Hotărârea nr. 232/2013

Hotărârea nr.232 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Judetul Bacau"


HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov» nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5144/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5145/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5146/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 152/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 153/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe -Hotararea Consiliului Local nr. 63/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.67, sc A, B, C, D Bacau”, modificata si completata prin HCL 128/12.04.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 65/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.140, sc A, B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 66/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.142, sc A, B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 67/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii nr.l9, sc A, B, C, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 68/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Republicii nr.54, sc A, B, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinîrea investițiilor în eficiența energetică blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau**, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 1.488.693,95 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE   - 4.536.147,98 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 6.024.841,93 lei din care:

• CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 2.721.688,79 lei

-3.303.153,14 lei


Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului BacauCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 232

DIN 15.07.2013


C.C., C.BJ R-T./Ex.l/Ds. I-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. £

la hotararea nr.£32 din 15.07.2013

Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere**

Domeniul major de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe "

O

FORMULARUL

CERERII DE FINANȚARE


PREȘEDiflTCONTRASEMNEAZÂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUj^pPOVICICuprins


0.

1.

1.1.


1.2.

1.3.


INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.______1

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL........................................ I

Solicitantult.........^.. »..*.... •■«*.••«.»..■••. 1

Reprezentantul legal al Solicitantului »**»•• »*•**•*••**••»••**♦♦♦****•♦*»♦«»****♦••***••*♦♦•♦*♦**••••**»»***»«*••*•*•»*♦•****•♦••»*»»*•♦♦** 2

Persoana de contact ******kk»k*»****k*k*kM«««k»**»k*****T**k»k*k**Tk»k****k»k«***k»*««««*****kkk.k*»M***kkM**k»»*****kk«***k*«****«***'»**«««**»** 2


 • 1.4.

 • 1.5.

 • 1.6.
Persoana responsabili cu operațiunile financiare........................... .................................... 2

Banca/Trezoreria «*a*****a********«*«**k«*****«***4*«*«*****k«****«**«**«»»k«****>a»******»k******«kk*»**«k**«*k***«*kkkkk**k**»***»*«k»k*k**** »***4k 2

Sprijin primit tn prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (LFI)........................ „.............. 2


CEREREA DE FINANȚARE

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului.......................»

Managementul cererii de finanțare............................................................................

Proiectele din cadrul cererii de finanțare **aa«*«a**tkk*t**'***««*k«**k*4***«*****a*4*«*aa*********44**4«aa**t.»»a***kk*aka**«««***«'**a***** 7


2.

2.1.

2J.

2.3.


3. DESCRIEREA PROIECTELOR Șl A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE....................7

Localizarea proiectelor....................................... .»..... ......7

Descrierea proiectelor 4**ki>********k*kk*«*****»**k**4**«***k»*a***k*****«t*»*«******aa«**M«kka**44**k«******«4a**4********fc««***a*****k*k**4k**** 7 Calendarul activităților cererii de finanțare.... >a*ak*a***«kak4*****a******« «k *■«•*♦♦*»**»«*»*»• *•»*«**•*****•*••*•> .....................25

Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare................ 28

Indicatori *••••••♦♦♦♦*•*»»••»****»*•«••»•*♦»»*»*♦♦•♦•*•••*♦*« ********** k**«****«kk*kk*****«4***k**k**«**«**(k*««******k*«»*««****«»****kkk«*««*««*****rk 29


 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.


 • 3.6.      Suatenabilitatea investițiilor......

 • 3.7.      Informare și publicitate .......................... ......................«...

 • 3.8.    ACHIZIȚIILE PUBLICE..

 • 4.   FINANȚAREA PROIECTELOR.......................... .............

  • 4.1.    Bugetul CERERII DE FINANȚARE

  • 4.2.    SURSE DE FINANȚARE

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE...............................Înregistrarea cererii de finanțare

Organismul Intermediar pentru POR - Aeentia neutru Dezvoltare Reakmală

Nn

înregistrată de:

CodSMIS:

Semnătura

Data

TITLUL:

Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1. SolicitantulDenumirea solicitantului

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

Codul de înregistrare fiscală

4278337

Codul unic de înregistrare

Adresa sediului solicitantului

Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

Email

conlactprimarie@primariabacau.ro

Tipul solicitantului

O unitate administrativ-teritorialâ (autoritate a administrației publice locale) municipiu rețedinfă de județ

O unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

 • 1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

  Numele

  Romeo Stavarache

  Funcția

  Primar

  Numărul de telefon

  0234581849

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  contactări marietâiprimariabacau.ro

13. Persoana de contact


Numele

Cristina Elena Bardasu

Funcția

Consilier Superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari

Numărul de telefon

0745074080

Numărul de fax

0234-588757

Email

bardasucristinaSlvahoo.com


 • 1.4. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

  Numele

  Elena Popa

  Funcția

  Consilier Superior al Biroului de Evidenta si cheltuieli bugetare

  Numărul de telefon

  0749450501

  Numărul de fax

  0234-588757

  Email

  elena.popa@primariabacau.com

 • 1.5. Banca/Trezoreria


  Denumirea băncii (sucursalei)

  Trezoreria Municipiului Bacau

  Adresa băncii

  Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

  Codul 1BAN

  R058TREZ06124700256xxxxx


 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare Internaționale (1 FI)

1.6.1 Ați mal solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie in întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ DaEl Nu

■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele Informații

Denumirea programului, titlul numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate Oel)

Sursa de finanțare

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate


1.6.2 Vreunul din proiectele (integra! sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mal beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IF1?

□ Da

®Nu

■ Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere**, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.


Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni]'.

 • □ 30% contribuția autorității publice locale fi 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

13 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

 • □ 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub

 • 2.1. Resursele materiale Implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect.

Desfasurarea activitatii financiar-contabiia se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.


 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-uriie si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

 • •  M anager proiect - Cristina Bardasu

 • •  Responsabil achiziții publice - Violeta Grosuieac

 • •  Responsabil tehnic - Laura Lidia Popa


 • •  Responsabil financiar-Elena Popa

 • •  Responsabil juridic ~ Ancuta Gavrilescu

 • •  Responsabil secretariat, publicitate si informare - Luminița Gomescu

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si Îndrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiu] Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:
 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;


Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare ;

Responsabil tehnic


 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia ia cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigure punerea in aplicare a acestora;

 • •  fumizeaza informații tehnice, necesare intocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, .conform

Pagina 5 din 37 legislației in vigoare;


//


 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar:

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audît financiar;


 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic î

• participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

• verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

• asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat publicitate sl informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;


Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit.


23. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

 • 1. Bloc 67 - strada MHcov, nr. 67, tc AJ1> C, D, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 140 - strada Mlicov, nr. 140, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc 142 - strada Mlicov, nr. 142, ic A, B, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc 19 - strada Republicii, nr. 19, sc A, B, C, Municipiul Bacau;

 • 5. Bloc54-stradaRepublicii,nr.54, scA,B,MunicipiulBacau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1. Localizarea proiectelor

Statul:               ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare: Nord - est Județul:                 Bacau

Bacau


Municipiul / sectorul:     Municipiul Bacau

Cartierul sau zona de

Intervenție (după caz)

 • 3.2. Descrierea proiectelor

  • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul generai al POR constă in sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

✓ Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

S îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

■S Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor

J Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri

J Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.                         —

Pagina 7 din 37Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

 • -  Crearca/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

• Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

- Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor,

* Creșterea calitatii vieții;

- Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

(>

3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G, nr, 18 / 2009. actualizata 2012.jjrivind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează:      X

Lucrări de bază:

 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 67, strada Milcov nr, 67

Blocul situat în Strada Milcov nr. 67 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din patru tronsoane - „scara A”, „scara B”, scara „C” si scara „D”.

Blocul cuprinde 76 de apartamente, cu destinația de locuința, existând patru spatii comerciale din construcție, cu o cota Indiviza de 4,6726%. Exista acordul a 57 de proprietari, reprezentând 75% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfangului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neâncălzite de la parter.

La data întocmirii expertizei terasele se prezintă astfel:

 • -  scara A : acoperiș tip terasă necirculabilă izolată cu membrană termosudabilă/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara B : acoperiș tip terasă necirculabilă izolată cu membrană termosudabilă/ carton asfaltat + pietriș;

Există termoizolație din construcția blocului la nivelul planșeului de la ultimul etaj, termoizolație realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei nu au fost efectuate relativ recent și din aceste motive s-a considerat că termoizolația terasei, prezintă un grad mare de degradare. în unele zone de tip colț, se constată degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabjjcă^ț

Pagina 9 din 37 cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).


o. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profîle aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termosistemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat ignifogat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profîle de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

- pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă.Tâmplăria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadra metalic suplimentar.

0.

0.


Termo-hidroizolarea terasei neclrculablle peste ultimul nivel

Cuprinde:

Suprafața orizontală:

îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista). Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.


Termolzolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.


b. Suprafața verticală:

Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.o. Izolarea termică a planșeulul peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termică a planșeulul de peste windfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

0. Lucrări de demontare șl remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet» balcoanelor; unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate Ia începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6, Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/peliculâ de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.


