Hotărârea nr. 231/2013

Hotărârea nr.231 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc  71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Judetul Bacau".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5141/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5142/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5143/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 150/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 151/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, ir cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

-Hotararea Consiliului Local nr. 60/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faze proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.53, sc A, B, C, D Bacau”, modificata si completata prin HCL 127/12.04.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 61/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.55, sc A, B, Bacau”, modificata si completata prin HCL 126/12.04.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 62/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.57, sc A, B, Bacau”;

-Hotararea Consiliului Local nr. 64/20.03.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.71, sc A, B, C, Bacau”;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l ( cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 1.223.399,14 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - 3.323.988,88 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 4.547.388,02 lei

din care:

 • • CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI            - 2.552.994,69 lei

 • • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA -1.994.393,33 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.23/DIN 15.07.2013


Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritari 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”

Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor fn eficiența energetică a blocurilor de locuințe"

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE


Cuprins


0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.......I


1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

 • 1.1.      Solicitantul..............

 • 1.2.     Reprezentantul legal al Solicitantului........

 • 1.3.     Persoana de contact........

l .4.     Persoana responsabilă cu operațiunile financiare............................

1.5.     Banca/Trezorcria................................
Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor

..........................................................................2

..........................................................................3

..........................................................................4 ..........................................................................4

..7

..7

..7

22

 • 25

 • 26

27

 • 27

 • 28

29

Bugetul CERERII DE FINANȚARE

SURSE DE FINANȚARE

CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE..............


1.6.

financiare internaționale (1F1)......................................................

2. CEREREA DE FINANȚARE...............................................

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului Managementul cererii de finanțare......... Proiectele din cadrul cererii de finanțare


3.


2.1.

2.2.

2.3.

DESCRIEREA PROIECTELOR Șl A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE


 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

 • 3.7.

 • 3.8.


4.


Localizarea proiectelor.......................................................................................................

Descrierea proiectelor........................................................................................................

Calendarul activităților cererii de finanțare........................................................................

Durata de implementare a actlvitatllor prevăzute in cererea de finanțare..........................

Indicatori............................................................................................................................

Sustenabilitatea investițiilor...............................................................................................

Informare și publicitate......................................................................................................

ACHIZIȚIILE PUBLICE...................................................................................................


FINANȚAREA PROIECTELOR.

 • 4.1.

 • 4.2.


5.


Teil’intiin»ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Orcanismul intermediar centru POR - Auentia nentru Dezvoltare Regională

Nr:

înregistrată de:

Cod SMIS:

Semnătura

Data

TITLUL:

Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1. Solicitantul

   Denumirea solicitantului

   Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

   Codul de înregistrare fiscală

   4278337

   Codul unic de înregistrare

   Adresa sediului solicitantului

   Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

   Email

   contactprimarie@primariabacau.ro

   Tipul solicitantului

   0 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de Județ

   □ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

  • 1.2. Reprezentantul legai al Solicitantului

   Numele

   Romeo Stavarache

   Funcția

   Primar

   Numărul de telefon

   0234581849

   Numărul de fax

   0234-588757

   Email

   contactDrimarie(®Drimariabacau.ro

13.    Persoana de contact

Numele

Romica Chindrus

Funcția

Sef Serviciu Investiții

Numărul de telefon

0234-547165

Numărul de fax

0234-588757

Email

romica.chindrus(alDriniariabacau.ro

 • 1.4. Persoana responsabilii cu operațiunile financiare

  Numele

  Delia Gomicioiu

  Funcția

  Inspector de specialitate la Serviciul Implementare Proiecte

  Numărul de telefon

  0234-511990

  Numărul de fox

  0234-588757

  Email

  gomicioiud@yahoo.com

 • 1.5. Banca/Trezorerla

  Denumirea băncii (sucursalei)

  Trezoreria Municipiului Bacău

  Adresa băncii

  Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

  Codul IBAN

  RO5 8TREZ06124700256xxxxx

 • 1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea Instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

 • □ Da


 • □ Nu

Ghidul Solicitantului Formular A ■ Cerere de finanțare

■ Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul șl numărul de Înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

Sursa de finanțare

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate


1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mal beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

El Nu

■ Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare Ia programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

O

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni}:

□ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

El 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

O 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.


Pagina 3 din 34

2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesti nr. 6, Bacau.

Baza tehnico-materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software, mobilier, obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect

Desfasurarea activitatii financiar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici, etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar - contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila . Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autorității de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.

2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

 • •  Manager proiect - Romica Chindrus

 • •  Responsabil achiziții publice - Constantin Barcan

 • •  Responsabil tehnic - Mihaela ionesi

 • •  Responsabil financiar - Delia Gomicioiu

  Responsabil juridic - Maria Andreea Butnaru
• Responsabil secretariat, publicitate si informare - Lucian ionut Andrei

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului . Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si indrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.

Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:
 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic
 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

 • •  furnizează informații tehnice, necesare intocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;


 • •  pune Ia dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar;
 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa Ia realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic;
 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat, publicitate si informare:
 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucru grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit

23. Proiectele din cadrul cererii de finanțare Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:
 • 1. Bloc 53 - strada Mllcov, nr. 53, sc A, B, C, D, Municipiul Bacău;

 • 2. Bloc 55 - strada Mllcov, nr. 55, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc 57 - strada Mllcov, nr. 57, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc 71 - strada Mllcov, nr. 71, sc A, B, C, Municipiul Bacau;

DESCRIEREA PROIECTELOR Șl A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

2.4. Localizarea proiectelor

ROMÂNIA

Nord - est

Bacau

Municipiul Bacau


O

Statul:
Regiunea de dezvoltare: Județul:
Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de Intervenție (după caz)
2.5. Descrierea proiectelor
3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

J Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policcntrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

J îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

J Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor

J Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri

J Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.

Axa prioritară I - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere'are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin. s

j n.

Pagina 7 din 34


oTOi!


reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse în prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare 1, cum ar fi::

 • -  Crearea/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

 • -  Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor;

 • -  Creșterea calitatii vieții;

 • -  lmbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.

3,2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27%, inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor, Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.U.G. nr, 18 / 2009. actualizata 2012. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează :

Lucrări de bază:
 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază :
 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadeie/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;


 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 53, strada Milcov nr. 53

Blocul situat în Strada Milcov nr.53 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din patru tronsoane - „scara A**, „scara B”, scara „C” si scara „D”.

Blocul cuprinde 64 de apartamente, cu destinația de locuința, si un număr de 14 spatii comerciale din construcție, cu o cota indiviza de 22,2259%. Exista acordul a 44 de proprietari, reprezentând 68,75% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.


Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 35% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde;

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3. ..10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă. .____,

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială sybțțre de 3...10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termosistemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat ignifagat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).

 • 2. înlocuirea ferestrelor șl ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

~ înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low*e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo-hidrolzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

•  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.
 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hi droizolant dublustrat, din membrane bi tumi noase termosudabi le.

•  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.
 • •  Strat protecție termoizolație cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.


Pagina 10 din 34


/A


 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezulta mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.
Izolarea termică a planșeului de peste windfang

Izolarea termica a planșeului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

Instalațiile si echipamentele Ia care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

 • •    unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.
 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă Ia următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere; • ’

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem; • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchîse cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 53 din strada Milcov nr. 53, consumul specific estimat de energie pentru incalzire este de 97,92kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire este de 57,96%,

Bloc 55, strada Milcov nr. 55

Blocul situat în Strada Milcov nr. 55 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.

Blocul cuprinde 30 de apartamente, cu destinația de locuința, existând spatii comerciale din construcție cu o cota indiviza de 31,6876%. Exista acordul a 21 de proprietari, reprezentând 70% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfang-ului, ia pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neîncălzite de la parter,

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei au fost efectuate relativ recent și din aceste motive s-a considerat că termoizolațta terasei, prezintă un grad mediu de degradare. în unele zone de tip colț se constată degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată, s-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ 40% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neingrijit.

Planșeele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse în zonele unde este degradată . hidroizolația teraselor. De-a lungul timpului hidroizolatia a fost refăcută local cu ^iifbrite

Pagina 12 din 34

000016 ' i

materiale hidroizolante .respectiv membrane hidroizolante termosudabile cu / fara protecție din ardezie, si/sau carton asfaltat

1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafiirilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profile aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.


 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-c. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo-hldroizolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

•  Termoizolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.
 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

•  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.
 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincatâ.

 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu

o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai micajie ■ .

100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

• Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semlrigidă de 10 cm cașerată.

<•


Izolarea termică a planșeului de peste windfang; fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

* unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicați i;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătura deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablie de exterior, texturate.

7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru tennosistem;                           t.

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de?degradsr?<fr/

  t"

  '.wntâturA'

  Pagina 14 din 34


000018


și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai Ia balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentra elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar..

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 55 din strada Milcov nr. 55, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 98,21kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 54,56%.

Bloc 57, strada Milcov nr.57

Blocul situat în Strada Milcov nr. 57 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+3E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.

