Hotărârea nr. 234/2013

Hotărârea nr.234 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".

HOTĂRÂRE


privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere :

-Referatul nr. 5147/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5148/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5149/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 156/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 157/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 101/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Marasesti nr.l69, bloc E2, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 102/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Marasesti nr.187, bloc E7 Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 29/14.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr.40, sc A, Bacau”, modificata si completata prin HCL nr.74/20.03.2013 si HCL nr.l29/12.04.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 30/14.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr.44, Bacau”, modificata si completata prin HCLnr.75/20.03.2013 si HCLnr.130/12.04.2013;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL. SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe *

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile ari. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuinte:bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 771.213,02 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE   - 2.182.788,22 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 2.954.001,24 Iei

din care:

 • • CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI            - 1.644.328,31 lei

 • • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 1.309.672,93 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;NR. 234

DIN 15.07.2013

G.C., C.BJ R.T./EX. l/Ds.l-A-2

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTĂRÂREA NR.^3^ DIN 15.07.2013

Ghidul Solicitantului

Formular A * Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritar* 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Domeniu! major de intervenție 12-Sprijinirea investi fiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe"

FORMULARUL CERERII DE FINANȚAREPREȘEDINTE BUJO


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO VICI
Cuprins


0.


1.


1.1.


1.2.
Ghidul Solicitantului

Formular A•Cerere de finanțare


INFORMATE PRIVIND SOLICITANTUL

Solicitantul < «*H«» • ♦* »***•**«+*««a**«***«a*4*»*M*»***a«'**«*+**

Reprezentantul legal al Solicitantului................................


1.3.


1.4.


1.5.


2.


Persoana de contact.


JDOUVOf 1IGCUlGlia

Sprijin primit In prezent sau anterior din fonduri publice și/sau Împrumuturi din partea instituțiilor


1.6.

financiare internaționale (ÎFI).............................

CEREREA DE FINANȚARE_____________________


2.1.


2.1


3.1.


3.1


3.3.


3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


4.


Resursele materiale implicate în realizarea proiectului Managementul cererii de finanțare...--------............------

Proiectele din cadrul cererii de finanțare.....................


Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare.

Indicatori                          .......


Sustenabilitatca investițiilor


Informare și publicitare......

ACHIZIȚIILE PUBLICE... FINANȚAREA PROIECTELOR


>••**•♦♦•**


4.1.


4.1


5.


Bugetul CERERE DE FINANȚARE......... SURSE DE FINANȚARE.________________________

CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE...


.7


.7


22


25


26


27


27


28


29


29


31


32ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Oreanismul intermediar oentru POR - Aaentia neutru Dezvoltare Reefonali

Nn

înregistrat! de:

CodSME:

Semnătura

Data


TITLUL:

Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 169 E2, strada Marasestinr. 169, bloc187 E7, strada Marasesti nr. 187, bloc 40, strada Razboierri nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau


0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR)

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL
 • 1.1. Solicitantul


  Denumirea soHdtantului

  UnitateaAdministrattv Teritoriala Municipiul Boom

  Codul de înregistrare fiscali

  4278337

  Codul unic de înregistrare

  Adresa sediului solicitantului

  Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

  Email

  contoctprimarie@primariabacau.ro

  Tipul solicitantului

  13 unitate adnrinistrativ-teritorialâ (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

  □ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București
Ghidul Soticttantuluf

Formular A * Cerere de finanțare

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Nomele

Romeo Stavaroche

Funcția

Primar

Numărul de telefon

0234581849

NumArul de fax

0234-588757

Email

1.3.    Persoana de contact

Numele

Cristina Buzdugan

Funcția

Director Executiv Direcția Tehnica

Numărul de telefon

0728856210

Numărul de fax

0234-588757

Email

.ri'JÎ'J-Xfe'V JjL'll '.12''• .IC.'.I.T

1.4. Persoana responsabili cu operațiunile financiare

Numele

Turat Aurica

Funcția

Responsabil Financiar

Numărul de telefon

0723078207

Numărul de fax

0234-588757

Email

aura.turcu@gmail.com

l.S. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

Trezoreria Municipiului Bacau

Adresa băncii

Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

Codul IRAN

R058TREZ06124700256xxxxx

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da g| Nu


• Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul ți numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului t finanțării solicitate 0e0

Sursa de finanțare

Stadiul Ia data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial» respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

13 Nu

• Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce fece obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se mz selecta doar una dm cele 3 opțiuni]:

□ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile * proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub ISOEuro;

O 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

3 contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub

 • 2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente 1T, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect.

Desfășurarea activitatii financiar-contabita se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență Ia nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.

 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

 • • Manager proiect -Cristina Buzdugan

 • •  Responsabil achiziții publice - Ioana Matei

 • •  Responsabil tehnic - Laura Lidia Popa

 • •  Responsabil financiar - Aurica Turcu

 • •  Responsabil juridic - Roxana Giorgiana MartuneacGhidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

• Responsabil secretariat, publicitate si informare - Lucian Ionut Andrei

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si Îndrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.


Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între


*


 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

RffUgnșqiyU^hpjg

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

furnizează informații tehnice, necesare intocmirîi tuturor rapoartelor de progres, monitorizează activitatea privind organizarea recepției legislației in vigoare;


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

 • •  pune Ia dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic;

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat publicitate si informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plăti

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit.


Pagina 6 din 34

23. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

 • 1. Bloc 169 E2-strada Maraserti, ar. 169, sc A, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 187 B7-strada Maruestlfiin 187, se A, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc40-stradaRăzboitei, nr.4(h sc A, Municipiul Bacan;

 • 4. Bloc 44-strada Raiboteni,nr. 44, sc A, Municipiul Bacau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR Șl A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1.    Localizarea proiectelor

   Statul:

   Regiunea de dezvoltare: Județul:

   Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de intervenție (după caz)


ROMÂNIA

Nord-est

Bacau

Municipiul Bacau

 • 3.2.   Descrierea proiectelor

  • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

 • ✓ Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

S îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

 • ✓ Creșterea calități! infrastructurii sociale a regiunilor

 • ✓ Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri

J Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

»■ Crearea/menținerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

 • -  Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor,

 • -   Creșterea calitatii vieții;

 • -  Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.


3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G. nr. 18 / 2009. actualizata 2012. privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează:


 • a) izolarea termici a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performanți energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică, aplanșeuhu peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.


Lucrări suplimentare :

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 169 E2, strada Marascsti nr. 169

Blocul situat în Strada Marasesti nr.169 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1972.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 44 de apartamente, dintre care unul are alta destinație decât locuința, acesta avand o cota indiviza de 2,1722%. Exista acordul a 34 de proprietari, reprezentând 79,07% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.


Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Pereții etajului tehnic sunt rezolvați din blocuri BCA de cea 25 cm grosime, fara termoizolatie.

In bloc sunt instalate 36 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de potistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu potistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glaforilor și spaleților cu plăci de potistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu

_


Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

profiie aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profiie de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.


pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hidroizoiarea terasei nedrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizotant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală;

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.


 • •  Termoizolarea cu polistiren extradat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafiilui ia parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cn vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant        din


polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin Hț&i

--------------

mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fâțadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapețiî balcoanelor;

unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;


 • -    cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar feră să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tindul/pelicuia de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.


 • 7. Lucrări de reparații Ia dementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapețîi care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapețîi formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt mtr-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < I mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de

ciment;

o pentru fisuri > 1 nun se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 169 E2 din strada Marasesti nr. 169, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 78,42kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 67,66%.

ZgZ-gZt Jiff.KZ

Blocul situat în Strada Marasesti nr. 187 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău, Anul construcției este 1972.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.


Blocul cuprinde 44 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 33 de proprietari, reprezentând 75% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate Ia nivelul plăcii de peste sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, ia pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neinc&lzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj si de la etajul tehnic, termoizolatie realizată cu blocuri de BCA de 15 cm

Pereții etajului tehnic sunt rezolvați din blocuri BCA de cea. 25 cm grosime, fara termoizolatie.

S-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 5% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neunifbnn si neîngrijit

In bloc nu este instalata nici o microcentrala terminca de apartament, sursa de energie pentru încălzirea spatiilor este un punct termic local încălzirea este de tip local cu corpuri statice.


 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profîle de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută,

- pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamptaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3, Termo-hidrorzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

« Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrădat ignifagat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraănălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unul strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifagat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5, Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fee parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor,

- unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fora sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totali de 10 nun, si se urmează cu o teșituri deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie si realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele iavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la dementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formari dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in

conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat;

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rușina epoxidîca

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuîelile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 187 £7 din strada Marasesti nr. 187, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 80,83kWh/mp/a

reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 66,56%.

