Hotărârea nr. 233/2013

Hotărârea nr.233 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii  nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr 70, bloc 2, strada Narciselor nr 2, bloc 9, strada Narciselor nr 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere :

-Referatul nr. 5153/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5154/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5155/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 154/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 155/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 115/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice. faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov nr.4, sc. A,B,C,D, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 113/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice. faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții . “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii nr.44, sc. A,B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 114/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii nr.70, sc. A,B, C,D, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 111/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.2, sc A, B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 112/12.04.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Narciselor nr.9, sc A, B, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 5154/12.07.2013;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 1.806.168,02 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - 5.108.890,30 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 6.915.058,32 lei

din care:

• CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI

-3.849.724,14 lei


• ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 3.065.334,18 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 -Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


■. â j    CONTRASEMNEAZĂ,


V //SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 233

DIN 15.07.2013

G.C., C.B./ R.TJEx.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.< LA HOTARAREA NR.^33 DIN 15.07.2013

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritari 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor fn eficienta energetică a blocurilor de locuințe"

O

FORMULARUL

CERERII DE FINANȚARE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


^(HTmÂhri-fi* <t        A'k

Vrt          -*


în


Pagina 0 din 36

Cuprins

0.  INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.......I


1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1.


Solicitantul


 • 1.2.     Reprezentantul legal al Solicitantului ............................. 2

 • 1.3.      Persoana de contact...................... 2 • 1.4.

 • 1.5.

 • 1.6.

financiare internaționale (TFT)........

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE.

2.1.

2.2.

 • 2.3.

 • 3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE.

3.1.

3J.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.Persoana responsabilă cu operațiunile financiare....................... ..2

Banca/Trezoreria....... 2

Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publica și/sau împrumuturi din partea instituțiilor

..2 ...3 ...4 ...4 ...7 ...7 ...7 ...7 .24 .27 .28


Resursele materiale implicate in realizarea proiectului Managementul cererii dc finanțare.................«.........

Proiectele din cadrul cererii dc finanțare.....................


Localizarea proiectelor.........................................................................

Descrierea proiectelor................................. .....

Calendarul activităților cererii dc finanțare............................................

Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare. Indicatori..............................................................................................


 • 3.6.      Sustennbilitatea investițiilor........

 • 3.7.      Informare ți publicitate.........................

 • 3.8.    ACHIZIȚIILE PUBLICE

 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1.    Bugetul CERERII DE FINANȚARE

  • 4.2.    SURSE DE FINANȚARE

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE


I u» ‘A

.. IV* -■ -H.  4 A

1

y ,jâ.țtampItii’C, .


ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Organismul intermediar pentru POR-Aeentia pentru Dezvoltare Redonală

Nn

înregistrată de:

Cod SMIS:

Semnătura

Data


TITLUL:


Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (EEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1. Solicitantul


   Denumirea solicitantului

   Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

   Codul de înregistrare fiscală

   4278337

   Codul unic de înregistrare

   Adresa sediului solicitantului

   Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

   Email

   contactprimarie@primariabacau.ro

   Tipul solicitantului

   O unitate admnistrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

   □ unitate adinimstialiv-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului BucureștiGhidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

 • 1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

  Numele

  Romeo Stavarache

  Funcția

  Primar

  Numărul de telefon

  0234581849

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

 • 1.3. Persoana de contact


  Numele

  Cristlna Elena Rar dam

  Funcția

  Consilier Superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si Îndrumare Asociații Proprietari

  Numărul de telefon

  0745074080

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  baTdasucristinaMvahoo.com


 • 1.4. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

  Numele

  Mălină Palade

  Funcția

  Responsabil Financiar

  Numărul de telefon

  0745252356

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  rnaiinapalade@yahoo.com

 • 1.5. Banca/Trezoreria


  Denumirea băncii (sucursalei)

  Trezoreria Municipiului Baca»

  Adresa băncii

  Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

  Codul 1BAN

  RO58TREZ06124700256xxxxx


 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

  • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

13 Nu

■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

Sursa de finanțare

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

 • 1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

 • □ Da

 • □ Nu

■ Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe**.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni]:

□ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

13 30% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

O 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de fami)ig*S^>. 500 Euro.

2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect.


Desfășurarea acrivitatii financiar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documeatele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.


Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare ia implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate în cadrai proiectului.

2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

Manager proiect - Cristina Elena Bardasu

Responsabil achiziții publice - Constantin Barcan Responsabil tehnic - Petrea Dubina

Responsabil financiar - Mălină Palade

V*         <7


Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare
 • ♦  Responsabil juridic - Viorica Borta

 • •  Responsabil secretariat, publicitate si informare - Luminița Gomescu

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si indrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.


Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:


 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;


 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții;

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora,-

furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progrgs-4 ' monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform

legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar:

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților,


 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic;

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău ~ toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legai, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

* asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat publicitate si informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;


 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor,

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management șt control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit. • 2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

 • 1. Bloc 4-strada Milcov,nr. 4, sc A, B,C,D, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 44 - strada Republică, nr. 44, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc 70 - strada Republicii, nr. 70, sc A, B, C, D, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc2-stradaNarciselor,nr.2, scA,B, MunicipiulBacau;

 • 5. Bloc9-stradaNarciselor,nr.9, scA,B, MunicipiulBacau;


  3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE

  FINANȚARE

  3.1. Localizarea proiectelor

  Statul:

  ROMÂNIA

  Regiunea de dezvoltare:

  Nord - est

  Județul:

  Bacau

  Municipiul / sectorul:

  Municipiul Bacau

  Cartierul sau zona de

  intervenție (după caz)

  3.2. Descrierea proiectelor

  3.2.1. Obiectivele cererii de finanțareObiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

J Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

J îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

J Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor

J Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri

Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.


Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor in eficiența energetica a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a foitei de munca, consum redus de energie si Limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

 • -  Crearea/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

 • -  Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor,

 • -   Creșterea calitatii vieții;

 • -  Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

Tn contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrări de buză:
 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tămplăria aferenta accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la dementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 4, strada Milcov nr. 4

Blocul situat în Strada Milcov nr.4 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1978.

Acesta se compune din patru tronsoane - „scara A”, „scara B”, scara „C" și scara „D”. Blocul cuprinde 40 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 27 de proprietari, reprezentând 67,50% din total.


Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfang-ului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neîncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile tennoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior. Totodată, s-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ un singur apartament din suprafața fațadelor a fost termoizolat - reprezentând aproximativ 2% din suprafața fațadelor. Datorită faptului că izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neîngrijit.

1. Izolarea termică a pereților exteriori: Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat


cu tencuială subțire de 3... 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.        ____

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifijgat de 10 cm protejat cu tencu^lă&frțir? .

de 3... 10 mm, dublu armată cu țesăturii deasă din fibre de sticlă.i

wVwu i 0


Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termoststemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat ignifijgat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul I) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).


 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă;

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și ai altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamernlă cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă.Tâmplăria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadni metalic suplimentar.

3. Tenno-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).


 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dubiustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •   Strat hidroizolant dubiustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •   Strat protecție termoizolație cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •   înlocuirea glafiilui la parapetul terasei cu giaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.


 • •   Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații -

Ghidul Solicitantului

Formular A * Cerere de finanțare

existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termicii a planșeului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.


5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fâră să afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5.„10 mm, și se armeazâ cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapeților care sunt într-un grad avansat de degradare și reprezintă un real pericol atât pentru proprietari cât și pentnvț^eSât^L dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplărie PVC și geanytermopan; «X

----------------------------------------------------

v U U J


 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile și finisajele la interior și exterior ia golurile din fațadă unde se demontează tâmpiăria veche și se montează noua tâmplărie, acestea fiind zone de intervenție atât la exteriorul cât si ta interiorul, anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 4 din strada Milcov nr. 4, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 77,20kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 64,78%.


Bloc 44, strada Republicii nr. 44

Blocul situat în Strada Republicii nr. 44 se compune din 2 tronsoane identice (A si B), tipizate. Tronsoanele A si B sunt asemanatoare avand dimensiunile in plan 14.85mxl8.45m. Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 10 nivele si un nivel tehnic retras pentru camera de troliu si spălătorii. Anul construcției este 1978.

Blocul cuprinde 110 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 85 de proprietari, reprezentând 77,27% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfang-ului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neîncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

In bloc sunt instalate 34 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 șin,;*

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată i%'muc <u

-■■■■■■ ’ ..........

T profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă. • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tămplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplâriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplâriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fente de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.


pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu genm termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplărie existentă. Tămplăria P.V.C, pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo-hidroizolarea terasei necircuiabile peste ultimul nivel Cuprinde:
 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidrolzolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudâbile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudâbile.