Blocul cuprinde 32 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 23 de proprietari, reprezentând 71,88% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate Ia nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, ta planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 25% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

in bloc sunt instalate 23 microcentrale termice de apartament. Încălzirea este de tip local cu corpuri statice.                                                                   —x

1. Izolarea termică a pereților exteriori:                                      ,    .. ,

Cuprinde:

~~                                 ’ <jcmnnb»a>

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: pro file de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:


înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel inchîse se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru inchiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

3. Termo-hidroizolarea terasei nedrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

« Termolzolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.
 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

•  Termoizolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.
 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.
Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu inc^lzlFdeT '

regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de Ia etaj î. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unul strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele Ia care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor, unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;


 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

 • -    alte echipamente de telecomunicații;

* cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenri slabi pozate aerian sau in canale speciale;

trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate Ia inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja inchise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -

Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxîdica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuieli le si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 57 din strada Milcov nr, 57, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 86,20kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru Încălzire este de 64,45%.

Bloc 71, strada Milcov nr. 71

Blocul situat în Strada Milcov nr. 71 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din trei tronsoane - „scara A”, „scara B” și scara „C”.

Blocnl cuprinde 60 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 40 de proprietari, reprezentând 66,67% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, Ia pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului teimoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 6% din suprafața fațadelor a fost termoîzolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 27 microcentrale termice de apartament. Încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri-.

;K rr OM □> termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplâriei exterioare se propune a se realiza in următoarea varianta:

- înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate» pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarle eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.


3. Termo-hidro izola rea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

•  Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.
 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime» armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

•  Termoizolarea cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm.
 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafiilui la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm» după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semirigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter» la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la Intrados) a unui strat termolzolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • *    unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

-    antene de recepție RF;

 • *    alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la inceperea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

o

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se executa in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate Ia vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereți lor ca strat suport pentru termosistem;


 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadra metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada undase

____( ____ _ ■ ,..-**'* sannătw

'X

demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 71 din strada Mllcov nr. 71, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 92,04kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 61,22%.
3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parii implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, la PIB-uI statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 • Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană


Ghidul Solicitantului


Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


2.6. Calendarul activităților cererii de finanțare


Nr. Crt

(Sub)Activitatea

Responsabil

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

ian

feb

mar

apr

mal

Iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

ian

feb

mar

apr

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ.

1

Semnare contract servicii de proiectare

Serviciul Achiziții

; Activ. 2

Urmărire derulare contract de servicii pentru elaborarea: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL1, Proiect Tehnic, Certificat de performanta energetica final

Serviciul Tehnic investita

Activ. 3.

Emiterea Autorizației de construire

Birou Autorizații in Construcții si urbanism

Activ.

4

Aprobare indicatori faza DAU si Pth in HCL

Aparatul permanent de analiza si elaborare a documentelor Consiliului Local

Activ. 5.

Elaborare cerere de finanțare

Consultant SC CONSIS PROIECT București

Activ. 6.

Depunere cerere de finanțare

Serviciul Tehnic Investiții


Nr.

_ - Crt, CP--

^ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI CPDE FINANȚARE_____________________________


(Sub)Activitatea


ResponsabilAchiziție contracte servicii si lucrări

Programul Operațional Regional 2007*2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană


 • 7.1 ______Achiziție contract de execuție lucian

Achiziție contract de servicii supraveghere a execuției prin

 • 7.2      diriginti de șantier____________________

Achiziție servicii Informare si

73 publicitate_________________________

Achiziții contract de servicii audil      financiar

Activ.

8.       Urmărire derulare contracte


Execuție lucrări de reabilitare          Responsabil tehnic -

 • 8.1 termica a blocurilor de locuințe           Mihaela toncsi

 • 8.1.1    Milcov nr. 53 sc A, B, C, D_________________________________

 • 8.1.2    Milcov nr. 55. sc A, B________________________

8.13 Milcov nr. 57 sc A, B

 • 8.1.4   Mikov nr. 71 sc A, B, C

>»■ ■■    »       —     —■  i    »

Servicii de supraveghere execuție      Responsabil tehnic -

84 prin diriginti de șantier__________________Mihaela Ionesi

Responsabil financiar 83 Servicii de audit financiar extern_______-Befia Gomldolu

Responsabil secretariat, publicitate si Informare - Lucian

 • 8.4     Servicii dc Informare si publicitate Andrei lonut

Comunicat de presa după semnarea

8.4.1 contractului de finanțare


£ -

,O“yșr ro r


Conferința de presa după semnarea

8.4.2    contractului de lucrăriJ

J4


Amplasare panou pentru publicitate .exterioara la începutul lucrărilor


Pagina 23 din 34


Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

O

•S ■ . 77Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Amplasare panou pentru publicitate exterioara la terminarea lucrărilor ( 8.4.4    placa comemorativa)

Comunicat de presa la sfârșitul

8.45    lucrărilor

Conferința de presa la sfârșitul

8.4.6 lucrărilor

.

Activ. Certificat de performanta             Responsabil tehnic -

9       energetica la finalizarea lucrărilor        Mihaela lonesl

Activ.                                        Responsabil tehnic -

10      Recepția lucrărilor                      Mihaela lonesl

Activ. Managementul intern al                  Echipa de

11      proiectului                             implementare proiect


Programul Operațional Regional 2007*2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri Integrate de dezvoltare urbană

Sub-domenlul; Poli de dezvoltare urbană

Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

2.7. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activități care se vor derula in faza de implementare a proiectului


1. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUG 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitatii este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 - luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție prin dirigintj de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an I si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate -prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.


2. Managementul intern al proectului - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3.  Activități de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dîrigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4.   Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an I si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonul rece, in care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 5.    Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

 • 6.    Servicii de informare si publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform planului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.
2.8. Indicatori

INDICATORI

Valoare iu începutul pertoadct de Imptementare

Valoare ta sfârșitul perloadet de Imptementare

Rezultat Imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 53

0

64

Bloc 55

0

30

Bloc 57

0

32

Bloc 71

0

60

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 53

0

3547.84

Bloc 55

0

1505.76

Bloc 57

0

1773.24

Bloc 71

0

2823.36

Rezuttnte Induse (indirecte) (impact pe termen mediu/liutg)

Consumul specific de energie pentru încălzire (KWh/h/mp)

Bloc 53

232.96

97.92

Bloc 55

21646

98.21

Bloc 57

242.54

86,20

Bloc 71

237.34

92.04

Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire(%)

Bloc 53

57,96

Bloc 55

54,56

Bloc 57

64,45

Bloc 71

-

61,22

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

2.9.    Susten abilitatea investițiilor

După incheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.


Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție. Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

2.10. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.


In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitatile pe care UAT Municipiul Bacau le va intreprinde pentru a îndeplini obligațiile contractuale pentru informare si publicitate.

Activitatea de Informare $1 publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate (lei), fora TVA

Comunicate de presa in presa regionala si locala

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la finalul proiectului (lucrărilor)

0

1 Publicitate oniine

Pe site-ul Primăriei Municipiului Bacau, periodic

0

Realizarea periodică de fotografii

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

1,000

Organizare conferința de presa, editare si distribuire de materiale informative

De doua ori, după semnarea contractului de finanțare si la recepția lucrărilor

29,350

Realizarea unui film pentru surprinderea progreselor înregistrate

Periodic, pe durata execuției lucrărilor

1,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare exterioara temporara (la inceputul lucrărilor)

Cate un panou la fiecare bloc, pe durata desfășurării lucrărilor

15,000

Publicitate exterioara - panouri pentru afișare

Cate o placa comemorativa la fiecare

15,000

exterioara permanenta (la finalizarea lucrărilor

bloc

) placi comemorative

Totai

----------------- ---------

61,350'


Ghidul Solicitantului

Formular standard B * Cerere de finanțare proiect

 • 2.11. ACHIZIȚIILE PUBLICE


  Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

  Nr. crt.

  Obiectul contractului

  Valoarea estimată a contractului (Lei fora TVA)

  Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem, /anul I)

  Data estimativă a finalizării procedurii

  (ex:sem. 1/anul 1)

  Procedura propusă

  1

  Contract de execuție lucrări

  3,159,378.41

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An I

  Cerere de oferte

  2

  Servicii de supraveghere a executării lucrărilor prin dirginti de șantier

  61,350.00

  Sem. 1/ An I

  Sem. 1/ An I

  Cumpărare directa

  3

  Servicii de informare si publicitate

  61,350.00

  Sem. 1/ An 1

  Sem. 1/ An I

  Cumpărare directa

  4

  Servicii de audit financiar extern

  46,010.00

  Sem. 1/ An 1

  Sem. 1/ An I

  Cumpărare directa


Achiziții publice demarate/ efectuate pfină ia depunerea cererii de finanțare

Nr. cri.