Bloc 40, strada Raxbawni nr. 40

Blocul situat în Strada Razboieni nr. 40 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1972.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A".

Blocul cuprinde 10 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Pentru lucrările de reabilitare exista acordul a 7 proprietari, reprezentând 70% din totaL

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată, s-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neîngrijit.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spalerilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC si geamuri tennoizolarite.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

 • -    înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

 • -    pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm tow-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria exîstenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hidro izola rea terasei necirenlabile peste ultunui nivel

Cuprinde;

 • a. Suprafața orizontali:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolariet existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dubhwtrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrndat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție terinoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

« înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm cas erata.


Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fâtadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • •    unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet» balcoanelor,

 • -    unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenri slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

afecteze/deterioreze lucrările nou executate

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticli

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apl

Finisarea se face cu vopsele lavabîle de exterior texturate.


7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:


desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere; reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan, se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru dementele din beton si beton armat:

pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.


o


Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica Ia blocul 40 din strada Razboieni ar. 40, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 65,54kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 77,91%.

Bloc 44, strada Razboieni nr, 44

Blocul situat în Strada Razboieni nr.44 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1975.

Acesta se compune din un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 10 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cn alta destinație. Pentru lucrările de '.A  '

reabilitare exista acordul a 7 proprietari, reprezentând 70% din totaL

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei au fost efectuate relativ recent și din aceste motive s-a considerat că termoizolația terasei, prezintă un grad mediu de degradare. în unele zone de tip colț se constată, degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată, a-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform șt neângrijit.


 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3...10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3.. .10 mm. dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată lă muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă

Tennosistemul se aplică pe anvelopa exterioară

La balcoane tennosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoîzola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm,. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm intradosul balcoanelor de ta etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).


 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cn geam termoizolant dnbln 4+16+4 mm low-e,Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel Închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru includerea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.


b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție teimoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafuhii la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifbanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang


Izolarea termica a planșeului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incaizit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, ta partea lor inferioara, fixarea sub planșeu Ga intrados) a unui strat țermoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

Instalațiile 9i echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție KF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;


Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.*

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.


 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapet» formari dintr-un cadra metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In. locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,


 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat :

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica mature cu mortar.

 • •  Se refec toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 44 din strada Razboieni nr. 44* consumul specific estimai de energie pentru încălzire este de 79,84k'Wb/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 72*47%.

3.2.3 Potențialii beneficiari al proiectelor

Beneficiarii direct! ai implementări! proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parii implicate in proiect Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, laPIB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

\o CM O O ______________— o Ghidul SoUeftentutul O

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.3 Calendarul activităților cererii de finanțareNr.

Crt          (fiobMctMtita

Responsabil

AimIZOU

Amd»H2

Arad 2013

im

bd

BOg

*P

oct

nd

dec

lan

feb

mar

mal

fam

ftd

-SL

sep

oct

«ol

dec

tai

feb

mar

activități derulate Înaintea semn Arh CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. Semnare contract servicii de

1       proiectare

ServictulAchUtii

Urmărire derutat contract de saricii . ,    pentru eleborerea: Expertiza tehnica,

r*®*- Andit energic. DAU, Pretat *       Tehnic, Certificat de peribnnante

encrgctl ca final

Stradal Tehnic Juvutttii

-

Emiterea Autorizației de construire

Birou Aittortzattf tn Construcții st urbanism

Activ. Aprobare indicatori feza DAU si Plh 4     inHCL

Aparatul permanentele analiza st elaborarea documentelor Conrllfniu! Local

£eflT' Elaborare cerere de finanțare

Consultant SC CONSÎS PROIECT București

DepOMre cerere do fînnnlare

Serviciul Tehnio investiții

Nr.

Crt.           (BabțAetMtstea

Audi

Amd2

Responrabfi

1

2

3

4

5

6

7

8

fi

10

II

12

1

2

3

4

5

6

7

8

fi

10

11

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. AdAdNeeontracteservicfiri

7       lucrări

Responsabil eehliftâ-loanaMstei

artă"

Pagina 22 din 34

7.1      Achiziție contract de execuție boari

Achiziție contract de servirii rnpraveghere a execuției prin 73.      dtrigjnii de șantier

Achiziție servirii Informare si

73     pubtitiiate

Achiziții contract de servirii aurit

7.4      financiar

Activ,

&       Urntsriro derulare contracte

Eneotte Jnenri 4e reeMfitnra         Responsabil tehnic-

81    taxdraaNoauaordelocidnfe          UdiaPcpe

814 Murascstint. 169EZ.sc A

813   Mareșali nr. 187 E7, ac A

813 Razfooierri nr. 40 so A,

8X4 Rszboieni nr. 44 so A

SerrM de sttpravefherc execuție     Responssba tehnic-

82     prin dMebrtl de șantier                  LkfiaPopo

RraponrabO tbtantiar

83     Servtefi de anflt financiar extern        - Auria Turca

Responsabil scereterist, pabUdtete si Informare - Loden 84     Servirii de bformxre ri pubUdtste       Andrdlonni

Conattiicat de preia dopa semnarea 843    contractului de finanțare

Conferința de presa dttpa semnarea

843 contractului de berari

Amplasare panou periru publicitate 843    exterioara ta începutul lucrărilor

°agina 23 din 34

Ghidul SoBcItantulul Formular standard 8 * Cerere de finanțare proiect
Amptajare panou pentru publicitate exterioara Ie Unniuuea berarilor ( 9X1   pteca comemorativa)

Comunicai de preaata afimtnl

9L4S lucrărilor

Conferința de presa ta «feritul 9X6 berarilor

Activ. Cevttflart de performant»            RrepasMbOteliak-

9       rneraetta» ta Bnalfanre» tartarilor         UdiaPopa

Activ.                                     Reapanobfl tehnic-

10      Recepția tacturilor                        LidiaPopa

• ** ‘          ----- — ■--* ■—a- ■ —•«                                   >■*-*♦- ■_ jf L

akht» iusBqpnoiniiniKmin

11     proieetuM                         impfcrwwuneprxxBcr

Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiectGhidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.4 Durata de implementare a activitatilor prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activitatilor prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activități care se vor derula in faza de implementare a proiectului

 • 1. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publici, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioara, pentru toate achizițiile care se vor realîzaîn perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activității este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 - luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata,

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții centru servicii de supraveghere execuție prin dirieinti de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția berarilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

lJOreanizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate -prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

1.4 Organizarea prQceduriide achiziții pentruprestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

 • 2.  Managementul intern al proectuhri - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3.  Activitati de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, executa corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activității de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4.  Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa tucrari la exteriorul blocurilor de locuințe.

 • 5.   Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, deraiata in luna 2/an 3Ldin

perioada de implementare a proiectului                                          n,

Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


 • 6.    Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.3.5 Indicatori


INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de Implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 169 E2

0

44

Bloc 187 E7

0

44

Bloc 40

0

10

Bloc 44

0

10

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 169 E2

0

2371.88

Bloc 187 E7

0

2371.88

Bloc 40

0

727.68

Bloc 44

0

849.94

Rezultate induse (indirecte) (impact pe termen medht/hmg)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/h/mp)

Bloc 169 E2

242.47

78.42

Bloc 187 E7

24171

80.83

Bloc 40

296.75

65.54

Bloc 44

290.00

79.84

Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire(%)

Bloc 169 E2

67.66

Bloc 187 E7

66.56

Bloc 40

77.91

Bloc 44

-

72.47


K.lJ


Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.6 SustenabOitatea investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție. Neconfomitatîle survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

3.7 Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitățile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitățile pe care UAT Municipiul Bacau le va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de Informare și pubBdtafe

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), faraTVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea ooutrRțtnhri de finanțare si la finalul proiectului (lucrărilor)

0

Publicitate online

Pe site-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

1.000

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrarilor

13,720

Realizarea uuui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrarilor

1,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrărilor )

Cate un panou la fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrarilor

12.000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exteriova permanenta (la finalizarea lucrărilor ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

12,000

Total

39,720

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.8 ACHIZIȚIILE PUBLICE

Nr. cit

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei fora TVA)

Data începerii procedurii

Dala finalizării procedurii

Procedura urmată

I

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DALI, Pth

18,400.00

01.032011

02.06.2011

Licitație deschisa

Nn crt

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei fora TVA)

Data estimativă a Începerii procedurii fer; sent /anul 1)

Data estimativă a finalizării procedurii (ex:sem.//anul 1)

