Hotărârea nr. 230/2013

Hotărârea nr.230 din 15.07.2013 Hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente pentru "Reabilitare termica a blocurilor de locuinte: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Judetul Bacau".

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Județul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 15.07.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 5138/12.07.2013, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată nr. 5139/12.07.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.5140/12.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 148/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 și nr. 149/15.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe M;

-Hotararea Consiliului Local nr. 27/14.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.59, sc A, B, Bacau”, modificata si completata prin HCL 72/20.03.2013 si HCL 125/12.04.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 40/27.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.61, sc A, B, Bacau”, modificata si completata prin HCL 69/20.03.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 41/27.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investirii : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.63, sc A, B, Bacau”, modificata si completata prin HCL 70/20.03.2013;

-Hotararea Consiliului Local nr. 42/27.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.Milcov nr.65, sc A, B, Bacau”, modificata si completata prin HCL 71/20.03.2013;

-Hotararea Consililui Local nr. 28/14.02.2013, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Razboieni nr.32, sc A, Bacau”, modificata si completata prin HCL 73/20.03.2013 si HCL 124/12.04.2013;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ’*

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe *’ din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/2001 pnvind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba cererea de finanțare si cheltuielile aferente pentru „Reabilitare termica a blocurilor de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61,bloc 63, strada Milcov nr. 63,bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, din Municipiul Bacau, Județul Bacau”, conform Anexei nr.l (cererea de finanțare) si Anexei nr.2 (centralizatorul bugetelor si surselor de finanțare aferente blocurilor/proiectelor incluse in cererea de finanțare), din care rezulta (lei cu TVA):

 • • TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE - 1.074.452,16 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE   - 3.003.968,16 lei

 • • TOTAL CHELTUIELI             - 4.078.420,32 lei

din care:

 • • CONTRIBUȚIA PROPRIE A SOLICITANTULUI            - 2.276.039,42 lei

 • • ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA - 1.802.380,90 lei

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si Îndrumare Asociații de Proprietari, din


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritari 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Domeniul major de Intervenție t .2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe"

ORMULARUL

E FINANȚARE

xkm i           CONTRASEMNEAZĂ,

< SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

Cuprins


0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.,.....I

 • 1.  INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5.

 • 1.6.

financiare internaționale (1FI)....„.

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE

2.1.

2.2.

2.3.

 • 3.

 • 3.1.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

 • 3.7.

 • 3.8.

 • 4.

 • 4.1.

 • 4.2.


  Solicitantul ...»••.».*.»».»*••••»».»..»                                                                            1

  __________________________________________________________________________________________________2


  Reprezentantul legal al Solicitantului

  Persoana de contact

  Persoana responsabili cu operațiunile financiare.............................

  Banca/Trezoreria...............................................„....

  Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice gi/sau Împrumuturi din partea instituțiilor

  »»+»....».»».»»»*.»»»»...»»»*.»»»*.»»»»»»».»»*»*.».**.»***»...»»..»»»**»»»»»»» 3

  Resursele materiale implicate în realizarea proiectului................................. ......4

  Managementul cererii de finanțare...............»„....... .»...„

  Proiectele din cadrul cererii de finanțare........................................................ „

  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  Localizarea proiectelor»............................................................................................................ 7

  Descrierea proiectelor ............................................ ...........

  Calendarul activităților cererii de finanțare................... ...»

  Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare...........................

  Indicatori.....................................................

  Sustenabilitatea investițiilor................................................................................................

  Informare și publicitate »******•*-*»***«**•••»•••••+*««'*+«****** ♦♦+*»»«»4 + »**«44»*»M*»«««*»****»*»»******«4**«4»*»»*««»+*»»»»»»+-»**«»****^***** 30

  ACHIZIȚIILE PUBLICE

  FINANȚAREA PROIECTELOR........................»...............„

  Bugetul CERERE DE FINANȚARE_______

  SURSE DE FINANȚARE..»....................

  5. CERTIFICAREA CERERH DE FINANȚARE.


  32

  35

  35


0000

Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

Înregistrarea cererii de finanțare

Organismul intermediar neutru POR-Agenția neutru Dezvoltare Regională

Nn

Înregistrată de:

CodSMIS: ' ■

Semnătura.

Data . '

TITLUL:


Reabilitare termica blocuri de locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61, bloc 63, strada Milcov nr 63, bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, Municipiul Bacau, Județul Bacau

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE Bdl^aTÂTE’A;

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 • 1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

LI. Solicitantul


Denumirea solicitantului

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacau

Codul de Înregistrare fiscală

4278337

Codul unic de înregistrare

Adresa sediului solicitantului

Strada Mărăsesti, nr.6, Bacău

Email

contactprimarie@primariabacau.ro

Tipul solicitantului

0 unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

O unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

Pagina 1 din 37

Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

1.2» Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Romeo Stavarache

Funcția

Primar

Numărul de telefon

0234581849

Numărul de fax

0234-588757

Email

contaetnrimariefânri mariabflcau.ro

13. Persoana de contact

Numele

Cristina Buzdugan

Funcția

Director Executiv Direcția Tehnica

Numărul de telefon

0728856210

Numărul de fax

0234-588757

Email

cristina.buzduuan(4ăDrimariabacau.ro

1.4. Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Turcu Aurica

Funcția

Responsabil Financiar

Numărul de telefon

0723078207

Numărul de fax

0234-588757

Email

aura.turcu@gmail.com

13. Banca/Trezorerla

Denumirea băncii (sucursalei)

Trezoreria Municipiului Bacau

Adresa băncii

Strada Dumbrava Roșie, nr. 1-3

Codul 1BAN

R058TREZ06124700256xxxxx

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice șl/sau împrumuturi dtn partea instituțiilor financiare internaționale (1FI)

1.6.1 Ați mal solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentm vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da El Nu

Ghidul Solicitantului Formular A * Cerere de finanțare

■ Daca da, vi rugăm si specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul ți numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (ie!)

Sursa de finanțare

Stadiul ia data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate


1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

13 Nu

• Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

 • 2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe9'.


Ratele de co-fmanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi [se va selecta doar una din cele 3 opțiuni]:

 • □ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

 • □ 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

  Q 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile -proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.                                                  jCmTts


  UcW


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

 • 2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Spațiul de desfășurare a activităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale se afla la sediul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, din strada Marasesri nr. 6, Bacau.

Baza tehnico*materiala aferenta implementării proiectului dispune de echipamente IT, software» mobilier» obiecte de inventar si consumabile, ce vor fi utilizate in cadrul acestui proiect

Desfășurarea activitatii fînanciar-contabila se va realiza în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru evidența contabilă se utilizează sistemul informatic integrat in ORACLE. Evidențele contabile din aplicația ORACLE vor fi ținute pe conturi analitice, evidențele sintetice obținându-se automat din cele analitice. Sistemul Oracle Financial este un sistem integrat ce permite urmărirea simultană atât a activităților din serviciul contractare (evidență la nivel de contracte, indicatori fizici» etc.) cât și la serviciul contabilitate (evidență financiar • contabilă). Sistemul permite o evidență analitică la nivel de proiect generând balanță distinctă.

Pentru arhivarea documentelor, UAT Municipiul Bacau va pune la dispoziție o locație unica special amenajata, care sa asigure o manipulare si o accesare facila. Personalul responsabil va asigura arhivarea documentelor în baza reglementărilor și normelor în domeniu.

Documentele vor fi păstrate în sistemul electronic de arhivare, iar versiunea finală a documentelor se va păstra în format fizic, pe hârtie.

Echipa de management intern a proiectului va avea în vedere prevederile Instrucțiunilor privind arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR, prevederile Contractului de Finanțare, precum si instrucțiunile ulteiroare ale Autoritarii de Management, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării documentelor si auditarii tuturor operațiunilor efectuate in cadrul proiectului.


 • 2.2. Managementul cererii de finanțare

Pentru Managementul proiectului, UAT Municipiul Bacau nu dorește sa contracteze management extern, dispunând de o echipa interna competenta, cu experiența in gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

CV-urile si fișele de post ale membrilor echipei de management intern la cererea de finanțare constituie anexa la prezenta Cerere de Finanțare.

Managementul proiectului este asigurat de către ECHIPA DE MANAGEMENT INTERN, numita prin Dispoziția Primarului, din care fac parte:

 • •  Manager proiect - Cristina Buzdugan

 • •  Responsabil achiziții publice - Ioana Matei

 • •  Responsabil tehnic - Camelia Iordan

 • •  Responsabil financiar - Aurica Turcu

  • Responsabil juridic - Roxana Giorgiana MartuneacGhidul Solicitantului Formular Ă - Cerere de finanțare

• Responsabil secretariat, publicitate si informare - George Bogdan Duta

Specialiștii din echipa de management au fost nominalizați ținând seama de experiența si atribuțiile de serviciu in domeniile de activitate similare cu cele necesare in derularea proiectului. Asfel in echipa de management al proiectului a fost angrenat personal din cadrul Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Administrație Locala, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si îndrumarea asociațiilor de proprietari.

Organigrama Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau, Anexa nr.l, la Hotărârea nr.74 din 2012 este atașată la prezenta cerere de finanțare.

Structura organizatorică prin toate direcțiile si serviciile ei contribuie la implementarea programului POR și relația cu Autoritatea de Management și cu Autoritatea de Certificare și Plată pe domeniile corespunzătoare de activitate.


Denumirile departamentelor orizontale din organigrama UAT Municipiul Bacau sunt elocvente pentru înțelegerea funcțiilor principale.

Serviciile orizontale asigură organizarea adecvată a activităților: proceduri, raportări, sinteze, nereguli, control financiar preventiv.

Principalele atribuții ale echipei de management:

Manager proiect:


 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;


 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

Responsabil achiziții:

• coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica confonn prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Responsabil tehnic

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora,* furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres;

monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației în vigoare;


Ghidul Solicitantului

Formular A * Cerere de finanțare

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de activitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

Responsabil financiar;

 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele si documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar,

 • •  asigura realizarea plăților,

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de audit financiar;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

Responsabil juridic;

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul;

 • •  verifică din punct de vedere legal, documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

Responsabil secretariat publicitate si informare:

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

Evitarea posibilelor conflicte de interese este asigurată prin următoarele măsuri: separarea funcțiilor de management și control, urmărirea activității pe baza listelor de verificare cu respectarea principiului celor patru ochi, separarea atribuțiilor în procesul de plată.

Structurile responsabille cu managementul proiectului din cadrul Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacau au la bază proceduri de lucni grupate în manualul de proceduri. Fișele posturilor prin atribuțiile specifice contribuie alături de acest manual la asigurarea pistelor de audit.

Ghidul Solicitantului Formular A • Cerere de finanțare

 • 2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare Prezenta cereîe de finanțare include următoarele proiecte Individuale:

 • 1. Bloc 59-stradaMilcov, nr.59, sc AJJ, Municipiul Bacau;

 • 2. Bloc 61 - strada Mlkov, nr. 61, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 3. Bloc 63 - strada Milcov, nr. 63, sc A, B, Municipiul Bacau;

 • 4. Bloc65-strada Milcov,ar.65, sc A,B, MunicipiulBacau;

 • 5. Bloc 32-strada Razboleni,nr. 32, sc A, Municipiul Bacau;

 • 3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE


  • 3.1. Localizarea proiectelor

Statui:              ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare: Județul:

Nord - est

Bacau

Municipiul Bacau


Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de Intervenție (după caz)

 • 3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare


Obiectivul general al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

■J Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mat echilibrată a regiunilor

J îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor J Creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri J Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor.


Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere are ca scop creșterea calității vieții și crearea, respectiv menținerea de locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatuiui.

Obiectivul domeniului major de intervenție 1J. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” îl reprezintă crearea/menținerea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Obiectivul general al proiectului este sporirea eficientei energetice, prin reducerea consumului de energie destinata încălzirii locuințelor. Prin implementarea proiectelor de reabilitare termica incluse in prezenta cerere de finanțare se realizează si alte obiective specifice ale Axei prioritare I, cum ar fi::

 • -  Crearea/mentinerea de locuri de munca prin personalul angajat in toate etapele realizării proiectului;

 • -  Sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, reducând cu minim 40% consumul de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de 100 kWh/m2/an.

 • -  îmbunătățirea serviciilor urbane.

Prin atingerea acestor obiective specifice, proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective generale:

Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor;

* Creșterea calitatii vieții;

- Imbunatatirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază.

Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor domeniului major de intervenție 1.2 al POR, respectiv sporirea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera si, mentinerea/crearea de locuri de munca.


3.2.2 Contextul proiectelor

Municipiul Bacau este situat in zona de Nord Est a județului Bacău, avand o populație de 180.000 de locuitori, mai mult de 120.000 dintre aceștia locuind in imobile de tip bloc.

Pentru luna februarie 2013, valoarea ratei șomajului in județul Bacau a fost de 6,75%, peste media naționala de 5,27% , inregistrandu-se un trend descendent de 0,32%.

In contextul economic dificil, si in lipsa investitorilor. Unitatea Administrativ Teritoriala se confrunta cu migrarea forței de munca tinere in străinătate.