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei fora TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DALI, Pth

19,900.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

INFORMAȚII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


 • ■  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03,20 II__________________

 • ■  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 53     10/12/2012___________________

Bloc 55     10/12/2012___________________

Bloc 57     10/12/2012___________________

Bloc 71      10/10/2012___________________

• Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 53      10/12/2012___________________

Bloc 55      10/12/2012___________________

Bloc 57      10/12/2012___________________

Bloc 71      10/10/2012___________________

Pagina ZC din 34

000032„a

o 9Ghidul Solicitantului Formular standard B•Cerere de finanțare proiect


3. FINANȚAREA PROIECTELOR

3.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitalelor șl subcapitolelor

CHELTUIELI NE ELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6°4+5

7

1

Cap.1 • Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri șl autorizații

4,960.00

0.00

0.00

0.00

4,960.00

1.2

Proiectare șl inginerie

24,676.00

0.00

0.00

0.00

24,676.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistență tehnică

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

76,074.00

TOTAL CAPITOL 1

29,636.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

105,710.00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

2.1

Construcții șl instalații

652,798.45

2,465,920.20

591,820.85

3,057,741.05

3,710,539.50

2.1.1

Proiectul 1 (MHcov 53)

192,369.25

736,271.49

176,705.16

912,976.65

1,105,345.90

2.1.2

Proiectul 2 (MHcov 55)

127,898.60

358,273.02

85,985.52

444,258.54

572,157.14

2.1.3

Proiectul 3 (MHcov 57)

123,603.41

495,054.56

118,813.09

613,867.65

737,471.06

2.1.4

Proiectul 4 (MHcov 71)

208,927.19

876,321.13

210,317.07

1,086,638.20

1,295,565.39

TOTAL CAPITOL 2

652,798.45

2,465,920.20

591,820.85

3,057,741.05

3,710,539.50

3

Cap. 3 • Cheltuieli privind organizarea de

șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

92,016.00

22,083.84

114,099.84

114,099.84

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

76,680.00

18,403.20

95,083.20

95,083.20

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

15,336.00

3,680.64

19,016.64

19,016.64

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

92,016.00

22,083.84

114,099.84

114,099.84

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru Informare șl publicitate

4.1

Informare și publicitate

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

76,074.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

A ^.4,76,0/4.00


Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

5 Cap.5 • Alte cheltuieli neellșlbile

5.1

Alte cheltuieli neellșlbile, Inclusiv diverse șl neprevăzute

390,922.40

0.00

0.00

0.00

390,922.40

5.2

Audit financiar

57,052.40

57,052.40

5.2

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

92,989.89

0.00

0.00

0.00

92,989.89

TOTAL CAPITOL 5

540,964.69

0.00

0.00

0.00

540,964.69

1____Lfj223u3?’L<L2J6_®®'?3®x2®J_           L3*32A9®*-£a_L___

Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:

Tabel cheltuieli neeligibile, bloc strada Milcov nr. 53 sc A, B, C, D

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

7,564.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

192,369.25

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

118,568.80

5

Audit financiar

17,310.40

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

48,473.67

Total

385,526.12

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Milcov nr. 55 sc A,B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

127,898.60

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63,599.60

5

Audit financiar

9,250.40

6

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

44,516.22

Total

252,208.82Ghidul Solicitantului Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Tabel cheltuieli neeligibile bloc Milcov nr. 57 sc A,B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucruri de reparații elemente constructive

123,603.41

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75,912.80

5

Audit financiar

11,060.80

Total

217,521.01

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Milcov nr. 71 sc A, B, C

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

208,927.19

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

132,841.20

5

Audit financiar

19,430.80

Total

368,143.19

3.2. SURSE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a cererii de nuanțare, din care:

4,547,388.02

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,223,399.14

b.

Valoarea eligibilă

3,323,988.88

11

Contribuția proprie, din care:

2,552,994.69

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1,329,595.55

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1,223,399.14

111

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1,994,393.33

•(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

Ghidul Solicitantului

Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

4, CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:

19/04/2013
000036
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIȚIE

jriytod completarea Dispoziției nr.1193 din 13.07.2012 privind Împuternicirea d-iul Padureanu -Leonard Stellan- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea ^minfatrativ-terltorlala In relația cu Autoritățile de Management si cu Instituțiile subordonate Kcstora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂUi «■

i


Arii Se completează arii al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lul |,'r Padureanu Leonard Stellan- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea ‘ administratlv-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu Instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte Instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, In sensul ca se odauga la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr. 11 care va avea următorul conținut:

11. “ Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau "

Ari. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 din 13.072012 sunt sl raman In vigoare.

Art3 Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, din cadrul Dlrecpd Juridice și Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lui Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Unitatii de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane sl a fi adusă la îndeplinire.

VARACHE


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


VIZAT JURIDIC, REMUSDEDU


Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberata de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

 • •  MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - strada Milcov, bloc nr.53, scara A, B, C, D; strada Milcov, bloc nr.55, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.57, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.71, scara A, B, C;“ din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție (DMI) 1.2 „Sprijinirea Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe", în catitate de:

0 Solicitant

 • •  proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1. blocul de locuințe nr. 53, scara A,B,C,D strada Milcov, Municipiul Bacău

2» blocul de locuințe nr. 55, scara A,8, strada Milcov, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 57, scara A,B, strada Milcov, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 71, scara A,B,C strada Milcov, Municipiul Bacău

• proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

» din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mal jos:

 • a)  obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate Tn ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale?

e de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mai jos:

 • 1. se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei, proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă șl irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale1.

’ LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată și având forță de res judicata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniuni! Europene.

• de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele: - Blocurile propuse pentru intervenții în cadrul DM11.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistență și a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău, și nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență.


Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fl acceptata.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Autoritatea de Management șl Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum șl experiența, competența șl resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Autorității de Management și/sau ai Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.

Data:
Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI, seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

* având în vedere depunerea Cererii de finanțare "REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - strada Milcov, bloc nr.53, scara A, B, C, D; strada Milcov, bloc nr.55, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.57, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.71, scara A, B, C;” dfn care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică o blocurilor de locuințe",

angajez MUNICIPIUL BACĂU

■ Să Implementeze întocmai și la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabflă,


Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 1.332.596 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, In condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea,

■ Să finanțeze toate costurile neeliglblle ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neellglbile ce ii revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU;

« Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligiblte din Instrumente structurale

• Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cei puțin 5 ani după finalizarea/ darea în exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU si acestea

• Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor și a implementării acestora, prevederile legislației comunitare șl naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile și eficienței energetice, achizițiilor publice.


Subsemnatul declar că vom informa imediat Autoritatea de Management șl Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte șl/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce (a excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de


Pagina 1 din 1

nnnrun

CUudU

DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR MILCOV, NR53- SC. A,B,C,D STR MILCOV,NR.55-SC.A,B, STR.MILCOV,NR.57- SC.A.B, STRM1LCOV,NR.7I- SC..A,B,C

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.04.2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara I - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;


 • - Referatul nr.491163 din 25.03.2013 întocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. MILCOV, NR.53- SC.A,B,C,D STR. MILCOV,NR.55- SC.A,B, STR.MILCOV.NR.57- SC.A,B, STR.MILCOV,NR71- SC.A,B,C, in următoarea componenta:

 • 1. Romica Chindrus- Sef Serviciu Investirii - Manager de Proiect;

 • 2. Deliu Gornicioiu - Inspector de specialitate la Serviciul Implementare Proiecte - Responsabil financiar,

 • 3. Mihaela lonesi - Consilier superior la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil tehnic;

 • 4. Constantin Barcau - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responstibi achiziții publice;

 • 5. Mana Andreea Butnaru - Inspector de specialitate - Informații publice - Responsabil aspecte juridice;


 • 6. Lucian Ionut Andrei - Referent Direcția Servicii Publice - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice, si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate, Serviciul Implementări Proiecte, si Serviciului Managementul Resurselor Umane pentru a fi dusă ia îndeplinire.


AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

OV1DIU NICOLAE PO&

jvipi

VIZAT JURIDIC, REMUS DEDU

4

■ ■ 1

*■ 1 ■>

000041

4 b


FISA POSTULUI

Nume si prenume:      ROMICA-LUCIAN CH1NDRUS

Poziția propusa in proiect: MANAGER DE PROIECT

Data întocmirii:

26.03.2013.


1. Descrierea nostului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor.

2. Responsabilități si atribuții;
 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar,

 • •  coordonează si monitorizează activitățile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp;

 • •  decide împreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analizeaza toate actele normative in vigoare ce au legătura directa cu implementarea proiectului;


 • •  asigura respectarea, in tonte fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activităților proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a incadrarii in prețul contractului;

 • •  stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectuluț

 • •  verifica si evaluează modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;  000042 • •  asigura păstrarea tuturor documentelor originale privind activitutile proiectului pe o perioada de 5 ani de la inchiderea oficiala a Programulu Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp toate problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului.

