Hotărârea nr. 226/2013

Hotărârea nr.226 din 08.07.2013 Hotarare privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garantie pentru proiect, ce urmează a fi încheiate între municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de Asistenta pentru proiect si a Contractului de Garanție pentru proiect, ce urmeaza a fi încheiate intre Municipiul Bacau, Județul Bacau, Compania Regionala de Apa Bacau si Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 08.07.2013;

Având in vedere:

 • - Adresa nr. 5235 din 01.07.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., Înregistrata la Primăria Bacau cu nr. 31616 din 01.07.2013;

 • - Referatul nr. 4906/04.07.2013 al Unitarii Municipale pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău înregistrata cu nr. 4945 din 04.07.2013;

 • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4946/04.07.2013, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 128/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 129/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 130/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 131/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 132/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • - Prevederile art.61 si art.63 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

-HCL nr. 171/31.05.2013 privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr.8023/26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau".

In baza art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”b”, art.45, alin.(2) lit.”a” , art.49, art.63 alin (1) lit.c) si alin.(4) lit.c), art.115 si art.117 din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiministratiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Bacău a Contractului de Asistență pentru Proiect („Project Support Deed” în limba engleză) cu Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Asistență pentru Proiect”).

Art 2 Se aprobă încheierea de către Municipiul Bacău a Contractului de Garanție („Deed of Guarantee and Indemnity” în limba engleză) cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Garanție”).

Art 3 Se aprobă proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect care urmează a se încheia între Județul Bacău, Municipiul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă proiectul Contractului de Garanție care urmează a se încheia între Municipiul Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește primarul Municipiului Bacău, dl. Romeo Stavarache să negocieze și să semneze Contractul de Asistență pentru Proiect și Contractul de Garanție în numele Municipiului Bacău, precum și orice alte modificări și completări la Contractul de Asistență pentru Proiect și la Contractul de Garanție convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistență pentru Proiect și Contractului de Garanție.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacau, Administratorului

Public al Municipiului Bacau, Unitarii Municipale pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A

NR. 226

DIN 08.07.2013

G.C, I.PJR.TJEI.1/OS.I-A-JCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR.    DIN        2013

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

CONTRACT DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT între

MUNICIPIUL BACĂU

și

JUDEȚUL BACĂU

Și

COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Din data de [•] 2013

CUPRINS

ARTICOLUL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții..........................................

Secțiunea 1.02. Confirmarea Contractului de Credit

Secțiunea 1.03. Interpretare...................................................................................

ARTICOLUL II - DECLARAȚII Șl GARANȚII

Secțiunea 2.01. Declarații și Garanții ale Municipiului și ale Județului.......

Secțiunea 2.02. Repetarea Declarațiilor și Garanțiilor.................

ARTICOLUL III - Angajamente..........................................................................

Secțiunea 3.01.  Obligații de A Face ale Municipiului și ale Județului.....................

Secțiunea 3.02.  Obligații de A Nu Face ale Municipiului și ale Județului..

Secțiunea 3.03.  Rangul Creanțelor

Articolul IV - DIVERSE

Secțiunea 4.01.  Notificări....

Secțiunea 4.02.  Limba Engleză..

Secțiunea 4.03.  Lege Aplicabilă

Secțiunea 4.04.   Arbitraj și Jurisdicție............................................................................

Secțiunea 4.05.  Privilegii și Imunități ale BERD...

Secțiunea 4.06.  Renunțare la Imunitate...........................................................................

Secțiunea 4.07.  Succesori și Cesionari; Drepturile Terților

Secțiunea 4.08.  Nulitate Parțială.........

Secțiunea 4.09.  Compensații

Secțiunea 4.10.  Amendamente............

Secțiunea 4.11.  Exemplare...

Secțiunea 4.12.  Limba Aplicabilă..........

CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT (denumit în continuare Contractul), din data de [•] 2013 este încheiat ca un contract (în limba engleză deed) între:

 • 1.     MUNICIPIUL BACĂU, un municipiu localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (“Municipiul”);

 • 2.     JUDEȚUL BACĂU, un județ localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (“Județul”);

 • 3.     COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează conform legislației din România, având sediul social situat în strada Narciselor nr. 14, Bacău, Județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub numărul J4/789/2010, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 27429315 (“împrumutatul”); și

 • 4.    BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o organizație internațională înființată prin Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat de România prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990 (“BERD”);

(fiecare din cele de mai sus numite o “Parte” și împreună “Părțile”).

ÎNTRUCÂT:

 • (A)    Printr-un contract credit încheiat între BERD și împrumutat din data de [•] 2013 (“Contractul de Credit”), BERD a convenit să acorde împrumutatului un împrumut în valoare totală de 16.400.000 Euro, conform termenilor și condițiilor prevăzute în Contractul de Credit (“Creditul”).

 • (B)    împrumutatul dorește să utilizeze Creditul conform termenilor și condițiilor și pentru scopurile prevăzute în Contractul de Credit.

 • (C)    Municipiul controlează împrumutatul și este acționarul majoritar al împrumutatului.

 • (D)    Județul este un acționar minoritar al împrumutatului.

 • (E)    Municipiul și Județul sunt membri ai ADI (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) și acționând prin ADI sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit).

 • (F)     în considerarea încheierii de către BERD a Contractului de Credit și altui beneficiu bun și important a cărui primire fiecare dintre Municipiu și Județ o confirmă prin acest Contract, Municipiul și Județul au convenit să ofere asistență pentru Proiect și să își asume obligațiile prevăzute în acest Contract.

 • (G)    Se intenționează ca acest document să producă efectele unui contract (în limba engleză deed) chiar dacă o Parte semnează acest document sub semnătură privată.

PRIN URMARE, PĂRȚILE CONVIN URMĂTOARELE:

ARTICOLUL I. DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori vor fi folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, termenii definiți în Contractul de Credit (în mod direct sau prin referire la orice alt contract sau document) au același înțeles și în prezentul Contract

Secțiunea 1.02. Confirmarea Contractului de Credit

Fiecare dintre Municipiu și Județ confirmă prin prezentul Contract faptul că a primit a revizuit și a beneficiat de consilierea necesară și adecvată în legătură cu Contractul de Credit.