Procedura propusă

1

Contract de execuție lucrări

2,045.799.07

Sera. IZ Ani

Seni IZ Ani

Cerere de oferte

2

Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier

■ 39,720.00

Sem. 1/Ani

Sem. IZ Ani

Cumpărare directa           ■

3

Servicii de informare si publicitate

39,720.00

Sem. 1/Ani

Sem. V Ani

Cumpărare directa

4

Servicii de audit financiar extern

36,939.60

Sem. 1Z Ani

Sem. IZ Ani

Cumpărare directa

INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • ■  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03.2011_________________

 • ■  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 169     10/02/2012__________________

Bloc 187     10/02/2012__________________

Bloc 40     10/10/2012__________________

Bloc 44     10/10/2012__________________

 • ■  Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 169     10/02/2012________

Bloc 187     10/02/2012__________________

Bloc 40     10/10/2012__________________

Bloc 44     10/10/2012Ghidul Solicitantului

Formular standard B ■ Cerere do finanțare proiect

4 FINANȚAREA PROIECTELOR

 • 4.2 Bugetul CERERII DE FINANȚARE

  Nr. crt

  Denumirea capitolelor și subcapitoMor

  CHELTUIELI NEEU&81LE, Inclusiv TYA

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  TOTAL ELIGIBIL

  TOTAL-lei

  Baza

  TVA eligibila

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4+5

  7

  1

  Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

  1.1

  Obținerea de avize, acorduri și autorizații

  4,960.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4,960.00

  1.2

  Proiectare șt Inginerie

  22,816.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22,816.00

  1.3

  Consultant#

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.4

  Asistență tehnică

  0.00

  39,720.00

  9,532.80

  49,252.80

  49,252.80

  TOTAL CAPITOL t

  27,776.00

  39,720.00

  9,532.80

  49,252.80

  77,028.80

  2

  CapJt-Cheltuielipentru investiția de bază

  2.1

  Construcții și instalații

  435,073.80

  1,621,269.09

  389,104.58

  2,010,373.67

  2,445,447.47

  2.1.1

  Proiectul 1 (Momești 169 E2)

  145,135.11

  542,708.26

  130,249.98

  672,958.24

  818,093.35

  2.1.2

  Proiectul 2 (Momești 187 E7)

  145,380.91

  531,206.27

  127,489.50

  658,695,77

  804,276.68

  2.1.3

  Proiectul 3 (Razbolenl 40)

  69,994.11

  253,767.63

  60,904.23

  314,671.86

  384,665.97

  2.1.4

  Proiectul 4 (Razboieni 44)

  74,363.67

  293,586.93

  70,460.86

  364,047.79

  438,411.46

  TOTAL CAPITOL 2

  435,073.80

  1,621^69 09

  389,(04.58

  2,010^73.67

  2,445,447.47

  3

  Cap.3 * Cheltuieli privind organizarea de șantier

  3.1

  Organizarea de șantier

  0.00

  59,604.00

  14,304.96

  73,908,96

  73,908.96

  3.1.1

  Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

  0.00

  49,670.00

  11,920.80

  61,590.80

  61,590.80

  3.1.2

  Cheltuieli conexe organizării de șantier

  0.00

  9,934.00

  2,384.16

  12,318.16

  12,318.16

  3.2

  Cote legale

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  TOTAL CAPITOL 3

  0.00

  59,604.00

  14,304.96

  73,908.96

  73,908.96

  4

  Cop.4 - Cheltuieli pentru informare șl publicitate

  4.1

  Informare șl publicitate

  0.00

  39,720.00

  9,532.80

  49,252.80

  49,252.80

  TOTAL CAPITOL 4

  0.00

  39,720.00

  9,532.80

  49,252.80

  49,252.80

  5

  Cap.5 • Alte cheltuieli needsfirile

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

5.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute

253,989.20

0.00

0.00

0.00

253,989.20

5.Z

Audit Financiar

36,939.60

0.00

0.00

0.00

36,939.60

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerdale

17,434.42

0.00

0.00

0.00

17,434.42

TOTAL CAPITOL 5

303,36322

0.00

000

0.00

308,36322> ...........................

Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:


Tabel cheltuieli neeligibile, bloc strada Marasesti nr. 169 sc A

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

145,135.11

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85,919.60

5

Audit financiar

12^36.40

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerdale

17,434.42

Total

267,969.53

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Marasesti nr. 187 sc A,

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

145,580.91

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

82,732.80

5

Audit financiar

12,065.20

Total

247,322.91Ghidul Solicitantului

Formular standard 8 - Cerere de finanțare proiect

Tabel cheltuieli neeligibite bloc Razboieni nr. 40 sc A

Nr. Cit

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea do avizez acorduri și autorizații

1340.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

69,994.11

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

39,928.00

5

Audit financiar

5,766.00

Total

122,63211

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Razboieni nr. 44 sc A

Nr. Cit.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

74363.67

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

45,408.80

5

Audit financiar

6,572.00

Total

133,288.47

 • 4.3 SURSE DE FINANȚARE


  NR.CRT.

  SURSE DE FINANȚARE

  VALOARE

  I

  Valoarea totală a cererii de finanțare, din caiet

  2,954,001.24

  a.

  Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

  771,213.02

  b.

  Valoarea eligibilă

  2,182,788.22

  a

  Contribuția proprie, din care:

  1,644,328.31

  a.

  Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

  873,115.29

  b.

  Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

  771,213.02

  m

  ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

  1,309,672.93

  L——————————*i-

  ♦(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

 • 4. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deraieze sau ar putea fi întârziate.


înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile șî aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.


Data:

26/04/2013

ROMÂNIA.

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A

BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR RAZBOIENI, NR.40 SC. A, STR RAZBOIENI, NR.44 SC.A, STR CALEA MARASESTI, NR.169 BL.E2, STR. CALEA MARASESTI, NR 187, BLE7”

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr. 2724 din 17.04.2013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: .REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. RAZBOIENI, NR.40 SCA, STR. RAZBOIENI, NR.44 SC.A, STR CALEA MARASESTI, NR.169 BLB2, STR CALEA MARASESTI, NR.187, BL.E7 „ in următoarea componenta:

 • 1. Cristina Buzdugan- Director Direcția Tehnica - Manager de Proiect;

 • 2. Aurica Turcu - Consilier superior al Biroul de Evidenta si cheltuieli Bugetare - Responsabil financiar,

 • 3. Laura Lidia Popa -Consilier superior la Serviciul Tehnic Investirii - Responsabil tehnic;

 • 4. Ioana Matei - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Roxana Georgiana Martuneac - Consilier Juridic la Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietarii -Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Lucian Ionut Andrei - Referent Direcția Servicii Publice - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ARTJ Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare pentru a fi dusă la îndeplinire.


AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACÂU, OVIDIU NICOLAE POPOVICI


VIZAT JURIDIC, GAVRILESCLJțANCUTA-DANlELA ^•«...^..^.^...2013 c0NF0RM CU Referai întocmit de Administrator Public-LSP


00?


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind completarea Dispoziției nr.1193 din 13.072012 privind Împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrattv-teritorlala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si modificata;

 • - Dispoziția nr. 1193 din 13.072012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian** Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alto instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

 • - Referatul nr. 1762 din 11.03.2013, întocmit de Serviciul Cabinet Primar;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul ari. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificata, emite următoarea:


DISPOZIȚIE:


Art.l Se completează artl al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alto instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, in sensul ca se adauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11.“ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau “

Art 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.072012 sunt si raman in vigoare.

Art3 Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Unitarii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane si a fi adusă la îndeplinire.AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


Nr.A® 3.din ./4j^20l3Ghidul Solicitantului Formular B - Declarația de eligibilitate

Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al Ci seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBUC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

• MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - strada RAZBOiENi, bloc nr.40, scara A; strada RAZBOiENi, bloc nr.44, scara A; calea MARASESTI, nr.169, bloc E2, calea MARASESTI, nr. 187, bloc E7;n din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de Intervenție (DM1) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în calitate de:

0 Solicitant


» proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1. blocul de locuințe nr. 40, scara A, strada RAZBOIENI, Municipiul Bacău

 • 2. blocul de locuințe nr. 44, scara A, strada RAZBOiENi, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. E2, calea MARASESTI nr. 169, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. E7, calea MARASESTI nr, 187, Municipiul Bacău

 • •   proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

 • •   din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL

BACĂU nu se află în nid una din situațiile de mai jos:                    '

 • a)  obligațiile de plată nele depășesc 1/12 din totalul obligărilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/8 din totalul obligațiilor datorate In ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.*

<al ■

 • •   de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nid una din situațiile de mai jos:

 • 1. se află în stare de faliment/ Insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, șl*a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri In urma acestor situații sau se află in situații similare in urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare șl/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectăril obligațiilor contractuale1.

