cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadra metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

0. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafețe verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

9 Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifiigat de 10 cm.

 • •  Strat protecție tennoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea temnosistemului de terasă.

  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.


îerfMtun»

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.


De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii :

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

- unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu eneigie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar feră să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei*.


Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe; inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam tennopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă

armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor- demolate/dezafectate_se vor monta alte elemente noi în confonnitate_cu detaliile de execuție proiectate.

• reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafețe și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 114 din strada Marasesti nr. 114, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 94,93kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 54,48%.

Bfoc 165 EL strada Marasesti nr.165

Blocul situat în Strada Marasesti nr. 165, este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1972.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde in total 44 de apartamente cu destinația de locuința, dintre care 2 apartamente cu alta destinație, cu o cota indiviza totala de 4.54546%. Pentru lucrările de reabilitare si-au dat acordul 35 de proprietari, reprezentând 76.19% din totaL

Nu exista tennoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile tennoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 36 microcentrale termice de apartament încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu tennoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi dm țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:


- înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei nedrculabiie peste ultimul nivel Cuprinde:

 • 1. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hîdroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:


 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 6. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerata.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la

polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 7. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fețadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fee parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fețada sau parapeții balcoanelor;

 • -    unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție KF;

alte echipamente de telecomunicații;


cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar feră să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, feră desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, torturate.


 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, afet pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu femplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:


o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică, matare cu mortar.


In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 165 El din strada Marasesti nr. 165, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 82,31kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 65,53%.

Bloc 179 E5. strada Marasesti nr.179

Blocul situat in strada Marasesti nr.179 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău în anul 1972. Proiect tip clădiri de locuit S+P+10E.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde in total 42 de apartamente, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Pentru lucrările de reabilitare si-au dat acordul 28 de proprietari, reprezentând 66.67% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la pianseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de ia ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Totodată s-a constatat, la data efectuării expertizei, ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 42 microcentrale termice de apartament încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

l.Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifbgat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:înlocuirea tâmplărîei de lemn și tâmplărîei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență ternii că scăzută.

- pe toate fețadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficienta din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

Z Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa tennosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafețe verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa tennosudabila

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifbanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4.1zolarea termicii a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (Ia intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5.Lucrari de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fețadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fee parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fețada sau parapeții balcoanelor;


unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor șl echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.


 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;


 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.


In urma lucrărilor de reabilitare termica Ia blocul 179 E5 din strada Marasesti nr. 179, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 71,24kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 67,21%.

Bloc 33, strada Cornișa Bistrița nr.33

Blocul situat în Strada Cornișa Bistriței nr.33 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1969.

Acesta se compune dintr-un tronson - „scara A” cu dimensiunile în plan de (18,50x16,20)m.Blocul cuprinde 44 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 32 de proprietari, reprezentând 72.73% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

In bloc sunt instalate 41 microcentrale termice de apartament încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 70% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

LEzoIarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu tennoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profila aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplărie aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmpiăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă;

înlocuirea tâmpiăriei de lemn și tâmpiăriei metalice existente cu tâmplărie eficienta din P.V.C. pentacnmerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

- pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu


tâmplărie efițienta'-’dirf,

'”3 $ A»


pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă, Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo>hidroizolarea terasei neclrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

3. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat igniftigat de înaltă densitate de. 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatiei Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabila, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabila

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafuhii la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va ti supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj L Este

 • i. Jl. r vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, Ia partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (Ia intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadei e/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii;

 • -    unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

 • -    unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF; alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slăbi, pozate aerian sau în canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.


Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P. V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în_ locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noL în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârma, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 33 din strada Comisa Bistrița nr. 33, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 65,25kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 59,64%.

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr.34


Acesta se compune dintr-un tronson - „scara A” cu dimensiunile în plan de (18,50xl6,20)m.

Blocul cuprinde 44 de apartamente» cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 32 de proprietari, reprezentând 72.73% din totaL

Nu exista termoîzolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

In bloc sunt instalate 30 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.


Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 25% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Uzolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplârie performantă energetic: profile de PVC si geamuri tennoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:


 • -    înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

 • -    pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.TeruM+hidroizoIarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroîzolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase tennosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolarie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea tennosistemului de terasă.


 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4.1zolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

S.Lucrari de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fee parte din următoarele categorii:

-    unitari exterioare de aer condiționat fixate p e fetada sau parapetii balcoanelor,

unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

( X.         " antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fera sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmpi arie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In tocul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior ia golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 34 din strada Cornișa Bistrița nr. 34, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 67,52kWb/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 60,66%.

Bloc 8, strada Narciselor nr, 8

Blocul situat în Strada Narciselor nr. 8 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1974.

Acesta se compune din doua singur tronsoane - „scara A" si scara „B”.

Blocul cuprinde 40 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 33 de proprietari, reprezentând 78.57% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseuluî de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situat! intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat că prin grija locatarilor porțiuni mici cam 50% din suprafața

_Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

fațadelor a fost termoizolată cu polistirea expandat de lOcm grosime. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neângrijit

l.Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea gla&rilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.


 • 2. Înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

- Înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usfie si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

'    pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC

pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo>hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:


 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție tennoîzolatîe cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafalui la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție (fin țeavă de oțel fixată ut parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile


Pagina 24 din 41

Ghidul Solicitantului

Formular A • Cerere de finanțare

existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4.1zolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșen (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

5Xucrari de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

 • -    unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fora sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finala), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele Iavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații Ia dementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care mi sunt deja închise cu tâmpi arie PVC si geam termopan;

  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refec toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de

(                intervenție atat la exteriorul cat sila interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 8 din strada Narciselor nr. 8, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 94,08 kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 6037 %.

333 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.


Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parii implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Totî acești agenfi economici contribuie, prin taxele plătite, la PIB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu tatii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.


Ghidul Solicitantului


Forrautar standard B - Cerere da finanțam proiect


3,3. Calendarul nctMtăfifor cererii de finanțare04 ro o

000


Nr.

Ort

(Enb)A±d»l<rtBf

.........ArogMIl

AnuJKl2

AmdîDn

hi!

mtfl

Mp

•ri

wt

dw

tu

ta*

mr

ap-

tal

Iun

lot

ung

«P

od

nai

dec

tK

JUXU

apr

ACnVtT AȚI DKRVLATK ÎNAINTEA HEMNilUJ

CGNȚSl/,C7VLlED'lF3iANTAnE

>. ■ ț’^

r? j-

M

A' 2.U > r- /

*■ : r-J

L’ '-i-

>

:

■■ <1

■ ■ ■-> ■■

:V

t ■’

■' nV-1 ■ ,i iii.,

-7

t--1'

t£<‘ i-

.r'*'-:-■

rTpfk''--

u>-

■T. •• ■!

s

’■ iLr-

, •■=' ■•17

..?r- s

<<

A^r.

1

Scrmwn cotdraci iwrtdi de proicdm

StrrlcMMtiM

i ’..■'■i.

AdK

2

Un^frs dsnhm WDatt dl mririi ptrim riitxma: Expenim teWra, AndU cnogrita. D Aii, ftoietl TrtnFt; CtrtUTm dr -jtfftvnMinV' nctetfv* fina)

Scr'MfitTihtUc InnatiUi

; ; r 'j'

..

V •• ■•■ >

i

. •• ■■■

•• .

■ ■

gi;

r‘. >3

*:%. 7?

k:

f JJ-.

3

■’■ - ■:

1- \r

-x:>. J.'ii

;:lț A;!'1 ■•

4^ *

.■ :••

■;-.T "

.

, ii •T

.......

? ■"■

:-rT

.'

: • •-. >

;>

iv_’ ' - '!

<    : V1’-

' '! 1

:■:;

'-' r? j ■■■

■'■,'■■■ 1-!