Secțiunea 1.03. Interpretare

 • (a)     în acest Contract cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, cuvintele desemnând singularul includ pluralul și vice versa, și referirile la persoane includ corporații, parteneriate și alte persoane juridice și referirile la o persoană includ succesorii acesteia și cesionarii acceptați.

 • (b)     în prezentul Contract, o referire la un anumit Articol sau Secțiune va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol sau Secțiune din prezentul Contract.

 • (c)     în prezentul Contract, o referire la (i) un amendament sau un contract care este modificat include completarea, modificarea, cesiunea, novația, reconfirmarea sau re-adoptarea și (ii) un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, așa cum poate fi acesta modificat la un moment dat.

 • (d)     în prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

 • (e)     în prezentul Contract, “control” (inclusiv, cu sensuri corelate, termenii “controlat de” și “sub control comun împreună cu”), cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea și politica respectivei persoane, fie prin deținerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor cu drept de vot, fie prin contract sau în alt mod.

 • (f)     în prezentul Contract, orice referire la “lege” înseamnă orice lege aplicabilă (inclusiv orice drept comun sau cutumiar) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, regulă, regulament, judecată, ordin, dispoziție, hotărâre judecătorească sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrată în orice jurisdicție care are putere de lege sau a cărei respectare este în conformitate cu practica generală din respectiva jurisdicție.

 • (g)     în prezentul Contract, orice referire la o prevedere legală va fi interpretată ca o referire la respectiva prevedere, astfel cum aceasta poate fi, la un moment dat, amendată, extinsă, completată, reconfirmată, sau re-adoptată ori înlocuită la un moment dat și include orice legislație subsidiară și orice interpretare obligatorie judiciară ori administrativă a acesteia.

 • (h)     în prezentul Contract, orice referire la o “persoană” include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o “persoană” includ și succesorii legali și cesionarii acceptați ai acesteia.

 • (i)     în prezentul Contract, “incluzând” și “include” se consideră ca fiind urmate de sintagma “fără a se limita la” și acolo unde nu a fost menționat astfel.

ARTICOLUL n - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 2.01. Declarații și Garanții ale Municipiului și ale Județului

Prin prezentul Contract, fiecare dintre Municipiu și Județ (după caz) declară și garantează BERD următoarele:

 • (a)     Municipiul este un municipiu, legal organizat și care există în mod valabil conform legilor din România; Municipiul nu este în criză financiară sau insolvență, astfel cum acești termeni sunt înțeleși conform legii române;

 • (b)    Județul este un județ, legal organizat și care există în mod valabil conform legilor din România; Județul nu este în criză financiară sau insolvență, astfel cum acești termeni sunt înțeleși conform legii române;

 • (c)     Municipiul deține aproximativ 51,35 % din totalul acțiunilor emise de împrumutat;

 • (d)    Județul deține aproximativ 45,83 % din totalul acțiunilor emise de împrumutat;

 • (e)     ADI a fost constituită în mod valabil și funcționează conform legilor române aplicabile și fiecare dintre Municipiu și Județ este membru ADI;

 • (f)     încheierea prezentului Contract de către fiecare dintre Municipiu și Județ și executarea obligațiilor acestora conform prezentului Contract se află în puterile Municipiului și ale Județului, acordate Municipiului și Județului conform legislației din România;

 • (g)     Fiecare dintre Municipiu și Județ a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării încheierii și transmiterii prezentului Contract; toate notificările, certificatele și alte documente în legătură cu această tranzacție au fost legal încheiate și transmise, și toate autorizațiile solicitate pentru oricare dintre Municipiu și Județ în vederea respectării prevederilor prezentului Contract și a executării obligațiilor acestora din prezentul Contract au fost acordate;

 • (h)     Prezentul Contract reprezintă obligații legale, valabile și care angajează fiecare dintre Municipiu și Județ și poate fi pus în executare împotriva Municipiului și Județului conform termenilor săi;

 • (i)     Semnarea și executarea de către fiecare dintre Municipiu și Județ a prezentului Contract nu încalcă și nu vor încălca din niciun punct de vedere (i) nicio lege sau regulament al vreunei autorități sau structuri oficiale sau guvernamentale, sau (ii) documentele constitutive ale Municipiului sau ale Județului, sau (iii) orice acord, contract sau alt angajament la care oricare dintre Municipiu sau Județ este parte sau care este obligatoriu pentru oricare dintre Municipiu sau Județ sau oricare din activele acestora;

 • (j)     Toate acordurile, licențele, aprobările și autorizațiile cerute în legătură cu încheierea, executarea, valabilitatea și caracterul executoriu al acestui Contract și al tranzacțiilor prevăzute în cuprinsul acestuia au fost obținute și sunt în vigoare și produc efecte;

 • (k)     Pentru legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu și admisibilitatea ca probă a acestui Contract, nu este necesar ca prezentul Contract sau orice document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus, arhivat sau înscris la nicio instanță sau autoritate din nicio jurisdicție relevantă sau ca nicio taxă de timbru, de înregistrare sau altă taxă similară să fie achitată în legătură cu prezentul Contract;

 • (l)     Nicio acțiune, proces, procedură, litigiu sau dispută nu are loc în prezent împotriva oricăruia dintre Municipiu sau Județ, nu urmează să aibă loc sau, conform cunoștințelor sale, nu amenință să aibă loc și nici nu subzistă vreo hotărâre sau decizie împotriva oricăruia dintre Municipiu sau Județ în fața niciunei instanțe, comisii de arbitraj sau alte structuri care, în oricare dintre cazuri, ar putea avea ca efect o modificare negativă importantă a situației financiare a oricăruia dintre Municipiu și Județ;