7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapeților care sunt într-un grad avansat de degradare și reprezintă un real pericol atât pentru proprietari cât și pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie PVC și geam termopan;

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < I mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică

o pentni protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile și finisajele la interior și exterior la golurile din fațada unde se demontează tâmplăria veche și se montează noua tâmplărie, acestea fiind zone de intervenție atât la exteriorul cât si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 67 din strada Milcov nr. 67, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 76,13kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 62,63%.

Bloc 140, strada Milcov nr,140


Blocul situat în Strada Milcov nr.140 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1976. Acesta se compune din două tronsoane - „scara A** și „scara B” dispuse unul în prelungirea celuilalt cu dimensiunile în plan de 10,00 x 21.35m.

Blocul cuprinde 40 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 34 de proprietari, reprezentând 85% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfang-ului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neîncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei au fost efectuate relativaceste motive s-a considerat că termoizolația terasei, prezintă un grad mediu d& unele zone de tip colț se constată degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată, s-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost tennoizolata. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neîngrijit.

Planșeele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse în zonele unde este degradată hidroizolația teraselor. De-a lungul timpului hidroizolatia a fost refăcută local cu diferite materiale hidroizolante .respectiv membrane hidroizolante termosudabile cu / fara protecție din ardezie, si/sau carton asfaltat.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor șl ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tămplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

 • -    înlocuirea tămplăriei de lemn și tămplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

 • -     pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm Iow-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3.Termo-hidroizolarea terasei necirculablle peste ultimul nivel

Cuprinde:

0. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabi ia.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizotant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală;


•Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu pollstiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații ~ rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4.   Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.


Izolarea termică a planșeului de peste wfndfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect este necesară o protecție tennică a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, ia partea lor inferioară, Axarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din pollstiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5.   Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor șl echipamentelor montate aparent pe fâțadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor,

 • -    unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

 • •    alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.


Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor,

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior, texturate.


-1

ț-


 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam tennopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi. în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 140 din strada Miicov nr. 140, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 98,05kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 59,08%.

Bloc 142, strada Miicov nr. 142


Blocul situat în Strada Miicov nr. 142 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de institutul de Proiectare Județean Bacău.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.


Blocul cuprinde 40 de apartamente, cu destinația de locuința, neexlstand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 36 de proprietari, reprezentând 90% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfângului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate**), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca. 10 cm).

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare*. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culop-djerentiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentelor finisajelor, depunpfFde săruri)/


Pagina 15 din 37

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

In bloc sunt instalate 47 microcentrale termice de apartament. Încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

o. Izolarea termici a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extnidat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

- înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

 • •    pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.TampIaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

o. Termo-hldroizolarea terasei neclrculablle peste ultimul nivel Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabîla.

 • •  Termolzolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabîla.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticulo balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

• Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

0. izolarea termică a planseulul peste subsol cu vata minerala semlrigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseulul de peste wlndfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din pollstiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


o. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor,

 • •    unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

- antene parabolice de recepție din satelit; antene de Teceptie RF;

 • •    alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:


Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 142 din strada Mllcov nr. 142, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 93,80kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 63,00%.

Bloc 19, strada Republicii nr. 19

Blocul situat în Strada Republicii nr. 19 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1978.

Acesta se compune din trei tronsoane - „scara A*‘ „scara B” și scara „C”.

Blocul cuprinde 55 de apartamente, cu destinația de locuința, existând un apartament cu alta destinație, cu o cota indiviza de 1.04%. Exista acordul a 37 de proprietari, reprezentând 67.27% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.


Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

In bloc sunt instalate 35 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

o. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tende 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaledlor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performanta energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cn geam termoizolant dublu 4+16+4 mm Iow-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

- pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. in spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

0. Termo-hldrolzolarea terasei necirculablle peste ultimul nivel Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

o. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semlriglda de 10 cm

caserata.


Izolarea termica a planseului de peste wlndfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste partțErla, partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la Intrados) a unul strat termolzok


Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

pollstiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

0. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

- unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit; antene de recepție RF;

 • *    alte echipamente de telecomunicații;

 • •    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații Ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

■ desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

in locul elementelor, demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat;

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chituictf pasta de


Pagina 20 din 37


%

XL-


ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tampiaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 19 din strada Republicii nr. 19, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 96,62kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 57,90%.

Bloc 54, strada Republicii nr, 54


Blocul situat în Strada Republicii nr. 54 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din doua tronsoane - „scara A” si scara „B”.

Blocul cuprinde 30 apartamente, cu destinația de locuința, neexlstand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 27 proprietari, reprezentând 90% din total.

Nu exista teimoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului tennoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale bidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

o. Izolarea termică a pereților exteriori :


Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subtiTe de 3... 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 3... 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarieeficienta

Jfe*                   - ■ -      ______ _____ o < _n Li..                                         ♦


din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mmJow^Xl$ile*si ............................-------

ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala con;:QOO&^5‘ intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune inchiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru inchiderea balcoanelor se va monta pe un cadra metalic suplimentar.

0. Termo-hldrolzolarea terasei neclrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

o. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.


 • •  Termoizolarea cu poiistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu poiistiren extrudat ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafuhii la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul tn care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

o. Izolarea termică a planseulul peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.


Izolarea termica a planseulul de peste wlndfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la Intrados) a unul strat termolzolant realizat din poiistiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

7» Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu simt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapet» formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 54 din strada Republicii nr. 54, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 93,48kWh/mp/an. Gradul de

reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 65,07%» • 3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, la PIB-ul statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

Ghidul Solicitantului


Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


33. Calendarul activităților cererii de finanțare

Nr. Cri.


(Spb)ArHvii»tCT


Responsabil


activități derulate Înaintea semnării

CONTRACTULUI DE FINANȚARE


Activ. Semnare contract servicii de proiectareServiciul Achiziții


Serviciul Tehnic Investita


Aparatul permanent de

Aprobare indicatori faza DAU si Pth analiza d elaborare a inHCL                          documentelor

Consiliului Local


Cmuu/tont SC CONSIS PROIECT Bucurați


Serviciul Tehnic Investiții


Rrepoasabil


ĂȚl DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI


4dțizltie contracte servicii si ri              .......


Responsabil acbizitQ Viole ta Gro tulescPagina 25 din 37
Ghidul Solicitantului

Formular standard 8 • Cerere de finanțare proiectAchiziție contract de execuție lucrări Achiziție contract de servicii supraveghere a execuției prin ditiginti de șantier_________

Achiziție servicii Informare si pubticruuc________________________

Achiziții contract dc servicii audil financiar


ServicB de supraveghere execuție Responsabil tehnic -prin dirlKi^ti de șantier___Laur* Lidia

RespouabU lloandar Servicii de atrdil financiar extern_________-Elena P>pu

Responsabil

secretariat, pubBdtate dioformara— Servicii de Informare sl publicitate     Luminița Gornesca

s, ''Conferința de presa după semnare* ilui de lucrări

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Amplasare panou pentru publicitate

8.43 exterioara ia începutul lucrărilor

Amplasare panou pentru publicitate exterioara la terminarea lucrărilor ( 844   placa comemorativa)

■THERiȘ;

L'Vvk-'

Comunicat dc presa la sfârâitul

843 lucrarilor

-

Conferința de presa la Sfârșitul

844 lucrarilor

fV a**'

Activ. Certificat de performanta             Responsabil tehnic -

9         ncluslve la finalizarea lucrirflor       Laura Lidia Popa

Activ.                                        Responsabil tehnic -

10      Recepția lucrarilor                     Laura Lidia Popa

Activ. Managementul intern al                  Ecfcțpa de

11      proiectului                            Impleetentert proiect

■ -

F. «>■

c ‘’i

» >a

Os

B

Ho

Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

 • 3.4. Durata de Implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activitati care se vor derula in faza de implementare a proiectului

0. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitatll este de 6 luni, derulata In perioada luna 1/an 1 -luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin diriginți de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

 • 2.  Managementul Intern al proectulul - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3. Activltati de supraveghere a execuției prin dlriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an I si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4. Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.


Pagina 28 din 37

Ghidul Solicitantului Formular standard B•Cerere de finanțare proiect

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.

 • 5. Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

 • 6.   Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.

 • 3.5, Indicatori

  INDICATORI

  Valoare ia InceputuTpcrioadeț de Implementare.

  Valoare lasfârșltul perioadei de implementare

  Rezultat imediat (direct)

  Nr. De apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 67

  0

  76

  Bloc 140

  0

  40

  Bloc 142

  0

  40

  Bloc 19

  0

  55

  Bloc 54

  0

  30

  Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 67

  0

  4231.05

  Bloc 140

  0

  1644.40

  Bloc 142

  0

  1644.40

  Bloc 19

  0

  3255

  Bloc 54

  0

  17303

  Rezultate induse (indirecte) (impact pe termen mediu/lung)

  Consumul specific de energie pentru incalzire (KWh/h/mp)

  Bloc 67

  203,76

  76,13

  Bloc 140

  239,63

  98,05

  Bloc 142

  253,56

  93,80

  Bloc 19

  229,53

  96,62

  Bloc 54

  267,66

  93,48

  Gradul de reducere a consumului de energie pentru încalzire(%)

  Bloc 67

  62,63

  Bloc 140

  59,08

  Btoc 142

  63,00

  57,90

  Bloc 19

  Bloc 54

  65,07

Pagtna 29 din 37

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 3.6. Sustenabllitatea Investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție. Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

 • 3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitatile pe care UAT Municipiul Bacau le va întreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de informare fi publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), fire TVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si le finalul proiectului (lucrărilor)

r 0

Publicitate Online

Pe site-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

1,000

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

49,290

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

1,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la începutul lucrărilor)

Cate un panou la fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrărilor

15,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara permanenta (la finalizarea lucrărilor ) placi comemorative

Cate o placa comemorativa la fiecare bloc

1^,000'

Total

!........ .....