■■■i£

. ■:

.Ju | .jVȚ'_

. j!. .- ; -y;-. -’■■

. ■

Adfr.

X

Erafleiti Arfinlaifai du tng^nim

Bfrnti Autorizații in Cat^vctU ri urbani™

■ •■’K:

Adtv.

4

Aprobau tadîalcri ftzn DAU ti n li biHCL

Aparatul fKrtumenl de artttltia St elaborare n ducwm^nrefer’ CaoffiMtalderf

.;■■•■ •'

AdK

&

Elabaterr «ren? <1s (Variere

Cmnflw SC CtWSK

PROIECT Dnvnrvtrl

Arilf. fc

Depmcrc 4nn dt ftonniare

Servieta! Tehnic inventai

1

L. T

Nr-Cri.

Aurii

AmIX

CSa&)A«4vllfifEri

Rrtnvmhfi

1

1

3

4

5

c

7

a

9

10

11

12

I

1

3

4

9

«

t

a

>

10

ii

ACTtVTTÂȚl DEROLATE DUTĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚAM

Arifr. T

AditaRJe tmtarfi gerricfl i Inwari

RHpflbrtM!

MfiWtlj-Vtaîrf» Grosnlrar

J ic

1;^,

•■' ’T-ît1

1 ■ *■.:

'<■. n:

■■ ■. -

LJ

iJF
",

7.1      AcHziiic contract da execuție hrcrari

Achiziție contract de servicii supraveghere s execuției prin dirigînli de 73     șantier

73      Achiziție servicii Infocmnro ri publicitate

Arinziiii contract de servirii nudit

74     finanrinr

-

Activ.

8.       Urmăriră derulare contracte

Irf» r?-’

ir

?*'J’

V -

-i-    .

Execuție lucruri de reobDltnre termica    RcspunnbO tehnic

&1     a blocurilor de locuințe                  -Mlhnelalonesi

8J.1   Bloclî4, strada Marasestinr. 114

Bloc 165 El, strada Mhrusesti nr.

8.13   165

Bloc 179 E5, strada Mamsesti nr.

833  179

8.14   Bloc 33, Comisa Bistrița nr. 33

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 8.13   34

8.14   Bloc 8, stada Narciselor ir. 8

Serrictt de supraveghere eiccolle prin RespmmbO tehnic 812     diriginti de șantier                        «Mihaefa Joneri

Rtspomnbn

dement hm

83     Servirii de sodH flnondnr extern             Vlnerica

Responsabil Ktrttarinl, pnbHtitnteil 84     Servirii de inlbnnare ti publicitate       informare-

Pagina 28 din 41

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


FA *'

" '■"7“*»i***

.. •.

■-t.fi ■-

i

•tr*--. <:

x- " X- . r

■r^ iv!*$

J > i-

. ■ -

L’i ■ T

; _r ^3» •. Viorica CTeta

Comunicat de presa după semnarea

843 contractului de finanțare

Conferința de presa dopa semnarea

8.43 contractului de berari

Amplasare panou pentru publicitate 843 exterioara ta inceputul tasurilor

Amplasare panou pentru publicitate exterioara ta terminarea berarilor ( ptacn 84.4 comemorativa)

843    Comnmait de presa ta starsital tacrnrilor

843    Conferința de presa la sfiuritnl lucrurilor

Activ.  Certificat de performanta energetica la   Responsabil tetade

9       finofixaren lucrărilor                     -Mfimetolonesi

Activ»                                          Responsabil tehnic

10      Recepția lucrurilor                       - Mihneta ionesi

Ednpode

Activ.                                             implementare

11      Managementul infern tdprolecfidtd            proiect

' ’t I

Pagina 29 din 4

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

Ghidul Solicitantului Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

3.4. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activitati care se vor derula in faza de implementare a proiectului


0. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitati! este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 — luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin diriginti de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru executia lucrarilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

  ti L-sir'l-i-1


 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .


 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 2. Managementul intern al proectului - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 22 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3. Activitati de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dîrigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dîrigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și feță de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activității de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii. 1


Ghidul Solicitantului Formular standard 8 • Cerere de finanțare proiect


La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.

 • 5. Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului

 • 6.   Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si

* publicitate se va desfășura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica Ia finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

33. Indicatori

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare Ia sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat Imediat (direct)

Nr. Do apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 114, strada Marasesti nr. 114

0

120

Bloc 165 El, strada Marasesti nr.165

0

44

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179

0

42

Bloc 33, strada Comisa Bistrița nr. 33

0

44

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34

0

44

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8

0

40

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 114, strada Marasesti nr. 114

0

5555,10

Bloc 165 El, strada Marasesti nr.165

0

2262,62

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179

0

2269,04

Bloc 33, strada Comisa Bistrița nr. 33

0

2437,16

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34

0

2437,16

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8

0

1600,00

Rezultate induse (Indirecte) (impact pe termen mediu/lung)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/h/mp)

Bloc 114, strada Marasesti nr. 114

208.53

94.93

Bloc 165 El, strada Marasesti nr.165

238.76

82.31

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179

217.24

71.24

Bloc 33, strada Comisa Bistrița ar. 33

161.68

65.25

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34

171.64

67.52

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8

236.79

94.08

Gradul de reducere a consumului de eoergje pentru incalrire(%)

Bloc 114, strada Marasesti nr. 114

54.48

Bloc 165 El, strada Marasesti nr.165

6533

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179

67.21

Bloc 33, strada Comisa Bistrița nr. 33

59.64

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34

60.66

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8

-

60.27

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.6. Sustenabilitatea investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate tennic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție. Neconfbmitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitățile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de infonnare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitățile pe care UAT Municipiul Bacau le va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată / Perionda de desfășurare

Costuri estimate (lei), fora TVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la finalul proiectului (lucrărilor)

0

Publicitate Online

Pe site-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,000

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

58,890

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrărilor)

Cale un panou Ia fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrărilor

18,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara permanenta (la finalizarea lucrurilor ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

18,000

Total

00 sGhidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

3.8» ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate pânS la depunerea cererii de finanțare

Nr. Cit

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei tara TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DAU, Pth

27,600,00

01.032011

02.06.2011

Licitație deschisa

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. Cri.

Obiectul contractului

Valoarea estimata a contractului (Lei tara TVA)

Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem. /anul V

Data estimativă a finalizării procedurii (extsem. V anul i)

Procedura propusă

1

Contract de execuție lucrări

5,093,056.72

Sem. 17 Ani

Sem. 17 Ani

Cerere de oferte

2

Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginli de șantier

98,890,00

Sem. 17 Ani

Sem. 1/Ani

Cerere de oferte

3

Servicii de informare si publicitate

98,890.00

Sem. 1/ Ani

Sem. 1/ Ani

Cerere de oferte

4

Servicii de audit financiar extern

74,180.00

Sera. 17 Ani

Sem. V Ani

Cerere de oferte

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚU

 • ■  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03.2011      ___________

 • ■  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 114, strada Marasesti nr. 114       10/12/2012____________________

Bloc 165 El, strada Marasesti nr. 165 10/02/2012.____________________

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179   10/02/2012____________________

Bloc 33, strada Comisa Bistrița nr. 33 01/05/2012____________________

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34   01/05/2012____________________

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8__________10/07/2012

• Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Bloc 114, strada Marasesti nr. 114       10/12/2012___________________

Bloc 165 El, strada Marasesti nr. 165 10/02/2012____________________

Bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179 10/02/2012___________________


Bloc 33, strada Comisa Bistrița nr. 33   01/05/2012___________________

Bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34   01/05/2012___________________

Ghidul Solicitantului

Formular itandard B - Cerere de finanțare proiect

Bloc 8, strada Narciselor nr. 8___________10/07/2012

4. FINANȚAREA PROIECTELOR

4.1. Bugetul CERERU DE FINANȚARE

...