 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizatdip polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prinflțj5ireJ&i mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.


 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor, unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF;


- alte echipamente de telecomunicații, cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale; alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior, texturate.


7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează fimcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplârie P. V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din™ ... beton și beton armat:                                            Z&^^^x

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu wtă de A păteT.. 71

șSw.U-


ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 44 din strada Republicii nr. 44, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 75,04kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 76,10%.

Bloc 70, strada Republicii nr. 70

Blocul situat în Strada Republicii nr. 70 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E et^je și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din patru tronsoane - „scara A”, „scara B”, scara „C” și scara„D”.

Blocul cuprinde 62 de apartamente, cu destinația de locuința, ncexîstand spatii comerciale din construcție, dar un apartament este in proprietatea unei persoane juridice, avand o cota indiviza de 1.9385%. Exista acordul a 44 de proprietari, reprezentând 70,97% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

1. Izolarea termica a pereților exteriori:

Cuprinde :

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

- înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.


______*\

5?/
• </

GuU<j ! 9

3. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabîla.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabiie, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabiie.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafelui la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifbanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigtda de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșe» (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fetadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele ia care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau paraperii balcoanelor; unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate afecteze/deterioreze lucrările nou executate.


6, Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se annează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se fiice cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:


Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica


o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 70 din strada Republicii nr. 70, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 96,96kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 63,72%.

Bloc 2. strada Narciselor nr. 2

Blocul situat în Strada Narciselor nr. 2 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1974,

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.

Blocul cuprinde 40 de apartamente, cu destinația de locuința, ncexistandjpatii comerciale din construcție, snu apartamente cu alta destinație. Exista proprietari, reprezentând 95% din total.                                   ' *

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 23 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:


Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.


pe toate fațadele se propune includerea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo-hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:
 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Tenuoizolaren cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un 3trat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:


 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare
 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Baloustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemufui de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste wiudfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj L Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

- antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale, alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fâra sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună Ia suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol d desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in se


’-ecÂi!


de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

« desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansai de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetiî formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor dcmolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 2 din strada Narciselor nr. 2, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 89,94kWh/mp/nn. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 63,57%.

Bloc 9. strada Narciselor nr. 9

Blocul situat în Strada Narciselor nr. 9 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+10E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1974.

Acesta se compune din doua tronsoane identice - „scara A” si scara „B".

Blocul cuprinde 110 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 80 proprietari, reprezentând 72,72% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, ia pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei Grosimea stratului termoîzolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

S-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 20% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit. In bloc sunt instalate 36 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

1. Izolarea termici a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 3... 10 min, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 3... 10 nun, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletîlor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC si geamuri termoizoiante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tampiarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tampiarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm Iow-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tamplaria existenta.Tâmpi aria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo*hidroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

îndepărtarea stratului protector de nisip al liidroîzolatiei existente (daca acesta exista). Bariera de vapori dîn membrana bituminoasa termosudabila.

Termoizolarca cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

Strat suport hîdroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

Strat hidroîzolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezîe.

 • b. Suprafața verticală:

Bariera de vapori dîn membrana bituminoasa termosudabila.

Strat hidroîzolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie. înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pp^frfle existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.                              A

4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.


De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetiî balcoanelor, unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

- antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va fiice de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fâra sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.


Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior tex tu rate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru tennosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt dqa închise cu tamplarie PVC si geam termopan;


 • •  se vor demonta parapetiî formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt

Uuu32o

avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va cbitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior ta golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul nr.9 din strada Narciselor nr. 9, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 78,10kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 71,96%.

3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara incalzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.


Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, laPIB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.


©Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


3.3. Calendarul activităților cererii de finanțare


Nr.

Crt.            (Sub)ArtMiatea                Responsabil

Anul 2011

Anal 2012

Asul 2013

Iun

tal

aug

K|»

Oct

noi

dec

but

feb

mâr

apr

mai

Iun

Itd

ane

MP

oct

noi

dec

faui

feb

mar

apr

AcnvrrAȚi derulate înaintea semnării I CONTRACTULUI DE FINANȚARE

r

! 1^' ^XT<raC‘“rViCiide      SeMMM

r“

Urmărire derulare contract de servicii

Activ.                                     ServicM Tehnic

.       Audit energetic, DAU, Proiect

Tehnic. Certifice! de performanta energetica final

|î“* ^A^Mdecea^

Âparanl permanent de

Activ. Aprobare indicatori faza DALI si Pth analiza si elaboram a 4      in HOL                          documentelor

Consiliului Local

Depunere cerere de finanure

Amil 1

Anul 2

Nr.-

Crt            (SubiActriftitea                Responsabil

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

u

1

2

3

4

5

«

7

a

9

10

11

J-

ACgVțWWpRUDATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI

i

■-

j Activ. țSțhizitic Antracte servicii si         Responsabil achiziții-

1ÎF      ifhcrsri Si-                        Constantin Bananco


I

7.1      Achizăw comnici du execuți* lucrări

Achiziție contract de servicii supraveghere a execuției prin 73      dtrigudi de șantier

Achiziție servicii Informare si

73      publicitate

Achiziții contrari de servicii audit

7.4      financiar

Activ.

&      Urmărire derulare contracte

1

Execuție lucrări de reabBitare          Responsabil tehnic -

8.1     termica a blocurilor de locuințe           Petre Dubios

8.1.1 MUcovnr.4sc A,B,CJ>

8.1.2    Republicii ur. 44 ac AJt

8.13    Republicii tir. 70 sc A.B.CJJ

! 8.1.4    Narciselor nr. 2 sc A, B

8.13 Narciselor nr.9 sc A.B

Servirii de supraveghere execuție      ResptuisabO tehnic -

8.2     prin diriginti de șantier                   Peltea Dubina

Responsabil financiar j 83     Servicii de sădit financiar extern        - MaUnn Pnlade

RsponsabS secretariat, puhlldiale ti informare-8.4     Servirii de informare si publicitate     LmnlnUa Gornescu

Comunicai de presa după semnarea

8.4.1    contrariului de finanțare

Conferința de presa după semnarea de lucrări

Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

M 25 din 36


f

Amplasare panou pentru publicitate i 8.43 exterioara la începutul husarilor

Amplasare panou pentru publicitate exterioara la laminarea husarilor ( 8.44 placa comemorativa)

Comunicat de presa la sfârșitul

8.4S lucrărilor

Conferința de presa la sforilul

8.4.6 lucrărilor

Activ.   Certificat de performanta             Responsabil tehnic -

9       energetica la finaliiarea Intrărilor        Petrea Duinne

Activ.                                         Responsabil tehnic -

10      Recepția lucrurilor                       Peirea Dnbina

i Activ. Managementul Intern al                   Echipa de

i 11      proiectului                           impleneutarr proiect
Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

-

■“1

r

...

. n

ia 26 dir. 36

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

3.4. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activități care se vor deruta in faza de implementare a proiectului

 • 1. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitatii este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 - luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin diriginti de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna I/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate -prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

2. Managementul intern al proectului - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

3.  Activitati de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de

7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului, în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4.   Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul^rcce in care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.

Z.            13'

---------------------------------------

Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


 • 5.   Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

 • 6.   Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.3.5. Indicatori


INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 4

0

40

Bloc 44

0

110

Bloc 70

0

62

Bloc 2

0

40

Bloc 9

0

110

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 4

0

2840,56

Bloc 44

0

4589.70

Bloc 70

0

3593,58

Bloc 2

0

1600

Bloc 9

0

4589,70

Rezultate induse (Indirecte) {impact pe termen medht/lung)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/h/mp)

Bloc 4

219.18

77.20

Bloc 44

314.02

75.04

Bloc 70

267.23

96.96

Bloc 2

246.89

89.94

Bloc 9

278.54

78.10

Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire(%)

Bloc 4 Bloc 44

-

64.78

76.10

Bloc 70

63.72

Bloc 2

63.57

Bloc 9

71.96


Programul Operațional Regional 2007*2013

Axa priorități 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniuU Poli de dezvoltare urbană... ,   _ ______________

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.6. Sustenabîlitatea investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție. Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reîasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de maî jos sunt prevăzute masurite si activitatile pe care UAT Municipiul Bacau le

va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate,

1------------------------------------------------------------

' Activitatea de informare șl publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), ' (ara TVA      |

Comunicate de piesa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si Li finalul proiectului (lucrărilor)

--o       -1

1

i

Publicitate onlinc

Pc sitc-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0 1

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

2,000 1

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

59,360        '

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pc durata execuției lucrărilor

2,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrărilor)

Cate un panou la fiecare bloc, pc durata desfășurării lucrurilor

15,000         !