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.8. ACHIZIȚIILE PUBLICE


Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei fora TVA)

Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem. / anul 1)

Data estimativă a finalizării proceduri (ex.sem. Vanul J)

Procedura propusă •'

1

Contract de execuție lucrări

<166,181.48

Sem. 1/ An I

Sem. 1/ An 1

Cerere de oferte

2

Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier

81,290.00

Sem. 1/ An I

Sem. V Ani

Cumpărare directa

3

Servicii de informare si publicitate

81,290.00

Sem. 1/Ani

Sem. 1/ Ani

Cumpărare directa

4

Servicii de audit financiar extern

60,970.00

Sem. 1/Ani

Sem. 1/ An I

Cumpărare directa


Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei fora TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DAL1, Pth

26,000.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa


INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

■ Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03.2011__________________

• Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 67     10/12/2012 _________________

Bloc 140     01/05/2012__________________

Bloc 142     10/12/2012__________________

Bloc 19     10/07/2012__________________

Bloc 54     10/10/2012__________________

■ Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Bloc 67     10/12/2012__________________

Bloc 140

10/12/2012

Bloc 142

10/12/2012

Bloc 19

10/10/2012

Bloc 54

10/10/2012Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

4. FINANȚAREA PROIECTELOR

4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE

Nr. Crt

- • . • V •         • . •>.             .J;-

Denumirea capltolelorși subcapitolelor

CHELTUIELI HEEUGIBILE, nc/usfve iTYA.:. .

!

CHELTiWEUEUGWU ..

.• 5 ' total ELIGIBIL

TOTAL-tel

Baza-. .

TVA elfgtota

1

2

3

4

5

6*4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare șl asistenți tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

6,200.00

0.00

0.00

0.00

6,200.00

1.2

Proiectare fl Inginerie

32,240.00

0.00

0.00

0.00

32,240.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

100,799.60

total capitol, i

i\ k~ “ •' A      ?.".i;

3B,44Q.0d

87,290.00.

19,509.60.

100,719.60

139,230.60

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

824,499.57

3,373,671.85

809,681.24

4,183,353.09

5,007,852.66

2.1.1

Proiectul 1 (Milcw 67)

326,870.67

1,135,018.49

272,404.44

1,407,422.93

1,734,293.60

2.1.2

Proiectul 2 (Mllcov 140)

126,861,25

518,485.45

124,436.51

642,921.96

769,783.21

2.1.3

Proiectul 3 (Aiflcov 142)

137,526.73

495,645.53

118,954.93

614,600.46

752,127.19

2.1.4

Proiectul 4 (Republicii 19)

160,908.56

802,955,86

192,709.41

995,665.27

1,156,573.83

2.1.5

Proiectul 5 (Republicii 54)

72,332.36

421,566.52

101,175.96

522,742.48

595,074.84

TOTAL CAPITOL 2

824,499.57

3,373,671.85

809,681.24

4,183,353.09

5,007,852.66

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

121,932.00

29,263.68

151,195.68

151,195.68

3.1.1

Construcții fi Instalații aferente organizării de șantier

0.00

101,610.00

24,386.40

125,996.40

125,996.40

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

20,322.00

4,877.28

25,199.28

25,199.28

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

121,932.00

29,263.68

151,195.68

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru Informare șl publicitate

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

4.1

Informare ți publicitate

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

100,799.60

TOTAL CAPITOL 4

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

100,799.60

5

Cap.5 - Alt» cheltuieli neellslblle

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

517,935.60

0.00

0.00

0.00

593,538.40

5.2

Audlt financiar

75,602.80

75,602.80

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

32,215.98

0.00

0.00

0.00

32,215.98

tOTAkiÂaTiiLK5 .

«2^754J«:

. u   OM

0.00

625,754.38

1

1

TOTAL GENERAL

1,488,693.95

3,658,183.85

! 877,964.13

>4,536,147.98

*■ 6,024,841.93 i

Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:

Tabel cheltuieli neeligibile, bloc strada Milcov nr. 67 sc A, B, C, D

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1340.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

326,870.67

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

179,874.40

5

Audit financiar

26325.20

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

20,552.27

Total

562,426.54

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Milcov nr. 140 sc A, B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

126,86135

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

79,211.20

5

Audit financiar

11,544.40

Total

224,560.85Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

Tabel cheltuieli neeligibile bloc Milcov nr. 142 sc A, B

Nr.

Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare șl inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

137,526.73

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

77,413.20

5

Audit financiar

11484.00

Total

233,167.93

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Republicii nr. 19 sc A, B, C

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1440.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

160408.56

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

120,044.40

5

Audit financiar

17,521,20

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

11,663.71

Total

318,941.87

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Republicii nr. 54 sc A, B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1440.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

72,332.36

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

61,392.40

5

Audit financiar

8,928.00

Total

149,596.76

Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4.2. SURSE DE FINANȚARE

jr?.                                      i     4.‘ ■■

^oar£ •        •

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

6,024,841.93

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,488,693.95

b.

Valoarea eligibilă

4,536,147.98

U

Contribuția proprie, din care:

3,303,153.14

B.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1,814,459.19

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neellgjblle, inclusiv TVA aferent*

1,488,693.95

IU

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2,721,688.79

*(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de MUNICIPIUL BACĂU, CNP 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBUC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul 1n declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

 • ■  MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe - strada Mllcov, bloc nr.67, scara A, B, C, D; strada Mllcov, bloc nr.14O, scara A, B; strada Mllcov, bloc nr.142, scara A, 8; strada Republicii, bloc nr.19, scara A, B,C; strada Republicii, bloc nr.54, scara A, B", din care această declarație face parte Integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007*2013, Axa prioritară 1 ^Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere*, domeniul major de Intervenție (DMI) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor 1h eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în calitate de:

13 Solicitant

 • ■  proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr. 67, scara A,B,C,D strada Mllcov, Municipiul Bacău

 • 2.  blocul de locuințe nr. 140, scara A,B, strada Mllcov, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 142, scara A,B, strada Mllcov, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 19, scara A,B,C, strada Republicii, Municipiul Bacău

 • 5.  blocul de locuințe nr. 54, scara A,B strada Repubtldl, Munlcipiut Bacău

 • ■  proiectele propuse tn prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publtce în uttlmii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate ațupra aceluiași bloc de locuințe șl nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

• din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publtce MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nld una din situațiile de mal jos:

 • a)  obligație de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate Tn ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.*

> de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nld una din situațiile de mal jos:

 • 1. se află tn stare de faliment/ insolvențâ sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, șl-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri Tn urma acestor situații sau se află Tn situații similare Tn urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. tn urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă șl Irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectărli obligațiilor contractuale1.

  Pagina 1 din 2
LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată și având forjă de ras Judicata;

 • 2. nu am fost subiectul unei judecăți de tip res Judicata pentru fraudă, corupție, implicarea In organizații criminale sau In alte activități Ilegale, In detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

* de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifici următoarele:

• Blocurile propuse pentru Intervenții în cadrul DM11.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite In baza unor proiecte elaborate In perioada 1950 • 1990, conform Memoriului de Rezistență, țl a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău ți nu necesita lucrări de consolidare a structurii de rezistență.

Subsemnatul declar că vom Informa Imediat Autoritatea de Management ți Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele susmenționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum ți pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va f I acceptată.


Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete țl corecte în flecare detaliu țl înțeleg că Autoritatea de Management ți Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării țl confirmării declarațiilor, situațiilor țl documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice Informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum ți experiența, competența țl resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Autorității de Management ți/sau ai Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic țl financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg ți accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management țl/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date Incorecte ți/sau Incomplete în legătură cu circumstanțele de mal sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile țl la respingerea cererii de finanțare.
In cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite In sarcina sa ca urmare a măsurilor Iacale întreprinse de autoritatea de management acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR In următoarele situații:

 • V recunoaște debitul stabilit Tn sarcina ea de autoritatea de management șl II achită Integral, atașand dovezi în acest sens;

 • ✓ ia la cunoștința debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management șl II achită Integral sau Iți exprimă acordul cu privire la atingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca sumele care urmează a A rambursate să acopere valoarea debitului, atașand dovezi tn acest sena.