Nr.

: iert

Demenireacapitalelorți

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusivTVA

' ‘' '•

TOTM. ajGiatL ’V

• / • - 1

TOTAL-id

Baza >

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

7,440.00

0.00

0.00

0.00

7,440.00

1.2

Proiectare și inginerie

34,224.00

0.00

0.00

0.00

34,224.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

TOTALCAPiTQL 1

4if664.oo

98,890:00

23,733.60

122,423.60

164,287.60

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

1,134,186,36

3,987,460.72

956,990.57

4,944,451.29

6,078,637.65

2.1.1

Proiectat 1 (Momești 114)

402,666,86

1,219,761.12

292,742.67

1,512,503.79

1,915,170.65

2.1.2

Proiectat 2 (Momești 165)

145,140.35

497,019.44

119,284.67

616,304.11

761,444.46

2.1.3

Proiectai 3 (Momești 179)

144,296.13

546,718.13

131,212.35

677,930.48

822,226.61

2.1.4

Proiectai 4 (Comisa Bistrița

33)

166,978.85

639,259.59

153/122.30

792,681.89

959,660.74

2.1.5

Proiectat 5 (Comisa Bistrița

34)

166,978.85

638,899.21

153,335.81

792^35.02

959,213.87

Z1.6

Proiectat 6 (Narciselor 8)

108,125.32

445,803.23

106,992.78

552,796.01

660,921.33

TOTAL CAPITOL 2

?■-, ■■■■■;  ■'       <i:':

1,134,186.36

3,987,460.72

956,990.57

4,944,451.29

6,078,637.65

3 Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

148,356.00

35,605.44

183,961.44

183,961.44

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

123,630.00

29,671.20

153,301.20

153,301.20

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

24,726.00

5,934.24

30,660.24

30,660.24

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL3

0.00

148,356.00

35,605.44

183,9^7

0&rit^61.44

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

0.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

■ ■ ! , ■

T0TALCAPfT0L4 =

0.00

1,- 98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

5 Cap.5 • Alte cheltuieli neeligi

bile

5.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute

629,560.40

0.00

0.00

0.00

629,560.40

5.2

Audit Financiar

91,983.20

0.00

0.00

0.00

91,983.20

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

52,791.24

0.00

0.00

0.00

52,791.24

- ■

TOTĂLCAPiroL3

774,334.84

0.00

0.00

774,334.84

_______' »

Mai jos suni prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:


Tabel cheltuieli neeligibile, bloc 114, strada Marasesti nr. 114 sc. A, B, C

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

402,666.86

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

197,891.60

5

Audit financiar

29,003.60

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

18,150.82

Total

654,656.88

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 165 El, strada Marasesti nr. 165 sc A

Nr.

Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

145,140.35

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

81,889.60

5

Audit financiar

11,941.20

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

34,640.42

Total

280,555.57

Pagina 36 dfn 41

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 8, strada Narciselor nr. 8 sc. A, B

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1340.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

108,125.32

1 4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68,113.20

5

Audit financiar

9,920.00

Total

193,10232Tabel cheltuieli neeligibile bloc 179 E5, strada Marasesti nr. 179 sc A

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA indus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare si inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

144,296.13

4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

84,555.60

5

Audit financiar

12338.00

Total

248,133.73

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 33 strada Cornișa Bistrița nr. 33 sc A

Nr. Crt

ACQVItatD

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

166,978.85

4

Cheltuieli diverse si neprevăzut©

98,580.00

1 5

Audit financiar

14,396.40

Total

286,89935

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 34 strada Comisa Bistrița nr. 34 sc A

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1 1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1340.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

166,978.85

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

98330.40

5

Audit financiar

14384.00

Total

286,837.25

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4.2. SURSE DE FINANȚARE

NRCRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

L

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

7,323,845.14

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,950,185.20

b.

Valoarea eligibilă

5,373,659.94

n

Contribuția proprie, din care:

4,099,649.18

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

2,149,463.98

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1,950,185.20

m

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

3,224,195.96

♦(Inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERH DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.


De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal

Data:

26/04/2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind completarea Dispoziției nr.1193 din 13.072012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si modificata;

 • - Dispoziția nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian* Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

 • - Referatul nr. 1762 din 11.03.2013, întocmit de Serviciul Cabinet Primar;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul art 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE:

Art.l Se completează artl al Dispoziției nr. 1193 din 13.072012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, in sensul ca se adauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11.“ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau “

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 sunt si raman in vigoare.

Art3 Serviciul Administrație Publică Locală șî Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Unitarii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane si a fi adusă la îndeplinire.


STkVARACHE


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberata de MUNICIPIUL BACĂU, CNP 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

■ MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “ Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - Calea Marășești, bloc nr. 165-E1; Calea Marășești, bloc nr. 179-E5; Calea Marășești, bloc nr. 114; strada Cornișa Bistrița, bloc nr. 33; strada Cornișa Bistrița, bloc nr. 34; strada Narciselor, bloc nr. 8, din care aceasta declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție (DMI) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în calitate de:


□ Solicitant proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr. 165-E1, scara A, Calea Mărășeștl, Municipiul Bacău;

 • 2.  blocul de locuințe nr. 179-E5, scara A, Calea Marășești, Municipiul Bacău;

 • 3.  blocul de locuințe nr. 114, scara A, B, C, Calea Marășești, Municipiul Bacău;

 • 4.  blocul de locuințe nr. 33, scara A, strada Cornișa Bistriței, Municipiul Bacău;

 • 5.  blocul de locuințe nr. 34, scara A, strada Cornișa Bistriței, Municipiul Bacău;

 • 6.  blocul de locuințe nr. 8, scara A,B, strada Narciselor, Municipiul Bacău; proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos:

 • a)  obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale."

• de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mal jos:

 • 1. se află în stare de faliment/ Insolvențâ sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare șl/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din nerespectaril obligațiilor contractuale2?


Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PADUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP 1641126040071, in calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU;

* având în vedere depunerea Cererii de finanțare Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Calea Mărășești, bloc nr. 165-E1; Calea Mărășești, bloc nr. 179-E5; Calea Mărășești, bloc nr. 114; strada Cornișa Bistriței, bloc nr.33; strada Cornișa Bistriței, bloc nr. 34; strada Narciselor, bloc nr. 8; din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU

Să implementeze întocmai șl la termen proiectele Individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabflă,


Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 2.149.463 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, In condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea,

Să finanțeze toate costurile neellglblle ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellglblle ce II revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU

 • ■  Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condfțllle rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

 • ■   Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea In exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea

• Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor și a Implementării acestora, prevederile legislației comunitare șl naționale în domeniul egalității de șanse, nedfscriminărif, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.


Subsemnatul dedar că vom informa Imediat Autoritatea de Management și Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție a cererii de finanțare, precum șl pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va ff acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management Și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date Incorecte și/sau incomplete în legătura cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.Pagina 1 din 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


DISPOZIȚIE


privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A

BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. CALEA MARASESTI, NR.114 SC A3,C, STR. CALEA MARASESTI, NR.165 BL.E1, STR. CALEA MARASESTI, NR.179 BL.E5, STR. NARCISELOR, NR.8, SCA, B, STR- CORNIȘA BISTRIȚA, NR.33 SC A, STR. CORNIȘA BISTRIȚA, NR.34 SC A „

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

• Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr. 2728 din 17.042013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația pubiica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. CALEA MARASESTI, NR.114 SCA,B,C, STR. CALEA MARASESTI, NR.165 BLE1, STR. CALEA MARASESTI, NR.I79 BL.E5, STR. NARCISELOR, NR.8, SCA, B, STR. CORNIȘA BISTRIȚA, NR.33 SCA, STR. CORNIȘA BISTRIȚA, NR34 SCA„ in următoarea componenta:

 • 1. Cristina Elena Bardasu- Consilier superior ia Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si Îndrumare Asociații Proprietari - Manager de Proiect;

 • 2. Vlnerica Clementina-Director executiv Direcția Economica - Responsabil financiar;

 • 3. Mihaela lonesi-Consilier superior la Serviciul Tehnic Investirii - Responsabil tehnic;

 • 4. Violeta Grosuleac - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Teodora Alexandra Balaban - Consilier Juridic la Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietarii -Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Viorica Cretu - Referent superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare pentru a fi dusă la îndeplinire.