; Publicitate exterioara -panouri pentru afișare

■ exterioara permanenta (Ia finalizarea lucrărilor , ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

---- . .......

15,000         |

L™»1.................._

91360 A

’J

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.8. ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. cri.

Obiectul contractului

.. ' ’

Valoarea contractului lei (Lei tara TVA)

Data începerii procedurii

Date finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DAL1, Pth

27,500.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr, crL

■ ■

Obiectul cdntractuiui

.                         r '           . , ' .                                                           1

-’ fe- i      .                  ’       r:u-

Valoarea estimată a contractului (Lei faraTVA)

Dala estimativă ri începerii procedurii (ex; sem, / anul

Data esbmațiyă a finalizării procedurii (ex:sem. I! anul 1)

Procedura propusă

1

Contract de execuție lucrări

4,808,029.94

Sem. 1/ An 1

Scm. 1/ An l

Cerere de oferte

2

Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier'

93,360.00

Scm. 1/ An l

Sem. 1/ An 1

Cerere de oferte

3

Servicii de informare si publicitate

93,360.00

Sem. 1/ An l

Scm. 1/ An I

Cerere de oferte

4

Servicii de audit financiar extern

70,010.00

Sem. 1/ An l

_

Sem. 1/ An 1

Cerere de oferte

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚII

■ Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03,2011_________________

• Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 4     10/12/2012__________________

Bloc 44    10/02/2012__________________

Bloc 70    10/12/2012__________________

Bloc 2     01/05/2012__________________

Bloc 9     10/12/2011__________________

Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 4     10/12/2012__________________

Bloc 44    10/02/2012__________________

Bloc 70    10/12/2012__________________

Bloc 2     01/05/2012________________ vpv

Bloc 9      10/12/2011___________________

Pagina 30 din 36


__

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


4. FINANȚAREA PROIECTELOR


4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARENr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- tel

Baza

TVA eligibila

1

■ 2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,200.00

0.00

0.00

0.00

6,200.00

1.2

Proiectare șl Inginerie

34,100.00

0.00

0.00

0.00

34,100.00

1.3

Consultanții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

TOTAL CAPITOL 1

40,300.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

156,066.40

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții și Instalații

1,063,280.90

3,793,312.82

910,395.08

4,703,707.90

5,766,988.80

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 4)

179,110.92

695,610.81

166,946.59

862,557.40

1,041,668.32

2.1.2

Proiectul 2 (Republicii 44)

304,559.70

769,581.36

184,699.53

954,280.89

1,258,840.59

2.1.3

Proiectul 3 (Republicii 70)

157,693.11

781,770.08

187,624.82

969,394.90

1,127,088.01

2.1.4

Proiectul 4 (Narciselor 2)

106,281.42

444,565.17

106,695.64

551,260.81

657,542.23

2.1.5

Proiectul 5 (Narciselor 9)

315,635.75

1,101,785.40

264,428.50

1,366,213.90

1,681,849.65

TOTAL CAPITOL 2

1,063,280.90

3,793,312.82

910,395.08

4,703,707.90

5,766,988.80

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

140,040.00

33,609.60

173,649.60

173,649.60

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

116,700.00

28,008.00

144,708.00

144,708.00

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

23,340.00

5,601.60

28,941.60

28,941.60

3.2

Cate legale

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

140,040.00

33,609.60

' 4 -

173,ffl.6O

173,649.60

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare și publicitate

HI
Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

4.1

Informare șl pubUdtate

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

TOTAL CAPITOL 4

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

5

Cap.5 - Alta cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neellglbile, inclusiv diverse și neprevăzute

594,456.00

0.00

0.00

0.00

594,456.00

5.2

Audit Financiar extern

86,312.40

0.00

0.00

86,812.40

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,318.72

0.00

0.00

0.00

21,318.72

TOTAL CAPITOL 5

702,587.12

0.00

0.00

0.00

702,587.12

_______Lt'808^8-?2 L'îlL2®’??2--8.2-*-            J 8>-?8889®-88l i*?!8!85?-22 j

Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:

S2 di: “4Tabel cheltuieli neeligibile, bloc 4 strada MiJcov nr. 4 sc A,B,C,D

Nr. Cit

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

179,110.92

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

106,950.00

5

Audit financiar

15,624.00

Total

308,628.92

Tabel cheltuieli neeligibile bloc 44 strada Republicii nr. 44 sc A,B

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

304,559.70

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

129,282.40

5

Audit financiar

18,885.20

Total

461,531.30

Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 70 strada Republicii nr. 70 sc A,B,C,D

Nr.

Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

157,693.11

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

118,023.20

5

Audit financiar

17,223.60

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,318.72

Total

323,062.63


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 2 strada Narciselor nr. 2 sc A,B

Nr. Cri.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

106,281.42

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

67,766.00

5

Audit financiar

9,858.00

Total

190,849.42


Tabel cheltuieli neeligibile bloc 9 strada Narciselor nr. 9 sc A, B

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații demente constructive

315,635.75

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

172,434.40

5

Audit financiar

25,221.60

Total

522,095.75


■’agsna 3 r|f"i ’ssA’ j|pRlMĂRIA^
Wt&J/

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orajelor - poli urbani de crețtere

Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri Integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniult Poli de dezvoltare urbană_____________________________

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4J2. SURSE DE FINANȚARE

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care;

6,915,058.32

a.

Valoarea nccligibilă, inclusiv TVA aferent

1,806,168.02

b.

Valoarea eligibila

5,108,890.30

II

Contribuția proprie, din care:

3,849,724.14

a.

Contribuția solicitantului ia clieltuieli eligibile*

2,043,556.12

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1,806,168.02

m

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABDLĂ SOLICITATĂ

3,065,334.18

♦(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea li întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:

19/04/2013ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


DISPOZIȚIE

privind completarea Dispoziției ur.1193 din 13.07.2012 privind Împuternicirea d-lul Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala In relația cu Autoritățile de Management sl cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte Instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Având in vedere:
 • - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si modificata;

 • - Dispoziția nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian-Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

 • - Referatul nr. 1762 din 11.03.2013, întocmit de Serviciul Cabinet Primar;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul art 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si modificata, emite următoarea:


DISPOZIȚIE:

Artl Se completează art.l al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lui Padureanu Leonard Stelian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea administrativ-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, in sensul ca se adauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11. “ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau “

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 sunt si raman in vigoare.

Art.3 Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Unitarii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane si a fi adusă la îndeplinire.ȚAVARACHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI
Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de MUNICIPIUL BACĂU, CNP 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

» MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe - strada Milcov, bloc nr.4, scara A, B, C, D; Calea Republicii, bloc nr.44, scara A, B; Calea Republicii, bloc nr.70, scara A, B, C,D; strada Narciselor, bloc nr.2, scara A, B; strada Narciselor, bloc nr.9, scara A, B", din care această declarație face parte Integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de Intervenție (DM1) 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în calitate de:

0 Solicitant

• proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr. 4, scara A,B,C,D strada Milcov, Municipiul Bacău

 • 2.  blocul de locuințe nr. 44, scara A,B, Calea Republicii, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 70, scara A,B, C,D Calea Republicii, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 2, scara A,B, strada Narciselor, Municipiul Bacău

 • 5.  blocul de locuințe nr. 9, scara A,B strada Narciselor, Municipiul Bacău

 • •  proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mal beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

’ din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos:

 • a)  obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate In ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locaie."

 • •  de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nld una din situațiile de mal jos:

 • 1. se află Tn siare de faliment/ Insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare Tn urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare șl/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale’.

’ Daca solicitantul de finanțare se gaseste in sltuatla menționata, acest punct va fi eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare și/sau naționale din cauza nerespectăriCy3iX ** obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fi finanțate prin POR, cu condiția adiitpm " acestui debit precum și a penalităților aferente șl să facă dovada achitării acestora, precum și a îndeplinirii? la .. J momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța JudecâtorpăBf^> ,,

-‘f.7                 '

LEONARD PĂDUREANU, In calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată șl având forță de ras judicata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea In organizații criminale sau In alie activități Ilegale, In detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

» de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele: • Blocurile propuse pentru intervenții în cadrul DMi 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite in baza unor proiecte elaborate In perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistență, și a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău șl nu necesita lucrări de consolidare a structurii de rezistență.

Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenita în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.


Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor șl documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Autorității de Management șl/sau ai Organismului intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic șl financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management șl/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile șl ia respingerea cererii de finanțare.