 • (m)    Nici Municipiul și nici Județul nu și-au încălcat obligațiile din niciun contract la care sunt părți sau prin care sunt obligați, și nicio Neîndeplinire a Obligațiilor nu a avut loc și nu continuă cu privire la niciunul dintre Municipiu și, respectiv, Județ, și nicio astfel de Neîndeplinire a Obligațiilor nu rezultă din executarea de către oricare dintre Municipiu și Județ a obligațiilor sale din prezentul Contract;

 • (n)     Toate plățile, dacă este cazul, făcute sau care vor fi făcute de fiecare dintre Municipiu și Județ în baza sau conform prezentului Contract pot fi făcute fără taxe și fără deducerea sau reținerea pentru sau în contul oricăror taxe;

 • (o)     Nici prezentul Contract și nici Contractul de Delegare nu reprezintă ajutor de stat conform regulamentelor europene relevante și nu este necesară notificarea și/sau aprobarea Comisiei Europene; în cazul în care există dubii că implementarea oricărei prevederi (inclusiv, dar fără a se limita la, plata făcută de către oricare dintre Municipiu sau Județ împrumutatului) din prezentul Contract și/sau din Contractul de Delegare reprezintă o măsură de ajutor de stat conform regulamentelor europene relevante, Municipiul și Județul vor notifica imediat în scris BERD despre acest fapt și vor iniția procedura de notificare a respectivei măsuri Comisiei Europene și vor obține autorizarea Comisiei Europene înainte de implementarea respectivei prevederi;

 • (p)     Fiecare dintre Municipiu și Județ, acționând prin ADI, este parte la Contractul de Delegare; Contractul de Delegare a fost atribuit împrumutatului de către Municipiu și de către Județ (acționând prin ADI) cu respectarea integrală a legislației române aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la,

 • (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale, astfel cum a fost republicată și (ii) Legea nr. 241/2006 privind furnizarea serviciilor de apă și canalizare, astfel cum a fost republicată și condițiile legale pentru atribuirea directă a Contractului de Delegare împrumutatului au fost îndeplinite în mod cumulativ la data Contractului de Delegare și continuă să fie îndeplinite;

 • (q)     încheierea Contractului de Delegare de către fiecare dintre Municipiu și Județ, prin ADI, și executarea obligațiilor acestora din Contractul de Delegare se află în puterile Municipiului și Județului, acordate Municipiului și Județului, după caz, conform legislației din România;

 • (r)     Fiecare dintre Municipiu și Județ a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării semnării și transmiterii Contractului de Delegare și toate autorizațiile necesare pentru oricare dintre Municipiu și/sau, respectiv, Județ pentru a respecta prevederile Contractului de Delegare și pentru a executa obligațiile sale din Contractul de Delegare au fost acordate;

 • (s)     Contractul de Delegare reprezintă obligații legale, valabile și care angajează pe fiecare dintre Municipiu și Județ și poate fi pus în executare împotriva Municipiului și Județului conform termenilor săi; condițiile pentru intrarea în vigoare a Contractului de Delegare prevăzute în Articolul 52 (Data Intrării în Vigoare fi Condițiile) al Contractului de Delegare au fost și continuă să fie îndeplinite în mod cumulativ;

 • (t)     încheierea și executarea de către fiecare dintre Municipiu și Județ a Contractului de Delegare nu încalcă și nu vor încălca în niciun fel (i) nicio lege sau regulament al vreunei autorități sau structuri oficiale sau guvernamentale, sau (ii) documentele constitutive ale Municipiului sau, respectiv, ale Județului, sau (iii) orice acord, contract, sau alt angajament la care oricare dintre Municipiu sau, respectiv, Județ este parte sau care este obligatoriu pentru oricare dintre Municipiu sau, respectiv, Județ sau oricare din activele acestora;

 • (u)     Declarațiile și garanțiile împrumutatului prevăzute în Articolul II (Declarații si Garanții) din Contractul de Credit au fost adevărate și corecte atunci când au fost formulate și vor continua să fie adevărate și corecte, când și în modul în care vor fi repetate sau considerate ca fiind repetate conform Contractului de Credit;

 • (v)     Transformarea împrumutatului în operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în România și împrumutatul își desfășoară activitatea ca operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare în conformitate cu legislația română aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la, (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale, astfel cum a fost republicată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind furnizarea serviciilor de apă și canalizare, astfel cum a fost republicată; și

 • (w)    Fiecare dintre Municipiu și Județ a revizuit toate prevederile Contractului de Credit și confirmă faptul că încheierea prezentului Contract este în beneficiul său.

Secțiunea 2.02. Repetarea Declarațiilor șl Garanțiilor

 • (a)     Declarațiile și garanțiile Municipiului și ale Județului din prezentul Contract sunt făcute la data prezentului Contract și vor fi considerate a fi repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, cu privire la faptele și situațiile existente la acel moment.

 • (b)     Fiecare dintre declarațiile și garanțiile împrumutatului cuprinse în Articolul II (Declarații și Garanții) din Contractul de Credit vor fi considerate a fi repetate de către împrumutat la data prezentului Contract prin referință la datele și circumstanțele existente la data acestuia, ca și cum ar fi fost făcute integral în cuprinsul acestuia, mutatis mutandis.