3. Relații;
 • •  de subordonare: tata de Ordonatorul Principal de Credite;

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți;

 • •  de supervizare: fata de membrii echipei de proiect

4. Cerințele postului;
 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Experiența in implementarea a minim un proiect cu finanțare europeana nerambursabila;

 • •  Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

 • •  Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza;

 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a levalorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

MANAGER PROIECT, ROM1CA-LUC1AN CHINDRUS

Curriculum vitae


Informații personale

Nume / Prenume

Adresă(e) Telefonțoane) Fax(tiri)

E-mallțuri)

Națlonalltateftățl)


Romlcă-Luclan Chlndrus

Slr. Mărășeșll, bl.98, sc.C, ap.27

0234/547165

0234/547165

romlca.chlndrus@prlmariabacau.ro

Română


0744596500/0728856209Data nașterii . 18.04.1961

Sex | Masculin


Experiența profesională

Perioada


Mat 2012 până in prezent


Funcția sau postul ocupat


Manager proiect


Activități și responsabilități principale


Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea si îmbunătățirea activităților privind derularea proiectului .Reabilitare și modernizare imobil strada Henri Coanda nr.9 cu destinația locuințe sociale', finanțat prin ’rogramul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1


Numele și adresa angajatorului , Primăria Municipiului Bacău

Tipul activității sau sectorul de ' Investiții publice activitate


Perioada

Noiembrie 2010 până in prezent

Funcția sau poslul ocupat

Activități șl responsabilități principale

Șef Serviciu Tehnic - Investiții

Organizarea, coordonarea, urmărirea, verificarea si îmbunătățirea activităților privind investițiile publice, în Municipiul Bacău

întocmirea programului de Investiții șl urmărirea decontării acestora

Numele șl adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Primăria Municipiului Bacău investiții publice

Perioada

Funcția sau poslul ocupai Activități și responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

2005-Noiembrie 2010

Consilier superior Serviciul Tehnic - investiții

întocmirea programului de Investiții șl urmărirea decontării acestora

Primăria Municipiului Bacău

Investiții publice

Perioada I 2001 -2005


Funcția sau postul ocupat | Asociat Unic

Activităp șl responsabilități Comerț cu produse Industriale principate |

Numele șl adresa angajatorului S.C BRiNUS S.R.L, Bacău, str. Mărășești 98

Tipul activității sau sectorul de | Comerț

activitate                                                                                                   - "


Perioada [ 2002-2004 Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Director-Acționar Coordonare si urmărirea activilăților


S.C. ROMGAT S.R.L, Bacău, str. Mioriței nr.70 Alimentație publică


Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate |

I


1990-2001

Șef Serviciu Aprovizionare - Desfacere - Acționar Coordonare și urmărirea activităților


S.C. APRODES S.A, Bacău, str. Constanței nr.3

Comerț en-gross și en-detail cu produse Industriale, prestări servicii


I                     Perioada

' ' Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principate Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

1997-2001

Director-Acționar

Coordonare sl urmărirea activităților

S.C. BAC.C.S. IMPEX S.R.L, Bacău, str. Constanței nr.3 Producte ambalaje din tablă (cutii pentru vopsea)


Perioada Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate Educație șl formare•

Perioada

( Calificarea / diploma obținută. Disciplinate principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


1986-1990

Inginer șef

Coordonare sector mecanic


AESCL Sascut Bacău Sector mecanic


tulie 2012

Certificat de participare

Contracte administrative, patrimoniu si achiziții publice


Ministerul Administrației și Internelor • Agenția Nafonata a Funcționarilor Publici


I

Perioada Noiembrie 2010 - Februarie 2011

Calificarea / diploma obținută Certificat ECDL Complet

Disciplinele principale studiate I 7 Module

competențe profesionale 1

dobândite i

Numele șl tipul instituției de ECDL România învățământ/ furnizorului de , formare

Nivetul în clasificarea națională | Permis european de conducere a computerului complet sau internațională

Perioada

Octombrie 2008

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Certificat

Achizițiile Publice - Legislație, principii șl proceduri

EuLinK Pro

Perioada

2007 - 2008

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare

Diploma de Mașter

Management șl Legislație In industrie, Administrație șl Servicii

Universitatea Tehnică ,Gh. Asachi" lași

Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și lipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


iuiie2010

Certificai de participare Planificare bugetară muWanuală

VMB Partners


Perioada

Mal 2007

Certificat de absolvire

Analist Investiții - program de perfecționare


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate competențe profesionale dobândite

Numele șl tipul instituției de in vă țămân t / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea /diploma obținută I

Standard Consuiting Onești

2007

Certificai de participare

Disciplinele principale studiate /1 competențe profesionale ' dobândite


Elaborarea strategiei, programe prioritare, monitorizare, evaluare


Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută


VMB Partners


Noiembrie 2005 Certificat de participare


Disciplinele principale studiate / I Descentralizarea și gestiunea fondurilor disponlbfle în administrația publică focală competențe profesionale dobândite |
Numele șl tipul Instituției de I Primăria Municipiului Bacău învățământ/ furnizorului de

formare

Perioada

1999

Certificai de absolvire

Perfecționare legislația protecției muncii


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Numele și tipul Instituției de Asociația IMM Consulting Remania învățământ /furnizorului de I

formare I

Perioada


Calificarea / diploma obținutăDisciplinele principale studiate/ competențe profesionale dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare


1981-1986

Diplomă de Inginer

Facultatea de Mecanică

Institutul Politehnic ,Gh. Asachl" - Facultatea de Mecanică


Aptitudini șl competențe I personale

Limbați) matemâ(e)


Română


Llmba(i) slrăinățe) cunosculâțe)

Competențe șl abilități sociale


Franceză


 • * Spirit de echipă;

 • • o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de șef de serviciu și inginer șei

> capacitatea de a trăi șl munci cu atți oameniCompetențe șl aptitudini

organizatorice


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului


Alte competențe și aptitudini

Permisțe) de conducere

I

I

i


 • - Leadershlp

 • • în prezent responsabilul unei echipe compuse din 7 oameni;

 • • spirit organizalorio;

 • - experiență bună a managementului de proiect sau ai echipei;

 • • o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office [Word, Excel, PowerPoint);

 • - abilități de utilizare a bazelor de dale, a Intemetuiul șl a ailor aplicații;


Hobby-fotbal

1985 categoria BFISA POSTULUI

z 'APROBAT, \

< PRIMAR ROMEQ^Ă^RA£HB

Nume si prenume:      DEL1A GORNIC1OIU

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR

Data întocmirii:

26.03.2013

1. Descrierea nostului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului

2. Responsabilități si atribuții;
 • •  realizează evidenta contabila separata afernta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților;

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pc perioada implementării proiectului;

 • •  promovează si urmărește îndeplinirea contractului de servicii de audit financiar,

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectiftcarea bugetului Solicitantului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activităg

3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •  nre relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

♦ arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

. Cerințele postului:
 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat ai solicitantului:

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare

Am luat ia cunoștința,

RESPONSABIL FINANCIAR DELIA GORNICIO1U

Curricuium vitae Informații personale Nume/Prenume

Adresa

Telefon Fax E-mail Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului


GORNICIOIU ANA DELIA

Str. BANCA NAȚIONALĂ, Nr. 31, Sc. A, Ap. 9, cod poștat 600266, BACĂU, ROMÂNIA

0234 -511.990              Mobil: 0722-264,599

0234-511.990

gomidolud@yahoo.com

romana

30.09.1977

feminin

01.03.2010 - prezent

Inspector de specialitate

 • >  Realizarea cererilor de rambursare și rapoartelor financiare a cheltuielilor;

 • >  Monitorizarea progresului flnandar al lucrărilor șl revizuirea regulată a previziunilor de cash-fiow înainte de Constructor;

 • >  Trimiterea șl/sau recepționarea documentelor justificative pentru și de la furnizori;

 • >  Realizarea operațiunilor bancare (extrase de cont, redactare șl depunere ordine de plată, utilizarea altor instrumente de plată);

 • >  Verificarea documentelor primite de terți;

 • >  Asigură contabilitatea analitică a proiectului, actualizarea registrelor contabile;

 • >   Participarea la conferințele de lansare și finalizare a proiectului;

Primăria Munldpiutui Bacău - Serviciul Implementare Proiecte, strada Marasestl, nr.6, cod postai 600017, Bacău,

Implementare proiecte din Fonduri Externe Nerambursabile

01.02.2004-31.12.2008 economist

 • >  organizarea și monitorizarea activităților legate de competițiile anuale de granturi adresate școlilor din mediul rural;

 • >  monitorizarea implementării subproiectelor câștigătoare în județ;

 • >  asigurarea cheltuirii fondurilor proiectelor în conformitate cu prevederile (egale în vigoare și cu prevederile specifice Acordului de împrumut;

 • >  asigurarea disbursementulul centralizat al granturilor;

 • >  furnizarea rapoartelor financiare centralizate către MECT-UMPIR

 • >   verificarea eligibilității propunerilor de grant din județ;

 • >  asigurarea suportului local în ceea ce privește implementarea subproiectelor;

 • >  evaluarea propunerilor de grant din alt județ;

 • >  organizarea tratning-urilor locale pentru Comitetele Educaționale Locale șl pentru Echipele de Subproiect cu privire la scrierea, evaluarea și implementarea subproiectelor;

 • >  predare trimestrială a Raportului de management financiar către MECT-UMPIR.

Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, Unitatea Județeană de Implementare a Proiectului pentru învățământ Rural, strada--

0000^0Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate


Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de actfvltate


Oituz, nr.24, Bacău, Telefon/Fax 0234-511.899

Coordonarea la nivelul județului Bacău a activităților din cadrul Proiectului pentru învățământul Rural, proiect al Guvernului României cofinanțat de Banca Mondială

02.08.2002 - 01.02.2004

economist

 • >   participarea la activitatea de organizare și coordonare a dotării cu aparatură medicală a unităților sanitare din rețeaua proprie a MTCT;

 • >  controlul în unitățile sanitare a modulul de derulare a activității de dotare;

 • >  participarea la negocierea șl finalizarea contractelor comerciale cu furnizorii de produse și servicii în cadrul programului de dotare cu aparatură medicală;

 • >  verificarea șl avizarea plăților datoriei vamale șl a TVA-ului aferent, pe baza documentelor justificative prezentate de firmele furnizoare de aparatură medicală;

 • >  gestionarea bazei de date statistice privind: dotarea cu echipamente de specialitate, investițiile aprobate și cuprinse în bugetul de venituri șl cheltuieli, ale unităților subordonate;

 • >  verificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor din rețeaua sanitară a MTCT.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor șl Turismului, Blvd. Dinlcu Golescu nr. 38, sector 1 București

Direcția Medicală Compartimentul de Implementare a programului pentru dotarea unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie

02.04.2001 - 02.08.2002

economist

 • >  monitorizarea gradului de implementare a lucrărilor și serviciilor pe baza rapoartelor transmise de Regiile Autonome de Apă șl Canalizare;

 • >  coordonarea pe parte tehnică șl monitorizarea programului de dezvoltare a utilităților municipale;

 • >  organizarea ședințelor lunare de analiză a progresului investițiilor din Programul MUDP li;

 • >  participarea la elaborarea rapoartelor consolidate transmise către forurile oficiale de control a Investițiilor europene;

 • >  efectuarea de traduceri de specialitate

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor șl Turismului, Blvd. Dinlcu Golescu nr. 38, sector 1 București

Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a il-a (MUDP li) - Unitatea de Coordonare a Programului


Educație și formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută


Februarie - mal 2009

Diploma - Contabil

Contabilitate

Centrul de Calificare Profesionala Bacau


20- 25.06.2005

Certificat de participare ia stagiul de formareDomenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Aptitudini și competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute __Autoevaluare Nivel european

Limba Engleza

Competențe și abilități sociale


Formarea evaluatorilor de proiecte

Ministerul Educației șî Cercetării - Unitatea de Management a Proiectului pentru învățământul Rural, Centrul Educația 2000 +

25.09.2000

Certificat de traducător de limba engleză

Autorizare de traducător și interpret pentru limba engleză

Ministerul Justiției - Direcția pentru Publicitate, Notari Publici, Executori Judecătorești șl Consilieri Juridici

1996 • 2000

Diplomă de licență

Specializarea Gestiunea afacerilor

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine

Competențe șl aptitudini organizatorice


Competențe și aptitudini tehnice


Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Alte competențe și aptitudini Permis de conducere


Limba română

Comprehensiune

Vor

bit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

excelente

excelente

excelente

excelente

excelente


 • >  competențe de reiaționare și abilități de lucru in echipă, dezvoltate In contextul Implementării granturiior PIR, al relaționăril cu reprezentanții autorităților locale și al unităților de învățământ din mediul rural pe care i-am consiliat privind

. scrierea șl implementarea, in partenerlat, a proiectelor educaționale.

 • >  atitudini de toleranță și respect față de diferențele Interpersonale, culturale și religioase, dezvoltate în contextul lucrului cu persoane de apartenențe etnice diferite.

 • >  competențe organizatorice exersate ca și coordonator ai echipelor de lucru din școlile care implementează subprolecte în cadrui Proiectului pentru învățământul Rural;

 • >  competențe in gestionarea resurselor umane implicate, la nivel local și județean, în implementarea Proiectului pentru învățământul Rural;

 • >  abilități organizatorice solicitate de monitorizarea gestionării bugetelor alocate școlilor din mediul rural prin componenta de granturi a PiR, de supervizarea granturiior șl evaluarea îndeplinirea condițiilor de dlsbursement.

 • >   abilități de utiiizare a computerului în programele: Microsoft Office (Word, Excel, Power Polnt);

 • >  abilități de utiiizare a aparaturii audio-video : vldeoproiector, iaptop, scanner, utilizate în susținerea unor sesiuni de formare interactive.

 • >  Microsoft Office;

 • >  IrrlemeL

Competențe în scrierea, implementarea șl monitorizarea proiectelor educaționale.

categoria B -1998


FISA POSTULUI


Nume si prenume:      M1HAELA1ONESI

Dala intoc mirii: 26.03.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC


1. Descrierea nostului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale

2. Responsabilități si atribuții:
 • •  participa fa elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

 • •  participa fa planificarea si desfășurarea activităților proiectului;

 • •  asigura i nterfata intre diri ginte de șantier si constructor;

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere aincadrarti in prețul contractului;

 • •  verifica existenta documentelor care insotesc dispozițiile de șantier, ia fa cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;


 • •  iumizeaza informații tehnice, necesare Întocmirii tuturor rapoartelordc progres;

 • •  participa fa ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectuluț

 • •  colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnicede progres;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres;

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectuluț

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități

3.  Relații:

Ierarhice:

 • •     este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului;

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activi tarilor tehnice din proiect

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si dc a le valorifica prin luarea dc decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.

Am luat la cunoștința,

Cunoștințe tehnice profil energetic

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Cunostinle de operare Microsoft OfficețWord Excel, Outlook Express)

Pagina Z - Curriculum vitae al

Mume Prenume

Pentru mal mul» Infoonața despre Europass accesați pagina: http://europa3S.cedefop.europa.eu z         _ __ —

©UniuneaEuropeană,2002-2010 24082010                                  00005b

Alte competente și aptitudini


^'•°sss£!

000056


europass —


Curriculuffi vitae Europass


Informații personale

Nume/Prenume

Adresă(e)

Teiefon(oane)


lonesi, Mlhaela

11, Aieea Ateneului, 600031, Bacau, Remania Fix:0234523156


Mobil: 0723683178E-maii(uri) i Mihaeia.ionesi@prlmarlabacau.ro

Naționalitate(-lăți) Romana

06.10.1967


Data nașterii


Sex


Feminin


Experiența profesională


Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități șl responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului Tîpui activității sau sectorul de activitate


Din noiembrie 1997 pana in prezent

Consilier superior

Responsabil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare si execuție a lucrărilor ia obiective de investiție ce aparțin Primăriei Mun. Bacau

Municipiul Bacau, str.Marasesti 6, Bacau, Romania

Serviciul Tehnic investiții


Educație șl formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ /furnizorului de formare


1986-1991

Diploma inginer

Specializarea energetica

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” iași, Facultatea de electrotehnicaAptitudini și competențe l personale


Umba(i) matemă(e)


Romana


Limba(l) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleza


înțelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

A9     Utilizator

I elementar(A2)

A2

Utilizator elementaf(A2)

Utilizator

** elementar(A2)

A9 Utilizator etementar(A2)

i

|                                                    i

~ ....----

zrr.......

i

Scriere

Exprimare scrisă

A2

H Nivelul. Cedntlul EurupearLComuti de Referință Pentru Limbi Străine


UlIHzatof 8lementar(A2)


Competențe și aptitudini tehniceFISA POSTULUI

Nume si prenume:      CONSTANTIN BARCAN           Data întocmirii:

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE 26.03.2013

 • 1.  Descrierea nostului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare


2.  Responsabilități si atribuții;
 • •  realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidati/ofcrtanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidatFofertantî pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contesttlii si asigura documentele solicitate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor,


 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreazadosarele achizițiilor publice aferenteproiectuluî;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare aproiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități

3. Relații:

Ierarhice:


• este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

000057

5"CJ

 • •  fata de membrii echipe de proiect;

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica aSolicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;


 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința,
Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniulî Poli de dezvoltare urbană__________________________________________________________________

Cerere de finanțare

Modelul F - Curriculum vitae

Curriculum vitae

Informații personale

Nume/Prenume

BARCAN CONSTANTIN

Adresa

Str. A. /. Cuza.bl 3A, sc. B, Ap 4.Buhusl

Telefon

Mobil: 0740245546

Fax

E-maii

constantin.barcan@primariabacau.ro

Cetățenia

Romana

Data nașterii

01.04.1957

Sex

Masculin

Experiența profesională

Perioada

2005-2012

De la - pana la

Funcția sau postul ocupat

Consilier Serviciul Achiziții

Principalele activități șl

Achiziții publice

responsabilități

Numele și adresa

Primăria Municipiului Bacau, str. Marasestl nr. 6

angajatorului

Tipul activității sau sectorul

Servicii generale ale administrațiilor publice

de activitate

Perioada

2000-2005

De la - pana la

Funcția sau postul ocupat

Director tehnic

Principalele activități și

Coordonarea sl organizarea producției

responsabilități

Numele șl adresa

SC AVITA SRL BUHUSI

angajatorului

Tipul activității sau sectorul

Privat

de activitate

Perioada

1990-2000

De la - pana la

Funcția sau postul ocupat

Mecanic sef

Principalele activități și

Activitatea mecano-energetlca din societate

responsabilități

Numele șl adresa

SC STOFE SA BUHUSI

angajatorului

Tipul activității sau sectorul

Sectorul mecano-energetic

de activitate

Perioada

1982-2000

De la - pana la

Funcția sau postul ocupat

Mecanic secție

Principalele activități șl

Revizii si reparații utilaje

responsabilități

Numele și adresa

SC STOFE SA BUHUSI

angajatorului

Tipul activității sau sectorul

Revizii sl reparații utilaje

de activitate

Educație și formare

Perioada

August 2007

Calificarea / diploma obținută

CERTIFICAT PERFECȚIONARE ACHIZIȚII PUBUCE

Domenii principale studiate /

Achiziții publice

competente dobândite

Numele șl tipul instituției de

Institutul National de Administrație - INA

învățământ / furnizorului de

- _ *. *■-

■■ ■

1


Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri Integrate de dezvoltare urbană