PNVLKÎ PENTRU LEGALITATE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, OVEDIU NICOLAE POPOVICI

VIZATCONFORM cewWLESCU Ol      UL

FISA POSTULUI


OBAT,


Nume si prenume:     CR1STINA ELENA BARDASU

Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT


 • 1. Descrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar;

 • •  coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul încadrării in bugetul estimat si in graficul de timp;

 • •  decide împreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;


 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activităților proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

 • •  stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare; • •  asigura păstrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si în termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătura cu implementarea proiectului.

 • 3. Relații:

«de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți;

 • •  de supervizare: fota de membrii echipei de proiect.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

» Cunoștințe limba engleza;

 • •  Abilitat! de management si de coordonare a unei echipe;

» Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;


 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

MANAGER PROIECT

CRISTINA EL^^BARDASU

*   .      1   - t ’      ’   •               '    -                 •          ■  *'

Curriculum Vitae


Informații personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Național itate(-tăți) Data nașterii Sex

Experiența profesională Perioada


Bardasu Crisțina Elena

Loc. Bacău, str? Ștefan cel Mare, nr. 34, bl. 34, sc.A, ap. 19, jud. Bacău Mobil: 0745.074.0to

bardasucristina@yahpo.com

Româna

21.04.1966

Feminin


01.08.2005 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Consilier Superior

Activități și responsabilități principale

 • -   Verificarea modului de defalcare a cheltuielilor si veniturilor din cadrul asociațiilor de proprietari;

 • -   Verficarea corectitudinii operațiunilor efectuate in documentele primare • (incasari, plăti), modul de gestionare a materialelor si a fondurilor

• financiare ale asociațiilor de proprietari;

 • -   Verificarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli, Încadrarea acestora in capitole si articole bugetare;

 • -   Verificarea rapoartelor (proceselor verbale) intocmite de comisia de cenzori, verificarea situației elementelor de activ si pasiv depuse de asociații;

 • -  Verificarea modul ui de apl icare a OMFP 1969/2001;

 • -   Întocmirea situațiilor statistice cerute de conducerea biroului;

 • -   Punerea In aplicare a hotărârilor consiliului local si dispozițiilor primarului privind pastrarea si buna gospodărire a patrimoniului public;

' i     - Cooperarea cu angaj storul si/sau cu 1 ucratori 1 desemnați pentru a face

posibila realizarea oricăror sarcini de serviciu;

 • -   Asigurarea/pastrarea secretului de stat, de serviciu precum si confidențialitatea in legătură cu faptele, informațiile sau documentele in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de Interes public.

Numele șt adresa       Primăria Municipiului Bacau

angajatorului

Tipul atlvitatli sau sectorul Serviciul Administrare Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ, INdrumare de activitate            asociații de proprietari, sector bugetar

Perioada          . 01.05.1996- 30.05^005


Funcția sau postul ocupat


Contabil IA


Activități și responsabilități principaleAnaliza economica a concordantei dintre prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, situația operativa a creditelor repartizate fata de nevoile reale ale compartimentelor funcționale;

Constituirea drepturilor de personal, a obligațiilor la bugetul de stat si bugetul de asigurări sociale si modul de acordare si virare a acestora


conform legislației in vigoare; • -   Constituirea drepturilor de ordin material in conformitate cu cerințele si imperativele obiectului de activitate a unitarii;

 • -   Verificarea aplicării principiilor contabiiitarii prin documentele justificative a actelor contabile si a bilantuui contabil prin contul de execuție bugetara;

întocmirea st raportarea situațiilor contabile lunare» trimestriale, semestriale, si anuale la eșaloanele superioare;

întocmirea bilanțului de verificare sintetica, a contului de execuție, a detalierii cheltuielilor de personal si materiale lunare;


 • -   Angajarea sub aspect financiar a uni tatii in relațiile patrimoniale cu alte unitari sau societari comerciale;

 • -   Constituirea drepturilor de personal ale cadrelor militare si a personalului contractual civil la nivelul unitarii;

 • *   întocmirea statelor de plata si a centralizatorului statului de plata;

 • -   Confruntarea lunara intre soldul conturilor contabile sintetice cu soldul conturilor contabile analitice;

 • -   Stabilirea obligațiilor angajatului si ale angajatorului fata de bugetul de stat si al asigurărilor sociale, întocmirea declarațiilor lunare pentru impozite si taxe si a ordinelor de plata cu obligațiile fiscale si cele fata de terti furnizori, intocmirea fiselor fiscale anuale pentru personalul unitarii;

. -   înregistrarea in registrul jurnal a formulelor contabile ale lunii curente si

stabilirea concordantei intre registru si total note cantabile; stabilirea soldurilor finale sl analiza economica a conținutului si funcționarii acestuia;

 • •   Stabilirea rulajelor curente, cumulate total sume la nivelul lunii pentru conturile contabile sintetice sl preluarea soldurilor in balanța de verificare sintetica la nivel unitate;

 • -   Înregistrarea, evidențierea, stabilirea soldurilor prin metoda cantitativ valorica la gestiunile din cadrul biroului contabilitate;

• - întocmirea notelor contabile conform documentelor justificative privind intrările, transferurile si ieșirile din gestiune, pe cele trei categorii de bunuri, materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale);


 • -   întocmirea registrului jurnal, completarea fiselor de cont operații diverse si a fiselor de cont materiale; stabilirea rulajelor si intocmirea batantei de verficare analitica;

 • -   Confruntarea soldurilor dintre evidenta operativa cu cele din evidenta contabila;

 • -   înregistrarea In registru inventar a inventarierii lunare, trimestriale, anuale;

 • -   Verificarea documentelor cu regim special privind intrările de materiale, realitatea si corectitudinea achitării acestora prin casa sau cont curent;

 • -   înregistrarea veniturilor realizate pe surse de proveniența si a cheltuielilor pe destinații;

  Numele și adresa angajatorului Tipul ativitalii sau sectorul de activitate


întocmirea balanței de verificare analitica si sintetica la nivelul unitarii. U. M. 01569 Bacau

Compartimentul Financiar-Contabil, sector bugetar


Perioada

15.08.1990 - 30.04.1996

Funcția sau postul ocupat

Casier

Activități și responsabilități principale

« Întocmirea Registrului de casa;

 • -   Efectuarea de incasari si plăti;

 • -   întocmirea fiselor/documentejor cu regim special;

• Întocmirea ordinelor de plata.

Numele și adresa angajatorului Tipul ati vitalii sau sectorul de activitate Educație și formare Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Cooperativa de Credit Bacau, sucursala comunei Beresti-Bistrita

Sector Bugetar

. 2008-2010

Management Financiar Contabil

Contabilitate Financiara, Statistica Economica, Gestiune Financiara, Contabilitate si Gestiune Fiscala

. 1 * *

Numele și tipul instituției Universitatea„George Bacovia” din Bacău, Facultatea de Cantabilitate si de învățământ /furnizorului Informatica de Gestiune; Mașter

de formare

Perioada

2005 - 2008

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Contabilitate si Informatica Economica

Finanțe Publice, Moneda si Credit, Contabilitate Consolidata, Contabilitate si Gestiune fiscala, Gestiune Financiara, Analiza economic-financiara, Control de Gestiune, Audit Financiar

Universitatea din Bacau, Facultatea de Științe Economice

Perioada


lan -mai 1996


Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învă|ământ/ furnizorului de formare


Curs Contabilitate

Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizați, Filiala Bacau

Perioada             dec. 1991 - feb, 1992

*

Caii ficarea / diploma     Curs Contabilitate

obținută

Numele și tipul instituției Camera de Comerț si Industrie a Județului Bacau de învățământ / furnizorului de formare


Aptitudini șl competențe

personale

Limba maternă

Limbafl) strălnă(e)

cunoscuse)

Engleza Competente și abilități , sociale


Română

Nivel mediu

Perseverenta in rezolvarea sarcinilor de serviciu si asumarea răspunderii pentru acestea. Spirit organizatoric in concordanta cu țîmpul efectiv si spațiul asigurat, lucru in echipa essential pentru rezolvarea situațiilor si abordarea cu


real ism a problemelor ivite.