  Pagina 2 din 2

Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PADUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP1641126040071, in calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU;

 • •  având in vedere depunerea Cererii de finanțare „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe

strada Milcov bloc 67, scara A,B,C,D; strada Mllcov blocul 140, scara A,B; strada Milcov blocul 142, scara A,B; strada Republicii 19, scara A,B,C; strada Republicii blocul 54, scara A,B" din care această declarație face parte integrantă, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de Intervenție 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU

 • •  Să Implementeze întocmai și la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă,

 • ■   Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 1.814.460 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, in condițiile recuperării ia bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea,

 • •   Să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellglblle ce II revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACAU

 • •  Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Instrumente structurale

 • •  Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea în exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea

 • ■  Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor și a implementării acestora, prevederile legislației comunitare șl naționale în domeniul egalității de șanse, nedlscrimlnării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.

Subsemnatul declar că vom Informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul deruiăril contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg șl accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/$au Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legăt ”     *-----—- -*---*-------— —— ■* —j----------» *■-


cumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de


prezentul proces de finanțare.

1 eKÎÎaăbia


DATA: !$. 0l?D


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIA

completarea Dispoziției ar.1193 din 13.071012 privind Împuternicirea d-lul Padureanu


'7 teonard Stelian- Administrator Public ai municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea ^tafetrativ-terhorlala In relația cu Autoritățile de Management si cu instituțiile subordonate precum sl cu alte Institut!! ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeanaPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. M1LC0V, NR.67- SC.A,B,C,D STR. MILCOV.NR.140-SC.A.B, STR.MILCOV.NR.142- SC^B, STR.REPUBLICII, NR.19 - SC.A,B,C SI STR.

REPUBLICII, NR.54, SC.A,B

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr.491164 din 25.03.2013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. MILCOV, NR.67- SCA,B,C,D STR. NflLCOV,NR.140- SC.A3, STR.MILCOV,NR.142- SC.A.B, STR.REPUBLIC1I, NR.19 - SC.A.B.C SI STR. REPUBLICII, NR.54, SC.A,B, in următoarea componenta:

 • 1. Cristina Elena Bardasu- Consilier superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari - Manager de Proiect;

 • 2. Elena Popa - Consilier superior al Biroul de Evidenta si cheltuieli Bugetare - Responsabil financiar;

 • 3. Laura Lidia Popa - Consilier principal la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil tehnic;

 • 4. Violeta Grosuleae- Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Ancuta Gavrilescu - Consilier juridic la Serviciul Implementare Proiecte - Responsabil aspecte juridice;

 • 6. Luminița Gornescu - Consilier superior la Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane pentru a fi dusă la îndeplinire.


Nume si prenume:      CR1STINA ELENA BARDASU

Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT

Data intocmirii: 26.03.2013.

FISA POSTULUI • I. Descrierea nostului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

 • 2. Responsabilități sl atrlbbtll:

 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar,

 • •  coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si în graficul de timp;

 • •  decide impreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătura directa cu implementarea proiectului;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleagu responsabilități pentru buna derulare a activitatilor proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului; verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;


 • •  asigura păstrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar. Autoritatea de Certificare sl Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului:

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului.

 • 3.  Relații:

 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți;

 • •  de supervizare; fata de membru echipei de proiect.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

 • •  Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;

 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luareu de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

MANAGER PROIECT,

CRISTINA ELENA BARDASU
Curriculum Vitae


Informații personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naționalitate(-tăți) Data nașterii Sex

Experiența profesionali Perioada


Bardasu Cristfoa Elena

Loc. Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 34. bl. 34. sc.A, ap. 19, jud. Bacău Mobil: 074S.074.080

bardasucristina@yahoo.com

Româna

21.04.1966

Feminin


01.082005 - prezent


Funcția sau postul ocupat


Consilier Superior


Activități și responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului Tipul ativitatii sau sectorul de activitate Perioada


 • -   Verificarea modului de deEalcare a cheltuielilor si veniturilor din cadru) asociațiilor de proprietari;

 • -   Verficarea corectitudinii operațiunilor efectuate in documentele primare (incasari, plăti), modul de gestionare a materialelor si a fondurilor financiare ale asociațiilor de proprietari;

 • -   Verificarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli, incadrarea acestora in capitole si articole bugetare;

 • -   Verificarea rapoartelor (proceselor verbale) întocmite de comisia de cenzori, verificarea situației elementelor de activ si pasiv depuse de asociații;

 • -  Verificarea modului de aplicare a OMFP1969/2001; Întocmirea situațiilor statistice cerute de conducerea biroului;

 • -   Punerea in aplicare a hotărârilor consiliului local si dispozițiilor primarului privind păstrarea si buna gospodărire a patrimoniului public;

 • -   Cooperarea cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnați pentru a face posibila realizarea oricăror sarcini de serviciu;

 • -   Asigurarea/pastrarea secretului de stat, de serviciu precum si confidențialitatea in legătura cu faptele, informațiile sau documentele in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

Primăria Municipiului Bacau

Serviciul Administrare Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ, INdrumare asociații de Proprietari, sector bugetar

01.05.1996 - 30.05.2005

Funcția sau postul ocupat


Contabil IA

Activități și responsabilități - Analiza economica a concordantei dintre prevederile bugetului de principale                    venituri si cheltuieli, situația operativa a creditelor repartizate fata de

nevoile reale ale compartimentelor funcționale;

* Constituirea drepturilor de personal, a obligațiilor la bugetul de stat si bugetul de asigurări sociale si modul de acordare si virare a acestora

 • -   Constituirea drepturilor de ordin material in conformitate cu cerințele si imperativele obiectului de activitate a unitatii;

 • -   Verificarea aplicării principiilor contabilității prin documentele justificative a actelor contabile si a bilantuui contabil prin contul de execuție bugetara;

 • *   întocmirea si raportarea situațiilor contabile lunare, trimestriale, semestriale, si anuale la eșaloanele superioare;

 • -   Întocmirea bilanțului de verificare sintetica, a contului de execuție, a detalierii cheltuielilor de personal si materiale lunare;

 • *   Angajarea sub aspect financiar a unitatii in relațiile patrimoniale cu alte unitari sau societari comerciale;

 • -   Constituirea drepturilor de personal ale cadrelor militare si a personalului contractual civil la nivelul unitarii;

 • -   Întocmirea statelor de pl ata si a centralizatorului statului de plata;

 • *   Confruntarea lunara intre soldul conturilor contabile sintetice cu soldul conturilor contabile analitice;


 • -   Stabilirea obligațiilor angajatului si ale angajatorului fata de bugetul de stat si al asigurărilor sociale, întocmirea declarațiilor lunare pentru impozite si taxe si a ordinelor de plata cu obligațiile fiscale si cele fata de terți furnizori, întocmirea fiselor fiscale anuale pentru personalul unitatii;

înregistrarea in registrul jurnal a formulelor contabile ale lunii curente si stabilirea concordantei intre registru si total note contabile; stabilirea soldurilor finale si analiza economica a conținutului si funcționarii acestuia;

 • *   Stabilirea rulajelor curente, cumulate total sume la nivelul lunii pentru conturile contabile sintetice si preluarea soldurilor in balanța de verificare sintetica la nivel unitate;

 • *   Înregistrarea, evidențierea, stabilirea soldurilor prin metoda cantitativ valorica ia gestiunile din cadrul biroului contabilitate;

 • *   Întocmirea notelor contabile conform documentelor justifîcative privind intrările, transferurile si ieșirile din gestiune, pe cele trei categorii de bunuri materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale); Întocmirea registrului jurnal, completarea fiselor de cont operații diverse si a fiselor de cont materiale; stabilirea rulajelor si întocmirea balanței de verficare analitica;


 • -   Confruntarea soldurilor dintre evidenta operativa cu cele din evidenta contabila;

 • *   înregistrarea in registru inventar a inventarierii lunare, trimestriale, anuale;

 • -   Verificarea documentelor cu regim special privind intrările de material e, realitatea si corectitudinea achitării acestora prin casa sau cont curent;

 • *   Înregistrarea veniturilor realizate pe surse de proveniența si a cheltuielilor pe destinării;

întocmirea balanței de verificare analitica si sintetica la nivelul unitatii. Numele și adresa       U. M. 01569 Bacau

angajatorului

Tipul ativitatii sau sectorul Compartimentul Financiar-Contabil, sector bugetar

de activitate


(conform cu

Perioada


15.08.1990- 30.04.1996

Funcția sau postul ocupat CasierActivități și responsabilități principale

Numele și adresa angajatorului Tipul ativitatii sau sectorul de activitate Educație șl formare Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate! competențe profesionale dobândite


* Întocmirea Registrului de casa;

 • -   Efectuarea de incasari si plăti;

 • -   Întocmirea fîselor/documentelor cu regim special;

 • -   Întocmirea ordinelor de plata.