ARTICOLUL m - ANGAJAMENTE

Secțiunea 3.01. Obligații de A Face ale Municipiului și ale Județului

în considerarea încheierii Contractului de Credit de către BERD și a acordării Creditului conform respectivului contract, și a altui beneficiu bun și important, a cărui primire fiecare dintre Municipiu și Județ o confirmă prin acest Contract, fiecare dintre Municipiu și Județ se angajează ca, în măsura permisă de legislația din România, atât timp cât rămâne scadentă sau exigibilă orice sumă din Contractul de Credit, din prezentul Contract sau din oricare alt Contract de Finanțare, să respecte integral următoarele angajamente, cu excepția cazurilor în care BERD convine altfel în scris:

 • (a) asigurarea respectării de către împrumutat a Contractelor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul: fiecare dintre Municipiu și Județ va întreprinde sau va lua, sau va dispune să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare pentru a permite și a determina împrumutatul să îndeplinească toate obligațiile împrumutatului din Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care împrumutatul este parte și să îndeplinească scopurile Proiectului, inclusiv (fără a se aduce atingere generalității celor precedente):

 • (i)     va adopta, în cadrul puterilor de control ale Municipiului și ale Județului asupra împrumutatului, toate deciziile necesare și corespunzătoare pentru a implementa Proiectul și a determina împrumutatul să își execute obligațiile din Contractele de Finanțare;

 • (ii)    ori de câte ori oricare dintre obligațiile împrumutatului conform oricărui Contract de Finanțare necesită orice Autorizație din partea oricăruia dintre Municipiu și/sau Județ, Municipiul și/sau Județul (după caz) vor acorda și/sau reînnoi în mod prompt toate aceste Autorizații, în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz, până la data la care această Autorizație este necesară conform legii; și

 • (iii)    ori de câte ori pentru oricare dintre obligațiile împrumutatului din oricare dintre Contractele de Finanțare este necesară o Autorizație de la orice altă autoritate competentă, Municipiul și Județul vor depune toate diligențele pentru a asista împrumutatul în obținerea și/sau reînnoirea acestei Autorizații în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz, până la data la care această Autorizație este necesară conform legii;

 • (b)     respectarea Contractului de Delegare: fiecare dintre Municipiu și Județ va respecta (și va determina ca orice altă entitate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, unitățile sale bugetare și societățile municipale controlate de oricare dintre Municipiu sau Județ să respecte) în totalitate și la timp toți termenii și toate condițiile din Contractul de Delegare, inclusiv plata promptă a oricăror sume datorate împrumutatului în baza Contractului de Delegare;

 • (c)     asistarea ADI: fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă prin prezentul Contract să întreprindă sau să ia, sau să dispună să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare pentru a asista și a coopera cu ADI pentru a se lua toate măsurile necesare, adecvate sau recomandabile pentru a se asigura faptul că ADI își respectă obligațiile din Contractul de Delegare; fără a limita cele menționate mai sus, fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă că, în măsura permisă de legea română, va întreprinde, sau va lua, sau va dispune să se întreprindă sau să se ia toate măsurile necesare pentru a determina celelalte unități administrativ-teritoriale care sunt membre ale ADI să se abțină de la a iniția orice acțiune, măsură sau decizie care ar putea (direct sau prin intermediul ADI) preveni, împiedica, îngreuna sau întârzia executarea Contractului de Delegare ori activitatea împrumutatului sau implementarea Proiectului;

 • (d)    validitatea continuă a documentelor: fiecare dintre Municipiu și Județ va menține în vigoare acest Contract și Contractul de Delegare și își va îndeplini obligațiile din acestea și nu va încălca sau determina un caz de nerespectare a obligațiilor din oricare dintre aceste contracte;

(e)     asigurarea că alte entități nu cauzează un Efect Negativ Important: fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă să:

 • (i)      își exercite autoritatea, drepturile de proprietate și control cu privire la orice entități, deținute sau controlate direct sau indirect de către Municipiu sau de către Județ, astfel încât să prevină ca oricare sau toate aceste entități să întreprindă orice acțiune care ar putea avea un Efect Negativ Important sau care ar determina împrumutatul să își încalce oricare dintre obligațiile sale din Contractul de Credit sau din oricare alt Contract de Finanțare;

 • (ii)     întreprindă toate măsurile necesare astfel încât să prevină ca oricare sau toate entitățile care operează pe seama sau pentru Municipiu sau pe seama sau pentru Județ inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, să întreprindă orice acțiune care ar putea avea un Efect Negativ Important sau care ar determina împrumutatul să își încalce oricare dintre obligațiile sale din Contractul de Credit sau din oricare alt Contract de Finanțare; și

 • (iii)    asigure că orice entitate deținută sau controlată, în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Municipiu sau Județ, și/sau orice entitate care operează pe seama sau pentru beneficiul oricăruia dintre Municipiu sau Județ (inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, la unitățile sale bugetare și societățile municipale controlate de oricare dintre Municipiu sau Județ) va plăti pentru toate serviciile furnizate de împrumutat;

 • (f)     asigurarea consecvenței: fiecare dintre Municipiu și Județ, în măsura în care este de competența sa, va depune toate diligențele, în măsura permisă de legea română, pentru a asigura că la orice moment:

 • (i)     niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă (sau orice părți din acestea) adoptate de Municipiu și/sau de către Județ;

 • (ii)     niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă, a căror adoptare poate fi controlată și/sau influențată de Municipiu și/sau de către Județ;

 • (iii)    documentele constitutive ale împrumutatului; și

 • (iv)    nicio regulă sau procedură adoptată de organele de conducere ale împrumutatului,

să nu încalce termenii și condițiile din prezentul Contract, din Contractul de Credit și din orice alt Contract de Finanțare, iar fiecare dintre Municipiu și Județ se angajează prin prezentul Contract, în măsura permisă de legea română, să modifice sau să dispună modificarea în mod prompt a documentelor menționate în paragrafele (i)-(iv) de mai sus, astfel încât să se asigure consecvența cu prezentul Contract;

 • (g)     regimul tarifelor: fiecare dintre Municipiu și Județ se angajează prin prezentul Contract să întreprindă sau să ia, sau să dispună să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare în scopul de a-1 asista și de a coopera cu împrumutatul pentru a face orice este necesar, corespunzător sau recomandabil pentru a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual conform termenilor și condițiilor din Contractul de Delegare și Secțiunii 5.12 (Ajustarea Tarifelor) (incluzând Anexa 4 (Strategia Tarifară)) a Contractului de Credit este susținută în totalitate și implementată de către Municipiu și de către Județ și/sau AD1 și nu este în niciun moment afectată într-un mod care ar putea influența în mod negativ Proiectul;