Competențe șt aptitudini Capabllitatea de a planifica, organiza structura sl desfasura diferite acțiuni cu organizatorice         participarea colegilor de serviciu

Competențe și aptitudini de  O bună stăpânire a limbajelor de programare: Access, Microsoft Word, Excel,

utilizare a calculatorului    Outlook.

Alte competențe și       Hobby: Literatura și muzica

aptitudini * .

FISA POSTULUI


/ APROBAT, PRIMAR OMEQ-S-TAVARAi


Nume si prenume:     CLEMENTINA VINERICA

Data întocmirii; 22.04.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR

 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

 • 2. Responsabilități si atribuții;

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectificarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; Funcționale:

• are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului; • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

« sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare.

Am luat (a cunoștința.

RESPONSABIL FINANCIAR CLEMENTINA YINERICA

Curriculum vltae Europass

Informații personale Nume/Prenume

Adresăfe) Tetefonțoane) Faxfuri) E-maîl(uri)

Na|ionafltate(-tăți) Data nașterii

Sex

Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațional Experiența profesională


VlnericaCtemenfina

Bacau,str.Radu Negru Nr 3 /A /314

ctemenfina.vinBrica@jMiinariabacauJo romana

13.04.1959

feminin

Municipiul Bacau *

Municipiul Bacau, Sc Casbeton S A


Mobil: 0723/6B3.15B


Perioada


Din 1994 piua in prezenl municipiul Bacau. 1979-1994 sc Cabeton s a


Educație șl formare

Director economic

Activitatea ecomomlca

Municipiu! Bacau slr.MarasesH nr 6

Activitatea ftnandar-contabila

Facultatea de SlHnte Economice,mașter,

Perioada


CaUftcarsa / diploma obținută

Disciplinele principate studiate / competente profesionale dobândite i \ Numele și lipul Instituției de învățământ • 4                  /furnizoruluide formare

Nivelul In clasificarea națională sau Internațională


Econontfst.expert contabil contabilele

Universitatea Alexandru toan Cuza


Aptitudini șl competențe personale


Conducător, orgaizafor


Limbați) matemățe) Limbați) strâlnățe) cunoscutățe) Autoevaluare Nivel european O

Limba LimbaPagina/-CuirtaiJumvfiaB a! I Panlm mal mute Infamap despre EurepaMaccasap pagina: hUjL/fewupassxeddo(L8tnupfl.au Nume Prenume | O Uniunea Eunpeani, 2002-2010 24D8201D


Dobândite prin lucru cu omul


Competențe șl aptitudini Aptitudini, competente ce au fost obținute prin funcția de conducere deținute


organizatorice


Cunoștința operare PC


Competența șl aptitudini artistice


Alte competențe șl aptitudini

Permis(e) de conducere


Descrieți aceste competența șl Indicați contextul In care eu fost dobândite (Rubrică facultativă, vezi hslrucțhinlte)

daInformații suplimentare AnexePagina/-Curfculufflvlaeil [ Pertrv mal mute Worni^B despre Europa» laeaay pagina: bttp^mjFopaM.cadBtop.eu<npa.Bu Nume Pronume | © Uniunea Europeana, 2002*2010 24082010


FISA POSTULUI


/ APROBAT, C PRIMAR nWOCTJhKTAT


Nume si prenume:      MIHAELAIONESI

Data Întocmirii: 22.04.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

 • 1. Descrierea postului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

participa la planificarea si desfasurarea activitatilor proiectului; asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor;

urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres; participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului; colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnice de progres; asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

pune la dispoziția secretarului, în vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres;

asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

o este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

  4. Cerințele postului: • •  studii superioare;

 • •  sa fîe angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activităților tehnice din proiect;

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.


Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL TEHNIC

MIHAELAIONESI

\europass~

Currlculum vitae

Europass

Informații personale

Nume/Prenume

Adresâ(e)

Telefanțoane)

E-mail(uri)

Națicnatilateț-tățl)

Dala nașterii

Sex

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupai

Activități șl responsabilități principale

Numele șl adresa angajatorului Tipul aclWtfițS sau sectorul de activitate

lonesi, Mlhaola

11, Aleea Ateneului, 600031, Bacau, Remania Flx-,0234523156

Mlhaela.lonasi ©primariabacau.ro

Romana

08.10.1967

Feminin

Mobil: 0723683178


Din noiembrie 1997 pana in prezent

Consilier superior

Responsabil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare st execuție a lucrărilor la obiective de Investiție ce aparțin Primăriei Mun. Bacau

Municipiul Bacau, slr.Marasesli 6, Bacau, Romanla

Serviciul Tehnic Investiții


Educație șl formare

Perioada

Calificarea I diploma obținută Disciplinate principale studiata / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului da formare


1988-1991

Diploma Inginer

Specializarea energetica

Institutul Politehnic ,Gh. Asachl* las), Facultatea de electrotehnica


Aptitudini șl competențe personale

Limbați) matemâțe)


Romana


Limbați) strâlnă(e) cunoscutățe) Autoevaluare Nivel european {*)


Engleza


Înțelegere

Vor

blre

Scriere

Ascultare

Citire

Participare ia conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

Utilizator etemenlar(A2)

A2

UtHlzaTor eiemenlar(A2)

A2

Utilizator etemsntar(A2)

A2

Utilizator etementar(A2)

A2

Utilizator elementartA2)

’*) IWeftrf Cadrului EmpeartComn da Referință Pentru Umbi Străina


Competențe și aptitudini tehnice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Pagina I * Cunicuium vitaa al Nume Pronume


Cunoștințe tehnice profil energetic

Cunoștințe de operare Microsoft OfficsțWord Excel, Outlook Express)

Pentru mal multe InftwnațH despre Europass accesați pagina: hlrpt/feuropass.cadefop.europa.au O Uniunea Europeana, 2002-2010 24002010


Alte competența șl aptitudini

Pagina / - Cunfailum viae a)

Nume Pnmuma


FISA POSTULUI


APROBAT, PRIMAR

Nume sî prenume:     VIOLETA GROSULEAC

Data întocmirii


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE | 22.04.2013


 • 1. Descrierea nostului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestații si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor,


 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

• fota de membrii echipe de proiect;

» cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  sa aiba studii superioare;

« sa fie angajat al solicitantului;


 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitat! organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE VIOLETA GROSULEACeuroposs___________

Curricuium vltae Europass

Informații personale

Nume/Prenume

Adresa

Telefon

E-mafl

Cetățenia

Data nașterii

Sex

Aria ocupațlonală

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități


Grosulesc Violeta

com.Magura, 600275, Bacau, Remania

Fix: +40 - 0234 212189                  Mobil: +40 0740 647915

vloleta.qrosuleac@Drimariabacau.ro, (de la serviciu)

Romana

0111.1971

Feminin

Achiziții publice


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabfitâți Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul da activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului

Pag VCunfcuhwi vltae

Rrrwiitnan VWeta


Octombrie 2007 ■ In prezent

Consilier achiziții publica

Activități privind atribuirea contractelor de aschizltis publica, a contractelor de concesiune de lucrări sl servicii, responsabilități privind încadrarea achizițiilor In Programul anual de achiziții publice In funcție de fondurile aprobate.