Lucrările de intervenție ce fac obiectul proiectului sunt : Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin O.LJ.G, nr, 18 / 2009, actualizata 2012. privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe după cum urmează:


00Ghidul Solicitantului Formular A - Cerere de finanțare

Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate*’), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 cm).

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3... 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuială subțire de 3.. .10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

Termosistemul se aplică pe anvelopa exterioară.

La balcoane termosistemul se aplică pe parapet; La balcoanele unde parapeții sunt din grilaj metalic se va reface parapetul cu plăci de OSB pe scheletul metalic existent și se va termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.. De asemenea, se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm intradosul balcoanelor de la etajele care nu mai au balcon dedesubt (în general etajul 1) și copertinele peste balcoanele de la etajele care nu mai au balcoane deasupra (în general la ultimul nivel).

 • 2. înlocuirea ferestrelor șl ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea varianta:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului intre exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă.Tâmplăria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadni metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hldrolzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

strat membrana bituminoasa cu ardezie.

b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu pollstiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planșeulul peste subsol cu vata minerala semlriglda de 10 cm caserata.

Izolarea termică a planșeulul de peste wlndfang

Fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect, este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de Ia etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, la partea lor inferioară, fixarea sub planșeu (la Intrados) a unul strat termoizolant realizat din pollstiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

 • -    unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet» balcoanelor; unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5... 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.


Lucrări de bază:

 • a) izolarea termică a pereților exteriori;

 • b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tfimplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic; închiderea balcoanelor pe toate fațadele;

 • c) termo-hidroizolarea terasei;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol.

Lucrări conexe lucrărilor de bază:

 • e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;


 • f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Lucrări suplimentare:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

Bloc 59. strada Milcov nr. 59

Blocul situat în Strada Milcov nr.59 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+3E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B” cu formă regulată, având dimensiunile în plan după cum urmează:

 • -  tronsonul 1, care cuprinde scara A: 14.20x23.80m;

 • -  tronsonul 2, care cuprinde scara B: 14.20x23.80m;

Blocul cuprinde 32 de apartamente, cu destinația de locuința, neexlstand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 23 de proprietari, reprezentând 71,88% din total.


Nu există termoizolații aplicate Ia nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfangului, la pereții de la parter situați între casa scării și spațiile neâncălzite de la parter.

La data întocmirii expertizei terasele se prezintă astfel:

 • -  scara A : acoperiș tip terasă necirculabilă izolată cu membrană termosudabilă/ carton asfaltat + pietriș;

 • -  scara B : acoperiș tip terasă necirculabilă izolată cu membrană termosudabilă? carton asfaltat+pietriș;

Există termoizolație din construcția blocului la nivelul planșeului de la ultimul etaj, termoizolație realizată cu blocuri de BCA de 15 cm.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei nu au fost efectuare relativ recent și din aceste motive s-a considerat că termoizolația terasei, prezintă un grad mare de degradare. în unele zone de tip colț, se constată degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul tennoizolației inițiale a tei _________/♦< .

'>4cW


Ghidul Solicitantului Formular Ă • Cerere de finanțare

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuinăe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapeților care sunt într-un grad avansat de degradare și reprezintă un real pericol atât pentru proprietari cât și pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie PVC și geam termopan;


 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice care sunt într-o stare avansată de degradare;

în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi în conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații Ia fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < I mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rășina epoxidică

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile și finisajele la interior și exterior la golurile din fațadă unde se demontează tâmplăria veche și se montează noua tâmplărie, acestea fiind zone de intervenție atât la exteriorul cât si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica ia blocul 59 din strada MIIcov nr. 59, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 71,71 kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 62,46%.


Bloc 61, strada Milcov nr. 61


Blocul situat în Strada Milcov nr. 61 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+3E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.

Blocul cuprinde 32 de apartamente, cu destinația de locuința, neexlstand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 23 de proprietari, reprezentând 71,88% din total.

Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planșeului de peste subsol, la planșeul din zona windfang-ului, la pereții de Ia parter situați între casa scării și spațiile neîncălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolației inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficientă, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolației terasei au fost efectuate relativ recent și di aceste motive s-a considerat că termoizolația terasei, prezintă un grad mediu de degrada


Pagina 12 din 37

unele zone de tip colț se constată degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spălarea constituenților finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată, s-a constatat că prin grija locatarilor aproximativ 15% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorită faptului că izolarea termică s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea având un aspect neuniform și neîngrijit.

Planșeele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse în zonele unde este degradată hidroizolația teraselor. De-a lungul timpului hidroizolatia a fost refăcută local cu diferite materiale hidroizolante,respectiv membrane hidroizolante termosudabile cu / fara protecție din ardezie, si/sau carton asfaltat.

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, armată cu țesătură deasă din fibră de sticlă.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, protejat cu tencuială subțire de 10 mm, dublu armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă.

Placarea glafurilor și spaleților cu plăci de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Se vor borda și golurile de la ferestre cu termoizolație de 3 cm, protejată la muchii cu profite aluminiu și benzi din țesătură din fibră de sticlă.

 • 2. înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profite de PVC și geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

înlocuirea tâmplăriei de lemn și tâmplăriei metalice existente cu tâmplărie eficientă din P.V.C. pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. Ușile și ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tâmplărie eficientă din PVC pentacamerală cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. în spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tâmplăria existentă. Tâmplăria P.V.C. pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hidrolzolarea terasei neclrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:


 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistlren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.


 • 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol cu vată minerală semirigidă de 10 cm cașerată.

Izolarea termică a planșeului de peste windfang: fiind vorba de un spațiu încălzit de regulă indirect este necesară o protecție termică a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba în mod concret de o izolare termică a plăcilor de beton ale planșeului de peste parter, Ia partea lor inferioară, fixarea sub planșeu 0a intrados) a unul strat termoizolant realizat din polistlren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv, iar finisarea cu un strat subțire de tencuială adezivă.

 • 5. Lucrări de demontare șl remontare a Instalațiilor șl echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile și echipamentele Ia care ne referim fac parte din următoarele categorii:

*    unități exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapeții balcoanelor;

unități exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie, pozate aerian sau în canale speciale;

alte cabluri de curenți slabi, pozate aerian sau în canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferință exact pe poziția de unde au fost demontate dar fără să afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua în considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurală a fațadelor si teraselor.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze, pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport), și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele Iavablle de exterior, texturate.


 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se referă la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton la parapeții care sunt într-un grad avansat de degradare și care reprezintă un real pericol, atât pentru proprietari, cât și pentru trecători (numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tâmplărie P.V.C. și geam termopan);

 • •  se vor demonta parapeții formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticlă armată sau cu panouri din sârmă/alte tipuri de confecții metalice, dar numai cei care sunt într-o stare avansată de degradare;


în locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi, în conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații Ia fisurile în plăcile balcoanelor în conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat:

o pentru fisuri in plăci < I mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pastă de ciment;

o pentru fisuri > I mm se injectează cu rășina epoxidică;

o pentru protecția armăturilor aparente, se curăță suprafața de tencuială, se perie cu peria de sârmă, se aplică matare cu mortar.

In urma lucrărilor de reabilitare termica Ia blocul 61 din strada Milcov nr. 61, consumul specific estimat de energie pentru Încălzire este de 87,02kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 60,72%.

Bloc 63, strada Milcov nr, 63

Blocul situat în Strada Milcov nr. 63 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+3E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A" și „scara B”.


Blocul cuprinde 32 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 23 de proprietari, reprezentând 71,88% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate 1a nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de Ia parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate**), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.I0 cm).

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție Ia nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori di ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de


Pagina 15 din 37

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 60% din suprafața fațadelor a fost termoizolata, Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

In bloc sunt instalate 47 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip local cu corpuri statice.

 • 1. Izolarea termici a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstra tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hldrolzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  Îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termolzolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafuluî la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.


 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul

o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semiriglda de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste wlndfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la intrados) a unui strat termoizolant realizat din pollstiren expandat ignifugat de 10 cm grosime Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.


 • 5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitari exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapet» balcoanelor;

unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

 • -    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenri slabi pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:


Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si rinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună ia suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavablle de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;


 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt

degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja incluse cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate,

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 63 din strada Mllcov nr. 63, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 86,28kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 55,85%.

Bloc 65, strada Milcov nr, 65

Blocul situat în Strada Milcov nr. 65 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+3E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1980.

Acesta se compune din două tronsoane - „scara A” și „scara B”.

Blocul cuprinde 32 de apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 24 de proprietari, reprezentând 75% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca tennoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 18% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

In bloc sunt instalate 25 microcentrale termice de apartament. încălzirea este de tip

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare


Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafiirilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e.Usile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termolzolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria exîstenta.Tamplaria PVC pentru închiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hldrolzolarea terasei necirculabile peste ultimul nivel Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termoizolarea cu polistiren expandat Ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termoizolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafalui la parapetul terasei cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeavă de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planseului peste subsol cu vata minerala semlrigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseului de peste windfang Fiind vorba de un


regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj 1. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu (la Intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau paraperii balcoanelor,

 • •    unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase; antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații; cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

- alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lavabile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vor demonta parapet» formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In locul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.


 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu noi

Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitul cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 65 din strada Milcov nr. 65, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 86,34kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 62,55%.

Bloc 32, strada Razboieni nr. 32

Blocul situat în Strada Milcov nr. 61 este un proiect tip, clădire de locuit S+P+4E etaje și a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacău. Anul construcției este 1978.

Acesta se compune din doar un singur tronson - „scara A”.

Blocul cuprinde 10 apartamente, cu destinația de locuința, neexistand spatii comerciale din construcție, sau apartamente cu alta destinație. Exista acordul a 8 proprietari, reprezentând 80% din total.

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situări intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

 • 1. Izolarea termici a pereților exteriori:

Cuprinde:

Placarea pereților exteriori cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 3... 10 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla.

Placarea soclului cu polistiren extnidat ignifugat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 3... 10 mm, dublu armata cu tesatura deasa din fibre de sticla.

Placarea glafurilor si spaletilor cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

 • 2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: profile de PVC si geamuri termoizolante.


Modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se in următoarea variantă:

înlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low>e.Usile si ferestrele exterioare vor fî dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută.

pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e. In spatele balcoanelor astfel închise se va păstră tamplaria existenta.Tamplaria PVC pentru inchiderea balcoanelor se va monta pe un cadru metalic suplimentar.

 • 3. Termo-hidrolzolarea terasei nedrculabile peste ultimul nivel

Cuprinde:

 • a. Suprafața orizontală:

 • •  îndepărtarea stratului protector de nisip al hidroizolatiei existente (daca acesta exista).

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Termolzolarea cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 12 cm grosime.

 • •  Strat suport hidroizolatie, Ba7,5,4-5cm grosime, armat cu plasa de sarma.

 • •  Strat hidroizolant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile, protejat cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • b. Suprafața verticală:

 • •  Bariera de vapori din membrana bituminoasa termosudabila.

 • •  Strat hidroizol ant dublustrat, din membrane bituminoase termosudabile.

 • •  Termolzolarea cu polistiren extrudat Ignifugat de 10 cm.

 • •  Strat protecție termoizolatie cu un strat membrana bituminoasa cu ardezie.

 • •  înlocuirea glafului la parapetul terasei 'cu glaf de tablă zincată.

 • •  Balaustrada de protecție din țeava de oțel fixată în parapet. Aticul va fi supraânălțat cu o balustradă de protecție doar în cazul în care înălțimea parapetului rezultă mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasă.

 • •  Străpungerile de terasă - sifoanele și coloanele de ventilații - rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

 • 4. Izolarea termică a planseulul peste subsol cu vata minerala semlrigida de 10 cm caserata.

Izolarea termica a planseulul de peste wlndfang Fiind vorba de un spațiu încălzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj i. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, fixarea sub planșeu 0a Intrados) a unui strat termoizolant realizat din polistiren expandat Ignifugat de 10 cm grosime. Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

 • 5. Lucrări de demontare sl remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:unitari exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

 • -    antene parabolice de recepție din satelit;

 • •    antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

 • -    cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale;

 • -    trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate.

 • 6. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 5...10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Finisarea se face cu vopsele lava bile de exterior texturate.

 • 7. Lucrări de reparații ia elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  desfacerea panourilor din beton a parapetilor care sunt intr-un grad avansat de degradare si reprezintă un real pericol atat pentru proprietari cat si pentru trecători, dar numai la balcoanele care nu sunt deja închise cu tamplarie PVC si geam termopan;

 • •  se vot demonta parapetii formați dintr-un cadru metalic completat cu panouri de sticla armata sau cu panouri din sarma/alte tipuri de confecții metalice care sunt intr-o stare avansata de degradare;

In tocul elementelor demolate/dezafectate se vor monta alte elemente noi in conformitate cu detaliile de execuție proiectate.

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma, se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuîelile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.In urma lucrărilor de reabilitare termica la blocul 32 din strada Razboleni nr. 32, consumul specific estimat de energie pentru încălzire este de 91,80kWh/mp/an. Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire este de 72,69%.