1 Daca solicitantul de finanțare se gaseste in sltuatfa menționata, acest punct va fi eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă șl Irevocabilă, de încălcarea unuia sau mal multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare șl/sau naționale din cauza nere obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fi finanțate prin POR, cu condițj acestui debit precum șl a penalităților aferente și să facă dovada achitării acestora, precum si a în paslna 1 djn2           .......


Ghidul Solicitantului Formular B - Declarația de eligibilitate

» LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a Încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de Judecată șl având forță de ras Judlcata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei Judecăți de tip res Judlcata pentru fraudă, corupție, Implicarea In organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul Intereselor financiare ale Uniunii Europene.

■ de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele:

- Blocurile propuse pentru intervenții în cadrul DM1 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite In baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistență șl a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău, și nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență.

Subsemnatul dedar că vom Informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că Informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu șt înțeleg că Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența șl resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze Informații reprezentanților autorizați ai Autorității de Management și/sau ai Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic șl financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte șl/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce ia excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabife și la respingerea cererii de finanțare.Data:

momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către Instanța Judecătorească. in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR în următoarele situații:

■s recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management șl 11 achită integral, atașand dovezi în acest sens;


J ia ia cunoștința debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management șl îșl exp privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului.

urnele care»


Pagina 2 din 2


Ghidul Solicitantului Formular C * Declarația de angajament

Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI, seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

■ având în vedere depunerea Cererii de proiectul "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - strada RAZBOIENI, bloc nr.40, scara A; strada RAZBOIENI, bloc nr.44, scara A; calea MARASESTI, nr.169, bloc E2, calea MARASESTI, nr. 187, bloc E7j" din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007* 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor fh eficiența energetică a blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU • ■  Să implementeze întocmai șl la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabtlă,

 • ■   Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 356.155 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, in condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea,

 • ■   Să finanțeze toate costurile neellgibile ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellgibile ce ii revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU;

 • •  Să asigure resursele financiare necesare Implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Instrumente structurale

 • ■  Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizat», pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea In exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea

 • •  Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor și a implementării acestora, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscrimlnării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.

Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus*menționate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție a cererii de fihanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar ca înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastre din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.

Pagina 1 din 1


FISA POSTULUI

V PPTMAR

Nume si prenume;      CRISTINA BUZDUGAN

Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT

Data întocmirii:

22.04.2013

 • 1. Descrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

 • 2. Responsabilități sl atribuții;

 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar,

 • •  coordonează si monitorizează activitățile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp;

 • •  decide impreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publidatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activităților proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

 • •  Stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;

 • •  asigura pastrarea tuturor documentelor originale privind activitățile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Piața, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare și finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legatara cu implementarea proiectului.

 • 3. Relații;

 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți;

 • •  de supervizare: fata de membrii echipei de proiect.

 • 4. Cerințele postului;

 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

 • •  Abilitări organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;

 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

MANAGEJCPROIECT

T"

Curriculum vitae

Europass

25.02.2013informații personal»

Nume/Prenume

Adresă(e) Tetefon(oane) Faguri)

E-mafi(uri)

BUZDUGAN CRISTINA

Str. Marasesti nr. 151 set A, ap.3, Bacau

Mobil: 0728856210

cristinabuzdugan@primariabacau.ro

NaflonalitateJ-tâți)

romana

Data naște#

19.03.1964

Sex

feminin

Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațlonal

Aminlstratia Publica / Director Executiv Direcția Tehnica

Experiența profesionala

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități si responsabila# principate

2009-februarie 2013

Director Executiv

o Fundamentarea, elaborarea al monitorizarea modului de îndeplinire a programului de Investita

o Urmărirea realizării si recepției obiectivelor de Investiții In conformitate cu prevederile contractelor de execuție sl a legislației in vigoare, cu încadrarea In valorile sl sursele de finanțare aprobate (Spital Municipal Bacau, baze sportive, parcuri, plete agro - alimentare, Teatru de vara Bacau, locuri de Joaca, locuințe, ele), o Punerea In apflcare a legislației privind utilizarea eficienta a energiei electrice sl termice prin reabilitare} termica a clădirilor,

o Promovarea, urmărirea si recepția obiectivelor finanțate din fonduri structurale si de coeziune, din categoric rețelelor de termoficare sl lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocurilor dt locuințe;

o Punerea in aplicare a legislației privind masurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului seismic; o Coordonarea activitatfi de atribuire a contractelor de servicMucrari/produse cu respectarea legislației achizițiilor publice

o Coordonarea activitate IT sl telecomunicații privind asigurarea dezvoitarS infrastructurii de rețea, mentenanlei rețelei, administrări, configurării server mail, sistem de securitate, etc

o Monitorizarea modului de realizare a planului de aprovizionare cu respectarea contractelor încheiate si încadrarea in fondurile alocate

o Asigurarea documentelor cadru ale Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu ai a celor In domeniu securității si sanatatii In munca sl urmărirea modului de punere In aplicare;

Numele șl adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Municipiul Bacau Direcția Tehnica

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități si responsabilități principale

2007-2009

Set Serviciu Tehnic investiții

o Elaborarea de instrucțiuni si proceduri necesare domeniului de activitate;

o Fundamentarea, elaborarea si monitorizarea modulul de Indeptinira a programului de Investiții

o Urmărirea realizării si recepției obiectivelor de Investiții In conformitate cu prevederile contractelor de execuție sl a legislației in vigoare, cu Încadrarea In valorile sl sursele de finanțare aprobate

o Asigurarea vizării documentațiilor tehnlco-economlce necesare execuției lucrărilor de investiții

o Asigurarea transmiterii către compartimentul specializat a documentelor necesare organizării procedurilor de achiziții penlru obiectivele din Lista de investiții;

o Punerea in aplicare a legislației privind utilizarea eficienta a energiei electrice si termice prin reabllitaret termica a clădirilor;

o Punerea In aplicare a legislației privind masurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului seismic;

o Asigurarea transmiterii documentelor necesare înregistrării in patrimoniu a obiectivului de investiții o Evaluarea performantelor personalului din subordine sl propune calificativele acestora;

o instruirea personalului din subordine d.p.d.v.al protecției munci, protecției dvie, PSI, prim ajutor;

Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principala Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale

Municipiul Bacau

Direcția Tehnica

2005-2007

ing. Principal specialist

Organizare procedurilor de achiziții pentru atribuirea contractelor deservirii, produse si lucrări specifice activităților din cadrul EON

E.ON Moldova

Dlstibutta energiei electrice

2001 -2005

Sef Serviciu Investiții

o Elaborarea procedurilor operaționale in vederea desfășurării corespunzătoare a activi ta ti 1 de Investiții si de alimentare cu energie electrica a consumatori in cele sase sucursale subordonate

o Coordonarea moduiul da fundamentare, întocmire sl aprobare a programelor de investiții

o Urmărirea modulul de asigurare cu documentații tehnice de execuție/ caiete de sarcini In vederea promovarti obiectivelor de investiții

o Asigurarea avizării documentațiilor tehnice sl aprobării Indicatorilor lehnico-economid pravazuti in studlfe de fezabilitate

o Coordonarea organizării procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de execuția a lucrărilor de Investita si a contractelor de servicfi sl produse

o Urmărirea modulul de îndeplinire a condițiilor contractuale, recepție sl înregistrare ia mijloace fixe a Instalațiilor realizate sl utilajelor achiziționate

o Asigurarea realizării, in conformitate cu reglementările ANRE, a racordării noilor consumatori la rețeaua electrica de distribuție sau a lucrărilor de deviere ratele

o Urmărirea modului de utilizare eficienta a surselor de finanțare

a Asigurarea formalităților necesare decontării factorilor aferente producției realizate

o întocmirea rapoartelor privind realizările fizice sl valorice aferente lucrărilor din programele de investiții si a lucrărilor de aere a consumatorilor

o instruirea personalului din subordine In vederea implementării sistemuiul managementului calltatii o Verificarea moduiul cum personalul din sucursale respecta stalegia de dezvoltare a SC Electrica SA, reglementările emise de ANRE si toate prevederile legislative care stau ia baza activității de investim;


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale


Numele șl adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


Educație șl formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipui Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / .                profesionale dobândite

1 > Numele și tipui Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principate studiate/ competențe profesionale dobândite Numele șl tipui instituției de învățământ/ furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principate studiate / competențe profesionale dobândite


Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Electrice Moldova Olstibutla energiei electrice