Responsabil achiziții In Unitățile de Implementare a Proiectelor

- «Relehnologlzarea sistemului de termollcare din Municipiul Bacau" - Fonduri europene POS Mediu-Axa 3

• «Modernizare Cafea Molnestl" - Fonduri europene POR 2007 - 2013 • Axa 1

Primăria Municipiului Bacau - Serviciul Achiziții, strada Marasesti nr. 6

Achiziții publica

Iulie 2007 - Octombrie 2007

Inginer Serviciul Tehnic

Pregătire documentație specifica pentru participare le licitații

SC ELECTRIC PLUS SRL Bacau, str.LumlnB nr.3

Construcții civile

Ianuarie 2005- Iulie 2007

Sef Serviciu Tehnic

Pregătire documentație specifice pentru participare la licitații, urmărire lucrări st întocmire situatll de plata

SC TERMOSERVICE GRUP SA BACAU, Str. 9 Mal nr. 17

Confecții metalice, constructU Instalată termoenergetlce

Iulie 1997 - Ianuarie 2005

Inginer Serviciul Tehnic

Pregătire documentație specifica pentru participare la licitații, urmărire situatll de plata


SC ENERGOMONTAJ SA București - Sucursala Bacau, strada Chlml^gr. 6

Pentru mal mute Infatmafl accesați pagina: http'J/Buropaaaxedefopjutnl/ © Comunitatea Eurooeana. 2003

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate/ competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate/ competente dobândite

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul instiluțlel de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl lipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Aptitudini și competente personale

Umba maternă

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Nivel european w Umba engleza Umba franceza

Competențe șl abilități sociale

Competențe șl aptitudini organizatorice

Competențe șl cunoștințe de utilizare a calculatorului

Permis de conducere

Pag 2-Curtai wnvtee Rmrattear VWotn


Construcții instalam termoenergetlce

August 2010

Certificat de absolvire

Managementul achizițiilor publice

Centrul de Resurse Juridice București

Aprilie 2009

Certificat participare

Asistenta tehnica de pregătire a proiectelor de termoficare

FICHTNER / RAMBOL PM

Octombrie 2008

Certificat de participare

Achiziții Publice - Legislație, principii si proceduri

EuLInk Pro

1999-2000

Diploma de absolvire

Ingineria căldurii / Diploma absolvire - Studii aprofundate

Universitatea Tehnica „Gh.Asachl" IAȘI

1991-1997

Diploma da licența

Mașini al echipamente termice

Universitatea Tehnice „Gh Asachi" IAȘI

romana


Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilități ds ascultare

Abilllă|l de citire

Interacțiune

Exprimare

A1

A1

Al

A1

Al

Al

A1

Al

A1

A1

n Cadrului european de referinfă penltu limbi


Corectitudine, bun ascultător, eficienta, disponibilitate pentru lucrul In echipa al pentru program de lucru prelungit aptitudini pentru relații publice

Capacitate de a lucra In echipa, satisfacția lucrului bine făcut, partener de dialog


Cunoștințe operare MS Office: Word, Excel, navigare Internet Outlook; Pro^fanSP întocmire devize (Docllb, SED, DEVA), SureTrack - Primăvara.

Categorie B


Pentru mal multe Informata accesau pagina: hWaurapa8Sxedafop.eu.lnl/ O Comunitatea Euraoeana. 2003

FIȘA POSTULUI


Z APROBAT, PRIMAR OMEO STA^ARAC]

X.

Nume și prenume: TEODORA ALEXANDRA BALABAN      Data întocmirii:

Poziția propusa în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE 22.04,2013


1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

Responsabilități șl atribuții:

• participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultant!;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractant» conform prevederilor contractului;


 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

• verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

 • •  întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură în legătură cu proiectul;


 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relatiî:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Manngerului de proiect;

De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al sol iritantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.

Am luat la cunoștință,


RESPONSABIL ASP TEODORA ALCurriculum vltae Informații personale Nume/Prenume Adresa

Telefon Fax E-mall Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități Numele șl adresa angajate mlui Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilități Numele si adresa angajatorului Tipul actfvitatil sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilități Numele si adresa angajatorului Tipul activitati! sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilități Numele si adresa angajatorului Tipul actfvitatil sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilități Numele si adresa angajatorului Tipul actfvitatil sau sectorul de activitate Educație și formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Bataban Teodora Alexandra

Strada Fagaras nr,4, sc. A, ap, 9, munclpiul Bacau Județ Bacau

0234550858               Mobil: 0743838594

alexandrabataban@yahao, corn

romana 16,02,1980 feminin

2009 - prezent

Consilier Juridic

Gestionarea dosarelor de instanța, consultanta Juridica către toate direcțiile din cadrul Primăriei mnlciplulul Bacau Primăria Bacau, str, Marasesti nr. 6, Bacau, 600017

Administrație publica

2003-2004 consilier întocmire dosare pensionare

Casa Județeană de Pensii Bacau

social

2005-2007

Sef oficiu Juridic întocmire dosare pensionare

SC SABA Products SRL București

comerț

2007-2008 consilier

Consultanta Juridica, întocmire acte notariale

BNP Carmen MarlUna Popa- București

notariat

2009

Consilier Juridic

Admlnstrare dosare Instanța, Verificare legalitate acte

Institutla Prefectului Județul Bacau

Administrație

1998-2002

Diploma de ileenta Julrdlc

Numele șt tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șt tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Aptitudini și competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute _______________Autoevaluare Nivel european

Limba Limba Competențe și abilități sociale Competențe și aptitudini organizatorice Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Alte competențe ți aptitudini

Permis de conducere informații suplimentare

Anexe


Universitatea Nicoiae Tltulescu, Facultatea de Drept 2003-2005

Diploma de licența

Management

MBA

Universitatea Gheorghe Asachl las! - CETEX 2007-2008

Diploma de licența

Drept Comunitar

Mașter Universitatea Nicoiae Tltulescu Facultatea de Drept


Romana

Comprel

tensiune

Vorbit

Scris

abilități d< ascultare

Abilități dt citire

iteracțlun'

îxprimare

A2

Bl

A2

A2

B1

A2

B1

A2

A2

A2

Bun executant


Abilitat! de utilizare a computerului in programele: Microsoft Office (Word, Excel) internet,

Descrieți competențele șl Indicați contextul In care au fost dobândite. Eliminați rândul dacă este cazul ?

Categoria B

Referința domnul Ovidlu Nicoiae Popovicl - Secretarul Municipiului Bacau

Diploma licența, Mașter, MBA, Certificat competenta lingvistica, Diploma curs consultant bancar

FISA POSTULUI


/APROBAT, X y PRIMAR OMEO ST^VARACl

Nume si prenume:      VIORICA CRETU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

Data întocmirii: 22.04.2013

1. Descrierea postului: asigura realizarea actîvitatilor de secretariat aferente proiectului.

(          2. Responsabilități si atribuții:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  păstrează si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea si implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel incat documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor;


 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

• cu membrii echipei de proiect;


• are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului. • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii medii;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitări de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat ia cunoștința.