Data: in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite In sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR In următoarele situații:✓ recunoaște debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management și il achită integral, atașand dovezi în acest sens;

s la la cunoștința debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management și II achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca sumele care urmează a ti rambursate să acopere valoarea debitului, atașand dovezi In aceșt^'o XL y sens.

Pagina 2 din 2

Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PA DU REA NU, posesor al CI seria XC nr. 635B12, eliberată de Municipiul Bacău, CNP 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU;

• având în vedere depunerea Cererii de finanțare „Reabilitare termică a btocurilor de locuințe

 • - strada Mllcov bloc 4, scara A,B,C,D; Calea Republicii blocul 44, scara A,B; Calea Republicii blocul 70, scara A,B,C,D; strada Narciselor blocul 2, scara A,B; strada Narciselor blocul 9, scara A,B” din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor

 • - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU

Să implementeze întocmai și la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă,


Să asigure contribuția proprie șl contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 2.043.557 iei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, In condițiile recuperării ia bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea,

Sâ finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellglblle ce II revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU

" Sa asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

* Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea in exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea

' Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor și a implementării acestora, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscrlminării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.


Subsemnatul dedar că vom informa imediat Autoritatea de Management și Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management șl/sau Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.


DATA:


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. NARCISELOR, NR.2 SC.A,B, STR. CALEA REPUBLICII, NR.44 SCA,B, STR. CALEA REPUBLICII, NR.70 SC.A,B,C, D, STR. NARCISELOR, NR.9, SC.A, B, STR. MILCOV,NR.4 SC.A,B,C,D „

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor

< &       de locuințe;

 • - Referatul nr. 2726 din 17.04.2013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul art. 68 alin. (I) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. NARCISELOR, NR.2 SC.A.B, STR. CALEA REPUBLICII, NR.44 SC.A,B, STR. CALEA REPUBLICII, NR.70 SC.A,B,C, D, STR. NARCISELOR, NR.9, SC.A, B, STR. MILCOV,NR.4 SC.A,B,C,D „ in următoarea componenta:

 • 1. Cristian Elena Bardasu- Consilier superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari - Manager de Proiect;

 • 2. Mălină Paladc - Consilier Direcția Economica - Responsabil financiar;

 • 3. Petrea Dubioa-Referent superior la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil tehnic;

 • 4. Constantin Barcan - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Viorica Borta - Consilier Juridic la Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietarii - Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Luminița Gornescu - Consilier superior Ia Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiectași Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare pentru a fi dusă la îndeplinire.

1 PR1
AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, OVIDIU NICOLAE POPOVICI^2013


VIZAT JURIDIC,

GAVRILESCU/ftNCUTA-DANIELA

CONFORM CU

ORIGINALUL

------Ss.<7._FISA POSTULUI

/APROBAT,

/ PRIMAR

OMEJXSIAVARACHE

Nume si prenume:      CRISTINA ELENA BARDASU

Data întocmirii:

22.04.2013


Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT

1. Descrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

2. Responsabilități si atribuții;
 • •  Stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar;

 • •  coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul Încadrării in bugetul estimat si in graficul de timp ;

 • •  decide impreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analîzeaza toate actele normative in vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activităților proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

 • •  stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;


 • •  asigura pastrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului.


  3. Relații:


 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terii;

 • •  de supervizare: fata de membrii echipei de proiect.

4. Cerințele postului;
 • •  Studii superioare;

« Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

 • •  Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;


 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali,

Am luat ia cunoștința,

MANAGER PROIECT

CR1STINA EJ.ENA BARDASU

Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/Prenume

Adresă

Telefon

E-mai)

Na|ionalitate(-t3)i)

Data nașterii Sex

Experiența profesională Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului Tipul ati vitatti sau sectorul de activitate Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activită|i și responsabilități principale


Bardasu Cristina Elena

Loc. Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 34, bl. 34, sc.A, ap. 19. jud. Bacău Mobil: 0745.074.080

bardasucristina@yahoo.com

Româna

21.04.1966

Feminin

01.08.2005 - prezent

Consilier Superior

 • *   Verificarea modului de defalcare a cheltuielilor si veniturilor din cadrul asociațiilor de proprietari;

Verficarea corectitudinii operațiunilor efectuate in documentele primare (incasari, plăti), modul de gestionare a materialelor si a fondurilor financiare ale asociații lor de proprietari;

Verificarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli, încadrarea acestora in capitole si articole bugetare;

Veri ftcarea rapoarte lor (procese) or verbale) i ntocni ite de comisia de cenzori, verificarea situației elementelor de activ si pasiv depuse de asociații;

 • -   Verificarea modului de aplicare a OMFP 1969/2001:

 • -   întocmirea situațiilor statistice cerute de conducerea biroului;

 • •   Punerea in aplicare a hotărârilor consiliului local si dispozițiilor primarului privind pastrarea si buna gospodărire a patrimoniului public;

 • -   Cooperarea cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnați pentru a face posibila realizarea oricăror sarcini de serviciu;

Asigurarea/pastrarea secretului de stat, de serviciu precum si confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

Primăria Municipiului Bacau

Serviciul Administrare Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ, INdrumare asociații de Proprietari, sector bugetar

01.05.1996 - 30.05.2005

Contabil IA

 • -   Analiza economica a concordantei dintre prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, situația operativa a creditelor repartizate fata de nevoile reale ale compartimentelor funcționale;

Constituirea drepturilor de personal, a obligațiilor la bugetul de stat si bugetul de asigurați sociale si modul de acordare si virare a acestora conform legislației in vigoare;

Constituirea drepturilor de ordin material in conformitate cu cerințele si imperativele obiectului de activitate a unitatii;

 • -   Verificarea aplicării principiilor contabilității prin documentele justificative a actelor contabile si a bllantuui contabil prin contul de execuție bugetara;

 • -   întocmirea si raportarea situațiilor contabile lunare, trimestriale, semestriale, si anuale la eșaloanele superioare;

 • -   Întocmirea bilanțului de verificare sintetica, a contului de execuție, a detalierii cheltuielilor de personal si materiale lunare;

 • -   Angajarea sub aspect financiar a unitatii in relațiile patrimoniale cu alte unitati sau societăți comerciale;

Constituirea drepturilor de personal ale cadrelor militare si a personalului contractual civil la nivelul unitatii;

întocmirea statelor de plata si a centralizatorului statului de plata: Confruntarea lunara intre soldul conturilor contabile sintetice cu soldul conturilor contabile analitice;

 • -   Stabilirea obligațiilor angajatului si ale angajatorului fala de bugetul de stat si al asigurărilor sociale, 'întocmirea declarațiilor lunare pentru impozite si taxe si a ordinelor de plata cu obligațiile fiscale si cele fhta de terti furnizori, întocmirea fiselor fiscale anuale pentru personalul unitatii;

înregistrarea in registrul jurnal a formulelor contabile ale lunii curente si stabilirea concordantei intre registru si total note contabile; stabilirea soldurilor finale si analiza economica a conținutului si funcționarii acestuia:

Stabilirea rulajelor curente, cumulate total sume la nivelul lunii pentru conturile contabile sintetice si preluarea soldurilor in balanța de verificare sintetica la nivel unitate;

înregistrarea, evidențierea, stabilirea soldurilor prin metoda cantitativ valorica la gestiunile din cadrul biroului contabilitate;

întocmirea notelor contabile conform documentelor justificative privind intrările, transferurile si ieșirile din gestiune, pe cele trei categorii de bunuri materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale); întocmirea registrului jurnal, completarea fiselor de cont operații diverse si a fiselor de cont materiale; stabilirea rulajelor si Întocmirea balanței de verficare analitica;

• Confruntarea soldurilor dintre evidenta operativa cu cele din evidenta contabila;

înregistrarea in registru inventar a inventarierii lunare, trimestriale, anuale;

 • -   Verificarea documentelor cu regim special privind intrările de materiale, realitatea si corectitudinea achitării acestora prin casa sau cont curent: înregistrarea veniturilor realizate pe surse de proveniența si a cheltuielilor pe destinații;

  Numele și adresa angajatorului Tipul ativitatii sau sectorul de activitate


  Numele și adresa angajatorului Tipul ativitatii sau sectorul de activitate


Intocmirea.balantei de verificare analitica si sintetica la nivelul unitatii. U. M. 01569 Bacau

Compartimentul Financiar-Contabil, sector bugetar


Perioada

15.08.1990 - 30.04.1996

Funcția sau postul ocupat

Casier

Activități și responsabilități

- întocmirea Registrului de casa;

principale

Efectuarea de incasari si plăti;

Întocmirea fiselor/documentelor cu regim special;

• Întocmirea ordinelor de plata.