 • (h)     asistența împrumutatului în Proiect: fiecare dintre Municipiu și Județ îl va susține pe împrumutat, în măsura permisă de legea română, în desfășurarea Proiectului în conformitate cu Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul și va determina ca finanțarea prevăzută în Contractul de Credit să fie utilizată exclusiv pentru Proiect;

 • (i)     conducerea împrumutatului din punct de vedere comercial: Municipiul, în calitatea sa de acționar majoritar al împrumutatului și Județul, în calitatea sa de acționar minoritar al împrumutatului, vor asigura că (i) împrumutatul își va menține existența corporativă în conformitate cu toate legile aplicabile; (ii) împrumutatul își va desfășura activitatea cu diligență profesională și eficiență, conform practicilor tehnice, financiare și de afaceri de bună calitate, (iii) administratorii și membrii organelor de conducere ale împrumutatului satisfac cerințele de eficiență, tehnice și profesionale astfel cum aceste cerințe pot fi stabilite de BERD la un moment dat, și cu respectarea tuturor legilor aplicabile, incluzând toate legile privitoare la spălarea banilor și (iv) până la data de 31 iulie 2014, împrumutatul își va numi în mod corespunzător membrii consiliului de administrație și directorul general în conformitate cu legea și în special cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • (j)     reținerea de acțiuni: fiecare dintre Municipiu și Județ va menține și reține proprietatea de drept și de fapt asupra unui număr de acțiuni emise de împrumutat astfel încât participațiile lor în capitalul social al împrumutatului la data prezentului Contract să fie menținute; independent de cele de mai sus și pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare dintre Municipiu și Județ poate vinde, transfera, închiria sau dispune în orice alt mod de oricare dintre acțiunile deținute de Municipiu sau, respectiv, de Județ în capitalul social al împrumutatului și poate permite modificări în capitalul social al împrumutatului, cu condiția ca o astfel de vânzare, transfer, închiriere sau dispunere de acțiuni și orice asemenea modificare în capitalul social al împrumutatului să fie efectuată pentru scopurile Regionalizării și nu conduce la o scădere a participației Municipiului sub nivelul de 51,35% și a participației Județului sub nivelul de 45,83% din totalul acțiunilor emise ale împrumutatului;

 • (k)    regionalizarea: fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă ca la cererea scrisă a BERD, să întreprindă sau să ia, sau să dispună să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare pentru a determina ADI și/sau orice unitate administrativ-teritorială care este parte la Contractul de Delegare (astfel cum BERD poate selecta la alegerea sa exclusivă) să încheie contracte similare cu acest Contract, în forma și conținutul satisfăcătoare pentru BERD, pentru a asigura implementarea prevederilor prezentului Contract;

 • (l)     Contul ÎÎD: fiecare dintre Municipiu și Județ va asigura în orice moment faptul că Contul ÎÎD este finanțat în mod corespunzător conform cerințelor legii române; atât timp cât rămân sume datorate în baza Contractului de Credit sau a oricărui alt Contract de Finanțare, fiecare dintre Municipiu și Județ va asigura că oricare și toate plățile și redevențele plătite de împrumutat în baza Contractului de Delegare, precum și orice impozit pe profit sau taxă similară plătită de împrumutat sunt depozitate în

Contul ÎÎD, în termen de cinci (5) zile de la încasarea lor de către Municipiu sau de către Județ (după caz); și

 • (m) contribuții la Proiect: fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă să contribuie la Proiect cu fonduri astfel cum se prevede în Planul de Finanțare (astfel cum este definit în Contractul de Credit).

Secțiunea 3.02. Obligații de A Nu Face ale Municipiului și ale Județului

în considerarea încheierii de către BERD a Contractului de Credit și a acordării Creditului în condițiile respectivului contract și a altui beneficiu bun și important a cărui primire fiecare dintre Municipiu și Județ o confirmă prin acest Contract, fiecare dintre Municipiu și Județ se angajează ca, în măsura permisă de legea română, atât timp cât rămâne datorată sau exigibilă o sumă în baza oricărui Contract de Finanțare, va îndeplini integral oricare dintre următoarele obligații, cu excepția cazului în care BERD își dă acordul în scris în alt sens:

 • (a)     să nu impună sarcini, să nu intervină în activitatea desfășurată: nici Municipiul și nici Județul nu vor impune nicio sarcină sau obligație nejustificată asupra împrumutatului și nici nu vor interveni în administrarea și/sau activitatea curentă a împrumutatului, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acest Contract (Municipiul și Județul vor determina ca nicio entitate pe care oricare dintre Municipiu sau Județ o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens);

 • (b)    să nu împiedice punerea în executare: nici Municipiul și nici Județul nu vor împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau cauza întârzierea împrumutatului în a lua orice măsură necesară pentru repararea sau punerea în executare în conformitate cu legea română sau orice altă lege aplicabilă împotriva unor terțe părți (incluzând, dar fără a se limita la, agenții guvernamentale sau municipale și/sau întreprinderi deținute sau controlate de către stat sau de către unități administrativ-teritoriale sau orice alte întreprinderi de stat) care nu doresc sau sunt în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații față de împrumutat (Municipiul și Județul vor determina ca nicio entitate pe care oricare dintre Municipiu sau Județ o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens);

 • (c)     să nu împiedice activitatea operațională: nici Municipiul și nici Județul nu vor lua nicio măsură prin care ar putea împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau întârzia activitatea operațională a împrumutatului, executarea de către împrumutat a Contractului de Delegare, implementarea Proiectului, activitatea de solicitare și de colectare a plăților pentru serviciile prestate de către împrumutat sau de rambursare a Creditului în conformitate cu prevederile Contractului de Credit, cu excepția celor stabilite în mod expres prin prezentul Contract (Municipiul și Județul vor determina ca nicio entitate pe care oricare dintre Municipiu sau Județ o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens); pentru evitarea oricărui dubiu, Municipiul și Județul convin să voteze în adunarea generală ADI împotriva oricărei decizii care ar putea împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau întârzia activitatea împrumutatului, executarea Contractului de Delegare sau implementarea Proiectului;