Blocurile nr. 59. nr.61, nr. 63 si nr. 65 se afla pe aceeași strada, fiind construite în același an, după proiecte similare. Blocul nr. 32 de pe strada Razboieni, se afla la aproximativ 2km de cele patru blocuri de pe strada Milcov. Astfel, avand in vedere distanta redusa dintre cele cinci blocuri, gruparea acestora intr-o singura cerere de finanțare face ca organizarea lucrărilor de execuție sa fie mult simplificata.

3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiarii directi ai implementării proiectului sunt locatarii blocurilor reabilitate termic. Aceștia vor plăti sume mai mici pentru energia necesara încălzirii locuințelor si se vor bucura de un confort sporit al spațiului locativ.

Implementarea proiectului aduce beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate care oferă servicii de expertizare tehnica, audit energetic, DALI sau proiectare, isi pot menține activitatea si numărul de angajați. De asemenea, firmele de construcții, producătoare sau importatoare de materiale de construcții, ftnnele de transport si angajatii acestora sunt beneficiari colaterali ai implementării proiectelor. Toți acești agenti economici contribuie, prin taxele plătite, la PlB-u! statului roman.

Putem afirma ca, eventual, suntem cu totii beneficiari ai masurilor de sporire a eficientei energetice, prin scăderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sănătos si propice locuirii.

Ghidul Solicitantului


Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


33. Calendarul activităților cererii de finanțare


Nr. Cri.


(Sub)AcUvitate>


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE


Serviciul Achiziții


Activ. 2


Urmărire derulare contract de servicii pentru elaborarea: Expertiza tehnica, Audi! energetic, DAU, Proiect Tehnic, Certificai de pcriomunia energetica final


Serviciul Tehnic Investiții


****** Emiterea Autorizației de construire


Birou Autorizați! b> Construcții zi urbanism


Aparatul permanent de

Activ. Aprobare indicatori faza DAU si Plh   analiza si elaborare a

4      in HCL                          documentelor

ConsUiului Local

Consultant SC CONSIS PROIECT Bucurați


t Elaborare cerere de finanțare


£****" Depunere cerere de finanțare


Serviciul Tehnic InvestițiiNr. Crt.Annit

S 6   1


Pagina 25 din 377*1      AchitiUc contract de execuție lucrari

Achiziție contract de servicii supraveghere a execuției prin 73      diriginti de șantier

i .   /

Achiziție servicii Informare si

73     publicitate

Achiziții contract de servicii Midii

7.4      financiar

Activ.

8.      Urmărire derulare contracte

•i

<■-

'"JL?

"m' vii-i

5-«s

Execuție lucrari de reabilitare          Responsabil tehnic >

8.1      termica a blocurilor de locuințe          Camelia iordan

8.1.1    Milcov nr. 59 sc A,B

8.1 3 Milcov nr. 61 sc A.B

8.13 Milcov nr. 63 sc AJB

8.1.4 Milcov ar. 65 sc A. B

8.1.5    Război eni nr. 32 SC A

Servicii de supraveghere csccutie      Responsabil tcbnic-

83     prio diriginti de șantier                Camelia Iordan

t-

Responsabil financiar

83     Servicii de audit financiar extern        -Aurica Turca

Responsabil secretariat, publicitate st informi re - Bogdan 8.4     Servicii de Informare ti pttbUcitale            Dota

Comunicat de presa după semnarea

8.4.1    contrariului de finanțare

. ... Cmfrrinn de presa după semnarea JUXMr jtegjrariului de lucrari

3 aGhidul Solicitantului

Formular standard 8 * Cerere de finanțare proiectGhidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Amplasare panou pentru publicitate

143 exterioara la începutul literarilor

Amplasate panou pentru publici laie exterioara ta lemtinarea lucrărilor ( 14.4 placa comemorativa)

Comunicat de presa la sfasitul

143 literarilor

Conferința de presa la afairitul

143 literarilor

Artiv. Certificat de performanta            Responsabil tebok •

9       ei    tfca la finalizarea lucrărilor       Camelia Iordan

Activ.                                         Responsabil tehnic -

10      Recepția lucrurilor                    Camelia Iordan

Activ. Managementul iotem al                 EcAîpadc

11      proleclutcd                            tapfeateniwepnriet*

--

s

wy*’..

Ssp-r;

iii

B

gg

* ■ J?

‘iLt

SL-H

*2


Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere do finanțare proiect

3.4. Durata de implementare a activităților prevăzute in cererea de finanțare

Durata de implementare estimata a tuturor activităților prevăzute in Cererea de Finanțare este de 14 luni, respectiv luna 1/an 1 - luna 2/an 2.

Activități care se vor derula in faza de implementare a proiectului


 • 1. Realizarea procedurilor de achiziții servicii si lucrări se va realiza conform OUO 34/2006, actualizata 2012, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate achizițiile care se vor realiza în perioada de implementarea proiectului. Perioada de derulare a activitatii este de 6 luni, derulata in perioada luna 1/an 1 - luna 6/an 1 a perioadei de implementare a proiectului.

Prin coordonarea directă a Responsabilului cu achizițiile publice din echipa de proiect se vor organiza etapele procedurii conform OUG 34/2006, actualizata.

 • 1.1 Organizarea procedurii de achiziții pentru servicii de supraveghere execuție nrin diriginți de șantier, prin cumpărare directa - activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului

 • 1.2 Organizarea procedurii de achiziții pentru execuția lucrărilor de reabilitare termica - prin cerere de oferte, activitate cu durata de 6 luni ce va fi derulata intre luna 1/an 1 si luna 6/an 1 din perioada de implementare a proiectului.

 • 1.3 Organizarea procedurii de achiziții pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate -prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 1/an 1, din perioada de implementare a proiectului .

 • 1.4 Organizarea procedurii de achiziții pentra prestarea serviciului de Audit financiar - prin cumpărare directa, activitate cu durata de 30 zile, derulata in luna 6/an 1, din perioada de implementare a proiectului.

 • 2.  Managementul intern al proectuhii - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.


Managementul proiectului va fi realizat de echipa de proiect, numita prin Dispoziția Primarului, prezentata in capitolul 2.2 Managementul Cererii de Finanțare.

 • 3.  Activități de supraveghere a execuției prin diriginti de șantier - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

în ceea ce privește supravegherea de către dirigintii de șantier autorizați, acesta va avea rolul de a verifica calitatea materialelor puse în lucrare, execuția corectă a lucrărilor de construcții, in conformitate cu proiectul tehnic de execuție si prevederilor legale in vigoare. Dirigintii de șantier vor avea atribuții si vor fi răspunzători atât fată de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului, pentru realizarea activitatii de dirigentie de șantier conform reglementărilor tehnice în vigoare si prevederile contractului de servicii.

 • 4.   Execuția lucrărilor de reabilitare termica - activitate cu durata de 7 luni derulata intre luna 7/an 1 si luna 1/an 2 din perioada de implementare a proiectului.

La programarea perioadei de execuție a lucrărilor a fost luat in considerare sezonug care nu se pot executa lucrări la exteriorul blocurilor de locuințe.                 /♦*

^PR]Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

 • 5.    Servicii de audit financiar - activitate cu durata de 1 luna, derulata in luna 2/an 2, din perioada de implementare a proiectului.

 • 6.   Servicii de informare al publicitate - activitate cu durata de 14 luni derulata intre luna 1/an 1 si luna 2/an 2 din perioada de implementare a proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va desfasura conform pianului detaliat in capitolul 3.7 Informare si Publicitate, al cererii de finanțare.

 • 7.  Recepția lucrărilor - este prevăzut a se efectua in luna 2/an 2.

 • 8.  Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor - activitate cu durata de o luna, derulata in luna 2/an 2.


3J. Indicatori


INDICATORI   ./

. Valoare la începutul perfoadei• . delmpțementare

Valoare Ia «fftrșlțurperjoadelde . implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice Bloc 59

0

32

Bloc6t

0

32

Bloc 63

0

32

Bloc 65

0

32

Bloc 32

0

10

Suprafața utila reabilitata termic (mp) Bloc 59

0

1773,24

Bloc 61

0

1773,24

Bloc 63

0

1773,24

Bloc 65

0

1773,24

Bloc 32

0

783,40

Rezultate induse (indirecte) (impactpe termen mediu/limg)

Consumul specific de energie pentru incalzire (KWWmp)

Bloc 59

190,90

71,71

Bloc 61

221,53

87,02

Bloc 63

195,46

86,28

Bloc 65

230,58

86,34

Bloc 32

336,25

91,80

Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire(%)

Bloc 59

62,46

Bloc 61 Bloc 63

-

60,72

55,85

Bloc 65

62,55

Bloc 32

72,69

—&homăria4UF3


Ghidul Solicitantului Formular ctandard B • Cerere de finanțare proiect

3.6. Sustenabilitatea investițiilor

După încheierea execuției lucrărilor de reabilitare termica, perioada de garanție de buna execuție a lucrărilor este de 3 ani.

Atât in perioada de garanție cat si după expirarea acestei perioade, responsabilitatea întreținerii blocurilor reabilitate termic va fi a Asociației de Proprietari. Aceasta va avea obligația de a inspecta periodic suprafețele reabilitate, de a preveni degradarea imobilului si de a atenționa UAT Municipiul Bacau asupra eventualelor degradări survenite in perioada de garanție.

Neconfomitatile survenite in aceasta perioada din cauza viciilor de execuție, se vor remedia pe cheltuiala executantului.

3.7. Informare și publicitate

Beneficiarul va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor, in conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse in Manualul de Identitate vizuala al Programului Operațional Regional.

Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfășurate, aferente fiecărui proiect, si va atașa la raport copii de pe articole de presa, fotografii ale locației fiecărui proiect, din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executării lucrărilor) si a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate din care sa reiasa respectarea cerințelor de informare si publicitate, precum si copii de pe publicații de informare/promovare.

In tabelul de mai jos sunt prevăzute masurile si activitatile pe care UAT Municipiul Bacau le

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3X ACHIZIȚIILE PUBLICE

Nr. cit

Obiectul contractului

Valoarea contractului lei (Lei faraTVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Servicii de elaborare expertize tehnice, audit energetic, DAL1, Pth

23.000.00

01.03.2011

02.06.2011

Licitație deschisa

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Nr. crt

Obiectul contractului

Valoarea estimată a Contractului (Lei !;<fer?TVA)r< ,

Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem. /anul 1)

Data estimativi a final ivSrîl procedurii (exisem. I/anul

Procedura propusă

1

Contract de execuție tucrari

2.813.564.23

Sem.1/Ani

Sem. 1/Ani

Cerere de oferte

2

Servicii de supraveghere a executării tucrarilorprin dirginti de șantier

54,890.00

Sem. 1/AnI

Sem.1/ Ani

Cumpărare directa

3

Servicii de informare si publicitate

54.890.00

Sem.1/Ani

Sem. 1/Ani

Cumpărare directa

4

Servicii de audit financiar extern

41.i90.00

Sem.1/Ani

Sem.1/ Ani

Cumpărare directa

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

INTERVENȚII

 • •  Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

01.03.2011_________________

 • •  Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 59     10/12/2012_________________

Bloc 61      10/12/2012__________________

Bloc 63     10/12/2012__________________

Bloc 65     10/10/2012__________________

Bloc 32     10/10/2012__________________

■ Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Bloc 59     10/12/2012___________________

Bloc 61      10/12/2012__________________Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect


4. FINANȚAREA PROIECTELOR


4.1.   Bugetul CERERII DE FINANȚARE


' -y .<;!

cri

subcapitolelor .

CHELTUIELI ; /V£EI/G/m, filctibiteMSi/--.-

■ ■ •. ■■ . :

CHELTUIELIEUGIBILE5

total ' eugibil^

■■ •• :.■>

TOTAL-lei

Bata.^       ...

i :      \

I

2

3

4

3

6-4+5

7

i

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistentă tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

6,200.00

0.00

0.00

0.00

6,200.00

1.2

Proiectare țt inginerie

28,520.00

0.00

0.00

OM

28,520.00

1.3

Consultantă

0.00

0.00

OM

0.00

OM

1.4

Asistentă tehnici

OM

54,890.00

13,173.60

68,063.60

68,063.60

■J

•j : •? •’ ‘' i ' " VA‘. ’ ’. • • < ț 7$, • Jc'i        'r*

TOTALCAPITOL1  ..