1988*2001

Inginer

o Urmărirea modului de îndeplinire a condițiilor contractuale, recepție sl înregistrare la mijloace fixe a instalaților realizate si utilajelor achiziționate

o implementarea reglementarilor SC Electrica si ANRE privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor

o Asigurarea formalităților necesare decontării facturilor aferente producției realizate

o întocmirea rapoartelor privind realizările fizice sl valorice aferente lucrărilor din programele de investiții si a lucrărilor de a.e.e a consumatorilor

IRE/FREBacau

Distibutia sl transportul energiei electrice


Septembrie 1983- iunie 1988

Diploma de absolvire

inginer energetictan

Politehnica București, Facultatea Electrotehnica * secția Energetica

Martie 1997

Certificat de absolvire

Noțiuni economice de baza pentru ingineri

Centrai de Formare Profesionala, București

Octombrie 2003

Certificat de absolvire

Sistemul de management al calHatll, In conformitate cu ISO 9001:2000

SC Q-iNSPECT SRL București

Octombrie 2006

Certificat de absolvire

Achiziții publice, noua lege a atribuit! contractelor

Expert Audlt Group, Bacau / Sc Tecnoservice Training Team Buuresd

Septembrie 2007 - Iunie 2008

Diploma de Mașter

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE MAȘTER ÎN MANAGEMENT Șl LEGISLAȚIE ÎN INDUSTRIE, ADMINISTRAȚIE Șl SERVICII


UNIVERSITATEA TEHNICĂ ‘GH. ASACHI" IAȘI
Perioada

Calificarea I diploma obținută Disciplinele principale sturfiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și lipul instituie! de învățământ / furnizorului de formare

Octombrie 2008

Certificat de Absolvire

Expert AchitilPubfica

SC EXPERT AUDIT GROUP Onești

Iunie 2009

Certificat de Absolvire

Formator de Formatori

BEST TRAINiNG CONSULTING COM

Perioada


Decembrie 2012


Diploma de absolvire Manager îmbunătățire proces

SC CENTRU DE CONSULTANTA Si STUDII EUROPENE

Aptitudini șl competente personale

Limbați) strălnățe) cunoscutățe) Autoevaluare


engleza, germana


Limba

Limba


engleza germana

Înțelegere

Vorbi

re

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discuta oral

Exprimare scrisă

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu


Competențe și abiltăți sociale


Capacitate de cooperare sl conducere a echipei, ablfilatl de comunicare


Competențe șl aptitudini organizatorice


Competențe șl aptitudini tehnice


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului


Orientarea spre dlentfcetatean, deschidere spre opinii sl idei noi, evitarea conflictelor, punerea In aplicare a managementului calltato, abiiitati de comunicare, disponibilitate pentru lucru In echipa si program prelungit

Cunoștințele dobândite permit Identificarea eventualelor neconfbrmltati înregistrate in documentațiile tehnice I caietele de sarcini, gestionarea in formațiilor sl datelor pentru intocmirea de rapoarte t sinteze

Abiiitati in utilizarea Microsoft Word, Excel, Microsoft Powetpdnt, Microsoft Outlook, Microsoft internet Explorer


Alte competențe și aptitudini


Perseverenta in atingerea rezultatelor dorite, dinamism, ordine In gândire sl In modui de organizare a actlvltatil

Permisțe) de conducere

Posesor carnet de conducere catB

informații suplimentare


Nu este căzii


BUZDUGAN CRISTINA
FISA POSTULUI


APROBAT,

Nume si prenume:     AURICA TURCU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR

Data întocmirii: 22.04,2013

 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.


 • 2. Responsabilități sl atribuții:

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;


 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectifîcarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la sedinlele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins Intre data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități,

 • 3, Relații:

Ierarhice;

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •  are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

• are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4, Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL FINANCIAR AURICA TURCU

INFORMAȚII PERSONALE Nume

Telefon

Fax

E-mail Naționalitate Data nașterii Experiența profesională

 • • Perioada • Numele ți adresa angajatorului

 • • Tipui activității

• Funcția sau postul ocupat

* Principalele activități și responsabilități

Educație și formare

 • • Perioada

 • • Numele și tipul Instituției

 • • Domeniul studiai

 • • Tipul calificării

 • • Nivelul de clasificare al formei de

învățământ

Educație și formare •Perioada

 • • Numele și tipul instituției

 • • Domeniul studiat

 • • Tipui calificării

 • • Nivelul de clasificare ai formei de

învățământ

•Perioada

 • • Numele șl tipui instituției

 • • Nivelul de clasificare al formei de

învățământ Aptitudini și competente PERSONALE dobândite fti cursul vieții șl carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat prlntr-an certificat sau o diplomă.


CUmUCULUM ww

Turcu Aurica

+40 723078207

aura.turcu@gmail.com

română

02/02/1972

12/1997-prezent

Primăria Municipiului Bacău

Economlco-financlara

Șef birou Evidență șl cheltuieli bugetare

întocmirea bugetului de venituri șl cheltuieli, întocmirea contului de execuție și a situațiilor financiare trimestriale

2004-2006

Universitatea "George Bacovla” Bacău-Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Management financiar contabil

Masterat

postuniversitar

1991-1996


Universitatea „Alexandru loan Cuza” lași • Facultatea de Științe economice

Economia producției agricole șl silvice

Economic

superior

1987-1990

Liceul Teoretic „ Ai.Viahuță • Bariad mediu -Certificat de participare ia cursul “Administrarea domeniului public si privat al statului și unităților administrativ teritoriale** 08/2012

-Certificat de participare la cursul Planificare bugetară multianuală 07/2010

Curs ECDL complet 02/2011

Limba materna LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

• Abilitatea de a ciU •Abilitatea de a scrie «Abilitatea de a vorbi ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE

Nemenționate mai su&

Permis de conducere


română

Engleza

bine

bine

mediu

fire comunicativă, bun organizator, capacitate de lucru timp prelungit si “sub presiune”

permis de conducere categoria B -2004

FISA POSTULUI


Nume si prenume:     LAURA UDIA POPA

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

Data întocmirii:

22.04.2013


 • 1. Descrierea postulai; reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

 • •  participa la planificarea si desfasurarea activităților proiectului;

 • •  asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor,

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;


 • •  furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  colaborează cu membrii echipei de proiect în redactarea raportelor tehnice de progres;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

 • •  participa Ia conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres;

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.


 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •     este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

« are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4, Cerințele postului:


 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activitatilor tehnice din proiect;

« capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat !a cunoștința,

Currlculum vitae Europass


informații personale

Nume/Prenume

Adre6ă(e)


Popa Laura • Lldla

Bacau.str.9 Mal W.78 sc. B ap.37


Telefonțoane)

Faguri)

E-mail(uri)


Mobil: 0743 781 221

popalauralldia@yahoo.com


Naționalltateț-tăți)


Romana


Dala nașterii


19.01.1955


Sex


feminin


Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațlonal

Experiența profesională

Perioada

Funcjla sau postul ocupat Activități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Iunie 2008-prezent

Consilier superior

Responsabil tehnic In proiectul .Centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost din Municipiul Bacau"- aplicația POR 2007-2013,Axa prioritara 1 «Sprijinirea durabile a orașelor- poi urbani de creștere*

Primăria Municipiului Bacau, Romanla

Serviciul Tehnic Investiții al Primăriei Municipiului Bacau

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Iulie 1997 -August 2012

Consilier superior

Responsbll tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare si executie a lucrărilor la obiective de investim ce aparțin Primăriei Municipiului

Primăria Municipiului Bacau, Romanla

Serviciul Tehnic investiții al Primăriei Municipiului Bacau

A?

Pagina rCuntailum vitae ai , Penlmmti multe InfomaȘi despre EwopaisacceseȘ pagina: hOpV/europasrcedefap/uMădth Nume Prenume | O Uniunea Europeana 2002-2010 24082010                           LUUPerioada

Funcția sau postul ocupai Activități și responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcțja sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Tipul activității sau sectorul de activitate


Numele șl adresa angajatorului Perioada


Funcția sau postul ocupat

Numele șl adresa angajatorului Activități și responsabilități principate Tlpui activității sau sectorul de activitate


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principate studiate/competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Aptitudini șl competența personale


Limbați) matemă(e)


Umba(i) strălnățe) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (’)


Umba engleza


Martie 1997- 1990

Inginer constare

Proiectare .urmărire lucrări in șantier, atesamente, verificare In teren a lucrărilor

ScC. Conextrust SA, Romanla

Sanitari nr.1 - atasamenMverifivator documentații tehnica.


1990* 1987

inginer proiectant

Proiectare si verificarea documentației tehnico- econamfce In vederea execuției.

Atelierul de proiectare


Trustul de Construcții Montaj Bacau, Romanla

1987-1979


Inginer proiectant întreprinderea da Construcții Montaj Bralla, Romanla

Proiectare sl verificarea documentației tehnico- economice In vederea execuției.