 • (d)     modificarea Contractului de Delegare: nici Municipiul și nici Județul nu vor nova, cesiona sau nu vor amenda, modifica sau completa de o manieră importantă drepturile și obligațiile lor din Contractul de Delegare, decât în conformitate cu prevederile Secțiunii 5.10 și ale Secțiunii 6.10 din Contractul de Credit; dacă Municipiul și Județul efectuează modificări unilaterale ale Contractului de Delegare prin încălcarea prezentei Secțiuni 3.02 (d), fiecare dintre Municipiu și Județ va furniza împrumutatului în mod prompt o despăgubire adecvată și efectivă pentru pierderile sale; Părțile convin că o despăgubire adecvată și efectivă va include cel puțin: (1) valoarea Creditului care trebuie să fie rambursată de împrumutat către BERD conform Contractului de Credit; și (II) valoarea dobânzii și a altor plăți acumulate și plătibile de împrumutat către BERD conform prevederilor Contractului de Credit la momentul modificării unilaterale a Contractului de Delegare; fiecare dintre Municipiu și Județ va plăti, de asemenea, despăgubire pentru orice alte pierderi suferite de

împrumutat din cauza modificării unilaterale de către Municipiu și/sau Județ a Contractului de Delegare;

 • (e)     încetarea Contractului de Delegare: nici Municipiul și nici Județul nu vor termina în mod unilateral Contractul de Delegare încheiat cu împrumutatul, decât în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare; în conformitate cu Contractul de Delegare, în cazul în care Contractul de Delegare este încetat înainte de îndeplinirea integrală și irevocabilă a obligațiilor împrumutatului în baza Contractelor de Finanțare și indiferent de clauza de încetare conținută acolo, fiecare dintre Municipiu și Județ se obligă să încheie asemenea contracte astfel cum va solicita BERD pentru ca Municipiul și/sau Județul să preia toate obligațiile de plată ale împrumutatului în baza Contractelor de Finanțare; în cazul în care Contractul de Delegare este “răscumpărat” sau încetat în orice alt mod de către Municipiu sau de către Județ conform Contractului de Delegare, fiecare dintre Municipiu și Județ convine că despăgubirea ce urmează a fi plătită de către Municipiu și/sau Județ împrumutatului în cazul unei astfel de “răscumpărări” sau încetări va include cel puțin următoarele (I) valoarea Creditului care trebuie să fie rambursată de împrumutat către BERD conform Contractului de Credit, și (II) valoarea dobânzii și a altor plăți acumulate și plătibile de împrumutat către BERD conform prevederilor Contractului de Credit la momentul “răscumpărării” sau încetării Contractului de Delegare; fiecare dintre Municipiu și Județ va acorda de asemenea despăgubire împrumutatului pentru orice alte pierderi suferite de împrumutat din cauza “răscumpărării” sau încetării Contractului de Delegare de către Municipiu și/sau, respectiv, de către Județ; (i) dacă nicio despăgubire nu trebuie plătită împrumutatului în caz de “răscumpărare” sau încetare a Contractului de Delegare potrivit prevederilor de mai sus, (ii) dacă există o hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin emis de oricare instanță de judecată, tribunal, tribunal arbitrai sau Autoritate Guvernamentală (indiferent dacă o astfel de hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin este final și irevocabil sau dacă este apt de a fi atacat sau contestat) potrivit căreia (i) procedura de atribuire referitoare la Contractul de Delegare; sau (ii) Contractul de Delegare sau orice prevedere importantă a acestuia este ținută, sau declarată, a fi nulă, anulabilă, invalidată sau revocată pentru orice motiv, BERD va putea solicita, prin notificare scrisă, Municipiului și Județului să înceapă și să urmeze în mod diligent și prompt procedurile de selecție (fie prin licitație publică sau în orice alt mod) permise sau prevăzute de legea română pentru selectarea unui nou prestator de servicii astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Delegare, consultând și ținând cont de (în măsura permisă de legea română) toate cererile și interesele rezonabile ale BERD, și să atribuie prestarea serviciilor entității astfel selectate în locul împrumutatului. Municipiul și Județul vor respecta condițiile BERD de mai sus și se vor asigura că oricare nou prestator de servicii astfel numit se va obliga (față de BERD) și va fi obligat să ramburseze sumele neplătite și datorate BERD de către împrumutat conform Contractelor de Finanțare și că o astfel de obligație va constitui un element și/sau o condiție a oricărui astfel de nou contract de delegare și că va fi astfel menționat în procedurile de selecție;

 • (f)     distribuirea profitului: nici Municipiul și nici Județul nu vor permite distribuirea profitului împrumutatului, cu excepția cerințelor imperative ale legislației din România și în limita permisă de Contractul de Credit;

 • (g)     să nu permită modificarea actelor constitutive ale împrumutatului: nici Municipiul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și nici Județul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu vor permite nicio modificare a documentelor constitutive ale împrumutatului, incluzând actul constitutiv, de o manieră contrară prevederilor oricăruia dintre Contractele de Finanțare, decât dacă se impune altfel prin dispoziții legale obligatorii în vigoare în România sau dacă este necesar acest lucru pentru Regionalizarea suplimentară a împrumutatului;

 • (h)    să nu permită schimbarea activității împrumutatului sau a Proiectului: nici Municipiul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și nici Județul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu vor permite nicio schimbare cu privire la (i) natura sau obiectul activității actuale a împrumutatului sau a operațiunilor acestuia, sau (ii) natura sau scopul Proiectului, decât dacă se impune altfel prin dispoziții legale obligatorii în vigoare în România sau dacă este necesar pentru Regionalizarea suplimentară a împrumutatului;

 • (i)     să nu permită fuziunea/consolidarea/reorganizarea: nici Municipiul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și nici Județul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu îi vor permite împrumutatului să fuzioneze cu sau să fie absorbit de orice altă entitate sau să se reorganizeze în orice altă entitate, în afară de cazul în care se impune altfel prin dispoziții legale obligatorii în vigoare în România sau dacă acest lucru este necesar pentru Regionalizarea suplimentară a împrumutatului;