Sub-domenlul: Poli de dezvoltare urbana_________________________________________________________________

Cerere de finanțare

Modelul F - Currlculum vitae


formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare Aptitudini și competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute _______________Autoevaluare Nivel european

Limba

Limba Competențe și aptitudini organizatorice Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Permis de conducere


1977-1982

INGINER

FACULTATEA DE MECANICA

UNIVERSITATEA ALEXANDRU iOAN CUZA


superioara


romana

Comprel

tensiune

Vor

bit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

francez a

medi u

mediu

mediu

Perseverent, spirit de echipa, bun organizator


Utilizare PC

Categoria B


FIȘA POSTULUI

/ APROBAT, PRIMAR EQ-STAVARAGH^


Nume și prenume:      MAR1A ANDREEA BUTNARU      Data întocmirii:

Poziția propusa în proiect: RESPONSABIL ASPECTE JURIDICE 26.03,2013

1. Descrierea nostului- asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta juridica celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului ’

2. Resnonsabilitftti si atribuții;
 • •  participă la elaborarea Holărărilor Consiliului Local Bacău și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

 • •  sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractanta conform prevederilor contractului;

 • •  reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligentele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Economica - în legătură cu proiectul;

 • •  exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire ia actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în iegaturăcu proiectul;

 • •  întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de aita natură în legătură cu proiectul;

 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități.

3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:


 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  arc relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.

4. Cerințele nostului:
 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de anali zi, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.. ” *

000062'.-

6'9

CURRICULUM VITAE

Informații personale

Nume/Prenume


BUTNARII MARIA ANDREEA


Adresa ION IONESCU DE LA BRAD 69/A/13,600371, Bacău, România


Telefon     Mobil: 0748.820.880

E-maii     bulnaru.andreea27@vahoo.com

Cetățenia     Română

Sex    F


Experiența profesionalăPerloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Numele șl adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


15.01.2013 — până în prezent

Consilier juridic

 • •  Desfășoară activități de consultanță șl asistență juridică.

 • •  avizeaza toate documentele cu caracter de norme sl regulamente care reglementează activitatea;

 • •  participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand ia cunoștința conducerii. dispozițiile legale care trebuie respectate in acest caz;

 • •  participa la negocierea contractelor In care Asociația "Ovidenia Bacău 2000" urmeaza sa devină parte;

 • •  urmărește respectarea legalltatii in cazul încheierii, modificării si desfacerii contractelor individuale de munca;

Asociația Creștină și de Caritate «Ovidenia Bacău 2005*

Scopul asociației este umanitar, de sprijinire a tuturor categoriilor defavorizate ale comunității, prin derularea de proiecte sociale, medicale, educative de informare, consiliere si sprijin, care au ia baza respectarea demnității si libertății de a alege acestei categorii de populație aflate în nevoie.Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


01.06.2011-15.01.2013

Economist

 • •  Organizarea, coordonarea activității financiar-contabiie a societății în conformitate responsabilități cu dispozițiile legale în vigoare;

 • •  înregistrarea în contabilitate de operațiuni economlco-flnanciare;

 • •  Participare activă încadrai proiectului "Laboratorul pentru formarea deprinderilor de viață autonomă Ovidenia 2005".

Asociația Creștină și de Caritate „Ovidenia Bacău 2005"

Scopul asociației este umanitar, de sprijinire a tuturor categoriilor defavorizate ale comunității, prin derularea de proiecte sociale, medicale, educative de informare, consiliere si sprijin, care au la baza respectarea demnității si libertății de a alege acestei categorii de populație aflate in nevoie.


Perloda 01.10.2007 până în prezent


Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și responsabilități


inspector de Specialitate gradul iii

• Responsabil Legea 544/2001, Gestionarea si comunicarea de informații publica-la nivelul Unitarii Administrativ Teritoriale a Municipiului Bacau


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabiillati


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabiillati


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perloda

Funcția sau postul ocupat Principalele activități și responsabilități


 • • înregistrarea facturilor în care Municipiul Bacău figurează ca beneficiar, repartizarea facturilor spre serviciile competente.

 • • Gestionarea, comunicarea actelor cu caracter fiscal la nivelul primăriei Municipiului Bacau

 • • Asigurarea serviclilorde informare și asistentă pentru cetățeni (servicii standard și auxiliare) șl a relațiilor cu publicul conform legislației specifice.

 • • Acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor și lucrărilor stabilite de directorul executiv ai Direcției Juridice și Administrație Locală șl Secretarul Municipiului Bacău, In limitele prevăzute de lege, de hotărârile Consiliului Local a Municipiului Bacău, de dispozițiile Primarului șl a ceior ce decurg din fișa postului.

 • • Atribuții In organizarea alegerilor,recensamlntulul si referendumului la nivelul unitatil administrative a Municipiului Bacau.

 • • înregistrarea cererilor pentru acordarea premiului de 500 iei, familiilor care au împlinit 50 ani de ia căsătorie precum și redactarea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea premiului de 500 lei persoanelor care au împlinit 50 de ani de ia căsătorie.

 • • înregistrarea citațiilor pentru raportarea săptămânală solicitată de Di.Secretar al Municipiului Bacău.

 • • Coordonatorul relației cu PAID - Polul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale. Primăria Municipiului Bacău

Sector public

01.01.2007 - 30.12.2011

Contabil

 • •  Organizarea, coordonarea activității financlar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • •  înregistrarea în contabilitate de operațiuni economico-financlare,

 • •  întocmirea tuturor rapoartelor contabile (balanțe de verificare, verificări contabile, întocmirea bilanțului contabil), închideri TVA, impozit pe profit, depunerea declarațiilor lunare, casa, banca, furnizori, cllențl, note contabile, amortizări mijloace fixe, operare contracte leasing, compensări.

SC VIO TOTAL SRL, str.Mihal Viteazu, Jud. Bacău

Sector privat

01.01.2007-2011

Contabil

 • •   Organizarea, coordonarea activității financlar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • •   înregistrarea în contabilitate de operațiuni economico-financiare,

 • •   întocmirea tuturor rapoartelor contabile (balanțe de verificare, verificări contabile, întocmirea bilanțului contabil), închideri TVA, Impozit pe profit, depunerea declarațiilor lunare, casa, banca, furnizori, dienți, note contabile, amortizări mijloace fixe, operare contracte leasing, compensări.

SC UNDA VERDE SRL, Jud. Bacău

Sector privat

01.01.2008-01.05.2012

Contabil

 • •   Organizarea, coordonarea activității finandar-contabiie a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

  Numele și adresa angajatorului

  Tipul activității sau sectorul de activitate


 • •   înregistrarea în contabilitate de operațiuni economico-financiare,

 • •   întocmirea tuturor rapoartelor contabile (balanțe de verificare, verificări contabile, întocmirea bilanțului contabil), închideri TVA, impozit pe profit, depunerea declarațiilor lunare, casa, banca, furnizori, ciienți, note contabile, amortizări

mijloace fixe, operare contracte leasing, compensări.

SC GATU MIXT COM SRL,Jud. Bacău

Sector privat

Perloda

Funcția sau postul ocupat Numeie și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

01.03.2005-01.04.2006

Lucrator comercial

SC CEAHLĂUL SRL,Jud. Bacău Sector privat


Educație și formare Perioada Calificarea / diploma obținută Numeie șl tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


2008 - 2012

Jurist licență în domeniul Științe juridice

Universitatea NSpiru Haref, Facultatea de Drept si Administrație Publică.

Specializarea .Drept"

Perioada

01.10.2007-15.06.2008

Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competențe dobândite

Programul de Mașter - Specializarea "Managementul Marketingului*

"Economie si Managementul marketingului","Management generai si Managementul cercetarii-dezvoltarii produselor","Comportamentul consumatorului si Cercetări de marketing", " Tehnici de comunicare sl de negociere sl Tehnici de vanzare", "Managementul performantei si Managementul calitatii totale", " Tehnici de stabilire a prețului si Audltul de Marketing"," Sisteme informaționale pentru marketing si Relații economice Internationale"," Marketing strategic si Marketing Internațional*,"

Numele instituției de învățământ

Universitatea „Gheorghe Asachf.iasi.