Atelirui de proiectare,Compartimentul de verificare documentații tehnice.


1974-1979

Licența - Inginer constructor

Facultatea de Construcții Civile Industriale sl Agricole,lași

Proiect diplome - Mecanica Construcțiilor /Conportarea clădirilor P+10 In timpul seismelor

Facultatea de Construcții Civile Industriale si Agricole,lași

Universitatea Tehnica Gh.Asachl lași


Romana


Engleza, Franceza


Ințel

egere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral'

Exprimare scrisă

C1

Utilizator experiment at

A2

Utilizator experimentat

A2

Utilizator experim entat

A2

Utilizator experimentat

A2

Utilizator elementar


Pagina/-CunfculumvtM al . Pentru met multe Infoimațli despre Europassacosed pagina: htfp/reuiopassxedefop Nwne Prenume ■ O Uniunea Europeană, 2MÎ-2010 24082010Umba franceza


A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizata element ar

A2

Utilizata elementar

A2

Utilizator elementar

HNfvMCadnMEtjrooeanComundeReferi

afiJ

’&trvUrnblSttâne


Competențe șl abilități

sociale

Abiitatl de comunicare, analiza si sinteza. Spirit de echipa

Competențe șl aptitudini

organizatorice

Motivator, abilitați de coordonare si conducere Capacitate de planificare si control.


Competențe șl aptitudini de utilizare a calculatorului


Cunoștințe de operare Windows si MS Office 2007 (Word, Excel,Outlook), Program Devize indew 2010

FISA POSTULUI


X APROBAT, / PRIMAR RONffiO^ÂVARAC

Nume si prenume:      IOANA MATEI

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

Data întocmirii;

22.04.2013 /

 • 1. Descrierea postului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.


 • 2. Responsabilități si atribuții;

 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce nrmeaza sa Re atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestării si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;


 • •  asigura Întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului,

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

* este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:


 • •  fata de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;


 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitat! de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE
Curriculum vltae Europass

Informații personale

Nume/Prenume Adresa Telefon E-maii

Cetățenia

Data nașterii Sex

Aria ocupațlonală Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tîpui activității sau sectorul de activitate Perioada

Funcția sau postul ocupat

Pag 1 - Cuniculum vtoe Matei Ioana


Matei Ioana

Strada Marasesti, nr. 193,600078, Bacau, Remania

Fix:-                                    Mobil: 0745534993

ioana.matei@primariabacau.ro, Ioanamatei10@gmail.com

Romana

19.07.1957

Feminin

Achiziții publice

Martie 2006 - in prezent

Consider achiziții publice

Actlvitati privind atribuirea contractelor de aschizitte publica, a contractelor de concesiune de lucrări sl servicii, elaborarea Programului anual al Achizițiilor publice,Rapoarte privind achizfitUte publice, responsabfflteti privind încadrarea achizițiilor in Programul anual de achiziții publice In funcție de fondurile aprobate.

Actlvitati specifice responsabilului cu achizițiile publice In cadrul UiP-uiui proiectelor.

 • • Pasaj rutier subteran strada Oftuz - strada Ștefan Guse, municipiul Bacau, județul Bacau

 • • Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului social de îngrijire pentru persoane vârstnice-Bacau”

Primărie Municipiului Bacau, strada Marasesti nr. 6

Achiziții publice

Martie 2004 - martie 2006

Agent marketing • vanzari

Promovare de produse noi, achiziționare de produse pentru completarea gamei de comercializare, pregătire documentație specifica pentru participare la licitații,

SC UMB COMERCIAL SA BACAU, Str. Republicii nr. 199

Comercializarea de armaturi Industriale

Aprilie 2002 - martie 2004

Inginer de proces

Proiectare tehnologica, cost standard, analize economice, asistenta tehnica.

SC PCC STEROM Camplna, strada B P Hasdeu nr. 1

Proiectare tehnologica, cost standard, analize economice, asistenta tehnica In producție de armaturi.

Aprilie 1994 - martie 2004

Set compartiment proiectare tehnologica, responsabil ofertare

Coordonarea activitatli de proiectare tehnologii noi precum sl de modernizare a celor existente urmărind reducerea costurilor sl a imbunatatirea condițiilor de munca. Analiza ofertelor din punct de vedere tehnlco-economlo

SC ROBINETE INDUSTRIALE SA BACAU, Str. Republicii nr. 199

Proiectare tehnologica pentiu producția de armaturi industriale din fonta si Ofertare tehnica si economica armaturi Industriale.

Septembrie 1981 - aprilie 1994

Inginer tehnolog

Pentru mal muile Informam accesați pagina: httpJ/europ8Sicedefop.eu.M/

O Comunitatea Europeana, 2003

responsabdlteți

*           Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


compartiment

ÎNTREPRINDEREA METALURGICA BACAU. str. Republicii nr. 199 Proiectare tehnologica In producția de armaturi Industriale din fonta si otel

Educație șl formar»Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și Upui Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada Calificarea / diploma obțjnută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate/ competente dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate/ competente dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


August 2006*7 noiembrie 20067 august 2007

Certificat de absolvire

Legislația privind atrfoulrea contractelor de achiziție publica a contractelor de concesiune de lucrări publica sl a contractelor de concesiune de servicii

TEMA INVEST/ Expert Audlt Grup / KSC Tralnlng

2003*2004

Controlul calltatil proceselor 6 sigma; Managementul Interferențelor

Diploma centura verde; Certificat de absolvire

PCCSTEROM CAMPINA

Aprilie-mal 1997

Certificat de absolvire

Analiza sl Ingineria valorii

Asociația Naționala Profesionala sl Patronata a Gospodăriei Comunale si Locative din Românie - Centrul de perfecționare profesionala si asistenta manageriala 1976-1961

Diploma de Inginer

Tehnologia Construcțiilor de Mașini - inginer mecanic

UNIVERSITATEA DIN GALAȚI- Facultatea de Mecanica, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini

1972-1976

Diploma de bacalaureat

Cultura generala

Liceu) teoretic Mlhail Kogalnlceanu din Galați


Aptitudini și competent» personale


Limba maternă


romana


Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nlvef european n

Limba engleza

Umba franceza


Compre

tensiune

Vorbit

Scris

Ablfită# de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

Bl

B2

A2

A2

Bl

B2

B2

B2

B2

B2

n CadruM european de       pentru Umbt


Competențe și abilități sociale


Corectitudine, bun ascultător, discreție, prezenta de spirit, eficienta, spirit creativ, capacitate de adaptare pentru luorul la toate nivelele, punctualitate, disponibilitate pentru lucrul In echipa, aptitudini pentru relații publice


Competențe și aptitudini organizatoric»

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului


Capacitate de a lucra In echipa, satisfacția lucrului bine făcut, partener de dialog, abilitati de comunicare sl organizare                                       ^4——


Cunoștințe operare MS Office: Word, Excel, navigare Internet, Outiock;

X


5.1,


Pag 2-Curriculum vitaa Matstloana


Pentru mai multe informații accesa# pagina: http^/eurof)8S&.cedefopauJntf © Comunitatea Europeana, 2003


FIȘA POSTULUI


APROBAT, K PRIMAR


.CI


Nume și prenume:ROXANA GEORGIANA MARTUNEAC

Data întocmirii:


Poziția propusă în proiect; RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE 22.04.2013

o

 • 1. Descrierea nostului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului

 • 2, Responsabilități si atributiiî

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultând;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractantii conform prevederilor contractului;


 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

 • •  întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură în legătură cu proiectul;

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;


De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.
eucopass

Currlculum vltae •

Europass

Informații personale

Nume/Prenume

Adresățe) Telefonțoane) Fax(uri) E-maitțuri)

Națjonalftateț-tâțl)

Data nașterii

Sex


MARTUNEAC ROXANA GEORGIANA str. Nordului, nr, 4, se. D, ap. 18» Bacau Mobil: 0740587826


ch rcxvQvahoo.com

romana

03.09.1983

Feminin

Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațlonal

Experiența profesionala s.c. ted construct s.r.l

Perioada Noiembrie 2008-mai 2007

Funcția sau postul ocupat

Asistent manager


Activități si responsabilități ■ responsabB resurse umane; principale > menținerea legăturii (fintre firmă șl Inspectoratul Teritorial de Muncă;


 • ■ coordonarea activității de recepție cllențl și colaboratori;

 • ■ menținerea legăturii cu salariat prin biroul personal;

• Informarea directoratul generai de aspectele intervenite In activitatea societății;

 • ■ ținerea evidenței orelor de munca prestate de fiecare angajat (pontaj);