Cooperativa de Credit Bacau, sucursala comunei Beresti-Bistrita

Sector Bugetar


2008 - 2010

Management Financiar Contabil

Contabilitate Financiara, Statistica Economica, Gestiune Financiara, Contabilitate si Gestiune FiscalaNumele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


U niversitatea „George Bacovia” din Bacau, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune; Mașter


Perioada            2005 - 2008

Calificarea / diploma obținută

Contabilitate si Informatica Economica

Disciplinele principale

Finanțe Publice, Moneda si Credit, Contabilitate Consolidata, Contabilitate si

studiate / competențe

Gestiune fiscala, Gestiune Financiara, Analiza economic-financiara. Control de

profesionale dobândite

Gestiune, Audit Financiar

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bacau, Facultatea de Științe Economice

Perioada

lan-mal 1996

Calificarea / diploma obținută

Curs Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ t furnizorului de formare

Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizați, Filiala Bacau

Perioada

dec. 1991-feb. 1992

Calificarea / diploma obținută

Curs Contabilitate

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera de Comerț si Industrie a Județului Bacau


CONFORM CU ORIGINALAptitudini și competente personale Limba maternă Limba(i) străinâ(e) cunoscut ă(e) Engleza Competente și abilități sociale


Competente și aptitudini organizatorice Competente și aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competente și aptitudini


Română


Nivel mediu

Perseverente in rezolvarea sarcinilor de serviciu si asumarea răspunderii pentru acestea. Spirit organizatoric in concordanta cu timpul efectiv si spațiul asigurat, lucru in echipa essential pentru rezolvarea situațiilor si abordarea cu realism a problemelor ivite.

Capabilitateade a planifica, organiza structura si desfasura dif erite acțiuni cu participarea colegilor de serviciu

O bună stăpânire a limbajelor de programare: Access, Microsoft Word, Excel. Outlook.

Hobby: Literatura si muzica-V


FISA POSTULUI


APROBAT, f PRIMAR ROMJS^^ARACHE

Nume si prenume:      ELENA POPA

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR

Data întocmirii:

26.03.2013

 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului


 • 2. Responsabilități si atribuții;


 • •  realizează evidenta contabila'separata afeenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților,

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectificarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului:

 • • asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activită|i

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •  are relații dc serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului; • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cartofele peaiaM

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum sl legislația financiar- contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare


Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL FINANCIAR ELENA POPA

f

x'

Cerere de finanțare Modelul F • Curriculum vitae

Curriculum vitae informații personale Nume/Prenume Adresa

Telefon

E-mall Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada


Perioada

Perioada

Educație țf formare Perioada Calificarea / diploma obținută


Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele ți tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Popa, Elena

Str. Calugarenl, bl. 13, sc. A, ap. 10, Bacau, cod postai 600407, Romanța

Fix: 0334 412 482           Mobil: 0749 450501

elena.popasprlmarlabacau.ro

Romana

31.05.1965

Feminin

iulie 2009 • prezent

Consilier întocmirea fiselor bugetare

Municipiul Bacau, Str. Marasesti nr. 6, Bacau, Romanța

Telef. 0234 581849, Fax 0234 5B8757

Administrație publica locala

Octombrie 2004 - Iulie 2009, Referent Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica, Birou Evidenta si cheltuieli bugetare;

Aprilie 1993 - octombrie 2004, Casier, Prlmarla Municipiului Bacau;

iulie 1984 - aprilie 1993, contabll-casier, AGRIBAC-FORTUNA SA, Bacau.

2005-2008

Economist

profil: Management Financiar Contabil;

specializare: Contabilitate sl informatica de Gestiune •contabilitate;

•Informatica de gestiune;

•management financiar- contabil

Universitatea „Spiru Haret” București - Facultatea de Management Financiar Contabil;

Aptitudini țf competențe personale Limba maternă


Limbi străine cunoscute

Limba engleza

Limba franceza


CONFORM CU


Romana;

Compre

iensiune

Vorbit

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Utilizator Independent Bl

Utilizator independent Bl

Utilizator Independent B1

Utilizator Independent Bl

Utilizator independent Bl

Utilizator elementar Al

Utilizator elementar A2

Utilizator elementar A2

Utilizator elementar A2

Utilizator elementar A2 .Cerere de finanțare

Modelul F • Currtculum vitae


Competențe șl abilități sociale


Competențe ți aptitudini organizatorice

Competențe ți cunoștințe de utilizare a calculatorului


Alte competențe țl aptitudini


Informații suplimentare


Spirit de echipa, seriozitate, dinamism, capacitate de relationare


Capacitate de analiza sl organizare, inițiativa

Posesor de permis ECDL


Perseverență, responsabilitate, creativitate, rezistență la efort intelectual


Hobby-uri: citit, calatorii, muzica


Referințele pot fl furnizate la cerere
CONFORM CU ORIGINALUL j1
FISA POSTULUI


, APROBAT,

Y PRIMAR RCH\lgQ^VARAC}rtE


Nume si prenume:      LAURA LIDIA POPA

Data întocmirii:

26.03.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

 • 1. Descrierea postului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale

O

 • 2. Responsabilități si atribuții:

• participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

participa la planificarea si desfășurarea activitatilor proiectului; asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor, urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de' lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea inaplicare a acestora furnizează informații tehnice, necesare intocmirii tuturor rapoartelorde progres; participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnic de progres: asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectuluia prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului; monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres;

asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricâtor probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități


CONFORM

 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •      este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •     are relații de serviciu cu membrii echipe de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului: • •  studii superioare;

 • •  sa tie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activitatilor tehnice din proiect

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a Ic valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL TEHNIC LAURA LIDIA POPA


CONFORM CU ORIGIwfalL


euKtpass ;

Curriculum vitae Europass


Informații personale

Nume / Prenume Popa Laura - Lldla

Adresă(e) Bacau.str.9 Mal bl.78 sc. B ap.37

Tetefon(oane) ' Mobil: 0743 781221 Faxțuri) •

E-mail(uri) popalauraMla@yahoo.com

Națlonalltate(-tâți) Romana

Dala nașterii 19.01.1955


Sex feminin

Locul de muncă vizat/

Domeniul ocupațlonal

Experiența profesională

Perioada • Iunie 2008 - prezent

Funcția sau postul ocupat Consilier superior

Activități și responsabilități Responsabil tehnic in proiectul .Centru de cazare temporara a persoanelor fara principale adaposl din Municipiul Bacau*- aplicația POR 2007-2013,Axa prioritara 1<Sprijinlrea i durabile a orașelor- poli urbani de creștere*

Numele și adresa i Primărie Municipiului Bacau, Românie angajatorului

Tipul activității sau sectorul :

de activitate Serviciul Tehnic Investiții al Primăriei Municipiului Bacau

Perioada

Funcția sau postul ocupat


i iulie 1997-August 2012

: Consilier superior


Activități și responsabilități Responsbt tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare sl execuție a lucrărilor la principale ■ obiective de investiții ce aparțin Primăriei Municipiului

Numele și adresa Primăria Municipiului Bacau, Romanța angajatorului

Tipul activității sau sectorul

de activitate Serviciul Tehnic Investiții al Primăriei Municipiului Bacau


. ‘<4* *• *» informații detpro Eurapasa accesat) pagina: ti«pVteuropMs.cedelop.euro|»,mL’'"ț tani, 2002-2010 24062010                                      Viu


Perioada Martie 1997- 1990

Funcția sau postul ocupat, Inginer construc

Activități șl responsabilități • Proiectare .urmărire lucrări in șantier, atasamente,verificare in teren a lucrărilor principale '

Numele și adresa > ScC. Conexlrust SA, Românie angajatorului

Tipul activității sau sectorul Santirul nr.1 - alasamenlistverillvator documentații tehnice.

de activitate

Perioada 1990 > 1987

Funcția sau postul ocupat ‘ Inginer proiectant                                            .

Activități șl responsabilități * Proiectai si verificarea documentației tehnico- econamice In vederea execuției. principale                     •’

Tipul activității sau sectorul Atelierul de proiectare

de activitate

Numele și adresa Trustul de Conslructii Montaj Bacau, Remania angajatorului i

Perioada i 1987-1979

Funcția sau postul ocupat î Inginer proiectant

Numele și adresa întreprinderea de Construcții Montaj Bralla, Românie angajatorului

Activități și responsabilități : Proiectare si verificarea documentației tehnico-econamice In vederea execuției. principale •

Tipul activitățtisau sectorul i Aielirul de proiectare,Compartimentul de verificare documentații tehnice de activitate '

Perioada 1974*1979

Calificarea/diploma obținută 2 Licența- inginer constructor

Disciplinele principale Facultatea de Conslructii Civile Industriale si Agricole,lași studiate I competențe    Proiect diploma - Mecanica Construcțiilor /Conportarea clădirilor P+10 Intimpul

profesionale dobândite |selsmelor

Numele și lipul Instituției de I Facultatea de Conslructii Civile Industriale si Agricole,lași învățământ/furnizorului de l Universitatea Tehnica Gh.Asachllasl formare :

Limba(i) matemă(e)


Romana


Llmba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european C)


Engleza, Franceza


înțelegere ____

Ascultare | Citite

I

al IVorbire__    ____ Scriere

Discurs oral | Exprimare scrisă

I

I

A2=®tf^m|A2i            A2 j Utilii

;          | jexperimentatl |


Participare l 'a : conversațieCONFORM CU ORIGINAL


Utilizator elementar


_________ f

Pagina / - CurrtcuWnvttaeai I Pentru nwl mufe hftwnapi'feJpw Ewopass accesați pagina:

Nume Prenume | © Uniunea Europeană. 2002’2010 24002010                            <Competențe șl abilități AbHitali de comunicare, analiza si sinteza, sociale Spirit de echipa

Competențe și aptitudini Motivator, abiRtali de coordonare si conducere organizatorice Capacitate de planificare si control.