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE VIORICA,CRETU

" CURRICULUM VITAE

informații personala

Nume/Prenume Adresa

Telefon

E-maii

Cetățenia Sex

CRETU VIORICA

Str. Cornișa Bistrița, 26/A/17, Bacău, România

Mobil: 0730151441

Creluviorica27iavBhoo.com

Română

F


Experiența profesională

PerlodaFuncția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


01.01.2002 până In prezent

Referent superior

 • -   sprijin șl îndrum asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legislației în vigoare;

• verific gestionarea documentelor din asociațiile de proprietari și furnizez publicului informațiile cerute cu respectarea secretului profesional șt a discreției profesionale;

 • -   întocmesc, Iau în evidența șl păstrez dosarele solicitărilor de locuință;

 • -   ofer consultanță șl informații titularilor de dosar,

 • -   rezolv orice altă sarcină de serviciu slabilită de șeful Ierarhic;

Primăria municipiului Bacău

Sector publicPerloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


08.1976 - 09,2001

Lucrător comercial, merceolog

 • -   primirea mărfurilor în gestiune;

• întocmirea notelor de recepție, întreținerea șl conservarea mărfurilor,

 • -   încheierea contractelor cu furnizorii în vederea furnizării mărfurilor, demersuri pentru procurarea mărfurilor, întocmirea documentelor necesare;

Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


B.A.T.M.A4 Bacău

Sector de stat


Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate competențe dobândite


1972-1976


Numele Instituției de învățământ


Exploatarea Rețelei Poștale și Telecomunicației;

 • -   Telefonie, Poștă

 • -   Comunicare, dlcție, capacitate de a răspunde corect șl rapid în convorbirile telefonice;

 • -   întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea activității în acest domeniu;


Liceul Industrial de Poștă șl Telecomunicații;,


Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Nu cunosc alte limbi000074^Competențe și abilități sociale

 • - capacitatea de a iua decizii rapide pentru soluționarea problemelor Ivite;

• aptitudini de comunicare, de planificare a activităților, soluționarea tor cât mai corect șl cu simț de răspundere;

 • - dorința de a veni în sprijinul celor din jur atunci când contextul o cere;

Competențe si cunoștințe de utilizare a calculatorului

- abilități de prelucrare text Microsoft Word, Excel,;

Alte aptitudini și competențe

• amabilitate, capacitate de învățare, seriozitate

Permis de conducere

L    PARTICIPĂRI LA CURSURI

NU

- cursul operatori pentru calculatoare de tip PC, promoția august 1997;

» programul de perfecționare -Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari desfășurat în perioada 26.03.2007 - 30.03.2007;


Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Județul Bacau, Primărie Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul de Identificam fiscala: 4278337

Telefon: 0234.57.0S.10


SIMION CocinaContribuabil: MUNICIPIULBACAU -Rol vechi:89484,CUI/CF:4278337

Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. Bacau


Certifiaat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridica Privind Impozitele Si Taxele locale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 3061271 data 05-04-2013 cu domiciliul In etr. MARASESTI, nr. 6, bl...... sc....

., ap....., sector-, loc. BACAU, legltimat(a) prin B.UC.UC.I.P./Pasaport 6eria.... nr................cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............sl a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de Intal a lunii urmaloare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare x ■'s plata către bugetul loca), conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru -:   ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de llchldare/dizolvareffuziune/abBorbtle/dlvizare/privatlzare certificatul se eliberează cu debite. In documenlul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, Iar documentul care se comunica, In copia, organului fiscal

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate sl nu conferă aceasta calitate.

Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC1384280, din data 05.04.2013


Prezentul certificat flățâl^sJe^l^bli pe toata perioada lunii In care se e£nlte.


XSIMIO

•) Calificatul de atestare fiscala sa emite da organul fiscal competent al autoitaffl administratei pubfica.1 rotarului, respectiv a Imputemldlutai acestuia, conform detegarfl date de către contribuabfi.

>, la solicitarea contribuabilului sau a


i") Pentru tnatralnarea clădirilor, terenurilor Bau mlfioacelor da transport contribuabilul trebuie sa alba achitate toate obfigdfile bugetare scadenta pana la ,.1a de Intal a luni următoare încheierii actului de înstrăinare.                            ț

•”) Certificatul de arestare fiscala se poate elibera sl In formal electronic.

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zfie lucratoare de la data soldtafl sl poale fi utilizai de contribuabil pe toata perioada lunî In care se emile. Pe perioada de ulMzare, certificatul poate fi prezentai de contribuabil, in original sau in copie legalizate, oricărui solicitant.ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI

Administrația Finanțelor Publica a Municipiului/jța^ău Jud. Bacău, Muu. Bacău, Str. 09 .mai nr.3

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Denumire / Nume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala *) i 427Q337

Domiciliul fisaal »

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. S, Cod Postai 600017

♦J in cazul persoanelor fizice se va Înscrie CNP precum si CIF


 • A. OBLIGAȚII DE PLATA

SuBnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 2B.03.2013 :                                 _ ,

0 *

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

Obligații de plata accesorii

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

*) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala

 • B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT:

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit :                                                          , .

0

Sume solicitate

Suma

1

gume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3-1+2)

0

( J '

 • C, INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE


  4370337


  MUNICIPIUL BACAU


  Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal COd M.F.P. A.N.A.F. 14.13.31.99


  30034

  romania

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

  Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

  Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

  emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013


  • D. ALTE MENȚIUNI

  • I. OBLIGAȚII DE PLATA  Nr. crt.

  Denumirea obligației de plata

  obligația de plata

  rotai, din care

  principala

  accesorii

  0

  1

  2 o 3 + 4

  3

  4

  1

  Salarii

  0

  0

  0

  2

  CAS angajator

  0

  0

  0

  3

  CAS angajat

  0

  0

  0

  4

  Accidente munca

  0

  0

  0

  5

  Șomaj angajator

  0

  0

  0

  6

  Șomaj angajat

  0

  0

  0

  7

  Sanatate angajator

  0

  0

  0

  s

  Sanatate angajat

  a

  0

  0

  3

  Concedii si indemnizații

  q

  0

  0

  10

  0

  0

  0

  total

  q

  0

  0


 • II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT 3)

  Nr.crt

  Denumirea actului nr. ei data

  Cuantumul sumelor

  0

  1

  2

  1

  0

  TOTAL

  0

 • III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

 • IV. SUNE CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTEROMAHIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice, sau 90 de zile de către persoanele fizice.


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL

r          ANEXA Nr A

LAHOTARAREANR.235DIN 15.07.2013CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI / z


CENTRALIZATORUL BUGETELOR

aferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare "Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 114, strada Marasesti nr.l 14, bloc 165 El, strada Marasesti, nr.165, bloc 179 E5, strada Marasesti, nr.179, bloc 33, strada Comisa Bistrița, nr. 33, bloc 34, strada Comisa Bistrița nr. 34, bloc 8, strada Narciselor nr. 8, Municipiul Bacau, Județul Bacau**

Nr. crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL EUGIBiL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare fi asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri sl autorizații

7,440.00

0.00

0.00

0.00

7,440.001

Proiectul 1 (Marasesti 114)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Momești 165)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Marasesti 179)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Comisa Bistrița 33)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 6 (Narciselor 8)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare ?l Inginerie

34,224.00

0.00

0.00

0.00

34,224.00

Proiectul 1 (Marasesti 114)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 2 (Marasesti 165)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 3 (Marasesti 179)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 4 (Comisa Bistrița 33)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 6 (Narciselor 8)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistentă tehnică

0.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

Proiectul i (Marasesti 114)

0.00

31,180.00

7,483.20

38,663.20

38,663.20

Proiectul 2 (Marasesti 165)

0.00

12,840.00

3,081.60

15,921.60

15,921.60

Proiectul 3 (Marasesti 179)

0.00

13,260.00

3,182.40

16,442.40

16,442.40

Proiectul 4 (Cornișa Bistrița

22

0.00

15,480.00

3,715.20

19,195.20

19,195.20

Proiectul 5 (Comisa Bistrița

34)

0.00

15,470.00

3,712.80

19,182.80

19,182.80

Proiectul 6 (Narciselor S)

0.00

10,660.00

2,558.40

13,218.40

13,218.40

TOTAL CAPITOL 1

41,664.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

164,287.60

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții șl Instalații

1,134,186.36

3,987,460.72

956,990.57

4,944,451.29

6,078,637.65

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 114)