Numele și adresa angajatorului

Cooperativa de Credit Bacau, sucursala comunei Beresti-Bistrita

Tipul ativitatii sau sectorul de activitate Educație șl formare

Sector Bugetar

Perioada

2008 - 2010

o

Calificarea / diploma

Management Financiar Contabil

obținută

Disciplinele principale

Contabilitate Financiara» Statistica Economica, Gestiune Financiara.

ț

studiate / competențe profesionale dobândite

Contabilitate si Gestiune Fiscala

Numele și tipul instituitei

Universitatea ..George Baco via" din Bacau, Facultatea de Contabilitate si

de învățământ / furnizorului de formare

Informatica de Gestiune; Mașter

Perioada

2005 - 2008

Calificarea/diploma obținută

Contabilitate si Informatica Economica

Disciplinele principale

Finanțe Publice. Moneda si Credit, Contabilitate Consolidata, Contabilitate si

studiate / competențe

Gestiune fiscala. Gestiune Financiara, Analiza economic-financiara, Control de

profesionale dobândite

Gestiune. Audit Financiar

Numele și tipul instituției de învâ|ământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bacau, Facultatea de Stiinte Economice

Q

Perioada

lan-mal 1996

Calificarea/diploma obținută

Curs Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului

Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizați, Filiala Bacau

de formare

t ,

Perioada

dec. 1991-feb. 1992

Calificarea / diploma obținută

Curs Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera de Comerț si industrie a Județului Bacau

Aptitudini și competente personale Limba maternă Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza Competențe și abilități sociale


Română


Competențe și aptitudini organizatorice Competente și aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competențe și aptitudini


Nivel mediu

Perseverenta in rezolvarea sarcinilor de serviciu si asumarea răspunderii pentru acestea. Spirit organizatoric in concordanta cu timpul efectiv si spațiul asigurat, lucru in echipa essential pentru rezolvarea situațiilor si abordarea cu realism a problemelor ivite.

Capabilitatea de a planifica, organiza structura si desfășura diferite acțiuni cu participarea colegilor de serviciu

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Access, Microsoft Word, Excel, Outlook.

Hobby: Literatura si muzica■j

• JFISA POSTULUI


Nume si prenume:      MĂLINĂ PALADE

Data întocmirii:

22.04.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR

 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

2. Responsabilități si atribuții;
 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectificarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect; Funcționale:

 • •  are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare.

Am luat la cunoștința

RESPONSABIL FINANCIAR MĂLINĂ PALADE

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri Integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană__

Cerere de finanțare

Modelul F • Curriculum vitaeCurriculum vitae informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Cetățenia Data nașterii Sex

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele șt adresa angajatorului

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului

Perioada

Funcția sau postul ocupat


Palade, Mălina

sat hemelus (com.hemelus), 607235, Jud.Bacau, România Mobil: 0745 25 23 56

mol lnapalade@yahoo. corn

Română

24. 04. 1961

Feminin


06.2008 • prezent

Consilier Direc°la Economică

evidente contabile; urmărit plăti proiecte, fonduri nerambursabile, credite; raportări lunare ia bănci, realizarea situațiilor de plăti; urmărire contracte cu furnizorii de sevlcli șl materiale.

Responsabil financiar la proiectul „Reabilitare infrastructura Urbana, zona I.L. Caraglale - Mllcov - intersecție strada Letea din Municipiul Bacau" - Program Operațional Regional 2007 -2013 Axa Prioritara 1

Primăria Municipiului Bacău

str. Mârâoe«tl, nr. 6

administrație publică locală


09.2006 -06.2008

Economist evidente contabile SC ADINA SRL- Bacău

mentenantă copiatoare


04. 2005-09.2006

Consultant asigurări de viată INC - bacău

Asigurări/ Bancar


11.2004 - o4. 2005

Economist

COOP CONSUM Mărgineni, Bacău


1998- 11. 2004

Dl rector executiv

SC ADINA SRL, Bacău

1996 - 1998

Sef Birou mecano-energetlc


Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domenlul; Poli de dezvoltare urbană_________________________________________________________________

Cerere de finanțare

Modelul F • Currlculum vitae

Numele și adresa angajatorului

SC FIM SRL, Bacău


Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului

Perioada Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele șl adresa angajatorului

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută Numele șl tipul instituției de învățământ


1994 - 1996

Responsabil mijloace fixe SC HM SRL, Bacău


1991 - 1994

Inginer tehnolog atelier mecanic SC Partizanul SRL, Bacău


1990 - 1991

Inginer profesor • obiecte tehnice

Liceul Sportiv Bacău, patronat de SC Partizanul SRL, BacăuPerioada

Calificarea / diploma obținută Numele șt tipul Instituției de învățământ

Aptitudini și competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute _______________Autoevaluare Nivel european

Engleză


1999-2003

Economist licențiat

Universitatea George Bacovia Bacău

Facultatea de Contabilitate si informatică de Gestiune Specializarea: Contabilitate si informatică de gestiune

1983-1989

Inginer mecanic

Institutul Politehnic Gheorghe Asachl la°i

Facultatea de Mecanică - Specializarea Mașini Unelte


Română

Comprei

iensiune

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilitați de citire

interacțiune

Exprimare

B1

B1

B1

B1

Certificat de competennă lingvistică eliberat de Unlv. G. Bacovia, Bacău


Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului


Alte competențe șt aptitudini profesionale

Permis de conducere


Microsoft Office - Word, Excel

Asesoft - program de contabilitate publică

Neo Manager

04.2010 - Seminar „Contabilitatea Instituțiilor Publice și întocmirea Situațiilor Financiare"


Categoria B»1997
FISA POSTULUI

Nume si prenume:      PETREADUBINA

Data in tocmirii: 221)4.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

 • 1. Descrierea postului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier ;                si urmărește respectarea clauzelor contractuale.

2. Responsabilități si atribuții:
 • •  participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

 • •  participa la planificarea si desfasurarea activităților proiectului;

 • •  asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor;

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;


 • •  furnizează informații tehnice, necesare intocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnice de progres;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres;

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data .semnării

contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.                / <


3.  Relații:

Ierarhice:

 • •      este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:

'■

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajai al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activitatilor tehnice din proiect;

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.


Am luat la cunoștința,


europass~


Curriculum vltae Europass


Informații personale

Nume / Prenume

Adresățe) Telelon(oane) E-maii(uri)


Naționalilate(-tăți)


Data nașterii


DUBINAPETREA

STR. B-DUL UNIRII. BLOC 15. sc. A, ap, 3

Fix:0234-562.659 petrea.dubina@primarlabacau.ro

Romana

28.06.195t


600031, Bacau, Remania

Mobil:


Sex


MasculinExperiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


Din Iulie 1978, pana in prezent

Reterent de specialitate

Diriginte de șantier si responsabil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare si execuție a lucrărilor la obiective de investiție ce aparțin Primăriei Mun. Bacau

Municipiul Bacau, str.Marasesti 6, Bacau, Romania

Serviciul Tehnic investiții

Educație șl formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instiiuțlei de învățământ /furnizorului deformare 1


1966-1978

Diploma subinginer

Construcții civile, industriale si agricole

Institutul Politehnic „Gh. Asachi" tasi, Facultatea de construcții


Aptitudini șl competențe personale


Limba(l) maternă(e) Romana


Limbați) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)

Engleza

Competențe și aptitudini tehnice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Pagina I • Cumculum vitae al Nume Prenume


înțelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare ta conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

Utilizator elementar(A2)

A2

Utilizator elementaițA2)

A2

Utilizator elemenlar(A2)

A2

Utilizator elementar(A2)

A2

Utilizator elementari A2)

__

/*) Nivelul Cadrului European Comun de Relennth Pent/v Limbi Străine


Cunoștințe tehnice profil construcții

Cunoștințe de operare Microsoft OfficețWord Excel. Outlook Express)


Pentru mal multa informații despre Europass accesați pagina; http:tf6uropass.cedelcip.eurvpa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010


Alte competențe și aptitudini | Capacitate de a lucra In echipa, capacitate de analiza sl sinteza, competenta in gestionarea resurselor alocate, creativitate sl spirit de Inițiativa

i

Pagina / - Curticulurn vitae al Pentru mal multe Informații despre Europass accesați pagina: ^ttpy/europass.cedefop europa.eu Nume Prenume | © Uniunea Europeană, 2002-2010 24062010