Perioada

Calificarea / diploma obținută ( i         Numeie și tipul Instituției de

învățământ / furnizorului de formare

2003-2007

Economist

Universitatea "Vasile Aiecsandri" din Bacău, Facultatea de Științe Economice, Specializarea: Contabilitate și informatică de Gestiune

Perioada

Calificarea / diploma obținută Numeie și tipul instituției de învățământ

1999-2003

Tehnician in activități contabile

Colegiul Economic "ion Ghica” Bacău, Secția: Finanțe - Contabilitate

Aptitudini șl competențe personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Engleza

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilitați de ascultare

Abilitat! de citire

Interacțiune

Exprimare

Bine

Bine

Bine

Bine1

Bine

Competențe și abilități sociale

■Aptitudini de comunicare șl lucru în echipă, de planificare a activităților, responsabilitate;

 • ■ Deprinderi de comunicare și Interrelaționare;

 • ■ Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de răspundere, cu decizlonaia privire ia desfășurarea activitatfl.

 • ■ Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune in practica si de a o susține;

 • ■ Capacitatea de transformare a deciziilor in soluții realiste

Competente si cunoștințe de utilizare a calculatorului

■ abilități de prelucrare text Microsoft Word, Excel, Power Point.

Alte apllitudini și competente

 • ■   seriozitate, cooperare, amabilitate, calm;

 • ■   capacitate mare de adaptare șl învățare, creativitate;

• atitudine conciliantă, disponibilitate la program prelungit

Permis de conducere

■ Categoria B, din anul 2004.

PARTICIPĂRI LA CURSURI

O


• Certificat de absolvire a Cursului „SPECIALIST PROTOCOL Si CEREMONIAL’, organizat de EXPERT AUDIT GROUP, 30 iunie - 4 IULIE 2008.

■ Diplomă de absolvire a cursului de perfecționare cu tema „Transparența Declzlonală în administrația publică, comunicare șl regulvde acces ia Informațiile legale’-2011.                                             'FISA POSTULUI

Nume si prenume:      LUCIAN-1ONUT ANDREI

Data întocmirii:

26.03.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

1. Descrierea postului: asigura realizarea activitatilor de secretariat aferente proiectului.

2. Responsabilități si atribuții;
 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audi financiar;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererilecatre Organismul Intermediar,

 • •  asigura organizarea si implementarea activității de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfei încât documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea Joi;

 • •  participarea la sedinteie de progres ale echipei de implementare a proiectului

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului

 • •  asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități

3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect; De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;


• ace relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:
 • •  Studii medii;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;


 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat la cunoștința,

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE

CURRICULUM VITAE

Informații personale


ANDREI LUCIAN-IONUTAdresă

Telefon

E-mail

str. MIORIȚEI bl. 88, sc. D, ap. 19, Bacau, Jud. Bacau;

+40 743/822.578

lucian._xtm@yahoo.com

Naționalitate

Român

Data nașterii

27.11.1989

_                     Sex

( "i

Experiența profesională

Masculin

Perioada Octombrie 2012 - Prezent

Funcția sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului

REFERENT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU str. Marasesti 4-6, Bacau

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Coordonare activitate Direcția Servicii Publice

August 2011 - Septembrie 2012

Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități principale

AGENT COMERCIAL

 • •  Conducătorul tocului de munca, in cadrul punctului de lucru de pe str. Pictor Aman; responsabilități precise in domeniul SSM

 • •  Direct răspunzător de organizarea si gestionarea activității punctului de lucru „Restaurant Sport", întocmirea si circuitul documentelor de evidenta;

Numele și adresa angajatorului

SCARTBACAUSRL

Str. V. Alccsandri 39 bis, Bacau

Tipul activității sau sectorul de activitate

9004 • Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

Educație și formare

Perioada

2009 - Prezent, anul IV

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACAU

FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul: INGINERIE SI MANAGEMENT

Specializarea: INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

Perioada

Calificarea / diploma obținută

1997-2009

 • • DIPLOMA DE ABSOLVIRE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT; IULIE 2009, MEDIA: 9,36;

 • • CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA, NIVEL 3; Filiera: Tehnologica; Profil: Servicii; Calificarea profesionala: „TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE”; Iunie 2009

000069

1 ■Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Mumele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(c)


Limba(i) străină(e) cunoscutâ(e) Autoevaluare Nivel european (*)

Limba Engleză Limba Franceză Limba Italiană

 • •   Certificat de absolvire a Ciclului Inferior al Liceului, Filiera: Tehnologica, Profilul: Servicii, 2007;

 • •  Certificat de absolvire a Liceului, Bacau, 2009;

 • •  CERTIFICAT DE PARTICIPARE ia competiția naționala de tranzacționare bursiera „PLATA DE CAPITAL’*, derulat in partencriat cu BVB București si TRADEVILLE;


Managementul unei afaceri, Planificare operaționala, Managementul Calitatii, Contabilitatea evenimentelor si tranzacțiilor, Realizarea situatiior financiare, Finanțe si fiscalitate, Asigurări CDL, Contracte economice, Negocieri in afaceri, Instrumente de plata.

Colegiul Economic „ ION GHICA” Bacau, 2005-2009;

Școala cu clasele I-VIII „Ton Creangă” Bacau, 1997-2005;

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de instruire privind NOȚIUNILE FUNDAMENTALE DE IGIENA, Oct. 2011

Valabilitate: 3 ani


Română


Ascultare


înțelegere         I           Vorbire


___Ț~ Scriere (

Citire .   Participare la   [ Discurs oral F Exprimare scrisa

_____ J___conversație                    ____1___

■ Cl| Experimentat CI' Experimental I | _----

t


C2] Avansat Cîț' Avansat C2j Avansat


I Bll Independent Bljindependent Bl 'b2j Independent [Bl|Ii>dcpcndcnjBl|


Competențe și abilități sociale >

r


Competențe și aptitudini organizatorice


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului ,


Atte competențe și aptitudini


1.


Independent | A2| Competent ' A2 Competent


Independent |B1| independent IA2 Competent


Spirit de echipa; Creativitate, Rezistenta la stres, tensiune sau program incarcat;


 • > Leadership) Sef de grupa compusa din 54 de studenti in cadrul Facultatii de Inginerie Bacau;

 • > Spirit organizatoric; dețin o buna logistica de organizare si experiența in managementul de proiect (realizare proiecte, întocmire, punere in aplicare)

 • > Certificat absolvire curs ECDL - (European Computer Driving Licence) recunoscut european;

 • > Excelente abilitați de utilizare a computerului; vasta experiența in creare de proiecte, lucrări pentru dezbateri, pentru conferințe, Prezentări, Grafice, Diplome, pliante, Programe de activitati, tehnoredactare de carii, etc.

Foarte buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Access, Publisher si Power Point)

Adaptabilitate in orice mediu de munca, timp de invatare foarte scurt, gândire analitica, Capacitate de convingere, realizarea de raționamente logice rapide, capacitate de exprimare lingvistica la un nivel ridicat;


Permis(e) de conducere Categoria „B” - obținui in dala de 30.07.2008000070


ROMÂNIAAdministrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 03.mai nr.33

Nr.162887          Data eliberării

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.â£)13

Denumire / Nume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala *) t4278337

Domiciliul fiscal :

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. Mărășești, Nr. 6, Cod Postai 600017 *) in cazul persoanelor fizice se va inscria CNP precum ai CIF

A. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumltul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 s                                  . .

0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

Obligații de plata accesorii

o

3

TOTAL (3=1+2)

0

) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT:

Susnumltul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit :

0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si sumele menționate la sectiuna B

- lei -                    0

b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

- lei -


3232001


4278337         MUNICIPIUL BACAU


05.04^2013 42:12:08


20034


000071   “’1/


ROMANIAAdministrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

D. ALTE MENȚIUNI
I. OBLIGAȚII DE PLATA

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Obligația de plata

Total, din care

principala

accesorii

0

1

2-3+4

3

4

1

Salarii

o

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

CAS angajat

a

0

0

4

Accidente munca

0

0

0

5

șomaj angajator

0

0

0

6

Șomaj angajat

0

q

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

q

9

Concedii si indemnizații

0

0

0

10

0

0

0

TOTAL

0

0

0

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT *)

Nr.crt

Denumirea actului nr. ei data

Cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI
IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE

*) Pct. I ei II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor insarise la secțiunile A si B.


000072,./


ROMÂNIA


Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013

Conducătorul unitatii Numele si prenumele BADIOIU DRAGOS Semnătură si stampila unitatii ....Administrația finanțelor publice .................................

prin ................................... certifica faptul ca

prezentul Înscris este conform cu originalul. *)

fnumele si prenumele conducătorului administrației finanțelor publice)

Semnătură si stampila unitatii ................ *) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de ateBtare fiscala se poate utiliza 30 de 2ile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.

4879337


MUNICIPIUL BACAU


2003405.04.2013 12:12:08


Număr 305127 din 05-04-2013Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

Județul Bacau, Primărie Municipiului Bacau, Direcția Economica Codul da Identificare fiscala: 4278337

Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6                                Telefon: 0234.57.09.10


Rol: 1257873 Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU • Rol vechi: 89484, CUI/CF: 4278337

Suburbia: 7         Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. Bacau

Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul in str. MARASESTI, nr. 6, bl......sc....