102,783,60

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bați

2.1

Construcții ti instalații

637,996.96

2,230,430.56

535,303.33

2,765,733.89

3,403,730.85

2.1.1

Proiectul 1 (MUcov 59)

137,770.25

497,377.52

119,370.60

616,748.12

754,518.37

2.1.2

Proiectul 2 (MUcov 61)

140,406.74

499,270.61

119,824.95

619,095.56

759,502.30

2.1.3

Proiectul 3 (MUcov 63)

138,961.39

495,072.62

118,817.43

613,890.05

752,851.44

2.1.4

Proiectul 4 (MUcov 65)

140,117.83

486,154.70

116,677.13

602,831.83

742,949.66

2.1.5

Proiectul 5 (Razboieni 32)

80,740.75

252,555.11

60,613.23

313,168.34

393,909.09

TOTAL CAPITOL 2

637,996.96

2,230,430.56

535,303.33

2,765,733.89

3,403,730.85

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

82,344.40

19,762.66

102,107.06

102,107.06

3.1.1

Construcții fi instalafii aferente organizării de șantier

0.00

68,620.00

16,468.80

85,088.80

85,088.80

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

13,724.40

3,293.86

17,018.26

17,018.26

3.2

Cale legale

OM

0.00

0.00

0.0/

--Zo

X
Mai jos sunt prezentate cheltuielile neeligibile pentru fiecare proiect:Tabel cheltuieli neeligibile, bloc strada Milcov nr. 59 sc A,B

Nr. Cri.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

137,770.25

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

77,661.20

5

Audit financiar

11,321.20

Total

233,696.65


Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Milcov nr. 61 sc A.B

Nr. Crt.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

140,406.74

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

78,169.60

5

Audit financiar

11,395.60

Total

236,915.94Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect


Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Razboieni nr. 32 sc A

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

80,740.75

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

40,870.40

5

Audit financiar

5,914.80

Total

134,470.05Tabel cheltuieli neeligibile bloc Milcov nr. 63 sc A,B

Nr. Cit.

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

138,961.39

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

77,487.60

5

Audit financiar

11,296.40

Total

234,689.39

Tabel cheltuieli neeligibile bloc strada Milcov nr. 65 sc A,B

Nr. Crt

Activitate

Lei, TVA inclus

1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240.00

2

Proiectare și inginerie

5,704.00

3

Lucrări de reparații elemente constructive

140,117.83

4

Cheltuieli diverse și neprevăzute

76,470.80

5

Audit financiar

11,147.60

Total

234,680.23

Ghidul Solicitantului Formular standard B • Cerere de finanțare proiect

4.2. SURSE DE FINANȚARE

NR.CRT,

si^edewțare > ’f:

■    ■■■ .-‘i    -     - ..r    .!           :

.     ?. ■ ’r        5,- ■>.             . t

l

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

4,078,420.32

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1,074,452.16

b.

Valoarea eligibilă

3,003,968.16

a

Contribuția proprie, din care:

2,276,039.42

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

1,201,587,26

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1,074,452.16

IU

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1,802,380.90

•(inclusiv contribuția Asociației de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se deraia conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:

19/04/2013


Prenume

Sem


<2o


ROMÂNIA județul BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


pv

jjfc *

Xj completarea Dispoziției nr.1193 din 13.072012 privind Împuternicirea d-lul Padureanu FLBoîjard Stetian- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea kjciftr*tiv-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management al cn Instituțiile subordonate ^ora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana


DISPOZIȚIE

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


fițlșd In vedere:

Igfr - Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala» republicata si modificata;

i - Dispoziția nr. 1193 din 13.07.2012 privind împuternicirea d-lul Padureanu Leonard Stelîan-JlîfllnlstTator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea adminlstrativ-teritoriala in relația f®utoritatile de Management si cu instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale f'Ețalui pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana;

■ —--------- * ‘ * ------

1' r » iSt;':

jl-i


- Referatul nr. 1762 din 11.032013, Întocmit de Serviciul Cabinet Primar,

• Aprobarea Primarului Municipiului Bacău.

In temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrata publica locala, ■republicată si modificata, emite următoarea:


Sfe-

E                           DISPOZIȚIE:

Kutl Se completează arii al Dispoziției nr. 1193 din 13.07.2012 privind Împuternicirea d-lui ^Padureanu Leonard Stellan- Administrator Public al municipiului Bacau sa reprezinte autoritatea ^administrați v-teritoriala in relația cu Autoritățile de Management si cu Instituțiile subordonate acestora, precum si cu alte instituții ale statului pentru o serie de proiecte cu finanțare europeana, In sensul ca se p adauge la proiecte cu finanțare europeana, punctul nr.l 1 care va avea următorul conținut:

11.tt Reabilitare termica blocuri din Municipiul Bacau M

■ Art 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1193 (fin 13.072012 sunt si raman in vigoare.

'f Art3 Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice și r. Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție d-lul Padureanu Leonard Stelian, Serviciului Unltatil de Implementare Programe, Serviciului Managementul Resurselor Umane sl a fi adusă la îndeplinire.VARACHE


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


VIZAT JURIDIC, REMUSDEDU

Declarația de eligibilitate

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI seria XC nr. 635812, eliberată de Municipiul Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

■ MUNICIPIUL BACĂU depune Cererea de finanțare pentru proiectul "Reabilitare termică a blocurilor de locuințe - strada Milcov, bloc nr.59, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.61, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.63, scara A, B; strada Milcov, bloc nr.65, scara A, B; strada Războlenf, bloc nr.32, scara A”, din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", domeniul major de Intervenție (DMI) 1.2 „^rijlnlreo Investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în calitate de:

E3 Solicitant

• proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare sunt următoarele:

 • 1.  blocul de locuințe nr. 59, scara A,B, strada Milcov, Municipiul Bacău

 • 2.  blocul de locuințe nr. 61, scara A, B, strada Mllcov, Municipiul Bacău

 • 3.  blocul de locuințe nr. 63, scara A,B, strada Milcov, Municipiul Bacău

 • 4.  blocul de locuințe nr. 65, scara A,B, strada Mllcov, Municipiul Bacău

 • 5.  blocul de locuințe nr. 32, scara A, strada Războlenf, Municipiul Bacău

• proiectele propuse în prezenta cerere de finanțare nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceluiași bloc de locuințe și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

■ din punct de vedere al obligațiilor de plată restante ia bugetele publice MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mal jos:

 • a) obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate In ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b)  obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale.’

• de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU nu se află în nici una din situațiile de mal jos:

 • 1. se altă în stare de faliment/ Insoivență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare (udlciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri In urma acestor situații sau se află în situații similare In urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • 2. în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare șl/sau naționale, a fost găsit vinovată, printr-o hotărâre judecătorească derinttlvă șl irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectăril obligațiilor contractuale1.

• LEONARD PĂDUREANU, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • 1.  nu am suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulata de o autoritate de judecată șl având forță de ras Judlcata;

 • 2.  nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judlcata pentru fraudă, corupție, implicarea In organizații criminale sau în alte activități ilegale, In detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

* de asemenea, MUNICIPIUL BACĂU certifică următoarele:

- Blocurile propuse pentru Intervenții în cadrul DMl 1.2 în cadrul POR 2007-2013 sunt construite In baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, conform Memoriului de Rezistență ți a listei de semnături a Institutului de Proiectare Județean Bacău, ți nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistență.

Subsemnatul declar că vom Informa Imediat Autoritatea de Management șl Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de selecție a cererii de finanțare, precum șl pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

Subsemnatul declar că Informațiile furnizate sunt complete țl corecte în fiecare detaliu ți înțeleg că Autoritatea de Management țl Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional au dreptul de a solicita, în scopul verificăm țl confirmării declarațiilor, situațiilor țl documentelor care însoțesc cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum țl experiența, competența țl resursele de care dispunem. ...

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice Instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați al Autorității de Management ți/sau al Organismului intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire ta orice aspect tehnic țl financiar în legătură cu activitatea noastră.

Subsemnatul declar că înțeleg ți accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management ți/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte șl/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile ți la respingerea cererii de finanțare.

Data:unuia sau mal multor contracte finanțate din fonduri publice comunitare șl/sau naționala din cauza nerespectării obligațiilor contractuale va putea să depună cereri de finanțare pentru a fi finanțate prin POR, cu condiția achitării acestui debit precum și a penalităților aferente și să facă dovada achitării acestora, precum și a îndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanțare, a oricăror măsuri stabilite In sarcina sa de către instanța Judecătorească. In cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite In sarcina sa ca urmare a măsurilor legate întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea depune cereri de finanțare prin POR In următoarele situații:

v' recunoaște debitul stabilit In sarcina sa de autoritatea de management și il achită Integral, atașand dovezi In acest sena;

✓ la la cunoștință debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management șl tșl exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, cu condiția ca sumele care


| primăria |


Declarație de angajament

Subsemnatul LEONARD PĂDUREANU, posesor al CI, seria XC nr. 635812, eliberata de Municipiu! Bacău, CNP: 1641126040071, în calitate de ADMINISTRATOR PUBLIC al MUNICIPIULUI BACĂU:

 • ■  având în vedere depunerea Cererii de finanțare “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe ** strada Mllcov, bloc nr.59, scara A, B; strada Mllcov, bloc nr.61, scara A» B; strada Mllcov, bloc nr.63, scara A, B; strada Mllcov, bloc nr.65, scara A, B; strada Războleni, bloc nr.32, scara A”, din care această declarație face parte Integrantă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007*2013, Axa prioritarii 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere*, domeniul major de Intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energeticii a blocurilor de locuințe*,

angajez MUNICIPIUL BACĂU

 • ■  Să implementeze întocmai și la termen proiectele individuale pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă,

 • •  Să asigure contribuția proprie și contribuția ce revine asociațiilor de proprietari, respectiv 1.201.587 lei, reprezentând 40% din valoarea eligibilă totală a proiectelor, in condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea,

 • •   Să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, cu recuperarea ulterioară de ia asociația

>de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce li revin acesteia din urmă, conform contractului cu UAT MUNICIPIUL BACĂU;

■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Instrumente structurale

• Să verifice respectarea de către asociațiile de proprietari a obligației de întreținere a Infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea/ darea în exploatare, conform contractului dintre UAT MUNICIPIUL BACĂU sl acestea

• Să respecte, pe durata pregătirii proiectelor șl a Implementării acestora, prevederile legislației comunitare șl naționale în domeniul egalității de șanse, nedlscrimlnării, protecției mediului, construcțiilor, dezvoltării durabile șl eficienței energetice, achizițiilor publice.

Subsemnatul declar că vom informa Imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus*menționate pe parcursul procedurii de evaluare șl selecție a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.


Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, către Autoritatea de Management și/sau Organismul intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date Incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la excluderea noastre din prezentul proces de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile și la respingerea cererii de finanțare.ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


DISPOZIȚIE

privind constituirea echipei de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. MILCOV, NR.59- SC.AJB, STR. MILCOV,NR.61- SCA£, STR.MILCOVjm.63- SCAJ3, STR.MILCOV.NR.65- SCA.B, STR. RAZBOIENLNR.32- SC.A

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • - Prevederile Ordonanței de Urgenta Guvernului nr.18 din 18.042009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

 • - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 12 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe;

 • - Referatul nr.1567 din 05.03.2013 intocmit de Serviciul Implementări Proiecte cu propuneri privind membrii comisiei;

 • - Aprobarea Primarului Municipiului Bacău

In temeiul ari. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. privind administrația publica locala, republicata, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART. (1) Se constituie echipa de management intern pentru proiectul: „ REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE - STR. MILCOV. NR.59- SC.A.B, STR. MILCOV,NR.61- SC.A.B, STRMLCOV.NR.63- SC.A,B, STR.MILCOV,NR.65-SC.A,B, STR. RAZBOIENI.NR32- SCA in următoarea componenta:

 • 1. Cristina Buzdugan-* Director Executiv la Direcția Tehnica - Manager de Proiect;

 • 2. Aurica Turcu - Consilier superior Sef Birou Evidenta si Cheltuieli Bugetare la Direcția Economica -Responsabil financiar;

 • 3. Camelia Iordan - Consilier superior la Serviciul Tehnic Investiții - Responsabil tehnic;

 • 4. Ioana Matei - Consilier superior la Serviciul Achiziții - Responsabil achiziții publice;

 • 5. Roxana Martuneac - Consilier Juridic la Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -Responsabil aspecte juridice;

 • 6. George Bogdan Duta - Inspector de specialitate Serviciul Cabinet Primar - Responsabil secretariat, publicitate si informare.

ART.2 Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație         va comunica prezenta dispoziție persoanelor nominalizate. Serviciul Implementări

Proiect                     ementul Resurselor Umane pentru a fi dusă la îndeplinire.


AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU. OV1D1U NICOLAE POPOVIC!