FISA POSTULUI

/ APROBAT, / PRIMAR ROMEaSTA^ARAGHE

Nume si prenume:     CONSTANTIN BARCAN

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

Data întocmirii:

22.04.2013


 • 1. Descrierea nostului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

2. Responsabilități si atribuții:
 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  Întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestații si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;


 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

3. Relații:

Ierarhice;

• este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

.1

Ș/

4  «S-  .

r*i

b U U U 0 8

 • •  fata de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  sa aiba studii superioare;


 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL A pHIZITII PUBLICE

CONSTANT


NB ARCAN


Cerere de finanțare

Modelul F - Curriculum vltae

Curriculum vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Fax E-malt Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada De la * pana la Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada De la - pana la Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada De la - pana la Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada De la - pana la Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Educație și formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de


BARCAN CONSTANTIN

Str. A. I. Cuza.bt 3A, sc. B, Ap 4.Buhusl

Mobil: 0740 245546

constantin, barcan@Drimariabacau. ro

Romana

01.04.1957

Masculin

2005 - 2013

Consilier Serviciul Achiziții

Achiziții publice

Primăria Municipiului Bacau, str. Marasestl nr. 6

Servicii generale ale administrațiilor publice 2000-2005

Director tehnic

Coordonarea si organizarea producției

SC AVITA SRL BUHUSI

Privat

1990-2000

Mecanic sef

Activitatea mecano-energetlca din societate

SC STOFE SA BUHUSI

Sectorul mecano-energetlc

1982-2000

Mecanic secție

Revizii si reparații utilaje

SC STOFE SA BUHUSI

Revizii si reparații utilaje

August 2007

CERTIFICAT PERFECȚIONARE ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziții publice

Institutul National de Administrație - INA

Cerere de finanțare

Modeluf F - Currlcutum vitae


formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare Aptitudini șt competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute _______________Autoevaluare Nivel european

Limba

Limba Competențe șl aptitudini organizatorice Competențe șl cunoștințe de utilizare a calculatorului Permis de conducere


1977-1982

INGINER

FACULTATEA DE MECANICA

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA


superioara


romana

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

francez a

medl u

mediu

mediu

Perseverent, spirit de echipa, bun organizator


Utilizare PC


Categoria B


FIȘA POSTULUI

z

\ APROBAT,


\


ARACHE


Nume și prenume:      VIORICA BORTA

Poziția propusă în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE


Data întocmirii:

22.04.2013


I. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului.

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Loca! Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractantii conform prevederilor contractului;


 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire ia actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

 • •  întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură în legătură cu proiectul;

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație ;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

3.  Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de ru tină.

Am luat la cunoștință,

RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE

VIORICA BORTA

' europoss


Curriculum vitae Europass

Informații personale

Nume/Prenume

Adresa

Telefon

Fax

E-mailCetățenia

Data nașterii

Sex

Locul de munci vizat/ Aria ocupațlonală Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități Numele și adresa angajatoiulul


BORTA GH. VIORICA

STR. B-DUL UNIRII NR. 2, BLOC 2, SC. B, AP. 9,BACAU, JUD. BACAU 0729284993

vlo29@yahoo.ro

ROMANA

29 APRILIE 1936

FEMEIESC

Juridic

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activitati si responsabilități

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principatele activități șl responsabilități Numele și adresa angajatorului


1978-1986

OPERATOR CHIMIST, LABORANTA

Laborator, supraveghere Instalație dedurizare apa,responsabilități protectiea muncii si securitatea in munca;

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE BACAU, STR. CHIMIEI NR.. 1

OPERATOR CHIMIST DEDURIZAREA APEI SI ANALIZE DE LABORATOR SPECIFICE ACTIVITATI DE FABRICARE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

1987-1995

DESENATOR TEHNIC SI SUBINGINERT.C.M.

PROIECTARE MASE PLASTICE, LEMN, MATRITE, ÎMPLETITURI, RESPONSABIL PROTECȚIA MUNCII, SI COMISIA DE DISCIPLINA, EXPOZITONAL

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALA SI L0CAT1VA BACAU, STR. G. BACOVIANR. 41, JUD. BACAU SI FABRICA DE MICA INDUSTRIE, BACAU,

FABRICA DE MICA INDUSTRIE-MASE PLASTICE, MORARIT, MATRITARE, LEMN, CONSTRUCȚII, ÎMPLETITURI ETC.

 • 1995- 1996

set magazin SC„ SELENA „SRL corector ziarul,, ZIUA set magazin produse alimentare corector ziar local Ziua SC„ SELENA „SRL

 • 1996- mal 1997

bibliotecar tundatla academica,, G. BAC0V1A, BACAU

 • 1997- 1unle-PREZENT

CONSILIER JURIDIC-SUPERIOR

‘Reprezentarea sl susținerea litigiilor la Instanțele de judecata de toate gradele de pe raza Municipiului sl din tara;

*0


‘anallzeaza sl vizeaza pentru legalitate contracte economice si de alta natura;

întocmește sl vizeaza dispoziții emise de Primarul Municipiului Bacau cal sl de aducere la îndeplinire a HCL-uriior;

‘comunica informații juridice altor departamente, compartimente, direcții, catalani;

‘acorda sprijin si consultanta la compartimentele de specialitate;

‘răspunde petițiilor sl cererilor cetățenilor, dale spre rezolvare;

‘consultării juridice tuturor compartimentelor, serviciilor direcțiilor Inclusiv cetățenilor.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Tipul activității sau sectorul de activitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTINR. 6, BACAU, JUD. BACAU;

JURiDiC/SERVICIUL JURIDIC SI APUCAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

Educație șl formare

Perioada

1982-1986

Calificarea / diploma obținută

Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl lipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

DIPLOMA DE ABSOLVIRE

TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

INSTITUTUL POLITEHNIC,, GH. ASACHFIASI-FACULTATEA DE SUBINGINERI-

CURSURI SERALE, BACAU, SPECIALITATEA T.C.M.

1992-1997

DIPLOMA LICENȚA

STIINTE JURIDICE Sl ADMINISTRATIVE

UNIVERSITATEA,, LUCIAN BLAGA"DIN SIBIU,

Numele și tipul Instituției de învățământ * EULINK-CERTi FICAT, seminarul cu tema ACHZITII PUBLICE-șl al organizației profesionale prin care s- LEGISLAȚIE, PRINCIPII SI PROCEDURI, Bacau, 2008;

a realizat formarea profesională

 • •  CERTIFICAT ABSOLVIRE OP.CALCULATOR, validare sl prelucrare date;

 • •  Cursuri Management-audit Intern

Domeniul studlat/aptitudlnl ocupațlonale INGINERIE/JURIDIC/JURiDICE


Umba maternă

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european r>

Limba franceza


Umba română


Comprehensiune

Vorbit

Scris

bine

Abilități de ascultare bune

Abilități de dtire-bune

Interacțiune,bine

bine

B2    Uttatw

B2      Utitetor

92      unitelor

Bl

Utiltetor

02

Uttator

Independent

Independent

Independent

independent

independent


Competențe șl cunoștințe de utilizare a calculalotului-BUNA

Aptitudini șl competențe sociale


 • • Am realizat împreună cu colegii mei diferite Ieșiri pentru socializare sl

închegarea una! echipe cat mal bune,

 • • schimburi de experiență cu colegii din alte Instltutll publice ,atat In

plan local cat In tara;

 • • colaborare buna cu colegi, șefi, cu alte Instituții publice sau private,

  Aptitudini și competențe


 • • Capacitate de comunicare bună;


Uuu

organizatorice

Aptitudini și competențe tehnice

Permis de conducere

Alte aptitudini șl competențe

O

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


 • • Flexibilitate, adaptare rapidă la mediul de lucru profesional;

 • • Spirit organizatoric;

 • • Utilizare performantă de produse soft,administrare server

 • • Utilizare avansata diferite softurl proiectare Instalații frigorifice

 • • Utilizare performantă a sistemelor de calcul, hardware

 • • Utilizare performantă Internet

 • • Permis de conducere de tip B din 1986;

 • ■ Capacitate de analiza sl sinteza a Informației

 • ■ Capacitate de decizie in termen scurt

 • ■ Disponibilitate la nou

 • ■ Asumarea responsabilității

 • ■ Capacitatea de autoperiectionare si de valorificare a experienței

dobândite;

 • • Respectul lata de lege sl loialitate fata de interesele instituției;

 • ■ Capacitate de consiliere;

 • ■ Capacitate de a lucra in echpa;

 • • Capacitate de îndrumare;

 • ■ Capacitatea de a dobândii noi cunoștințe sl optima lor conjugare cu

aptftud

Informații sl relații, persoane de contact, relerlnte-PopovicI Ovldlu Nicolae-secretarui Municipiului Bacau, Martuneac Roxana, consilier juridic la Serv. Juridic sl Aplicarea Legilor Proprietății, Balaban Alexandra Cons. Juridic, ambele din cadrul primăriei Municipiului Bacau. Saghln Vlorel, procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Bacau;Jinga Marla -evocat, Aronescu Mona-consilier jurldic-O.C.O.T.-publicitate Imobiliara
FISA POSTULUI

APROBAT, \ '' / PRIMAR \ ROMEO STAVARACHE

Nume si prenume:      LUMINIȚA GORNESCU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

Data întocmirii:

22.04.2013

 • 1. Descrierea postului: asigura realizarea activităților de secretariat aferente proiectului.