Competențe și aptitudini Cunoștințe de operare Windows si MS Office 2007 (Word, Excel,Outlook), de utilizare a calculatorului Program Devize Indew 2010


Pagina l • Cumculuni vltaa al Pentru mal multa informații despre Europa» aamajj pagina: httpJ/europasa < Hume Prenume ©Uniunea Europeana 2002-2010 21082010

059


FISA POSTULUI


/. APROBAT,

l PRIMAR ROMEGOTkVARACHE

Nume si prenume:      VIOLETA GROSULEAC

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

Data întocmirii:

26.03.2013

1. Descrierea nostului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare

( )      2. Responsabilități si atribuții;

 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  intocmeste planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii cundiduti/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fe atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidat/ofertanti pentru toate contractele cc urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestări si asigura documentele solicitate\de Consiliul

National de Soluționare a Contestațiilor;        |

 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor cc urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;


 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferenteproieclului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:


 • •  tatu de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;


 • •  experiența in activitati similare:

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABifTĂCHIZITII PUBLICE

violeța/grosuleac

71/Li/

Currlculum vitae

Europass

informații personale

Nume/Prenume

Adresa

Telefon

E-rnaa

Cetățenia

Data nașterii

Sex

Aria ocupațlonală

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități


Grosuieac Violeta

com.Magura, 600275, Bacau, Romania

Fbc *40 - 0234 212189                 Mobil: +40 0740 647915

vloleta.orosuleac@Drimariabacau.ro, (de la serviciu)

Romana

02.11.1971


Feminin


Achiziții publice


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și responsabilități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități Numele și adresa angajatorului

Pag 1 -Currlculum vita»

ftmctitan VhlMa


Octombrie 2007 - in prezent

Consilier achiziții publice

Activități privind atribuirea contractelor de aschlzitle publica, a contractelor de concesiune de lucrări si servicii, responsabilități privind incadrarea achizițiilor In Programul anual de achiziții publice in /unctie de fondurile aprobate.

Responsabil achiziții In Unitățile de Implementare a Proiectelor

 • - .Retehnologlzarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau* - Fonduri europene POS Mediu-Axa 3

 • - .Modernizare Calea Moinesti* - Fonduri europene POR 2007 - 2013 • Axa 1

Primăria Municipiului Bacau - Serviciul Achiziții, strada Maraeeati nr. 6

Achiziții publice iulie 2007 - Octombrie 2007

Inginer Serviciul Tehnic

Pregătire documentație specifica pentru participare la licitării

SC ELECTRIC PLUS SRL Bacau. str.Luminli nr.3

Construcții civile

••

Ianuarie 2005-Iulie 2007

Sef Serviciu Tehnic

Pregătire documentație specifica pentru participare la licitării, urmărire lucrări si întocmire situării de plata

SC TERMOSERVICE GRUP SA BACAU, Str. 9 Mal nr. 17

Confecții metalice, construcții Instalații temroenergetice

Iulie 1997 - Ianuarie 2005

Inginer Serviciul Tehnic

Pregătire documentație specifica pentru participare le licitații, situații de plata

SC ENERGOMONTAJ SA București—Suci ireala Rnrni

Pentru mai mula informații accesat pagina:

© Comunitatea Eunoeena 2003

* Tipul activității sau sectorul de activitate


Educație șl formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Domenii principale studiatei competente dobândite

Numele și tipul Instituției da învățământ / furnizorului de formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul instituției de învățământ I furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută


Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Perioada


Calificarea / diploma obținută

Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ I furnizorului de formare

Perioada


Calificarea / diploma obținută

Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele și tipul instituției da învățământ / furnizorului de formare


Aptitudini șl competente personale


Limba metemă

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european o

Limba engleza

Limba franceza


Competențe și abilități sociale

Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Permis de conducere

Pag2-Cuntculunvtee


Construcții Instalații termoenergetice

August 2010

Certificat de absolvire

Managementul achizițiilor publice

Centrul de Resurse Juridice București

Aprilie 2009

Certificat participare

Asistenta tehnica de pregătire a proiectelor de termoficare

FICHTNER/RAMBOL PM

Octombrie 2008

Certificat de participare

Achiziții Publice - Legislație, principii si proceduri

EuUnk Pro

1999-2000

Diploma de absolvire

Ingineria căldurii / Diploma absolvire - Studii aprofundate

Universitatea Tehnica „Gh.AsachT IAȘI

1991-1997

Diploma de licența

Mașini sl echipamente termice

Universitatea Tehnica „Gh.Asachl" IAȘI


romana


Comprehensiune

Vorbit

Scris

AMitâți de ascultare

Abilități de citire

interacțiune

Exprimare

----------■— j_

Al

A1

A1

Al

Al

Al

A1

Al

A1

A1

n Cadrului european de referință pentru limbi


Corectitudine, bun ascultător, eficienta, disponibilitate pentru lucrul in echipa sl pentru program de lucru prelungit, aptitudini pentru relații publice


Capacitate de a lucra in echipa, satisfacția lucrului bine făcut, partener ded^iag-^


Cunoștințe operare MS Office: Word, Excel, navigare Internet, Outlocl întocmire devize (Doclib, SED, DEVA), SureTrack - Primavera.


Categoria B


CONFORM CU ORIGINaLu^UUuq,

«ftatarimi tflf/         '


Pentru mai mute nforniati accesați pagina: Mtp^omspeM.adefoP' ©Corrurna tea Eu'ooeana. 2003


'

v*.

V. ,

N. t*


■<


FIȘA POSTULUI


APROBAT,


'' \ PRIMAR vROț^EOJjAVARACJ-iENume și prenume:      ANCUTA-DANIELA GAVRILESCU Data întocmirii:

Poziția propusa în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE 26.03.2013


1. Descrierea nostului: asigura. îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului


2. Responsabilități si atribuții;
participă la elaborarea Hotărârilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău-toate în legătură cu proiectul;

verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consullanti; asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului

sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractant! i conform prevederi lor contractului;

reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligentele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, in cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;

întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură înjegatură cu proiectul;                                                                                     ■

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamaiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

 • 3. Relații.

ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; De colaborare;


 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului

4. Cerințele postului:
 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.


Am luat la cunoștință,

RESPONSABIL ^SPECTE JURIDICE ANCUTA-DANBELA GAVR1LESCU

I
CURRICULUM VITAE

Informații personale


GAVRILESCU ANCUTA-DANIELA

Adresa Telefon E-mall Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


ROMÂNIA, LOC. BACAU, STR. FAGARAS, BL 6, SC. B, AP. 7 MOBIL: 0722783082 potoschi@yahoo.com

ROMANA

19.02.1977

Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada Funcția sau postul ocupat


Perioada

Funcția sau postul ocupat


FEMININ 2003-PREZENT

CONSILIER JURIDIC

REPREZENTANT AL INSTITUȚIEI IN FATA TUTUROR INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

AVIZARE JURIDICA A TUTUROR TIPURILOR DE DISPOZIȚII SI CONTRACTE

AVIZARE PENTRU LEGALITATE A PROIECTELOR DE HOTARARE PENTRU CONSILIUL LOCAL BACAU SI PROIECTE EUROPENE

Primăria Municipiului Bacau

JURIDIC

Octombrie 2012-PREZENT

RESPONSABIL JURIDIC IN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACAU"- APUCATIE P.O.R.

FEBRUARIE 2013-PREZENT

RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE IN CADRUL PROIECTULUI „REABILITARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL PENTRU ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE DIN STRADA ALEEA GHIOCEILOR, NR. 2” DIN MUNICIPIUL BACAU- APUCATIE P.O.R.