- ținerea evidenței concediilor de odihnă șl a altor forma de concedii;

 • ■ întocmirea statisticilor lunare conținând fluctuația, absenteismul


Perioada


Octombrie 2007 - aprilie 2013


Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic


Activități sl responsabilități reprezentare Instituție, prin delegare dala, in fata Instanțelor judecătorești;

principate formulare acțiuni, cereri, întâmpinări, conduzti scrise, administrare probe necesare pentru justa soluționare a auaelor,

exercitare cal da atac ordinare sl extraordinare pentru îndreptarea hotarartior netemeinice si nelegale pronunțate de ristantele judecătorești;

■verificare, in termen legal, a sesizărilor, scrisorilor, plângerilor cetățenilor care privesc spete juridice sau de administrație publica si întocmire răspunsuri;

■sprijinirea activftatil tuturor dlrectiltoriservlcillodbirourfloi/compartimentelor din cadrat instituției prin punerea la dispoziție a legislației in vigoare, a actelor necesare si asigurarea consultantei juridice specifice;

■întocmire proceduri privind recuperare debite in cazul societarilor Intrata in InsolventartaHment;

■documentare permanenta asupra dispozițiilor legale;

■întocmire sl avizare juridica a tflspozitiilor sl contractelor economice si de alta natura;

■participare, kt calitate de membra, in comisiile de Dcftatie sau de concura;

■verificare monitoare oficiale sosite la Instituție;


îndeplinirea funcției de Consltier etic, conform Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcționarilor publici; îndeplinirea funcției de responsabil SMI In cadrat serviciului juridic;

îndeplinirea tutorar atribuțiilor stabllte prin Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier uricflo.

Numele șl adresa angajatorului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Tiput activității sau sectorul de activitate

Direcția Juridica si Administrație Locala


Educație și formare

Perioada 2006*2008

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele $1 tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Diploma de absolvire

Mașter In Stilnte Penate

Universitatea: Al. loan Cuza iaal, Facultatea de Drept

PerioadaCalificarea / diploma obținută


Disciplinele principate studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Aptitudini sl competente


Umba(i) strâlnâ(e) cunoscufâ(e)

Autoevaluare


Limba


2002*2006

Diploma de absolvire

Licențiată în Drept

Universitatea: A), loan Cuza lași, Facultatea de Drept


engleza


engleza


înțek

Ascultare

rgere

CltiFB

Vorbi Participare la conversație

re

Discurs oral

Scriere

Exprimare scrisă

Nivel mediu

j Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediuCompetențe șl abilitau sociale


flexibilitate, adaptare rapida ta mediul de lucru, abilitat de comunicare, capacitate de analiza si sinteza a informației, seriozitate


Competente șl aptitudini de utilizare a calculatorului


AbitftaU in utilizarea Microsoft Word, Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer


Alte competențe șl aptitudini


Perseverenta In atingerea rezultatelor dorite, dinamism, ordine In gândire si In modul de organizare a adhrftafil


Informații suplimentare


Nu este cazul


FISA POSTULUI

Z APROBAT, A PRIMAR ROMEOSTAS£ARA<


Nume si prenume:      LUCIAN-IONUT ANDREI

Data întocmirii:

22.04.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

 • 1. Descrierea nostului: asigura realizarea activităților de secretariat aferente proiectului.


 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea si implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel încât documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor;


 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

• cu membrii echipei de proiect;


• are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  Studii medii;

 • •  sa Se angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat Ia cunoștința.

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE LUCIAN-IONUT ANDREI

CURRICULUM VITAE

Informații personale


ANDREI LUCIAN • IONUTAdresa i str. MIORIȚEI bl. 88, sc. D, ap. 19, Bacau, Jud. Bacau;

Telefon 4-40 743/822.578

E-mail lucian_xtm@yahoo.com

Naționalitate Român

Data nașterii


27.11.1989


Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada


Masculin


Octombrie 2012 - Prezent

REFERENT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU str. Marasesți 4-6, Bacau

Coordonare activitate Direcția Servicii Publice

August 2011 - Septembrie 2012


Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului


Tipul activității sau sectorul de activitate 1

I


Educație și formare


Perioada

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută


AGENT COMERCIAL

 • •  Conducătorul locului de munca, in cadrul punctului de lucru de pe str. Pictor Aman; responsabilități precise in domeniul SSM

 • •  Direct răspunzător de organizarea si gestionarea activitatii punctului de lucru „Restaurant Sport”, întocmirea si circuitul documentelor de evidenta;

SC ARTB ACAU SRL

Str. V. Alecsandri 39 bis, Bacau


9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole


2009 - Prezent, anal IV

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" din BACAU

FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul: INGINERIE SI MANAGEMENT

Specializarea: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC


1997-2009

• DIPLOMA DE ABSOLVIRE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT; IULIE 2009, MEDIA: 9,36;
• CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA, NIVEL 3; Filiera: Tehnologica; Profil: Servicii; Calificarea profesionala: „TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE”; Iunie 2009

 • •   Certificat de absolvire a Ciclului Inferior al Liceului* Filiera: Tehnologica,

Profilul*. Servicii, 2007;

 • •  Certificat de absolvire a Liceului* Bacau, 2009;

•  CERTIFICAT DE PARTICIPARE la competiția naționala de tranzacționare bursiera „PIAȚA DE CAPITAL”, derulat in partenertat cu BVB București si TRADEVTLLE;

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Aptitudini și competențeLimba(i) matemSfe)


Managementul unei afaceri, Planificare operaționala, Managementul Calitatii, Contabilitatea evenimentelor si tranzacțiilor, Realizarea situărilor financiare, Finanțe si fiscalitate, Asigurări CDL, Contracte economice, Negocieri in afaceri, Instrumente de plata.

Colegiul Economic „ ION GHICA” Bacau, 2005-2009;

Școala cu clasele I-VIU „Ion Creangă” Bacau, 1997-2005;

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de instruire privind NOȚIUNILE FUNDAMENTALE DE IGIENA* Oct 2011

Valabilitate: 3 ani

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba Engleză. Limba Franceză

Limba Italiană

înțelegere

Vorbire           1 Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs ora!      Exprimare scrisă 1

C2| Avansat

C2 Avansat

C2

Avansat CI

Experimentat CI

Experimentat

Bl Independent

Bl | Independent

Bl

Independent

A2

i—

Competent . A2

Competent

B2 Independent

Bl Independent

Bl

Independent

B!

Independent A2 Competent

Competențe și abilități sociale > Spirit de echipa; Creativitate, Rezistenta la stres, tensiune sau program incarcat;

Competențe și aptitudini > Leadership) Sef de grupa compusa din 54 de studenti in cadrul Facultatii de organizatorice Inginerie Bacau;


 • > Spirit organizatoric; dețin o buna logistica de organizare si experiența in managementul de proiect (realizare proiecte, întocmire, punere in aplicare)

Competențe și aptitudini de > Certificat absolvire cura ECDL - (European Computer Driving Licence) utilizare a calculatorului recunoscut european;

 • > Excelente abilitați de utilizare a computerului; vasta experiența in creare de proiecte, lucrări pentru dezbateri, pentru conferințe, Prezentări, Grafice, Diplome, pliante, Programe de activitati, tehnoredactare de cârti, etc.

Foarte buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Access, Publisher si PowerPoint)

Alte competențe și aptitudini


Adaptabilitate in orice mediu de munca, timp de invatare foarte scurt, gândire analitica, Capacitate de convingere, realizarea de raționamente logice rapide, capacitate de exprimare lingvistica Ia un nivel ridicat;

Permis(e) de conducere


Categoria „B” - obtinut in data de 30.07.2008

ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAD

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALAW^


Nr.162887          Data eliberării 05.04

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Denumire / Hume si prenume

MUNICIPIUL BAOAU

Cod de identificare fiaaala *) t 4278337

Domiciliul fiscal t

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Măr&șești, Nr. 6, Cod Postai 5Q0017

*) in cazul persoanelor fizice se va inscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 :                                  ,

0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

Obligații de plata accesorii

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

*) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale da Administrare Fiscala

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT*

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de ramburBat/restltuit ;                                                            _ .

0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si sumele menționate la sectiuna B

- lei -    |                0

b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

- lei -


3232001


4378337        MUNICIPIUL BACAU
ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău

Jud, Bacău, Hun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

D. ALTE MENȚIUNI

I. OBLIGAȚII DE PLATA

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Obligația de plata

Total, din care

principala

accesorii

0

1

2-3+4

3

4

1

Salarii

0

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

CAS angajat

0

0

0

4

Accidente munca

0

0

0

5

șomaj angajator

0

0

0

6

Șomaj angajat

0

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

0

9

Concedii si indemnizații

0

0

0

10

q

0

0

TOTAL

0

0

0

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT *)

Nr.drt

Denumirea actului nr. si data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE

•J Pat. I ai II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor Înscrise la secțiunile A si B.