 • (j)      să nu permită înstrăinarea bunurilor: nici Municipiul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și nici Județul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu vor permite nicio vânzare, transfer, închiriere sau alt act de dispoziție asupra unei părți importante din bunurile împrumutatului;

 • (k)     să nu determine un eveniment cu Efect Negativ Important: nici Municipiul și nici Județul nu vor lua nicio măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune sau nu vor omite nicio acțiune care va determina un Efect Negativ Important asupra sau care îl va determina pe împrumutat să își încalce oricare dintre obligațiile asumate din cadrul, sau care ar reduce în mod obiectiv abilitatea împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații născute din Contractul de Credit și orice alt Contract de Finanțare și/sau orice Contract privind Proiectul (Municipiul și Județul vor determina ca nicio entitate pe care oricare dintre Municipiu și Județ o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens); și

 • (l)     crearea de Sarcini: nici Municipiul și nici Județul nu vor constitui sau nu vor permite să existe nicio Sarcină asupra acțiunilor împrumutatului deținute de Municipiu sau, respectiv, de către Județ.

Secțiunea 3.03. Rangul Creanțelor

Cu excepția cazului în care BERD își exprimă în scris acordul în alt sens, fiecare dintre Municipiu și Județ recunoaște și se angajează că toate sumele datorate de împrumutat către BERD conform Contractelor de Finanțare vor avea un rang de prioritate la plată cel puțin egal cu orice obligație sau răspundere, prezentă sau viitoare a împrumutatului, inclusiv orice obligație de plată și/sau datorie financiară negarantată a împrumutatului datorată oricăruia dintre Municipiu și Județ, cu excepția obligațiilor care au un rang preferențial în temeiul unei prevederi imperative a legii.

ARTICOLUL IV - DIVERSE

Secțiunea 4.01. Notificări

Orice notificare, cerere sau altă comunicare care poate fi dată sau efectuată conform prezentului Contract oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare se va considera dată sau efectuată atunci când este transmisă prin curier, prin poșta aeriană sau fax către Partea căreia este necesar sau permis să îi fie livrată sau făcută la adresa respectivei Părți specificată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte prin notificare către Partea care face notificarea, cererea sau comunicarea respectivă.

Pentru Municipiu:

Către:


Adresa:


în atenția:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Strada Mărășești nr. 6, cod poștal 600017, Bacău, județul Bacău, România

Dlui. Romeo Stavarache, Primarul Municipiului Bacău

Fax:


+40234 588 757


Pentru Județ:

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Adresa:

Strada Mărășești nr. 2, cod poștal 600017, Bacău, județul Bacău, România

în atenția:

Dlui. Dragoș Adrian Benea, Președintele Consiliului Județean Bacău

Fax:

+40 234 535 012

Pentru împrumutat:

Către:      COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Adresa:        Strada Narciselor nr. 14, Bacău, județul Bacău, România

în atenția:     Dlui. Răzvan Grigore Găină, Director General

Fax;          +40 234 55 11 75

Pentru BERD:

Către:      BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Adresa:       One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

în atenția:     Operation Administration Department

Fax:          +44-20-7338-6100

Secțiunea 4.02. Limba Engleză

Toate documentele care urmează să fie furnizate sau comunicările care urmează să fie făcute sau date în baza prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt făcute într-o altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză certificată de Municipiu, de Județ sau, respectiv, de către împrumutat, traducerea fiind versiunea care va guverna relațiile dintre părți.

Secțiunea 4.03. Lege Aplicabilă

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea engleză. Orice obligații extra contractuale care decurg din sau sunt în legătură cu prezentul Contract vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză.

Secțiunea 4.04. Arbitraj și Jurisdicție

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații extra-contractuale reieșind din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, astfel cum acesta este în vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi CIAL (Curtea de Arbitraj Internațional din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Anglia, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin prezentul Contract, Părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, sau de a ataca hotărârea arbitrată la instanțele din Anglia, sau de a cere stabilirea unui punct de vedere de către instanțele din Anglia. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să acorde, și fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat convin faptul că nu vor solicita de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura provizorie sau o hotărâre preliminară de degrevare împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Contract de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. în orice proceduri arbitrale, certificatul BERD privind orice sumă datorată către BERD în baza Contractelor de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

 • (b) Independent de prevederile Secțiunii 4.04(a), prezentul Contract și celelalte Contracte de Finanțare și orice drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt Contract de Finanțare pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din Anglia, România sau la alte instanțe care au jurisdicție. Prin prezentul Contract, fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția ne-exclusivă a instanțelor din Anglia pentru toate disputele, controversele sau alte pretenții care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu un alt Contract de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestora. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat, în termen de 30 de zile după data prezentului Contract, dar în orice caz nu mai târziu de data primei Trageri conform Contractului de Credit va desemna, numi și împuternici în mod irevocabil, un agent pentru procese, acceptabil pentru BERD, cu sediul social în Londra, Anglia (astfel cum va fi detaliat ulterior în confirmarea de la agentul de procese furnizat conform Secțiunii 4.01(i) din Credit) să acționeze ca agentul său autorizat să primească notificările cu privire la procese și orice alte citații pentru instanțele din Anglia privind orice acțiune în instanță sau acte de procedură introduse de BERD cu privire la acest Contract. Netrimiterea de către agentul pentru procese a notificării cu privire la proces către oricare dintre Municipiu, Județ sau împrumutat nu va invalida procedurile respective. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte comunicări de acte procedurale efectuate de către instanță să se facă prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa sa specificată în prezentul Contract. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații din prezentul Contract, să mențină un agent procedural, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații în Anglia pentru scopul oricărei acțiuni sau proceduri legale inițiate de BERD cu privire la orice Contract de Finanțare și va informa în permanență BERD despre identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune jn justiție sau de a efectua acte de procedură împotriva oricăruia dintre Municipiu, Județ sau împrumutat de orice manieră conformă cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în justiție sau act de procedură inițiat de BERD în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune sau de a efectua acte de procedură în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

Secțiunea 4.05. Privilegii și Imunități ale BERD

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a oricăror imunități, privilegii sau excepții acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale și oricăror legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, BERD a făcut o cerere expresă de arbitraj conform Secțiunii 4.04(a) și în mod corespunzător, și fără a aduce atingere celorlalte privilegii și imunități ale sale (incluzând, fără a se limita la, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște faptul că nu are imunitate pentru niciun proces conform Articolului 5(2) din Instrumentul Statutar 1991 nr. 757 (Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Privilegii și Imunități) Ordinul 1991) sau altă prevedere similară din dreptul englez, cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrale emise în mod valabil împotriva sa ca urmare a cererii sale exprese de arbitraj conform Secțiunii 4.04(a).

