Hotărârea nr. 227/2013

Hotărârea nr.227 din 08.07.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora.

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 08.07.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 78191/ 03.07.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4907/ 04.07.2013; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4908/04.07.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 133/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 134/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 135/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 136/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 137/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a trei coșuri de fum, cu următoarele caracteristici:

ART. 2 - Se aprobă casarea și demolarea, în condițiile legii, a bunurilor imobile prezentate la art. 1.

ART, 3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a celor trei coșuri de fum, în urma casării și demolării.


Nr.crt.

Denumire

Adresa

Tip Cos Fum

Observații

1.

Coș de fum aferent PT 33

Str. Neptun

Coș zidărie pe cadre

Independent de structura PT

2.

Coș de fum aferent PT 35

Str. Aviatorilor

Coș zidărie pe cadre

Lipit de blocul bară

3.

Coș de fum aferent PT 11

Str. Carpați

Coș zidărie pe cadre

Lipit de blocul bară

ART. 4 - Comisia de casare va fi numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

iși Direcției Economice.


ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Pțof


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR.


DIN 08.07.2013

G.C, l.D J R.TJEx.l/Ds.l-A-2