Nr.^.fe..din.^f?.:^....2O13

DR/DR/lexDescrierea postului: asigura buna desfășurare a tuturor etapelor proiectului urmărind atingerea obiectivelor

 • 2, Responsabilități si atribuții:

 • •  stabilește legaturilor de comunicare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regionala, in calitate de Organism Intermediar;

 • •  coordonează si monitorizează activitatile proiectului sub aspectul încadrării in bugetul estimat si in graficul de timp;

 • •  decide împreuna cu responsabilul financiar alocarea resurselor financiare;

 • •  studiază si analîzeaza toate actele normative în vigoare ce au legătură directa cu implementarea proiectului;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu Politicile Uniunii Europene si naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publiciatea;

 • •  coordonează echipa de implementare a proiectului in perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • •  deleaga responsabilități pentru buna derulare a activităților proiectului;

 • •  avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări, din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

 • •  stabilește ședințele periodice ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  verifica si evalueaza modul de realizare a sarcinilor in cadrul proiectului;

 • •  verifica rapoartele de progres si cererile de rambursare prezentate de responsabilul financiar si responsabilul tehnic;

 • •  asigura întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare;

 • •  asigura pastrama tuturor documentelor originale privind actjvitatile proiectului pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficiala a Programului Operațional Regional, in cadrul caruia se solicita finanțare pentru prezentul proiect;

 • •  asigura furnizarea către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit sau alt organism abilitat, la cerere si in termen, orice document solicitat de acestea;

 • •  monitorizează derularea contractelor atribuite in cursul implementării proiectului, a rezultatelor obținute si a indicatorilor de realizare;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  identifica si evalueaza la timp, a tuturor problemelor ce pot surveni in legătură cu implementarea proiectului

 • 3, Relații:


 • •  de subordonare: fata de Ordonatorul Principal de Credite

 • •  de colaborare: cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului si Terți

 • •  de supervizare: fata de membrii echipei de proiect

 • 4. Cerințele nostului:

 • •  Studii superioare;

 • •  Sa fie angajat al Solicitantului;

 • •  Cunoștințe de operare PC;

 • •  Cunoștințe limba engleza;

 • •  Experiența in implementarea a minim un proiect cu finanțare europeana nerambursabila;

 • •  Abilitați de management si de coordonare a unei echipe;

 • •  Abilitați organizatorice, capacitate de analiza si sinteza

 • •  Capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

Am luat la cunoștința

MANAGER PROIECT BUZDUGAN RISTINAeuroposs

Curriculum vltae Europass
25.02.2013Informații personale

Nume I Prenume

Adresfi(e)

Telefon(oane)

Faxfuri)

E-mal(uri)

NațkMialitale(-tăy)

Data nașterii


BUZDUGAN CRIST1NA

Str. Marasestl nr. 151 ac A, ap.3, Bacau Mobil: 0728856210

cristina.buzdugan@prlmariabacaij.ra

romana

19.03.1964


Sex feminin


Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațlonal


Experiența profesionala

Perioada


Funcția sau postul ocupat


Activități si responsabiiltatr principale


Amlnlstratia Publica / Director Executiv Direcția Tehnica


2009-februarie 2013


Director Executivo Fundamentarea, elaborarea si monitorizarea modulul de indepllnfre a programului de investiții o Urmărirea realizării sl recepției obiectivelor de Investiții In conformitate cu prevederile contractelor de execuție si a legislației In vigoare, cu încadrarea In valorile sl sursele de finanțare aprobate (Spital Municipal Bacau, baze sportive, parcuri, plete agro-alimentare, Teatru de vere Bacau, locuri de Joaca, locuințe, etc); o Punerea In aplicare a legislației privind utilizarea eficienta a energiei electrice sl termice prin reabilitare* termica a clădirilor;

o Promovarea, urmărirea si recepția obiectivelor finanțate din fonduri structurale si de coeziune, din categorii rețelelor de termoficare si lucrărilor de InlervenBe pentru creșterea performantelor energetice a blocurilor df locuințe;

o Punerea In aplicare a legislației privind masurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului seismic; o Coordonarea activitatii de atribuire a contractelor de serviciillucrari/produse cu respectarea legislației achizițiilor publice

o Coordonarea activitatii IT sl telecomunicații privind asigurarea dezvoltării Infrastructurii de rețea, mentenantel rețelei, administrării, configurării server mall, sistem de securitate, etc

o Monitorizarea modulul de realizare a planului de aprovizionare cu respectarea contractelor încheiate sl încadrarea In landurile alocate

o Asigurarea documentelor cadru ale Sistemului de Management integrat CaHtate-Mediu si a celor m domeniuNumele și adresa angajatorului Tipul activități sau sectorul de activitate

Municipiul Bacau Direcția Tehnica

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Activități si responsabilități principale

2007-2009

Set Serviciu Tehnic Investiții

o Elaborarea de instructiuni si proceduri necesare domeniului de activitate;

o Fundamentarea, elaborarea sl monitorizarea modulul de îndeplinire a programului de Investiții

o   Urmărirea realizării si recepției obiectivelor de Investiții In conformitate cu prevederile contractelor de

execuție sl a legislației in rigoare, cu încadrarea In valorile sl sursele de finanțare aprobate

o Asigurarea vizării documentaților tehnlco-economlce necesare execuției lucrărilor de Investiți

o Asigurarea transmiterii către compartimentul specializat a documentelor necesare organizării procedurilor de achiziții pentru obiectivele din Lista de Investiții;

o Punerea In aplicare a legislației privind utitizarea eficienta a energiei electrice si termice prin reabliteret termica a clădirilor;

o Punerea in aplicare a legislației privind masurile ce trebuiesc luate pentru reducerea riscului seismic;

o Asigurarea transmiterii documentelor necesare înregistrării In patrimoniu a obiectivului de investiți!

o Evaluarea performantelor personalului din subordine sl propune calificativele acestora;

o Instruirea personalului din subordine d.p.d.v.al protecției muncii, protecției civile. PSI, prim ajutor;

O Numele și adresa angajatorului

Tipul activități sau sectorul de activitate

Perioada

Funcțja sau postul ocupat Activități și responsabilități principale

Numele șl adresa angajatorului

Tipul activități sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale

Municipiul Bacau

Direcția Tehnica

2005 - 2007

log. Principal specialist

Organizare procedurilor de achiziții pentru atribuirea contractelor deservirii, produsa si lucrări specifice activităților din cadrul E.ON

E.ON Moldova

Dlstibutia energiei electrice

2001-2005

Sef Serviciu Investiții

o Elaborarea procedurilor operaționale in vederea desfășurării corespunzătoare a acttvitatii de investiții si de alimentare cu energie electrica a consumatori In cele sase sucursale subordonate

o Coordonarea modulul de fundamentare, întocmire si aprobare a programelor de investiții

o Urmărirea modulul de asigurare cu documentații tehnice de execuția/ caiete de sarcini In vederea promovării obiectivelor de investiții

o   Asigurarea avizării documentațiilor tehnice si aprobării Indicatorilor tehnlco-economlri prevazuli In studiile de

fezabilitate

o   Coordonarea organizării procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de execuția a lucrărilor de

Investiții sl a contractelor de servirii st produse

o   Urmărirea modului de îndeplinire a condițiilor contractuale, recepția si înregistrare la mijloace fixe a

Instalattâor realizate si utilajelor achiziționate

o Asigurarea realizării, in conformitate cu reglementările ANRE, a racordării noilor consumatori te rețeaua eiectiica de distribuție sau a lucrărilor de deviere rețele

o Urmărirea modulul de utilizare eficienta a surselor de finanțare

o Asigurarea formalităților necesare decontării tacturilor aferente producției realizate

o întocmirea rapoartelor privind realizările fidea sl valorice aferente lucrărilor din programele de Investiții si a lucrărilor de a.e.e a consumatorilor

o Instruirea personalului din subordine In vederea Implementării sistemului managementului calitate o Verificarea modulul cum personalul din sucursale respecta stategta de dezvoltare a SC Electrica SA, reglementările emise de ANRE si toate prevederile legislative care stau la baza activitate de investiții;

Numele ți adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Electrica Moldova Dlstibutia energiei electrica

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități șl responsabilități principale


Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate


1988 - 2001

inginer

o Urmărirea modulul de îndeplinire a condițiilor contractuale, recepție sl înregistrare ia mijloace fixe a instalațiilor realizate si utilajelor achiziționate

o Implementarea reglementarilor SC Electrica sl ANRE privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor

o Asigurarea formalltalllor necesare decontării facturilor aferente producției realizate

o întocmirea rapoartelor privind realizările fizice si valorice aferente lucrărilor din programele de investiții sl a lucrărilor de a.e.e a consumatorilor

IRE/FREBacau

Dlstibutia sl transportul energiei electrica

Educație șl formare


Perioada

Calificarea / diploma obținută


Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobândite


Numele șl tipul Instituției de învățământ I furnizorului de formare


Perioada


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul Instituției de Învățământ / furnizorului de formare Perioada


Septembrie 19B3 - Iunie 1988 Diploma de absolvire Inginer energeUdan

Politehnica București, Facultatea Electrotehnica • secția Energetica

Martie 1997

Certificat de absolvire

Noțiuni economice de baza pentru Ingineri

Centrul de Formare Profesionala, București

Octombrie 2003


Calificarea / diploma obținută


Disciplinele principale studiate / co*~~ntențe profesionale dobândite Numele și tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formarePerioada

Calificarea I diploma obținută


Disciplinele principale studiate / competența profesionale dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada


Certificat de absolvire

Sistemul de management al calitatil, In conformitate cu ISO 9001:2000

SC Q-INSPECT SRL București

Octombrie 2008

Certificai de absolvire

Achiziții publice, noua lege a atribulll contractelor

Expert Audi) Group, Bacau / Sc Tecnoservlce Tralnlng Team Buuresti

Septembrie 2007 - Iunie 2008


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Diploma de Mașter

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE MAȘTER IN MANAGEMENT Șl LEGISLAȚIE IN INDUSTRIE, ADMINISTRAȚIE Șl SERVICII

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI- IAȘI
Perioada

Calificarea I diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Octombrie 2008

Certificat de Absolvire

Expert Achltli Publice

SC EXPERT AUDIT GROUP Onesll

Iunie 2009

Certificai de Absolvire

Formator de Formatori

BEST TRAINING CONSULTING COM


PerioadaAptitudini și competențe personale


Decembrie 2012

Diploma de absolvire

Manager îmbunătățire proces

SC CENTRU DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE

Limbați) strălnățe) cunoscutățe) Autoevaluare


Limba

Limba


engleza, germana

engleza germana

înțelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu

Nivel mediu


Competența și abilitați sociale


Capacitate de cooperare si conducere a echipei, abUitati de comunicare


Competențe și aptitudini organizatorice


Competențe și aptitudini tehnice


Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului


Orientarea spre dienl/cetetean, deschidere spre opinii sl idei noi, evitarea conflictelor, punerea In aplicare a managementului calltatii, abilitați de comunicare, disponibilitate pentru lucru In echipa si program prelungit

Cunoștințele dobândite permit identificarea eventualelor neconformitati ‘înregistrate In documentațiile tehnice / caietele de sarcini, gestionarea informațiilor sl datelor pentru întocmirea de rapoarte / sinteze

Abilitați In utilizarea Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint. Microsoft Outiook, Microsoft Internet Explorer


Alte competențe șl aptitudini


Permisțe) de conduoere

Informații suplimentare


Perseverenta In atingerea rezultatelor dorite, dinamism, ordine in gândire si in modul de organizare a activllalii

Posesor camei de conducere catB

Nu este cazul


FISA POSTULUINume si prenume:     GEORGE BOGDAN DUTA

25.02.2013


Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE


 • 1. Descrierea postului: asigura realizarea activitatilor de secretariat, publicitate si informare aferente proiectului

 • 2. Responsabilități si atribuții;

 • •  organizează ședințele echipei de implementare a proiectului;

 • •  pastreaza si actualizeaza graficul de implementare al proiectului;

 • •  promovează si urmărește indeplinirea contractului de servicii de informare si publicitate privind proiectele incluse in cererile de finanțare ;

 • •  realizează si actualizeaza baza de date cu documentele aferente proiectului;

 • •  se asigura de eficienta fluxului documentelor;

 • •  asigura comunicarea in cadrul echipei de proiect;

 • •  transmite rapoartele si cererile către Organismul Intermediar;

 • •  asigura organizarea sl implementarea activitatii de informare si publicitate conform prevederilor Ghidului Solicitantului;


 • •  asigura arhivarea documentelor proiectului astfel incat documentele sa fie ușor accesibile si sa permită verificarea lor;

 • •  participarea la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  participarea la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului.

 • •  asigura indeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizări! ultimei activități;


3. Relații:

Ierarhice:

 • •  este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului.

4. Cerințele postului:


 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurința in abordarea sarcinilor de rutina.

Am luat la cunoștința

RESPONSABIL SECRETARIAT, PUBLICITATE SI INFORMARE GEORGE BOGDAN DUTA

Cerere de finanțare

Modelul F - Curriculum vitae


Curriculum vitae

Informații personale

Nume/Prenume Adresa

Telefon Fax E-mail Cetățenia Data nașterii Sex Experiența profesională Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități ți responsabilități


DUȚĂ george bogdan

Str. Carpațl, Nr. 10, Sc. 0, Ap. 6, cod poțtal 600085, BACĂU, ROMÂNIA

0234-208.900             Mobil: 0740138531

0234-588.757

dutageorgebogdan@yahoo.ro

română

22.06.1985

masculin

Septembrie 2012 - prezent

inspector de specialitate

 • >   urmărește modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor Consiliului Local țl ale dispozițiilor Primarului Municipiului Bacău

 • >  prezintă, la cererea Primarului, rapoarte ți informări privind constatările făcute ți măsurile luate

 • >   prezintă Primarului rapoarte, analize, informări privind felul în care este reflectată activitatea Primarului șl a Consiliului Local în mass-media locală și naționată;

 • >  asigură consilierea Primarului pe probleme specifice activității sale

 • >   acționează în scopul promovării imaginii publice a administrației publice locale a municipiului Bacău;

 • >  în caz de dezastre, calamități sau alte situații cu caracter special se alfa la dispoziția conducerii executive a Primăriei;

 • >  îndeplinește șl alte sarcini repartizate de Primar ți Șeful de serviciu, cu respectarea actelor normative în vigoare.