., ap....., sectorloc. BACAU, legitimata) prin B.I./C.I./C.I.PJPasaport seria.... nr................cu C.F. 4276337.

avand calitatea de............. sl a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate ai autoritatilor

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de intal a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează in evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul focal, conform evidentelor existente la data întocmirii.

La data eliberării prezentului certificat de atestare Uscata nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare : \ 2 3 4 53 plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru 2’: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/foziune/absorbtie/dlvlzare/prtvatizare certificatul se eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele, iar documentul care se comunica, in copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu conferă aceasta calitate.

Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC 1384280, din dala 05.04.2013

Prezentul certificat fiscal este vaiabll pe toata perioada lunii in care se emile.
00007'’

Cod certificat fiscal 0124005137


V1


05-04-2013 8:38

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA Nr.^

LA HOTARAREA NR. jgSjf DIN 15.07.2013


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIaferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare "R ilitare termica blocuri de locuințe: bloc 53, strada Milcov nr. 53, bloc 55, strada Milcov nr. 55, bloc 57, strada Milcov nr. 57, bloc 71, strada Milcov nr. 71, Municipiul Bacau, Județul Bacau”


Nr. crt

Denumirea capltotelar fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEEUGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL’ lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4*5

7

1

Cap.1 ■ Cheltuieli pentru proiectare sl asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri sl autorizații

4,960.00

0.00

0.00

0.00

4,960.00

Proiectul 1 (Milcov 53)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Milcov 55)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Milcov 57)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Milcov 71)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare ji inginerie

24,676.00

0.00

0.00

0.00

24,676.00

Proiectul 1 (Milcov 53)

7,564.00

0.00

0.00

0.00

7,564.00

Proiectul 2 (Milcov 55)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 3 (Milcov 57)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 4 (Milcov 71)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistentă tehnică

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

76,074.00

Proiectul 1 (Milcov 53}

0.00

18,610.00

4,466.40

23,076.40

23,076.40

Proiectul 2 (Milcov 55)

0.00

9,950.00

2,388.00

12,338.00

12,338.00

Proiectul 3 (Milcov 57)

0.00

11,890.00

2,853.60

14,743.60

14,743.60

Proiectul 4 (Milcov 71)

0.00

20,900.00

5,016.00

25,916.00

25,916.00

TOTAL CAPITOL 1

29,636.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

105,710.00

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții si instalații

652,798.45

2,465,920.20

591,820.85

3,057,741.05

3,710,539.50

2.1.1

Proiectul 1 (Milcov 53}

192,369.25

736,271.49

176,705.16

912,976.65

1,105,345.90

2.1.2

Proiectul 2 (Milcov 55)

127,898.60

358,273.02

85,985.52

444,258.54

572,157.142.1.3

Proiectul 3 (Mficov 57)

123,603.41

495,054.56

118,813.09

613,867.65

737,471.06

2.1.4

Proiectul 4 (Milcov 71)

208,927.19

876,321.13

210,317.07

1,086,638.20

1,295,565.39

TOTAL CAPITOL 2

652,798.45

2,465,920.20

591,820.85

3,057,741.05

3,710,539.50

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

92,016.00

22,083.84

114,099.84

114,099.84

3.1.1

Construcții șl instalații aferente organizării de șantier

0.00

76,680.00

18,403.20

95,083.20

95,083.20

Proiectul 1 (Milcov 53)

0.00

23,260.00

5,582.40

28,842.40

28,842.40

Proiectul 2 (Milcov 55)

0.00

12,430.00

2,983.20

15,413.20

15,413.20

Proiectul 3 (Milcov 57)

0.00

14,870.00

3,568.80

18,438.80

18,438.80

Proiectul 4 (Milcov 71)

0.00

26,120.00

6,268.80

32,388.80

32,388.80

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

15,336.00

3,680.64

19,016.64

19,016.64

Proiectul 1 (Milcov 53)

0.00

4,652.00

1,116.48

5,768.48

5,768.48

Proiectul 2 (Milcov 55)

0.00

2,486.00

596.64

3,082.64

3,082.64

Proiectul 3 (MUcov 57)

0.00

2,974.00

713.76

3,687.76

3,687.76

Proiectul 4 (Milcov 71)

0.00

5,224.00

1,253.76

6,477.76

6,477.76

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

92,016.00

22,083.84

114,099.84

114,099.84

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru Informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

76,074.00

Proiectul 1 (Milcov 53)

0.00

18,610.00

4,466.40

23,076.40

23,076.40

Proiectul 2 (Milcov 55)

0.00

9,950.00

2,388.00

12,338.00

12,338.00

Proiectul 3 (Milcov 57)

0.00

11,890.00

2,853.60

14,743.60

14,743.60

Proiectul 4 (Milcov 71)

0.00

20,900.00

5,016.00

25,916.00

25,916.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

61,350.00

14,724.00

76,074.00

76,074.00

5

Cap.5 • Alte cheltuieli neellglblle

5.1

Cheltuieli diverseși neprevăzute

390,922.40

0.00

0.00

0.00

390,922.40

Proiectul 1 (Milcov 53)

118,568.80

0.00

0.00

0.00

118,568.80

Proiectul 2 (Milcov 55)

63,599.60

0.00

0.00

0.00

63,599.60

Proiectul 3 (Milcov 57)

75,912.80

0.00

0.00

0.00

75,912.80

Proiectul 4 (Milcov 71)

132,841.20

0.00

0.00

0.00

132,841.20


5.2

Audlt financiar

57,052.40

0.00

0.00

0.00

57,052.40

Proiectul 1 (Mllcov 53)

17.310.40

0.00

0.00

0.00

17,310.40

Proiectul 2 (Mllcov 55)

9,250.40

0.00

0.00

0.00

9,250.40

Proiectul 3 (Mllcov 57)

11,060.80

0.00

0.00

0.00

11,060.80

Proiectul 4 (Mllcov 71)

19,430.80

0.00

0.00

0.00

19,430.80

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

92,989.89

0.00

0.00

0.00

92,989.89

Proiectul 1 (Mllcov 53)

48,473.67

48,473.67

Proiectul 2 (Mllcov 55)

44,516.22

44,516.22

Proiectul 3 (Mllcov 57)

0.00

0.00

Proiectul 4 (Mllcov 71)

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

540,964.69

0.00

0.00

0.00

540,964.69


1 toțal_geweral________11            i                                        •


Centralizator surse de finanțare


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

4,547,388.02

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,223,399.14

Proiectul 1 (Mllcov 53)

385,526.12

Proiectul 2 (Mllcov 55)

252,208.82

Proiectul 3 (Mllcov 57)

217,521.01

Proiectul 4 (Mllcov 71)

368,143.19

b.

Valoarea eligibilă

3,323,988.88

Proiectul 1 (Milcov 53)

993,740.33

Proiectul 2 (Mllcov 55)

487,430.38

Proiectul 3 (Milcov 57)

665,481.41

Proiectul 4 (Milcov 71)

1,177,336.76

ii

Contribuția proprie a soltcitantului (UAT), din care:

2,552,994.69


a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

1,329,595.55

Proiectul 1 (Mllcov 53/

397,496.13

Proiectul 2 (Mllcov 55)

194,972.15

Proiectul 3 (Mllcov 57)

266,192.56

Proiectul 4 (Mllcov 71/

470,934.70

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

1,223,399.14

Proiectul 1 (Mllcov 53/

385,526.12

Proiectul 2 (Mllcov 55/

252,208.82

Proiectul 3 (Mllcov 57/

217,521.01

Profectul 4 (Mllcov 71)

368,143.19

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAM8 URS ABILA SOUCITATĂ (60%)

1,994,393.33

Proiectul 1 [Mllcov 53)

596,244.20

Proiectul 2 (Mllcov 55/

292,458.23

Proiectul 3 (Mllcov 57/

399,288.85

Proiectul 4 (Mllcov 71)

706,402.06

CONSULTANT SCCONSIS PROIECT SRL

1

Daca solicitantul de finanțare se gaseste In situația menționata, acest punct va fi eliminat din declarația de eligibilitate. Solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și Irevocabilă, de încălcarea unuia sau mal multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare și/sau naționale din caUza nerespâctăril obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fi finanțate prin POR, cu cohdlți^afihltâril acestui debit precum și a penalităților aferente și să facă dovada achitării acestora, precum șl a îndeplinirii, la Pagina 1 din 2

momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească. In cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR în următoarele situații:

✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și li achită integral, atașand dovezi în acest sens:

J ia ia cunoștința debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și îșl exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca sumele care _________urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului._______________________________________________ Pagina 2 din 2

2

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autoritelil administrației publice Ideale, la solicitarea contrlbueblulul sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.             J

3

Pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa alba achitate toate obligațiile bugetare scadente pana la , ia de Intel a luni) următoare Încheierii actului de înstrăinare.

4

\   '2•) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera ai In format electronic.

5

Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la date solicitării sl poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentei de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricărui solicitant