Hotărârea nr. 23/2013

Hotărârea nr.23 din 29.01.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie  - martie 2013.

HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie- martie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.35, art.47și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -  Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

  • - Prevederile H.C.L. nr.221/31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie - martie 2013 în persoana domnului consilier Ababei Radu.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr.221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publica in condițiile legii si comunică persoanei menționate la art.l din prezenta hotărâre.