Numele ți adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate Perioada Funcția sau postul ocupat Principalele activități ți responsabilități


Primăria Municipiului Bacău - Serviciul Cabinet Primar, Strada Mărățestt, nr.6, cod postai 600017, Bacău

Administrație publică locală

octombrie 2010- Iulie 2012

Secretar notarial

 • >   Acordarea asistentei d.p.d.v. legislativ cllentilor si potențialilor client!;

 • >  întocmirea documentelor notariale sub directe supraveghere st îndrumare a noatrulul public

 • >   întreținerea relațiilor cu clientil din portofoliu


Numele ți adresa angajatorului

Educație ți formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite


Birou Notarial Public Cătălină Cliveti, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 118, cod postai 607450, corn. Podu-Turculul


2004-2008

Diplomâ de licența

Management / Specializare Administrație PublicăProgramul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritarii 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Domeniul major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană Cerere de finanțare

Modelul F • Curriculum vitae

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite

Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Aptitudini șl competențe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute _______________Autoevaluare Nivel european

Limba Engleză Limba Franceză

Competențe și abilități sociale

Competențe șl aptitudini tehnice

Competențe șl cunoștințe de utilizare a calculatorului

Alte competențe șt aptitudini Permis de conducere


Universitatea "George Bacovia", Bacău

2000-2004

Diplomă de bacalaureat

Economic

Colegiul Etonomlc "ion Chica", Bacău


Limba română

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de dtlre

interacțiune

Exprimare

B1

B2

B2

B2

B2

C1

CI

C2

C1

 • >  Corectitudine, perseverență, disciplină, spirit practic,


 • >  Aptitudini pentru relații publce, abiBtățl de lucru în echipă, eficiență la locul de muncă, comunicare eficientă

 • >  Cunoștințe de utilizare a aparaturii de Hroticățcaiculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc)

 • >  Abilități de utilizare a computerului în programele: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

 • >  Internet

Arbitru de fotbal liga a lll-a categoria B din 2004
FISA POSTULUI


Nume si prenume:      IOANA MATEI

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE 25,02.2013

 • 1. Descrierea postului: coordonează si asigura respectarea procedurilor de achiziție publica conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare ;

 • 2. Responsabilități sl atrlbutih


 • •  Realizează planurile anuale de achiziții;

 • •  Întocmește planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii;

 • •  elaborează documentația de atribuire pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  elaborează si transmite răspunsurile la clarificările solicitate de potențialii candidatî/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;

 • •  participa la evaluarea ofertelor potențialilor candidati/ofertanti pentru toate contractele ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării priectului;

 • •  participa la rezolvarea eventualelor contestații si asigura documentele solicitate ce Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;

 • •  asigura întocmirea si semnarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite pe parcursul implementării;

 • •  constituie si pastreaza dosarele achizițiilor publice aferente proiectului;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;


 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  transmite managerului de proiect orice probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •   asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • 3. Relații:

ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;De colaborare:

 • •  fata de membrii echipe de proiect

 • •  cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantul ui in vederea implementării proiectului

 • 4. Cerințele postului:

 • •  sa aiba studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  experiența in activitati similare;

 • •  cu nostinte de operare PC;


 • •  abilitați organizatorice;

 • •  abilitați de comunicare, capacitate de analiza, atent la detalii, seriozitate.

Am luat la cunoștința

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

Currlculum vitae
Europass

Informații personale

Nume/Prenume Adresa Telefon E-mall

Cetățenia

Data nașterii Sex

Aria ocupațlonală Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activități șl responsabilități

O


Numele și adresa angajatoruluiTipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat

Principalele activității responsabilități Numele șl adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități ți responsabilități Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat Principalele activități șl responsabilități


Matei Ioana

Strada Marasestl, nr, 193,600078, Bacau, Romania

Fix:-                                     Mobil: 0745534993

loana.matel0primariabacau ,ro, ioanamatai10@gnnali.com

Romana

19.07.1957

Feminin

Achiziții publice

Marile 2006 - In prezent Consilier achiziții publice

Activități privind atribuirea contractelor de aschizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări si servicii, elaborarea Programului anual al Achizițiilor publice,Rapoarte privind achlziltiile publice, responsabilități privind încadrarea achizițiilor In Programul anual de achiziții publice in funcție de fondurile aprobate.

Aclivilatl specifica responsabilului cu achizițiile publice in cadrul UlP-ului proiectelor:

■ Pasai rutier subteran strada Oltuz - strada Ștefan Guse, municipiul Bacau, Județul Bacau

* Reabilitarea sl dotarea cu echipamente a Centrului social de îngrijire pentru persoane vârstnice* Bacau*

Primărie Municipiului Bacau, strada Marasesti nr. 8

Achiziții publice

Martie 2004 - martie 2006

Agent marketing - vanzari

Promovare de produse noi, achiziționare de produse pentru completarea gamei de comercializare, pregătire documentație specifica pentru participare la licitații,

SC UMB COMERCIAL SA BACAU. Str. Republicii nr. 199

Comercializarea de armaturi industriale


Aprilie 2002 - marile 2004

Inginer de proces

Proiectare tehnologica, cest standard, analize economice, asistente tehnica.


Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada

Funcția sau postul ocupat


Pag 1 - Curricvlum vita

Matei toana


SC PCC STEROM Campina, strada B P Hasdeu nr. 1

Proiectare tehnologica, cost standard, analize economice, asistenta tehnica in producție de armaturi.

Aprilie 1994 - martie 2004

Sef compartiment proiectare tehnologica, responsabil ofertare

Coordonarea actlvitatii de proiectare tehnologii noi precum si de modernizare a celor existente urmărind reducerea costurilor sl a imbunatatlrea condițiilor de munca. Analiza ofertelor din punct de vedere tehnlco*economlc

SC ROBINETE INDUSTRIALE SA BACAU, Str. Republicii nr. 199

Proiectare tehnologica pentru producția de armaturi Industriale din fonta si otel; Ofertare tehnica sl economica armaturi industriale.

Septembrie 1981 -aprilie 1994

Inginer tehnolog

Pentru maf mixta informații accasaU pagina: htlpJ/europau.catfelop.Bu.lnV

O Comunitatea Europeana. 2003responsabilități

Numele șl adresa angajatorului Tipul activități sau sectorul de activitate


vuiupMi uiitei ii

ÎNTREPRINDEREA METALURGICA BACAU, Str. Republicii nr. 199 Proiectare tehnologica In producția de armaturi Industriale din fonta sl otel

Educație șl formarePerioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele șl tipul Instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea I diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Perioada


Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate competente dobândite Numele șl tipul instituției de ^vățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul Instituții de învățământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obținută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


August 2006;/ noiembrie 2006;/ august 2007

Certificat de absolvire

Legislația privind atribuirea contractelor de achiziție publica a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

TEMA INVEST/ Expert Audit Grup / KSC Trainlng

2003-2004

Controlul calitatil proceselor 6 sigma; Managementul interferențelor

Diploma centura verde; Certificat de absolvire

PCC STEROM CAMP1NA

Aprilie-mal 1997

Certificat de absolvire

Analiza si ingineria valorii

Asociația Naționala Profesionala sl Patronala a Gospodăriei Comunale sl Locative din Romanța - Centrul de perfecționare profesionala sl asistenta manageriala 1976 -1981

Diploma de inginer

Tehnologia Construcțiilor de Mașini - inginer mecanic

UNIVERSITATEA DIN GALAȚI- Facultatea de Mecanica, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini

1972-1976

Diploma de bacalaureat

Cultura generala

Liceul teoretic Mlhail Kogalnlceanu din Galați


Aptitudini și competente personale


Limba maternă


romana


Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european V

Limba engleza

Limba franceza


Comprel

tensiune

Vorbit

Scris

Abilități de ascultare

Abilități de citire

Interacțiune

Exprimare

91

62

A2

A2

61

92

92

92

B2

82

n Cadrului european de referință pentru limbi


Competențe șl abilități sociale


Corectitudine, bun ascultător, discreție, prezenta de spirit, eficienta, spirit creativ, capacitate de adaptare pentru lucrul la toate nivelele, punctualitate, disponibilitate pentru lucrul In echipa, aptitudini pentru relații publice


Competențe și aptitudini

organizatorice

Competențe și cunoștința de utilizare a calculatorului


Capacitate de a lucra In echipa, satisfacția lucrului bine facut, partener de dialog, abilitați de comunicare sl organizare


Cunoștințe operare MS Office: Word, Excel, navigare Internet,


Pag 2 - Cuticulum vitae

Matei ioanaFISA POSTULUI


Nume si prenume*. TURCU AURICA Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL FINANCIAR


 • I. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ale Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului;


 • 2. Responsabilități sl atribuții;


 • •  realizează evidenta contabila separata aferenta implementării proiectului;

 • •  pregătește rapoartele sî documentele privind activitatea desfasurata din punct de vedere financiar;

 • •  asigura realizarea plăților,

 • •  calculează (după caz) si asigura decontarea taxelor datorate pe perioada implementării proiectului;

 • •  participa la ședințele organizate cu dirigintele de șantier si constructorul;

 • •  participa la realizeazarea cererile de rambursare si a rapoartelor financiare de progres;

 • •  trimite si/sau recepționează documentele justificative pentru si de la furnizori;

 • •  asigura transmiterea previziunilor financiare pentru aprobarea/rectifîcarea bugetului Solicitantului;

 • •  furnizează informații economice necesare intocmirii rapoartelor de progres

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului;

 • •  p articipa 1 a conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  comunica către managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • • asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect; Funcționale:


<^@D59


 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului

4. Cerințele postului:

 • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar contabil, precum si legislația financiar - contabila in vigoare;

 • •  sa posede o buna capacitate de organizare si planificare

Am luat la cunoștința RESPONSABIL FINANCIAR TURCU AURICA


INFORMAȚII PERSONALE

Nume


Telefon Fax

'                   E-maii

Naționalitate Data nașterii

Experiență profesională

• Perioada

• Numele și adresa angajatorului

• Tipul activități

• Funcția sau postul ocupat

* Principalele activități șl responsabilități


Educație și formare

* Perioada

• Numele și lipul instituției


• Domeniul studiat

• Tipul calificării • Nivelul de clasificare al formei de învățământ


Educație și formare

•Perioada

• Numele șl tipul instituției

• Domeniul studiat

• Tipul calificării

• Nivelul de clasificare al formei de învățământ


•Perioada

• Numele și tipul instituției

• Nivelul de clasificare al formei de fnvățământ Aptitudini și competențe PERSONALE doMndltstn cursul vieți ți carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat priirtr-un certificat aau o diplomă.


Turcu Aurica


CUMICULUMVITAE


+40 723078207

aura.turcu@gmall.com

română

02/02/1972

12/1997-prezent

Primăria Municipiului Bacău

Economlco-financiara

Șef birou Evidentă șl cheltuieli bugetare

întocmirea bugetului de venituri șl cheltuieli, întocmirea contu/ul de execuție șl a situațiilor financiare trimestriale


2004-2006

Universitatea “George Bacovia” Bacău-Facuttatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Management financiar contabil

Masterat post-unlversltar


1991-1996

Universitatea „Alexandru îoan Cuza” lași - Facultatea de Științe economice

Economia producției agricole șl silvice

Economic


superior


1987-1990

Liceul Teoretic „ Al.Viahuță" Barlad mediu


-Certificat de participare la cursul “Administrarea domeniului public sl privat al statului și unităților administrativ teritoriale” 08/2012


-Certificat de participare ia cursul Planiflcarebugetară multlanuaiă 07/2010 Curs ECDL complet 02/2011Limba materna

UMBI STRĂINE CUNOSCUTE

• Abilitatea de a citi

 • • Abilitatea de a scrie

 • • Abilitatea de a vorbi Alte aptitudini si competente

NemmponalomBisus.

Permis de conducere


română

Engleza

bine

bine

mediu

fire comunicativă, bun organizator, capacitate de lucru timp prelungit ei “sub presiune”

permis de conducere categoria B - 2004
FISA POSTULUI


APROBAT \

K/ primar

ROMEO STAVARACHE


Nume si prenume:      CAMELIA IORDAN

Poziția propusa in proiect: RESPONSABIL TEHNIC

Data întocmirii: 1

25.02.2013


L Descrierea postului: reprezintă interfața dintre Solicitant, Constructor si Dirigintele de șantier si urmărește respectarea clauzelor contractuale;

O

 • 2. Responsabilități si atribuții:

 • •  participa la elaborarea documentației necesare organizării si desfășurării procedurilor de achiziții;

 • •  participa la planificarea si desfasurarea activ itatilor proiectului;

 • •  asigura interfața intre diriginte de șantier si constructor;

 • •  urmărește respectarea clauzelor contractuale privind execuția lucrărilor

 • •  verifica si avizeaza situația decontărilor lunare de lucrări (centralizatorul lucrărilor executate), din punct de vedere a încadrării in prețul contractului;

 • •  verifica existenta documentelor care însoțesc dispozițiile de șantier, ia la cunoștința de modificările aduse proiectului prin dispozițiile de șantier, le supune aprobării ordonatorului de credite si asigura punerea in aplicare a acestora;

 • •  furnizează informații tehnice, necesare întocmirii tuturor rapoartelor de progres;

 • •  participa la ședințele de progres ale echipei de implementare a proiectului


 • •  colaborează cu membrii echipei de proiect in redactarea raportelor tehnice de progres;

 • •  asigura respectarea, in toate fazele implementării proiectului, a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic;

 • •  participa la conferințele de lansare si finalizare a proiectului;

 • •  monitorizează activitatea privind organizarea recepției lucrărilor, conform legislației in vigoare;

 • •  pune la dispoziția secretarului, in vederea arhivarii, corespondenta, situațiile de plata, rapoartele de acrivitate si rapoartele de progres.