2. Responsabilități si atribuții;
 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea si implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel incat documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor;


 • •  participarea ia ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;.

3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

• cu membrii echipei de proiect;


• are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE LUMINIȚA GORNESCUCURRICULUM VITAE

Informații personaleNume/P renume

Adresa


Telefon E*mail

Cetățenia Data nașterii


GORNESCU LUMINIȚA

STR. BUCEGI BL 138, SC. B, AP. 26, Bacău, România


Mobil: 0758734011 I 0720550204 luminița qomescu@vahoo.com Română

28.12.1965


Sex F


Experiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat Principatele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități

Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


20.04.2010 până în prezent

Consilier superior

 • •   îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legislației în vigoare;

 • •   Se deplasează la asociațiile de proprietari pentru a verifica modul de defalcam a cheltuielilor, corectitudinea operațiunilor efectuate, modul de gestionare a fondurilor financiare ale asociației, la sesizarea membrilor asociației;

 • •   Participă la adunările generale ale asociației la solicitarea acestora;

 • •   Primește, propune și rezolvă în termen legal cererile, reclamațjlle, sesizările privind asociațiile de proprietari;

 • •   întocmește și transmite în termen situațiile statistice solicitate;

 • •   ia măsuri cu privire la gestionarea documentelor, asigură și păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea documentelor la care are acces;

 • •   Verifică și supune spre analiză solicitările de subvenții conform OUG 70/2011;


Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 13 Bacău

Serviciul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ șl îndrumare Asociații de Proprietari

25.11.2009 - 20.04.2010

Inspector social principal

Consiliere, îndrumare și control în domeniul asistenței sociale

inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, str. I.S.Sturza nr 63 Bacău Asistență Socială

01.05.2008 - 25.11.2009

Inspector social principal


Consiliere, îndrumare și control în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Social Regional Nord • Est, str. I.S.Sturza nr 63 Bacău Asistență Socială

b - u u u 9


Perioada

01.08.2005 -01.052008

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Șef Serviciu Asistență Socială

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17 A Bacău

Asistență Socială

Perioada

01.042003 - 01,08.2005

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Șef Birou Protecția Copilului

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, str. Ștefan cei Mare nr. 17 A Bacău Asistență Socială

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

01.10.1998-01.042003

Referent

Primăria Municipiului Bacău

Direcția Socială

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

20.01.1997*01.04.1998

Șef magazin

SC H.Q. Internațional SRL Bacău

Sector privat

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

11.01.1996 - 20.01.1997

Secretară

S.C. General Șhop SRL Bacău Sector privat

Perioada

Funcțja sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

20.01.1993-10.04.1996

referent

Consiliul Județean Bacău

Centrul de primire minori - asistență socială

Educație și formare

Perioada

2003-2005

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competențe dobândite

Programul de Mașter • Specializarea "Probațjune și reinserție socială*

"Teorie șl metodă in asistență socială, Politici sociale, Metodologia activității de probațjune, Comunicare interpersonală și interculturală, Control social și reconstrucție comunitară, Legislația dezvoltării comunitare, Fundamente soclo-juridice ale probațlunii"

Numele Instituției de învățământ

Universitatea # Alexandru loan Cuza'.lași.

Perioada

Calificarea 1 diploma obținută Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

1986-1992

Inginer

Institutul Politehnic »Gh. Asachi" lași - Facultatea de Mecanica

UvUU/J

Aptitudini șl competențe personale

Limba maternă


Română


Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Franceză


Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilitat! de ascultare| Abilitați de citire

Interacțiune

Exprimare


Bine

Bine

Bine

Bine

Bine


Competente șl abilități sodaie


 • ■ Abilitate de comunicare șl luciu în echipă;

 • ■ Ușurința de a reiațlona, capacitate de ascultare șl consiliere în relația cu publicul;

 • ■ Capacitate de lucru în condiții de stres și program prelungit;

 • ■ Disponibilitate pentru perfecționare profesională,

 • ■ Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o susține;

 • ■ Capacitatea de transformare a deciziilor in soluții realiste;

  Competențe si cunoștințe de utilizare a calculatorului

  • abilități de prelucrare text Microsoft Word, Excel.

  Alte aptitudini și competență

  • competență organizatorică, capacitate de a alege colaboratori;

 • ■   seriozitate, cooperare, amabilitate, cairo;

 • ■   capacitate mare de adaptare și învățare, creativitate;

■ atitudine conciliantă;

Permis de conducere

■ Categoria B, din anui 1993.

PARTICIPĂRI LA CURSURI

9 inovație în Administrație Programul Operațional „Dezvoltarea capacității Administrative'- Achiziții publice • Iuile 2011

 • ■   Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale - curs de formare în domeniul inspecției sociale - Iunie 2008

 • ■   institutul Național de Administrație - Managementul Serviciilor Soclaie - Iunie 2007

• institutul Național de Administrație - Management social - august 2003

 • ■   Centrul de Formare Profesională Bacău - Lucrător social - aprilie 2000

 • ■   Corpul Experților Contabili Autorizați Bacău - Cursuri de contabilitate • 1995
ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU


Administrația Finanțelor Publice a Municipiulu

Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.3


CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA


Nr.162887

Data eliberării  05.04.2013:J


emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Denumire / Nume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala •) i 4278337

Domiciliul fiscal »

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. 6, Cod Postai €00017

*) In cazul persoanelor fizice se va inscrie CNP precum ai CIF


A. OBLIGAȚII DB PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 î                                .


0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

• 2

Obligații de plata accesorii

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

*) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala


B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT:

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit :


0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3-1+2)

0


C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE427B337


MUNICIPIUL BACAU


05.04,2013 12112:08


20034

Pag 1 /

CucJ/2


ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

D. ALTE MENȚIUNI

I. OBLIGAȚII DE PLATA


Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Obligația de plata

rotai, din care

principala

accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

1

Salarii

0

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

CA3 angajat

0]

0

0

4

Accidente munca

0

0

0

5

Șomaj angajator

o

0

0

6

Șomaj angajat

0

0

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

0

9

Concedii si indemnizații

0

' °l

0

10

0

0

0

TOTAL

0

0

0


II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT *)

Hr. crt

Denumirea actului nr. si data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATXLE CONTRACTANTE


Nuniar de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal      20034

Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99

Cuuu’/3
ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA. GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU


Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33


CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA


Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Conducătorul unitații
Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS
Semnătură si stampila unitatii ....
Administrația finanțelor publice .................................
prin ................................... certifica faptul ca
prezentul inscris este conform cu originalul. *)

(numele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publice)


Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.


Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.


4278337


MUNICIPIUL BACAU


20034
Număr 305127 din 05-04-2013Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Județul Bacau. Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul de Idenliflcare fiscala: 4278337

Adresa- Calea MARASESTI. Nr. 6                                Telefon: 0234.57.09.10Rol: 12578>3 Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU - Rol vechi: 89484, CUi/CF: 4273337


Suburbia: 7


Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. Bacau


Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale


Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul In str. MARASESTI, nr. 6, bl......sc....

., ap......sector -, loc. BACAU, legitimata) prin B.IJC.I./C,I.P./Pasaportseria.... nr. ...............cu C.F. 4278337,

avand calitatea de............. si a verificărilor efectuate ia nivelul compartimentului de specialitate al autorităților

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:


La data de Intal a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de piața către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru -: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURi


In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de llchidare/dizolvare/fuzlune/absorbtle/dlvlzare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, far documentul care se comunica, in copie, organului fiscal.


Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu conferă aceasta calitate.


Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC 1384280, din data 05.04.2013                                                       ,

Prezentul certificat fiscal este valabil pe toata perioada lunii in care se ^mlte. /

’’ ' ' -'                                                          Operatof I

SIMIONt&intM

'(Prim Ing. Romeo

' ■ (   U1*   -      - ■ 1    .     , - 1BȘ*) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autoritatii administrației publice totale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

**) Pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa alba achitate toate obtlgatlte bugetare scadente pana la ta de Intal a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare.

••) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si In format electronic.

"***) Certificatul de atestare fiscala se emile In termen de cel mult doua zile lucratoare de (a data solldlarfi al poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificalul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau In copie legalizata, oricărui solicitant.


Cod certificat fiscal 0124005137


05-04-2013 8:38


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUr A         ANEXA Nr. A

LA HOTARAREA NR.23J DIN 15.07.2013

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI ,

CENTRALIZATORUL BUGETELOR


aferente blocuriior/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare “Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 4, strada Milcov nr. 4, bloc 44, strada Republicii nr. 44, bloc 70, strada Republicii nr. 70, bloc 2, strada Narciselor nr. 2, bloc 9, strada Narciselor nr. 9, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUQBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- iei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare fi aslstențâ tehnici

1.1

Obținerea de avize, acorduri fl autorizații

6,200.00

0.00

0.00

0.00

6,200.00

Proiectul 1 (Milcov 4)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Republicii 70)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Narciselor 2)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Narciselor 9)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare si Inginerie

34,100.00

0.00

0.00

0.00

34,100.00

Proiectul 1 (Milcov 4)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 3 (Republicii 70)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 4 (Narciselor 2)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5.704.00

Proiectul 5 (Narciselor 9)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

1.3

Consultanți

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistenți tehnici

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

Proiectul 1 (Milcov 4)

0.00

16,800.00

4,032.00

20,832.00

20,832.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

0.00

20,300.00

4,872.00

25,172.00

25,172.00

Proiectul 3 (Republicii 70)

0.00

18,520.00

4,444.80

22,964.80

22,964.80

Proiectul 4 (Narciselor 2)

0.00

10,610.00

2,546.40

13,156.40

13,156.40

Proiectul 5 (Narciselor 9)

0.00

27,130.00

6,511.20

33,641.20

33,641.20

TOTAL CAPITOL 1

40,300.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

156,066.402

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții fi instalații

1,063,280.90

3,793,312.82

910,395.08

4,703,707.90

5,766,988.80

2.1.1

Proiectul 1 (Mllcov 4)

179,110.92

695,610.81

166,946.59

862,557.40

1,041,668.32

2.1.2

Proiectul 2 (Republicii 44)

304,559.70

769,581.36

184,699.53

954,280.89

1,258,840.59

2.1.3

Proiectul 3 (Republicii 70)

157,693.11

781,770.08

187,624.82

969,394.90

1,127,088.01

2.1.4

Proiectul 4 (Narciselor 2)

106,281.42

444,565.17

106,695.64

551,260.81

657,542.23

2.1.5

Proiectul 5 (Narciselor 9)

315,635.75

1,101,785.40

264,428.50

1,366,213.90

1,681,849.65

TOTAL CAPITOL 2

1,063,280.90

3,793,312.82

910,395.08

4,703,707.90

5,766,988.80

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Orsanizarea de rentier

0.00

140,040.00

33,609.60

173,649.60

173,649.60

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

0.00

116,700.00

28,008.00

144,708.00

144,708.00

Proiectul 1 (Mllcov 4)

0.00

21,000.00

5,040.00

26,040.00

26,040.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

0.00

25,380.00

6,091.20

31,471.20

31,471.20

Proiectul 3 (Republicii 70)

0.00

23,150.00

5,556.00

28,706.00

28,706.00

Proiectul 4 (Narciselor 2)

0.00

13,260.00

3,182.40

16,442.40

16,442.40

Proiectul 5 (Narciselor 9)

0.00

33,910.00

8,138.40

42,048.40

42,048.40

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

23,340.00

5,601.60

28,941.60

28,941.60

Proiectul 1 (Mllcov 4)

0.00

4,200.00

1,003.00

5,208.00

5,208.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

0.00

5,076.00

1,218.24

6,294.24

6,294.24

Proiectul 3 (Republicii 70)

0.00

4,630.00

1,111.20

5,741.20

5,741.20

Proiectul 4 (Narciselor 2)

0.00

2,652.00

636.48

3,288.48

3,288.48

Proiectul 5 (Narciselor 9)

0.00

6,782.00

1,627.68

8,409.68

8,409.68

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

140,040.00

33,609.60

173,649.60

173,649.60

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru Informare și publicitate

4.1

Informare șt publicitate

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

Proiectul 1 (Mllcov 4)

0.00

16,800.00

4,032.00

20,832.00

20,832.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

0.00

20,300.00

4,872.00

25,172.00

25,172.00

Proiectul 3 (Republicii 70)

0.00

18,520.00

4,444.80

22,964.80

22,964.80

Proiectul 4 (Narciselor 2)

0.00

10,610.00

2,546,40

13,156.40

13,156.40


Proiectul 5 (Narciselor 9)

0.00

27,130.00

6,511.20

33,641.20

33,641.20

TOTAL CAPITOL 4

0.00

93,360.00

22,406.40

115,766.40

115,766.40

5

Cap.5 • Alte cheltuieli neellglblle

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

594,456.00

0.00

0.00

0.00

594,456.00

Proiectul 1 (Mltcov 4)

106,950.00

0.00

0.00

0.00

106,950.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

129,282.40

0.00

0.00

0.00

129,282.40

Proiectul 3 (Republicii 70)

118,023.20

0.00

0.00

0.00

118,023.20

Proiectul 4 (Narciselor 2)

67,766.00

0.00

0.00

0.00

67,766.00

Proiectul 5 (Narciselor 9)

172,434.40

0.00

0.00

0.00

172,434.40

5.2

Audlt financiar

86,812.40

0.00

0.00

0.00

86,812.40

Proiectul 1 (Milcov 4)

15,624.00

0.00

0.00

0.00

15,624.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

18,885.20

0.00

0.00

0.00

18,885.20

Proiectul 3 (Republicii 70)

17,223.60

0.00

0.00

0.00

17,223.60

Proiectul 4 (Narciselor 2)

9,358.00

0.00

0.00

0.00

9,858.00

Proiectul 5 (Narciselor 9)

25,221.60

0.00

0.00

0.00

25,221.60

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

21,318.72

0.00

0.00

0.00

21,318.72

Proiectul 1 (Milcov 4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 2 (Republicii 44)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 3 (Republicii 70)

21,318.72

0.00

0.00

0.00

21,318.72

Proiectul 4 (Narciselor 2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 5 (Narciselor 9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

702,587.12

0.00

0.00

0.00

702,587,12

988l817.4^,5J1_08,_B9q.3_0_'l_ 6,915/158.32 J

I I

1 1’926jL6?92. 1             L


J T?I4-GfWER4L


Centralizator surse de finanțare
NR. CRT.

1 SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care :

6,915,058.32

a.

Valoarea neellgibltă, Inclusiv TVA aferent

1,806,168.02

Proiectul f (Âillcov 4)

308,628.92

Proiectul 2 (Republicii 44)

461,531.30

Proiectul 3 (Republicii 70)

323,062.63

Proiectul 4 (Narciselor 2)

190,849.42

Proiectul 5 (Narciselor 9)

522,095.75

b.

Valoarea eligibilă

5,108,890.30

Proiectul 1 (Mllcov 4)

935,469.40

Proiectul 2 (Republicii 44)

1,042,390.33

Proiectul 3 (Republicii 70)

1,049,771.70

Proiectul 4 (Narciselor 2)

597,304.49

Proiectul 5 (Narciselor 9)

1,483,954.38

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

3,849,724.14

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

2,043,556.12

Proiectul 1 (Mltcov 4)

374,187.76

Proiectul 2 (Republicii 44)

416,956.13

Proiectul 3 (Republicii 70)

419,908.68

Proiectul 4 (Narciselor 2)

238,921.80

Proiectul 5 (Narciselor 9)

593,581.75

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellglblle, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

1,806,168.02

Proiectul 1 (Mllcov 4)

308,628.92

Proiectul 2 (Republicii 44)

461,531.30

Proiectul 3 (Republicii 70)

323,062.63

Proiectul 4 (Narciselor 2)

190,849.42

Proiectul 5 (Narciselor 9)

522,095.75

III

ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAM8URSA8ILA SOLICITATĂ (60%)

3,065,334.18

Proiectul 1 (Mlcov 4)

561,281.64

Proiectul 2 (Republicii 44)

625,434.20


Proiectul 3 (Republicii 70)

629,863.02

Proiectul 4 (Narciselor 2)

358,382.69

Proiectul 5 (Narciselor 9)

890,372.63

CONSULTANT