427833?


Set serviciu Evidenta plătitor


MANEA MIRELA

rMUNICIPIUL BACAU


20034

KUMAMXA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Conducătorul unitatii Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS Semnătură si stampila unitatii ,....


Administrația finanțelor publice.................................

prin ................................... certifica faptul ca

prezentul inscris este conform cu originalul. *)

(numele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publica)

Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 da zile de către persoanele fizice.

4278337


MUNICIPIUL BACAU


20034
Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Judelui Bacau, Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul de Identificare fiscala: 4278337

Adresa: Calea MARASESTl, Nr. 6                               Telefon: 0234.57.09.10


Rol: ’ 1^5787^ Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU - Rol vechi: 89484, CUI/CF: 4278337

Suburbia: 7        Adresa: Cafea MARASESTl, Nr. 8, Loc. BACAU, Jud. Bacau

Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitai® Si Taxele Locale

Ce urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul In str. MARASESTl, nr. 6, bl......ic....

„ ap.... „ sector-, loc. BACAU, iegitfmat(a) prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria.... nr................         cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............si a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatltor

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de Intel a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează in evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.


La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru *: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dlzolvare/fuzluna/absorbtle/divizare/prtvatizare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, Iar documentul care se comunica, In copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate sl nu conferă aceasta calitate.


)•’) Certificatul de atestare fiscala se poale elibera sl In format electronic.


Certificatul de atestare fiscala se emite In termen de cd mult doua zile lucratoare da la data «oHdtaril ai poale fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate R prezentat de contribuabil. In original sau In copie legalizata, oricărui solicitant.

Cod certificat fiscal 0124005137


1/1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIU       BACĂU

ANEXA Nr.2

LA HOTARAREA NR.£3£ DIN 15.07.2013CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI


aferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare “R ilitare termica blocuri de locuințe: bloc 169 E2, strada Marasesti nr. 169, bloc 187 E7, strada Marasesti nr.187, bloc 40, strada Razboieni nr. 40, bloc 44, strada Razboieni nr. 44, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI

NEELIGI81LE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- M

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4*5

7

1

Cap. 1 • Cheltuieli pentru proiectare ți asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri țl autorizat^

4,960.00

0.00

0.00

0.00

4,960,00

Proiectul 1 (Marasesti 169 E2)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Marasesti 187 C7)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Razboieni 40)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Razboieni 44)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare f 1 Inginerie

22,816.00

0.00

0.00

0.00

22,816.00

Proiectul 1 (Marasesti 169 £2)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 2 (Marasesti 187 E7)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 3 (Razboieni 40)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 4 (Razboieni 44)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistentă tehnică

0.00

39,720.00

9,532.80

49,252.80

49,252.80

Proiectul 1 (Marasesti 169 £2)

0.00

13,480.00

3,235.20

16,715.20

16,715.20

Proiectul 2 (Marasesti 187 £7)

0.00

12,970.00

3,112.80

16,082.80

16,082.80

Proiectul 3 (Razboieni 40)

0.00

6,200.00

1,488.00

7,688.00

7,688.00

Proiectul 4 (Razboieni 44)

0.00

7,070.00

1,696.80

8,766.80

8,766.80

TOTAL CAPITOL 1

27,776.00

39,720.00

9,532.80

49,252.80

77,028.80

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții fi Instalații

435,073.80

1,621,269.09

389,104.58

2,010,373.67

2,445,447.47

2.1.1

Proiectul 1 (Marasesti 169 £2)

145,135.11

542,708.26

130,249.98

672,958.24

818,093.35

9


2.1.2

Proiectul 2 (Marasestl 187 E7)

145,580.91

531,206.27

127,489.50

658,695.77

804,276.68

2.1.3

Proiectul 3 (Razbolenl 40)

69,994.11

253,767.63

60,904.23

314,671.86

384,665.97

2.1.4

Proiectul 4 (Razbolenl 44)

74,363.67

293,586.93

70,460.86

364,047.79

438,411.46

TOTAL CAPITOL 2

435,073.80

1,621,269.09

389,104.58

2,010,373.67

2,445,447.47

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

59,604.00

14,304.96

73,908.96

73,908.96

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

49,670.00

11,920.80

61,590.80

61,590.80

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

0.00

16,850.00

4,044.00

20,894.00

20,894.00

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

0.00

16,220.00

3,892.80

20,112.80

20,112.80

Proiectul 3 (Razbolenl 40)

0.00

7,760.00

1,862.40

9,622.40

9,622.40

Proiectul 4 (Razbolenl 44)

0.00

8,840.00

2,121.60

10,961.60

10,961.60

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

9,934.00

2,384.16

12,318.16

12,318.16

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

0.00

3,370.00

808.80

4,178.80

4,178.80

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

0.00

3,244.00

778.56

4,022.56

4,022.56

Proiectul 3 (Razbolenl 40)

0.00

1,552.00

372.48

1,924.48

1,924.48

Proiectul 4 (Razbolenl 44)

0.00

1,768.00

424.32

2,192.32

2,192.32

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

59,604.00

14,304.96

73,908.96

73,908.96

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

0.00

39,720.00

9,532.80

49,252.80

49,252.80

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

0.00

13,480.00

3,235.20

16,715.20

16,715.20

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

0.00

12,970.00

3,112.80

16,082.80

16,082.80

Proiectul 3 (Razbolenl 40)

0.00

6,200.00

1,488.00

7,688.00

7,688.00

Proiectul 4 (Razbolenl 44)

0.00

7,070.00

1,696.80

8,766.80

8,766.80

TOTAL CAPITOL 4

0.00

39,720.00

9,532.80

49,252.80

49,252.80

5

Cap.5 • Alte cheltuieli neellgiblle

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

253,989.20

0.00

0.00

0.00

253,989.20

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

85,919.60

0.00

0.00

0.00

85,919.60

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

82,732.80

0.00

0.00

0.00

82,732.80

Proiectul 3 (Razbolenl 40)

39,928.00

0.00

0.00

0.00

39,928.00


Proiectul 4 (Razboienl 44)

45,408.80

0.00

0.00

0.00

45,408.80

5.2

Audit financiar

36,939.60

0.00

0.00

0.00

36,939.60

Proiectul 1 (Marasestl 169 E2)

12,536.40

0.00

0.00

0.00

12,536.40

Proiectul 2 (Marasestl 187 E7)

12,065.20

0.00

0.00

0.00

12,065.20

Proiectul 3 (Razboienl 40)

5,766.00

0.00

0.00

0.00

5,766.00

Proiectul 4 (Razboienl 44)

6,572.00

0.00

0.00

0.00

6,572.00

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

17,434.42

0.00

0.00

0.00

17,434.42

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

17,434.42

0.00

0.00

0.00

17,434.42

Proiectul 2 (Marasestl 187 E7)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 3 (Razboienl 40)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 4 (Razboienl 44)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

308,363.22

0.00

0.00

0.00

308,363.22

J              .......1. TVA13-?* 1 l^ioz3J399. L         LV,Jj182J88.22^ 2,95_4l001.24 J

Centralizator surse de finanțare

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE'lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

2,954,001.24

a.

Valoarea neeligibllă, Inclusiv TVA aferent

771,213.02

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

267,969.53

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

247,322.91

Proiectul 3 (Razboienl 40)

122,632.11

Proiectul 4 (Razboienl 44)

133,288.47

b.

Valoarea eligibilă

2,182,788.22

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

731,461.44

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

714,996.73

Proiectul 3 (Razboienl 40)

341,594.74

Proiectul 4 (Razboienl 44)

394,735.31

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

1,644,328.31

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

873,115.29

Proiectul 1 (Marasestl 169 £2)

292,584.58

Proiectul 2 (Marasestl 187 £7)

285,998.69


Proiectul 3 (Razboieni 40)

136,637.90

Proiectul 4 (Razboieni 44)

157,894.12

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

771,213.02

Proiectul 1 (Marasesti 169 E2)

267,969.53

Proiectul 2 (Marasesti 187 E7)

247,322.91

Proiectul 3 (Razboieni 40)

122,632.11

Proiectul 4 (Razboieni 44)

133,288.47

Hi

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

1,309,672.93

Proiectul 1 (Marosestl 169 £2)

438,876.86

Proiectul 2 (Marosestl 187 E7)

428,998.04

Proiectul 3 (Razboieni 40)

204,956.84

Proiectul 4 (Razboieni 44)

236,841.19


CONSULTANT