Educație si formare


Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principate studiate / competente dobândite Numele $1 tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


2001-2002

Cursuri postuniversitare

Contabilitate asistata de calculator

Centrul de pregătire economica si administrativa. Universitatea

București

1997-2001


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Diploma de licența Drept /Licențiat In drept
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei”, lași Universitatea București

1991-1995

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tiput Instituției de învățământ / furnizorului de formare Autoevaluare

Nlvei european

Limba

Limba

Competențe și abilități sociale

Competențe și aptitudini organizatorice Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Alte competențe șl aptitudini

Permis de conducere


Diploma bacalaureat Economic

Liceul Economic Administrativ si de Servicii, Bacau

înțeles

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

Fran f.bin ceza e

f.bin e

bine

bine

bine

engte bine za

bine

satisfac ator

bine

satisfăcător

ajg           I                 I         uwwi I                 I

Spirit de echipa, creativitate, rezistenta ta stres si program prelungit

O persoana foarte bine organizata


Windows 2000, Office 2000 (Word, Excel,POwer Point,Clel), Internet

Adoptabltltote in orice mediu de lucru, gândire analitica, capacitate de exprimare lingvistica la un nivel ridicat Categoria B -dobândit In 1996

CONFORjM CU ORI


FISA POSTULUI

APROBAT. \ PRIMAR

Nume si prenume:      LUMINIȚA GORNESCU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE


Data intocmirii: 26.03.2013


1. Descrierea postului: asigura realizarea activităților de secretariat aferente proiectului.


2. Responsabilități si atribuții;

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de auditfinanciar:

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar:

 • •  asigura organizarea si implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel incat documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor,

 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități


3. Relații:

Ierarhice:


 • •  este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;
068• are relații de setÂ'iciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

 • 4. Cerințele postului:

 • •  Studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitae;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat Ia cunoștința,

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE LUMINIȚA,c£>RNESCU000069CURRICULUM VITAE

Informații personale

Nume/Prenume


GORNESCU LUMINIȚA


Adresa STR. BUCEGI BL 138. SC. B, AP. 26, Bacău, România


Telefon     Mobil: 0758734011 / 0720550204

E-mall     luminița oomescu@valwo.com

Cetățenia     Română

Data nașterii     28.12.1965


Sex F


Experiența profesională


Perioada 20.04.2010 până în prezentFuncția sau postul ocupat

Principalele activități și responsabilități


Consilier superior

 • •   îndrumă șl sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor legislației în vigoare;

 • •   Se deplasează la asociațiile de proprietari pentru a verifica modul de defalcam a cheltuielilor, corectitudinea operațiunilor efectuate, modul de gestionare a fondurilor financiare ale asociației, la sesizarea membrilor asociației;

 • •   Participă la adunările generate ale asodațfel la solicitarea acestora;

 • •   Primește, propune șl rezolvă în termen legal cererile, redamațjile, sesizările privind asociațiile de proprietari;

 • •   întocmește șl transmite în termen situațiile statistice solicitate;

 • •   la măsuri cu privire la gestionarea documentelor, asigură și păstrează secretul de serviciu șl confidențialitatea documentelor la care are acces;

 • •   Verifică șl supune spre analiză solicitările de subvenții conform OUG 70/2011;


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 13 Bacău

Serviciul Administrare șl Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ șl îndrumare Asociații de Proprietari


Perioada

Funcția sau postul ocupai Principalele activități șl responsabilități

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități

Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


25.112009 - 20.04.2010

Inspector social principal

. ♦

Consiliere, îndrumare șl control în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, str. I.S.Sturza nr 63 Bacău Asistență Socială


01.05.2008 - 25.11.2009

Inspector social principal


Consiliere, îndrumare și control în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Social Regional Nord - Est, str. I.S.Sturza nr 63 Asistență Socială
Perioada

01.082005 - 01.052008

Funcția sau postul ocupat Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Șef Serviciu Asistență Socială

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17 A Bacău Asistență Socială

Perioada

01.042003-01.082005

Funcția sau postul ocupat Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Șef Birou Protecția Copilului

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17 A Bacău Asistență Socială

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

01.10.1998 - 01.042003

Referent

Primăria Municipiului Bacău

Direcția Socială

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

20.01.1997-01.04.1998

Șef magazin

SC H.Q. Internațional SRL Bacău

Sector privat

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

11.01.1996-20.01.1997

Secretară

S.C. General Șhop SRL Bacău Sector privat

Perioada

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

20.01.1993-10.04.1996

referent

Consiliul Județean Bacău

Centrul de primire minori - asistență socială

Educație șl formare

Perioada 2003-2005

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competența dobândite

Numele instituției de învățământ


Programul de Mașter • Specializarea ’Probațiune și reinserțje socială"

"Teorie șl metodă in asistență socială, Politici sociale, Metodologia activității de probațiune, Comunicare Interpersonală șl Interculturală, Control social și reconstrucție comunitară, Legislația dezvoltării comunitare, Fundamente socio-juridtce ale itobațjunii* Universitatea. Alexandru loan Cuza’.lașl.

1986-1992

Inginer

Institutul Politehnic. „Gji. Asachi ’ lași - Facultatea de MecanicăPerioada

Calificarea! diploma obținută

Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de-


fomnai|BpONFORM CU OR
Aptitudini și competente personale

Limoa maternă Română


Competențe și abilități sociale


Competențe si cunoștințe de utilizare a calculatorului

Alte aptitudini și competențe


Permis de conducere

PARTICIPĂRI LA CURSURI


Limbi străine cunoscute Autoevaluare

Franceză

Comprehensiune

Vorbit               1      Scris

Abilitați de ascultare, Abilitați de citire

Interacțiune 1 Exprimare 1

Bine               Bine

Bine ,         Bine i         Bine


 • ■ Abilitate de comunicare și lucru in echipă;

 • ■ Ușurința de a relaționa, capacitate de ascultare și consiliere in relația cu publicul.

• Capacitate de lucru în condiții de stres șl program prelungit;

 • ■ Disponibilitate pentru perfecționare profesională.

 • ■ Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune In practica si de a o susține ■Capacitatea de transformare a deciziilor m soluții realiste


 • ■   abilități de prelucrare text Microsoft Word, Excel.

 • ■   competență organizatorică, capacitate de a alege colaboratori.

 • ■   seriozitate, cooperare, amabilitate, calm.

 • •   capacitate mare de adaptare și învățare, creativitate;

 • •   atitudine conciliantă;

 • ■   Categoria B, din anul 1993

 • •   Inovație în Administrație Programul Operațional „Dezvoltarea capacității

Administrative' - Achiziții publice * iulie 2011

 • ■   Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale - curs de formare în domeniul inspecției sociale - iunie 2008

 • •   Institutul Național de Administrație - Managementul Serviciilor Sociale - iunie 2007

 • •   Institutul național de Administrație - Management social - august 2003

 • •   Centrul de Formare profesională Bacău - Lucrător social - aprilie 2000

 • •   Corpul Experțiior Contabili Autorizați Bacău - Cursuri de contabilitate -1995

ZVROMANȚA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Btr. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA


Nr.162887          Data eliberării 03.04.
emis ca urinare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.20

Denumire / Hume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala *) t 4278337

Domiciliul fiscal t

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. fi, cod Postai 600017


*) in cașul persoanelor fizice ae va inscrie CNP precum ai CIFA. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele oblig-^.. de plata exigibile la data de 28.02.2013 :                                 , .       ^-1*) inclusiv amenzi ai alte sume atabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala


01


B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT t

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume a® rambursat/restituit :                                                            , .C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
 • a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si sumele menționate la sectiuna B

 • - lei -     |                  0|

 • b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

i                                                           ____________________________________________

 • - lei -   |       3232001)

  4270337


  MUNICIPIUL BACAU


  Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter perecaal Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.11.9»


  20034


  ROMANIA

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

  Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Muu. Bacău, Str. 09,mai nr.33


  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

  Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
  emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

  D. ALTE MENȚIUNI

  I. OBLIGAȚII DE PLATA


  Nr. crt.

  Denumirea obligației de plata

  Obligația de plata

  Total, din care

  principala

  accesorii

  0

  1

  2-3 + 4

  3

  4

  1

  Salarii

  0

  0

  0

  2

  CAS angajator

  0

  0

  0

  3

  CAS angajat

  0

  , 0

  0

  4

  Accidente munca

  0

  0

  0

  5

  Șomaj angajator

  0

  0

  0

  6

  Șomaj angajat

  0

  0

  0

  7

  Sanatate angajator

  0

  0

  0

  8

  Sanatate angajat

  0

  0

  0

  9

  Concedii ei indemnizații

  3

  0

  0

  10

  0

  0

  0

  TOTAL

  *

  0

  0


II. SUNE DE RAMBURSAT/RESTITUIT 3)

Nr.crt

Denumirea actului nr. si data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI
IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTEROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării OS.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Conducătorul unitatii fiscale , Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS Semnătură si stampila unitatii ..Administrația finanțelor publice prin ...........................

prezentul inscris este conform cu originalul. *)

(numele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publice}

Semnătură si stampila unitatii ................

•} se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.


4278337


MUNICIPIUL BACAU


Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal Cod M.F.P. A.N.A.P. 14.13.21.9»
&72gț; ’ Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate jijk Județul Ewau, Primăria Municipiului Bacau, Direcția Economica       Codul de Identificare fiscala:

‘         Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6                                Tetofon: 0234 57.09.10


Rol:              Contribuabil: MUNICIPIULBACAU -Rolvechi: 89484.CUl/CF:4278337

Suburbia: 7         Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU. Jud. Bacau

Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul In str. MARASESTI, nr. 8, M......sc.,..

., ap......sector-, loc. BACAU, legitlmat(a) prin B.I./C.I./C.I.PJPasaport seda.,.. nr................cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............sl a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatllor

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de intal a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează in evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.


La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul tocai, conform evidentelor existente le data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru ": ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtle/dlvizare/privatlzare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, Iar documentul care se comunica, in copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confere aceasta calitate.


**) Pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor da transport contribuabilul trebuie sa alba achHale toate obligațiile bugetare scadente pana la •a de intal a lunii următoare Încheieri) actului da înstrăinare.

