Hotărârea nr. 228/2013

Hotărârea nr.228 din 08.07.2013 Hotarare privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 3/ 04.01.2013, prin care au fost stabilite impozitele şi  taxelele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013   în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL Bacau nr3/04.01.2013 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 08.07.2013;

Având în vedere:

  • - Referatul nr.2865l 1/05.07.2013 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4970 din 05.07.2013;

  • -   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4971/05.07.2013, favorabil;

Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 138/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 139/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 140/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 141/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 142/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art.6(l) lit.„k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

  • - Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată si actualizata;

  • - Prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

  • - HCL Bacau nr.3/04.01.2013 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art.30 alin.(l) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, actualizata;

  • - Prevederile art.27, art. 47 și ale art. 117 lit. ,3” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art.36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” și art.45(2) lit.”c”din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba modificarea Anexei nr. 5 la HCL Bacau nr.3/04.01.2013 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012, in sensul înlocuirii acestei anexe cu Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si va fi adusada cunoștința publica in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


G.C., C.FV R.Tjexiws.I-A.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa la HCL nrt^t/.08.07..2013

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2013

TOTAL CHELTUIELI Din care:


11.531.808 RON/an


1. CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL

Din care:

  • 1. Colectat si transportat deșeuri menajere și nemenajere

  • 2. Rambursare credit BERD si dobânzi si comisioane aferente


11.531.808 RON/an

7.931.808 RON/an

3.000.000 RON/an


3. Reabilitare/reparatii acoperișuri si fațade blocuri, scoli si instituții publice din municipiul Bacau


600.000 RON/anCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIîntocmit,

x Director exec. adjunct

^Ec. Bogdan Geqrge