402,666.86

1,219,761.12

292,742.67

1,512,503.79

1,915,170.65

2.1.2

Proiectul 2 (Marasesti 165)

145,140.35

497,019.44

119,284.67

616,304.11

761,444.46

2.1.3

Proiectul 3 (Marasesti 179)

144,296.13

546,718.13

131,212.35

677,930.48

822,226.61

2.1.4

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

166,978.85

639,259.59

153,422.30

792,681.89

959,660.74

2.1.5

Proiectul 5 (Comisa Bistrița

34)

166,978.85

638,899.21

153,335.81

792,235.02

959,213.87

2.1.6

Proiectul 6 (Narciselor 8)

108,125.32

445,803.23

106,992.78

552,796.01

660,921.33

TOTAL CAPITOL 2

1,134,186.36

3,987,460.72

956,990.57

4,944,451.29

6,078,637.65

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de țantler

3.1

Organizarea de șantier

0.00

148,356.00

35,605.44

183,961.44

183,961.44

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

123,630.00

29,671.20

153,301.20

153,301.20

Proiectul 1 (Marasesti 114)

0.00

38,980.00

9,355.20

48,335.20

48,335.20

Proiectul 2 (Marasesti 165)

0.00

16,050.00

3,852.00

19,902.00

19,902.00

Proiectul 3 (Marasesti 179)

0.00

16,580.00

3,979.20

20,559.20

20,559.20

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

0.00

19,350.00

4,644.00

23,994.00

23,994.00

Proiectul 5 (Comisa Bistrița

34)

0.00

19,340.00

4,641.60

23,981.60

23,981.60

Proiectul 6 (Narciselor 8)

0.00

13,330.00

3,199.20

16,529.20

16,529.20

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

24,726.00

5,934.24

30,660.24

30,660.24

Proiectul 1 (Marasesti 114)

0.00

7,796.00

1,871.04

9,667.04

9,667.04

Proiectul 2 (Marasesti 165)

0.00

3,210.00

770.40

3,980.40

3,980.40

Proiectul 3 (Marasesti 179)

0.00

3,316.00

795.84

4,111.84

4,111.84

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

0.00

3,870.00

928.80

4,798.80

4,798.80

Proiectul 5 (Comisa Bistrița

34)

0.00

3,868.00

928.32

4,796.32

4,796.32

Proiectul 6 (Narciselor 8)

0.00

2,666.00

639.84

3,305.84

3,305.84

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| TOTAL CAPITOL 3

I          0.00

I 148,356.00

35,605.44

183,961.44

183,961.44

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare fl publicitate

4.1

Informare fi publicitate

0.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

Proiectul 1 (Marasestl 114)

0.00

31,180.00

7,483.20

38,663.20

38,663.20

Proiectul 2 (Marasestl 165)

0.00

12,840.00

3,081.60

15,921.60

15,921.60

Proiectul 3 (Marasestl 179)

0.00

13,260.00

3,182.40

16,442.40

16,442.40

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

0.00

15,480.00

3,715.20

19,195.20

19,195.20

Proiectul 5 (Cornișa Bistrița

34)

0.00

15,470.00

3,712.80

19,182.80

19,182.80

Proiectul 6 (Narciselor 8)

0.00

10,660.00

2,558.40

13,218.40

13,218.40

TOTAL CAPITOL 4

0.00

98,890.00

23,733.60

122,623.60

122,623.60

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neellslblle

5.1

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

629,560.40

0.00

0.00

0.00

629,560.40

Proiectul 1 (Marasestl 114)

197,891.60

0.00

0.00

0.00

197,891.60

Proiectul 2 (Marasestl 165)

81,889.60

0.00

0.00

0.00

81,889.60

Proiectul 3 (Marasestl 179)

84,555.60

0.00

0.00

0.00

84,555.60

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

98,580.00

0.00

0.00

0.00

98,580.00

Proiectul 5 (Cornișa Bistrița 34)

98,530.40

0.00

0.00

0.00

98,530.40

Proiectul 6 (Narciselor 8)

68,113.20

0.00

0.00

0.00

68,113.20

5.2

Audi t financiar

91,983.20

0.00

0.00

0.00

91,983.20

Proiectul 1 (Marasestl 114)

29,003.60

0.00

0.00

0.00

29,003.60

Proiectul 2 (Marasestl 165)

11,941.20

0.00

0.00

0.00

11,941.20

Proiectul 3 (Marasestl 179)

12,338.00

0.00

0.00

0.00

12,338.00

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

33)

14,396.40

0.00

0.00

0.00

14,396.40

Proiectul 5 (Comisa Bistrița

34)

14,384.00

0.00

0.00

0.00

14,384.00

Proiectul 6 (Narciselor 8)

9,920.00

0.00

0.00

0.00

9,920.00

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

52,791.24

0.00

0.00

0.00

52,791.24

Proiectul 1 (Marosesti 114)

18,150.82

0.00

0.00

0.00

18,150.82

Proiectul 2 (Marasestl 165)

34,640.42

0.00

0.00

0.00

34,640.42

Proiectul 3 (Marasestl 179)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 4 (Comisa Bistrița

_

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Proiectul 5 (Cornișa Bistrița *4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 6 (Narciselor 8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

774,334.84

0.00

0.00

0.00

774,334.84


1Centralizator surse de finanțare


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

7,323,845.14

a.

Valoarea neellglbilă, Inclusiv TVA aferent

1,950,185.20

Proiectul 1 (Marosestl 114)

654,656.88

Proiectul 2 (Marosestl 165)

280,555.57

Proiectul 3 (Marosestl 179)

248,133.73

Proiectul 4 (Comisa Bistrița 33)

286,899.25

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

266,837.25

Proiectul 6 (Narciselor 8)

193,102.52

b.

Valoarea eligibilă

5,373,659.94

Proiectul 1 (Marosestl 114)

1,647,832.43

Proiectul 2 (Marosestl 165)

672,029.71

Proiectul 3 (Marosestl 179)

735,486.32

Proiectul 4 (Comisa Bistrița 33)

859,865.09

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

859,378.54

Proiectul 6 (Narciselor 8)

599,067.85

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

4,099,649.18

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

2,149,463.98

Proiectul 1 (Marosestl 114)

659,132.97

Proiectul 2 (Marosestl 165)

268,811.88

Proiectul 3 (Marosestl 179)

294,194.53

Proiectul 4 (Comisa Blstrlto 33)

343,946.04

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

343,751.42

Proiectul 6 (Narciselor 8)

239,627.14

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

1,950,185.20

Proiectul 1 (Marosestl 114)

654,656.88Proiectul 2 (Marasestl 165)

280,555.57

Proiectul 3 (Marasestl 179)

248,133.73

Proiectul 4 (Comisa Btstrita 33)

286,899.25

Proiectul 5 (Comisa Bistrița 34)

286,837.25

Proiectul 6 (Narciselor 8)

193,102.52

III

asistenta FINANCIARA NERAMBURSABILA S0UC1TATÂ (60%)

3,224,195.96

Proiectul 1 (Marasestl 114)

988,699.46

Proiectul 2 (Marasestl 165)

403,217.83

Proiectul 3 (Marasestl 179)

441,291.79

Proiectul 4 (Comisa Blstrlta 33)

515,919.05

Proiectul 5 (Comisa Blstrlta 34)

515,627.12

Proiectul 6 (Narciselor 8)

359,440.71


CONSULTANT

SC CONSIS PROIECT SRL
1

Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

2

Daca solicitantul de finanțare se gaseate in situația menționata, acest punct ve fi eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă șl irevocabilă, de în

3

4278337        MUNICIPIUL BACAU

Număr da Înregistrare ca operator de date cu caracter personal      20034

COd M.P.P. A.N.A.P. 14.13.21.99