) Certificatul de atestare fiscala se poate elbera si In format electronic.

  ”") Certificatul de atestare fiscala se emită In termen de cel mult doua zile lucratoare da la data solicitării sl poate 11 utBlzat de contribuabil pe toata

perioada hxiH In care se emite. Pa perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricărui solicitant

Cod certificat fiscal 0124005137


1/1


^000076

' ./A "

Xjcxtr *    05-04-2013 8.38


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 2

LA HOTARAREA NR.232 DIN 15.07.2013CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

aferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare WRilitare termica blocuri de


locuințe: bloc 67, strada Milcov nr. 67, bloc 140, strada Milcov, nr.140, bloc 142, strada Milcov, nr. 142, bloc 19, strada Republicii, nr. 19, bloc 54, strada Republicii nr. 54, Municipiul Bacau, Județul Bacau’*


Nr. crt

Denumirea capitolelor ;i subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6«4+5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare tl asistentf tehnfcâ

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

6,200.00

0.00

OM

OM

6,200.00

Proiectat 1 (Milcov 67)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Milcov 140)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Milcov 142)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Republicii 19)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Republicii 54)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare fl inginerie

32,240.00

0.00

0.00

0.00

32,240.00

Proiectul 1 (Milcov 67)

7,564.00

OM

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 2 (Milcov 140)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 3 (Milcov 142)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 4 (Republicii 19)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 5 (Republicii 54)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultanță

OM

0.00

0.00

0.00

OM

1.4

Asistență tehnică

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

100,799.60

Proiectul 1 (Milcov 67)

0.00

28,300.00

6,792.00

35,092.00

35,092.00

Proiectul 2 (Milcov 140)

0.00

12,420.00

2,980.80

15,400.80

15,400.80

Proiectul 3 (Milcov 142)

0.00

12,130.00

2,911.20

15,041.20

15,041.20

Proiectul 4 (Republicii 19)

0.00

18,840.00

4,521.60

23,361.60

23,361.60

Proiectul 5 (Republicii 54)

0.00

9,600.00

2,304.00

11,904.00

11,904.00

TOTAL CAPITOL 1

38,440.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

139,239.60

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții fi instalații

824,499.57

3,373,671.85

809,681.24

4,183,353.09

5,007,852.66

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 67)

326,870.67

1,135,018.49

272,404.44

1,407,422.93

1,734,293.60

2.1.2

Proiectul 2 (Milcov 140)

126,861.25

518,485.45

124,436.51

642,921.96

769,783.21

2.1.3

Proiectul 3 (Milcov 142)

137,526.73

495,645.53

118,954.93

614,600.46

752,127.19

2.1.4

Proiectul 4 (Republicii 19)

160,908.56

802,955.86

192,709.41

995,665.27

1,156,573.83

2.1.5

Proiectul 5 (Republicii 54)

72,332.36

421,566.52

101,175.96

522,742.48

595,074.84

TOTAL CAPITOL 2

824,499.57

3,373,671.85

809,681.24

4,183,353.09

5,007,852.66

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

121,932.00

29,263.68

151,195.68

151,195.68

3.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

0.00

101,610.00

24,386.40

125,996.40

125,996.40

Proiectul 1 (Milcov 67)

0.00

35,380.00

8,491.20

43,871.20

43,871.20

Proiectul 2 (Milcov 140)

0.00

15,520.00

3,724.80

19,244.80

19,244.80

Proiectul 3 (Milcov 142)

0.00

15,160.00

3,638.40

18,798.40

18,798.40

Proiectul 4 (Republicii 19)

0.00

23,550.00

5,652.00

29,202.00

29,202.00

Proiectul 5 (Republicii 54)

0.00

12,000.00

2,880.00

14,880.00

14,880.00

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

20,322.00

4,877.28

25,199.28

25,199.28

Proiectul 1 (Milcov 67)

0.00

7,076.00

1,698.24

8,774.24

8,774.24

Proiectul 2 (Milcov 140)

0.00

3,104.00

744.96

3,848.96

3,848.96

Proiectul 3 (Milcov 142)

0.00

3,032.00

727.68

3,759.68

3,759.68

Proiectul 4 (Republicii 19)

0.00

4,710.00

1,130.40

5,840.40

5,840.40

Proiectul 5 (Republicii 54)

0.00

2,400.00

576.00

2,976.00

2,976.00

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

121,932.00

29,263.68

151,195.68

151,195.68

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare șl publicitate

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799,60

100,799.60

Proiectul 1 (Milcov 67)

0.00

28,300.00

6,792.00

35,092.00

35,092.00

Proiectul 2 (Milcov 140)

0.00

12,420.00

2,980.80

15,400.80

15,400.80

Proiectul 3 (Milcov 142)

0.00

12,130.00

2,911.20

15,041.20

15,041.20

Proiectul 4 (Republicii 19)

0.00

18,840.00

4,521.60

23,361.60

23,361.60

Proiectul 5 (Republicii 54)

0.00

9,600.00

2,304.00

11,904.00

11,904.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

81,290.00

19,509.60

100,799.60

100,799.60


5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

517,935.60

0.00

0.00

0.00

517,935.60

Proiectul 1 (Mllcov 67)

179,874.40

0.00

0.00

0.00

179,874.40

Proiectul 2 (Mllcov 140)

79,211.20

0.00

0.00

0.00

79,211.20

Proiectul 3 (Mllcov 142)

77,413.20

0.00

0.00

0.00

77,413.20

Proiectul 4 (Republicii 19)

120,044.40

0.00

0.00

0.00

120,044.40

Proiectul 5 (Republicii 54)

61,392.40

0.00

0.00

0.00

61,392.40

5.2

Audit financiar

75,602.80

0.00

0.00

0.00

75,602.80

Proiectul 1 (MUcuv 67)

26,325.20

0.00

0.00

0.00

26,325.20

Proiectul 2 (Mllcov 140)

11,544.40

0.00

0.00

0.00

11,544.40

Proiectul 3 (Mllcov 142)

11,284.00

0.00

0.00

0.00

11,284.00

Proiectul 4 (Republicii 19)

17,521.20

0.00

0.00

0.00

17,521.20

Proiectul 5 (Republicii 54)

8.92B.00

0.00

0.00

0.00

8,928.00

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

32,215.98

0.00

0.00

0.00

32,215.98

Proiectul 1 (Mllcov 67)

20,552.27

0.00

0.00

0.00

20,552.27

Proiectul 2 (Mllcov 140)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 3 (Mllcov 142)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiectul 4 (Republicii 19)

11,663.71

0,00

0.00

0.00

11,663.71

Proiectul 5 (Republicii 54)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

625,754.38

0.00

0.00

0.00

625,754.38

1 1

TOTAL GENERAL________J

1.48^693.95 '

_4jS36t147.98_\

_ 6,024,841_.93_ \


Centralizator surse de finanțare


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

6,024,841.93

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,488,693.95

Proiectul 1 (Mllcov 67)

562,426.54

Proiectul 2 (Mllcov 140)

224,560.B5

Proiectul 3 (Mllcov 142)

233,167.93


Proiectul 4 (Republicii 19)

318,941.87

Proiectul 5 (Republicii 54)

149,596.76

b.

Valoarea eligibilă

4,536,147.98

Proiectul 1 (Milcov 67)

1,530,252.37

Proiectul 2 (Milcov 140)

696,817.32

Proiectul 3 (Milcov 142)

667,240.94

Proiectul 4 (Republicii 19)

1,077,430.87

Proiectul 5 (Republicii 54)

564,406.48

li

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

3,303,153.14

a.

Contribuția solicitantului ta cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

1,814,459.19

Proiectul 1 (Mllcov 67)

612,100.95

Proiectul 2 (Mllcov 140)

278,726.93

Proiectul 3 (Milcov 142)

266,896.38

Proiectul 4 (Republicii 19)

430,972.35

Proiectul 5 (Republicii 54)

225,762.59

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeltgibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

1,488,693.95

Proiectul 1 (Milcov 67)

562,426.54

Proiectul 2 (Milcov 140)

224,560.85

Proiectul 3 (Milcov 142)

233,167.93

Proiectul 4 (Republicii 19)

318,941.87

Proiectul 5 (Republicii 54)

149,596.76

Ut

ASISTENȚĂ FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

2,721,688.79

Proiectul 1 (Milcov 67)

918,151.42

Proiectul 2 (Mllcov 140)

418,090.39

Proiectul 3 (Milcov 142)

400,344.56

Proiectul 4 (Republicii 19}

646,458.52

Proiectul 5 (Republicii 54)

338,643.89

CONSULTANT
1

Daca solicitantul de finanțare se gaseste In sltuatla menționata, acest punct va f) eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat prlntr-o hotărâre judecătorească definitivă și Irevocabilă, de încălcarea unuia sau mal multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare șl/sau naționale din cauza nerespectărli obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a II finanțate prin POR, cu condiția achitării acestui debit precum și a penalităților aferente și să facâ dovada achitării acestora, precum și a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite tn sarcina sa de către instanța Judecătorească.

2

Aptitudini șl competențe personale

3

Pat. I ai II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor Înscrise la secțiunile A si B.