 • •  asigura comunicarea către Managerul de proiect a oricăror probleme survenite care ar putea afecta implementarea optima a proiectului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării


 • 3. Relații:

Ierarhice:

 • •      este subordonat Managerului de proiect;

Funcționale:

 • •      are relații de serviciu cu membrii echipei de implementare a proiectului

 • •      are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorica a Solicitantului in vederea implementării proiectului

 • 4. Cerințele postului: • •  studii superioare;

 • •  sa fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare FC;

 • •  cunoștințe limba engleza;

 • •  sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind realizarea investițiilor publice;

 • •  sa probeze o buna cunoaștere a coordonării activitatilor tehnice din proiect;

 • •  capacitate de analiza si sinteza;

 • •  capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

Am luat la cunoștința

RESPONSABIL TEHNIC CAMELIA IORDAN

Ctx
X

europoss

Curriculum vitae i
Europass (

Informații personale

Nume I Prenume iordan Camelia

Adresățe) j Barau.str,Vaste Alecsandri bl.39 sc. I, ap.B

Tetefon(oane) , Mobil: 0723633336 Fax(uri) 1 -

E-mail(uri) cameiiaterdaniaDrimariabacau.ro: camelia_tordan22@yatioo.com

Naționaitate(-tățQ Romana

Oata nașterfi 22.07.1956

I

Sex feminin

Locul de munci vizat l,

Domeniul ocupațional

Experiența profesională '

Perioada Iulie 1999-prezent

Funcția sau postul ocupat; Consilier superior

Activități șl responsabilități Responsbil tehnic cu urmărirea contractelor de proiectare al execuție a lucrărilor la principale obiective de investiți ce aparțin Primăriei Municipiului

Numele și adresa Primăria Municipiului Barau, Remania

angajatorului

Tipul activității sau sectorul

de activitate Serviciul Tehnic Investiții al Primăriei Municipiului Barau

Perioade Martie 1994- 1999

Funcția sau postul ocupat Inginer prolrctant

Activități și responsabilități , Proiectare Instalații termice, ventilație si gaze/ combustibili lichizi principate •

Numele și adresa , S.C.PROREXIM SRL Barau, Romania angajatorului |

Tipul activității sau sectontl Proiectare, asistenta tehnica, membru in comisii de licitație, de activitate ,

Perioada 1993* 19894

Funcția sau postul ocupat Inginer proiectant

Pagina I • Curriculum vtse al Nume Prenume


Pentru mai multe Wcrrnaț» despre Europass accesați pagina: tittp-jleurapass.cedefop-auropa.au ©Uniunea Europeana, 2002-2010 24082010Activități șl responsabilități

principale

Proiectare, asistente tehnica, marketing.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Serviciul Proiectare si Marketing

Numele și adresa angajatorului

SC Moldotem SA, Bacau, Romania

Perioada

1994-1993

Funcția sau postul ocupai

Inginer proiectant

Numele și adresa angajatorului

Institutul deProiectarl a) Județului Bacau (ulterior SC General Proiect SA)

Activități și responsabilități

principale

Proiectare Instalații leimice, ventilație si gaza, întocmire bilanțuri termoenergetice, asistente tehnica

Tipul activității sau sectonil de activitate

Ateliui de proiectare InstelaUl, Colectivul Temice.

Perioada

1990-1994

Funcția sau postul ocupat

Inginer stagiar

Numele șl adresa ang^atondul

întreprinderea Metalurgica Bacau

Activități șl responsabilități

principale

Pnoirctare tehnologie

Tipul activității sau sectorul

de activitate

Atelierul de Proiectare

Educație si formare

Perioada

1975-19B0

Calificarea / diploma obținută

- Ucenta-Inginer constructor

Disciplinele principate Termotehnlca, fizica materialelor, mecanica fluidelor, bazele proiectării sectoarelor calde, studiate 1 competențe profesionale dobândite .

Numele șl lipul instituției de învățământ i furnizorului de formare

Institutul Politehnic București

. Facultatea de Metalurgie

1 Secția Agregate,Utilaje si Instalații

r

Autorizații, certificări

‘Oiridinte de șantier

1 Auditor energetic

Curs : Expert achiziții

Curs formator MORT: 1MBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN iGOSPODARIILE SI COMUNITĂȚILE CU VENITURI REDUSE DIN ROMANIA*.

Limba(i) matemă(e) Romana

Limbați) străină(e) Engleza, Franceza

cunoscutăfe),______

Autoevaluare înțelegere____Vorbire _______________Scriere

Nivel european f) Ascultare i Citire Parttdpareia Discurs oral          Exprimare scrisă

J I                    ; conversație l

Umbo engleza Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu          Nivel mediu

Limba francezo Nivel avansat, Nivel avansai Nivel avansat. Nivel avansat          Nivel avansat

Aptitudini șl competențe personale

Competente și abilități ■ Abfitati de comunicare, analiza el sinteza.

sociale 1 Spirit de echipa

Competențe șl aptitudini ' Motivator, ablfitati de coordonare si conducere organizatorice Capacitate de planificare si control.

Competențe șl aptitudini Cunoștințe de operare Windows si MS Office 2007 (Word, Excel,Outlook), de utilizare a calculatorului

CAMELIA IORDAN

FIȘA POSTULUI


Nunie și prenume: MARTUNEAC ROXANA GEORGIANA Poziția propusa în proiect: RESPONSABIL JURIDIC


 • 1. Descrierea postului: asigura îndeplinirea obligațiilor Solicitantului si acorda asistenta financiara celorlalți membri ai echipei de implementare a proiectului


 • 2. Responsabilități sl atribuții:

 • •  participă la elaborarea Hotărârilor, Deciziilor Consiliului Local Bacău și ale Primarului Municipiului Bacău - toate în legătură cu proiectul2,

 • •  verifică din punct de vedere legal documentele întocmite de membrii echipei și Consultanți;

 • •  asigura informarea si instruirea tuturor membrilor echipei asupra actelor normative ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului;

• sprijină echipa în obținerea aprobărilor cerute, a autorizațiilor pentru implementarea lucrărilor de care au nevoie contractorii conform prevederilor contractului;

• reprezintă Municipiul Bacau (prin delegare dată) în fața instanțelor judecătorești, formulând acțiuni, cereri, întâmpinări, concluzii scrise; depune toate diligențele pentru justa soluționare a cauzelor, inclusiv cele de la Direcția Impozite și Taxe Locale • în legătură cu proiectul;


• exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice și nelegale pronunțate de instanțele judecătorești în legătura cu proiectul, în baza împuternicirii primite în acest sens;

 • •  verifică și semnează din punct de vedere juridic acte și documente, urmând a elabora rapoarte și prezenta informări primarului cu privire la actele și documentele verificate, în cazul în care îi sunt solicitate în legătură cu proiectul;

 • •  reprezintă primarul în fața notarilor publici, a instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități sau instituții publice (prezentând în acest sens delegația semnată de primar) în legătură cu proiectul;


 • •  participă în calitate de membru în comisiile de licitație;

 • •  răspunde în termen legal la sesizările, reclamațiile, scrisorile și petițiile cetățenilor în legătura cu proiectul adresate primarului;

 • •  asigura îndeplinirea tuturor atribuțiilor in intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități;

 • 3. Relații:

Ierarhice:

• este subordonat Managerului de proiect;

De colaborare:

 • •  cu membrii echipei de proiect;

 • •  are relații de serviciu cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Solicitantului în vederea implementării proiectului.


  4. Cerințele postului:


 • •  studii superioare;

 • •  să fie angajat al solicitantului;

 • •  cunoștințe de operare PC;

 • •  cunoștințe limba engleză;

 • •  abilități organizatorice;

 • •  abilități de comunicare, capacitate de analiză, atent la detalii, seriozitate;

 • •  ușurință în abordarea sarcinilor de rutină.

Am luat la cunoștință

X europass

Curriculum vltae Europass

l

25.02.2013

informații personale

Nume /Prenume

MARTUNEAC ROXANA GEORGIANA

Adresâ(e)

str. Nordului, nr. 4, se. D, ip. 16, Bacau

Tetefcmțoane)

Mobil; 0740587826

Faxțuri)

E*ma!l(uit)

ch roxvevahoo.corn

Națjonalltate(-tâțj)

romana

Data nașterii

03.09.1983

Sex

Feminin


Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupațlonal

Experiența profesionala


S.C.TEDCONSTRUCTS.R.L


Perioada Noiembrie 2006 - mal 2007

Funcția sau postul ocupat

Asistent manager


Actrvitati ri responsabilitat ■ responsabil resurse umane; principale menținerea legăturii dintre firmă și Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 • ■ coordonarea activități de recepție dlenți șt colaboratori;

 • ■ menținerea legăturii cu salariațl prin biroul personal;

 • ■ informarea directorului general de aspectele Intervenite 1n activitatea societăți;


 • ■ ținerea evidenței orelor de munca prestate de flecare angajat (pontai);

 • ■ fnerea evidenței concediilor de odihnă și a altor forme de concedii;

- întocmirea statisticilor lunare conținând fluctuația, absenteismul.


I

Perioada I Octombrie2007-februarie 2013

Funcția sau postul ocupat

Consilier JuridicActivități sl responsabilități -reprezentare Instituție, prin delegare data, In tata Instanțelor Judecătorești;

principale -formulare acțiuni, cereri, intampinari, concluzii scrise, administrare probe necesare pentru justa soluționare a cauzelor;

■exercitare cal de atac ordinare ei extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor netemeinice si nelegale pronunțate de nstantele judecătorești;

•verificare, In termen legal, a sesizărilor, scrisorilor, plângerilor cetățenilor care privesc spete juridice sau de administrație publica sl întocmire răspunsuri;

•sprijinirea actlvitafil tuturor dlrectiBoriservIcfilof/blrouriloi/compartimentetor din cadrul instituitei prin punerea la dispoziție a legislației in vigoare, a actelor necesare sl asigurarea consultantei juridice specifice;

■întocmire proceduri privind recuperare debite In cazul socfetatitor Intrate h Insolventa/faiiment, ■documentare permanenta asupra dispozițiilor legale;

întocmire sl avizare juridica a dispozițiilor sl contractelor economice sl de alta natura;

■participare, In calitate de membru, in comisiile de licitație sau de concurs;

-verificare monitoare oficiate sosite la instituție;

■îndeplinirea funcției de Consilier etic, conform Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcționarilor publici; îndeplinirea funcției de responsabil SMI in cadrul serviciului juridic;

■îndeplinirea tutoror atribuțiilor stablfte prin Legea nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier uridlc.

Numele șl adresa angajatorului


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Tipul activității sau sectorul de activitate


Direcția Juridica


Educare șl formare


Perioada 2005*200$


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principate studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Perioada


Diploma de absolvire

Mașter In Stfinte Penate

Universitatea: Al. loan Cuza

2002*200$


Calificarea / diploma obținutăDisdpfinele principate studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Diploma de absolvire

Licențiată In Drept

Universitatea: Al. loan Cuza


Aptitudini sl competente

Limbațij strâinâțe) cunoscutățe)


engleza


Autoevaluare


Limba


engleza


înțelegere

Vorbire

Scriere

Exprimare scrisă

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Nivel mediu

Nivel mediu

| Nivel mediu

Nivel mediu

| Nivel mediuCompetențe șl abilități sociale

flexibilitate, adaptare rapida la mediul de luciu, abilitați de comunicare, capacitate de analiza si sinteza a Informației, seriozitate

Competente țl aptlturfinl de utilizare a calculatorului

Abilitați in utilizarea Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft internet Exptorer

Alte competente șl aptitudini

Perseverenta in atingerea rezultatelor dorite, dinamism, ordine in gândire al in modul de organizare a advitatil

Informații suplimentare

Nu este cazul


ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului BaC&i * Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str, 09,mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.162887          Data eliberării 05.0

emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.20


Denumire / Nume si prenume

MUNICIPIUL BACAU

Cod de identificare fiscala •) s 4278337

Domiciliul fiscal t

Jud. BACĂU, Mun. Bacău, Cal. M&rășesti, Nr. 6, Cod Postai 600017

*) in cașul persoanelor fizice sa va Înscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGAȚII DE PLATA

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele obligații de plata exigibile la data de 28.02.2013 :                                 . .

0

Denumirea obligației de plata *

Suma

1

Obligații de plata principale

0

2

Obligații de plata accesorii

0

. 3

TOTAL 13=1+2)

C

*) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscala

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUITt

Susnumitul contribuabil figurează in evidentele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit :                                                         - .

0

Sume solicitate

Suma

1

Sume solicitate a fi restituite

0

3

TOTAL (3=1+2)

0

C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
 • a) Diferența dintre obligațiile de plata cuprinse la secțiunea A si sumele menționate la sectiuna B

 • - lei -    | ""           Q|

 • b) Totalul obligațiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni

 • - lei "    I       323200i|


4378337        MUNICIPIUL BACAU

Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal      30034

Cod M.P.P. A.N.A.F. 14.13.21.9$ROMÂNIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA. GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013
D. ALTE MENȚIUNI
I. OBLIGAȚII DE PLATA

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Obligația de plata

Total, din care

principala

accesorii

0

1

2-3+4

3

4

1

Salarii

0

0

0

2

CAS angajator

0

0

0

3

CA3 angajat

0

c

0

4

Accidente munca

0

0

0

5

Șomaj angajator

0

0

0

6

Șomaj angajat

0

0

0

7

Sanatate angajator

0

0

0

8

Sanatate angajat

0

0

0

9

Concedii ei indemnizații

0

0

0

10

0

0

c

TOTAL

0

0

0


II. SUNE DE RAMBURSAT/RESTITUIT 3)

Nr.crt

Denumirea actului nr. si data

cuantumul sumelor

0

1

2

1

0

TOTAL

0

( / III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE


ROMANIA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI BACAU

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Bacău Jud. Bacău, Mun. Bacău, Str. 09.mai nr.33

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
Nr.162887          Data eliberării 05.04.2013
emis ca urmare a cererii nr. 44546 din data de 05.04.2013
Conducătorul unitatii fiscale ,
Numele si prenumele BADIOIU DRAGO' Semnătură si stampila unitatii .

Administrația finanțelor publice ..> ___

prin ................................... certifica faptul ca
prezentul inscris este conform cu originalul. *)

(numele ai prenumele conducătorului administrației finanțelor publice)

Semnătură si stampila unitatii ................

*) se completează numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.


«79337


MUNICIPIUL BACAU


Număr de Înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod M.F.P. A.N.A.P. 14.13.31.99


30034
MH9H Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate

||Bh9| Județ J&kbu, Primata Municipiului Becau, Direcția Economica      Codul de Hentfflcare fecala:

WP1' Adresa: Calea MARASESTI, Nr. S                            Telefon: 023457.0910

Rol: :            Contribuabil: MUNICIPIUL BACAU - Rol vechi: 89484, CUVCF: 4278337


Suburbia: 7


Adresa: Calea MARASESTI, Nr. 6, Loc. BACAU, Jud. BacauCertificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice Privind Impozitele Si Taxele Locale

Ca urmare a cererii MUNICIPIUL BACAU, nr. 305127 / data 05-04-2013 cu domiciliul in str. MARASESTI. nr. 6. bl......sc....

ap......sector -, loc. BACAU, legliimat(a) prin B.I /C.UC.I.PJPasaport seria.... nr. ............... cu C.F. 4278337,

avand calitatea de.............si a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților

administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 1257873 se atesta următoarele:

La data de Intei a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează in evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.


La data eliberării prezentului certificat de atestare fiscala nu figurează In evidentele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare da plata către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru 4 5 6: ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE - REABILITARE BLOCURI

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de llchidare/dizolvareffuziune/absorbtle/divizare/prlvatizare certificatul sa eliberează cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu In sarcina cui raman debitele. Iar documentul care se comunica, In copie, organului fiscal.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate sl nu conferă aceasta calitate.

Valoare taxa eliberare certificat de atestare fiscala: 2.00 lei, achitat cu chitanța numărul BC 1384280, din data 05.04.2013


Prezentul certificat fiscal este Valabil pe toata perioada lunii in care se errjfite.


Cod certificat fiscal 0124005137
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.^

LA HOTARAREA NR. DIN 15.07.2013
PREȘEDINTE DE $EDftț BUJOR' OCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIaferente blocurilor/proiectelor incluse in Cererea de Finanțare ''Reabilitare Wnnica blocuri de  locuințe: bloc 59, strada Milcov nr. 59, bloc 61, strada Milcov nr. 61, bloc 63, strada Milcov nr.

63, bloc 65, strada Milcov nr. 65, bloc 32, strada Razboieni nr. 32, Municipiul Bacau, Județul

Bacau”


Nr. ert

Denumim capitolelor țl subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, Inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6*4*5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare țl asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri țl autorizații

6,200.00

0.00

0.00

0.00

6,200.00

Proiectul 1 (Milcov 59)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 2 (Milcov 61)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 3 (Milcov 63)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 4 (Milcov 65)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

Proiectul 5 (Razboieni 32)

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare țl inginerie

28,520.00

0.00

0.00

0.00

28,520.00

Proiectul 1 (Milcov 59)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 2 (Milcov 61)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 3 (Milcov 63)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Proiectul 4 (Milcov 65)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

Prolectut 5 (Razboieni 32)

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistentă tehnică

0.00

54,890.00

13,173.60

68,063.60

68,063.60

Proiectul 1 (Milcov 59)

0.00

12,170.00

2,920.80

15,090.80

15,090.80

Proiectul 2 (Milcov 61)

0.00

12,250.00

2,940.00

15,190.00

15,190.00

Proiectul 3 (Milcov 63)

0.00

12,140.00

2,913.60

15,053.60

15,053.60

Proiectul 4 (Milcov 65)

0.00

11,980.00

2,875.20

14,855.20

14,855.20

Proiectul 5 (Razboieni 32)

0.00

6,350.00

1,524.00

7,874.00

7,874.00

TOTAL CAPITOL 1

34,720.00

54,890.00

13,173.60

68,063.60

102,783.60

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru investiția de bază
2.1

Construcții si Instalații

637,996.96

2,230,430.56

535,303.33

2,765,733.89

3,403,730.85

2.1.1

Proiectul 1 (Milcw 59)

137,770.25

497,377.52

119,370.60

616,748.12

754,518.37

2.1.2

Proiectul 2 (Milcw 61)

140,406.74

499,270.61

119,824.95

619,095.56

759,502*30

2.1.3

Proiectul 3 (Milcw 63)

138,961.39

495,072.62

118,817.43

613,890.05

752,851.44

2.1.4

Proiectul 4 (Milcw 65)

140,117.83

486,154.70

116,677.13

602,831.83

742,949.66

2.1.5

Proiectul 5 (Razbolenl 32)

80,740.75

252,555.11

60,613.23

313,168.34

393,909.09

TOTAL CAPITOL 2

637,996.96

2,230,430.56

535,303.33

2,765,733.89

3,403,730.85

3

Cap.3 • Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

0.00

82,344.40

19,762.66

102,107.06

102,107.06

3.1.1

Construcții ji Instalații aferente organizării de șantier

0.00

68,620.00

16,468.80

85,088.80

85,088.80

Proiectul 1 (Milcw 59)

0.00

15,210.00

3,650.40

18,860.40

18,860.40

Proiectul 2 (Milcw 61)

0.00

15,310.00

3,674.40

18,984.40

18,984.40

Proiectul 3 (Milcw 63)

0.00

15,180.00

3,643.20

18,823.20

18,823.20

Proiectul 4 (Milcw 65)

0.00

14,980.00

3,595.20

18,575.20

18,575.20

Proiectul 5 (Razbolenl 32)

0.00

7,940.00

1,905.60

9,845.60

9,845.60

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

13,724.40

3,293.86

17,018.26

17,018.26

Proiectul 1 (Milcw 59)

0.00

3,042.40

730.18

3,772.58

3,772.58

Proiectul 2 (Milcw 61)

0.00

3,062.00

734.88

3,796.88

3,796.88

Proiectul 3 (Milcw 63)

0.00

3,036.00

728.64

3,764.64

3,764.64

Proiectul 4 (Milcw 65)

0.00

2,996.00

719.04

3,715.04

3,715.04

Proiectul 5 (Razbolenl 32)

0.00

1,588.00

381.12

1,969.12

1,969.12

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

82,344.40

19,762.66

102,107.06

102,107.06

4

Cap.4 • Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

4.1

Informare șl publicitate

0.00

54,890.00

13,173.60

68,063.60

68,063.60

Proiectul 1 (Milcw 59)

0.00

12,170.00

2,920.80

15,090.80

15,090.80

Proiectul 2 (Milcov 61)

0.00

12,250.00

2,940.00

15,190.00

15,190.00

Proiectul 3 (Milcw 63)

0.00

12,140.00

2,913.60

15,053.60

15,053.60

Proiectul 4 (Milcw 65)

0.00

11,980.00

2,875.20

14,855.20

14,855.20

Proiectul 5 (Razbolenl 32)

0.00

6,350.00

1,524.00

7,874.00

7,874.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

54,890.00

13,173.60

68,063.60

68,063.60


5

Cap,5 • Alte cheltuieli neellgiblle

5.1

Cheltuieli diverse fl neprevăzute

350,659.60

0.00

0.00

0.00

350,659.60

Proiectul 1 (Milcov 59)

77,661.20

0.00

0.00

0.00

77,661.20

Proiectul 2 (Milcov 61)

78,169.60

0.00

0.00

0.00

78,169.60

Proiectul 3 (Milcov 63)

77,487.60

0.00

0.00

0.00

77,487.60

Proiectul 4 (Milcov 65)

76,470.80

0.00

0.00

0.00

76,470.80

Proiectul 5 (Razboleni 32)

40,870.40

0.00

0.00

0.00

40,870.40

5.2

Audlt financiar

51,075.60

0.00

0.00

0.00

51,075.60

Proiectul 1 (Milcov 59)

11,321.20

0.00

0.00

0.00

11,321.20

Proiectul 2 (Milcov 61)

11,395.60

0.00

0.00

0.00

11,395.60

Proiectul 3 (Milcov 63)

11,296.40

0.00

0.00

0.00

11,296.40

Proiectul 4 (Milcov 65)

11,147.60

0.00

0.00

0.00

11,147.60

Proiectul 5 (Razboleni 32)

5,914.80

0.00

0.00

0.00

5,914.80

5.3

Cheltuieli aferente spatiilor comerciale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

401,735.20

0.00

0.00

0.00

401,735.20


J T?Ț4t         _______]            12,422^54.96^ [ .5«J,413.20J_3f0Wț968.16_î_ ^9^420.32^ J


Centralizator surse de finanțare

Nit CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE - lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

4,078,420.32

a.

Valoarea neeligibilă, Inclusiv TVA aferent

1,074,452.16

Proiectul 1 (Milcov 59)

233,696.65

Proiectul 2 (Milcov 61)

236,915.94

Proiectul 3 (Milcov 63)

234,689.39

Proiectul 4 (Milcov 65)

234,680.23

Proiectul 5 (Razboleni 32)

134,469.95

b.

Valoarea eligibilă

3,003,968.16

Proiectul 1 (Milcov 59)

669,562.70

Proiectul 2 (Milcov 61)

672,256.84

Proiectul 3 (Milcov 63)

666,585.09

Proiectul 4 (MUcav 65)

654,832.47

Proiectul 5 (Razboieni 32)

340,731.06

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

2,276,039.42

a.

Contribuția solicitantului ta cheltuieli eligibile, Inclusiv pentru AP (40%)

1,201,587.26

Proiectul 1 (Mllcov59)

267,825.08

Proiectul 2 (Mllcov 61)

268,902.74

Proiectul 3 (Milcov 63)

266,634.04

Proiectul 4 (Mllcov 65)

261,932.99

Proiectul 5 (Razboieni 32)

136,292.42

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, Inclusiv TVA aferent, Inclusiv pentru AP

1,074,452.16

Proiectul 1 (Milcov 59)

233,696.65

Proiectul 2 (Milcov 61)

236,915.94

Proiectul 3 (Milcov 63)

234,689.39

Proiectul 4 (Mllcov 65)

234,680.23

Proiectul 5 (Razboieni 32)

134,469.95

III

ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOUCITATĂ (60%)

1.802,380.90

Proiectul 1 (Milcov 59)

401,737.62

Proiectul 2 (Milcov 61)

403,354.10

Proiectul 3 (Milcov 63)

399,951.05

Proiectul 4 (Milcov 65)

392,899.48

Proiectul 5 (Razboieni 32)

204,438.64

CONSULTANT

1

_________urmează a fi rambursate să acopere valoarea debitului.

Pagina 2 din 2

2

întocmește și avizează juridic dispoziții și contracte economice și de altă natură în legătură cu proiectul;

3

Pcc. I si II se conpleteaza, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor Înscrise la secțiunile A si B.

4

Certificatul de atestare          apfe de organul fecal competent el autoritaSI administrației publice

notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

5

'4) Pentru înstrăinarea dadWcr. terenurilor sau mljoacekr de transport contrbuabltut trebuie ea aba achitate toate obigetWe bugetare scadente pana la e de Intei a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare.

6

Certificatul de atestare fiscala se poate elibera al In format electronic.

»      4'") Certificatul de atestare fiscala se emite In termen de cd mult doua zile lucratoare de la data sofciterfl al peste fi utilizat de contribuabil» toate

\           perioada luni In care se emite. Pe perioada de utSzare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, h original sau in copie legaSzata, oricărui solicitant