Secțiunea 4.06. Renunțare la Imunitate

Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat declară și garantează faptul că prezentul Contract este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și că niciunul dintre Municipiu, Județ și împrumutat nu are dreptul să ceară imunitate față de nici un act de procedură cu privire la sine sau oricare din bunurile sale (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor acte normative sau în orice jurisdicție unde este intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile sale din sau în legătură cu prezentul Contract. în măsura în care oricare dintre Municipiu, Județ ori împrumutat sau oricare dintre bunurile acestora (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) a dobândit sau poate dobândi după data prezentului Contract orice drept la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru înainte de decizia instanței, alte forme de sechestru sau de executare a deciziei, pe motiv de suveranitate sau altfel, fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat renunță în mod irevocabil prin prezentul Contract la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile sale care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 4.07. Succesori și Cesionari; Drepturile Terților

 • (a)     Prezentul Contract va fi obligatoriu pentru și în beneficiul succesorilor și cesionarilor Părților la prezentul Contract, cu rezerva faptului că niciunul dintre Municipiu, Județ și împrumutat nu poate cesiona sau transfera în orice alt mod toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din acest Contract, fără acordul prealabil scris al BERD.

 • (b)     BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau o parte din drepturile sau obligațiile sale din acest Contract către orice cesionar sau succesor, ori de toate sau o partedin drepturile sau obligațiile sale din Contractul de Credit, fără acordul Municipiului, Județului și al împrumutatului. BERD va notifica Municipiul, Județul și împrumutatul imediat după efectuarea oricărei astfel de cesiuni sau transfer.

 • (c)     Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.07(a) sau 4.07(b), niciunul din termenii prezentului Contract nu se intenționează să fie puși în executare de către terțe părți.

 • (d)     BERD poate aduce la cunoștință, oricărui potențial cesionar sau succesor cu privire la toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din acest Contract, sau oricărei alte persoane care ar putea intra în relații contractuale cu BERD în legătură cu acest Contract, astfel de informații despre Municipiu, Județ, împrumutat și entitățile asociate acestora, după cum BERD consideră de cuviință.

Secțiunea 4.08. Nulitate Parțială

Dacă, în orice moment, orice prevedere a prezentului Contract este sau devine ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit oricărei legi sau regulament, validitatea, legalitatea și caracterul executoriu al celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate în niciun fel.

Secțiunea 4.09. Compensații

Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat confirmă faptul că BERD a încheiat prezentul Contract și a acționat numai în calitate de creditor al împrumutatului în baza Contractului de Credit și nu de consultant al Municipiului, Județului sau al împrumutatului. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat declară și garantează faptul că, în momentul încheierii prezentului Contract și a oricărui Contract de Finanțare și oricărui Contract privind Proiectul, s-a obligat și bazat pe consultanța acordată de proprii săi consultanți juridici, financiari sau alți consultanți profesioniști, și că nu s-a bazat și nici nu se va baza în viitor pe nicio consultanță oferită de BERD.

Secțiunea 4.10. Amendamente

Niciun amendament sau modificare a prezentului Contract nu va produce efecte decât dacă este făcut/ă în scris și semnat/ă de sau în numele fiecărei Părți.

Secțiunea 4.11. Exemplare

Acest Contract (în limba engleză deed) poate fi semnat in mai multe exemplare, fiecare dintre aceste exemplare fiind considerat un exemplar original, dar toate împreună vor constitui unul și același contract.

Secțiunea 4.12. Limba Aplicabilă

Sub rezerva Secțiunii 4.11, prezentul Contract (în limba engleză deed) va fi încheiat în zece (10) exemplare originale, dintre care cinci (5) exemplare originale în limba engleză, două (2) exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat, și cinci (5) exemplare originale în limba română, două (2) exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat. în cazul oricărei neconcordanțe sau inconsecvențe între versiunile în limba engleză și versiunile în limba română ale acestui Contract, versiunile în limba engleză ale acestui Contract vor prevala și vor guverna relațiile dintre Părți.

Prin semnarea acestui Contract și în sensul articolului 1203 din Codul Civil Român, subsemnații, de asemenea, declară că sunt în mod expres de acord cu prevederile din acest Contract, inclusiv, fără a se limita la, toate prevederile din acest Contract privind limitarea răspunderii, denunțarea unilaterală, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă și alegerea jurisdicției, inclusiv, dar nu limitat la Secțiunea 1.02, Secțiunea 3.01 (j), Secțiunea 3.02 (b), Secțiunea 3.02

 • (c), Secțiunea 3.02 (d), Secțiunea 3.02 (e), Secțiunea 3.02 (f), Secțiunea 3.02 (j), Secțiunea 3.02 (1), Secțiunea 4.03, Secțiunea 4.04, Secțiunea 4.05, Secțiunea 4.06, Secțiunea 4.07 și Secțiunea 4.09 din acest Contract.

DREPT MĂRTURIE, Părțile acestui Contract, acționând prin reprezentații lor autorizați, au determinat încheierea si transmiterea acestui Contract ca un contract (în limba engleză deed) în numele lor la data menționată în primul paragraf.

ÎNCHEIAT și TRANSMIS ca un CONTRACT (în limba engleză DEED) de către:

MUNICIPIUL BACĂU reprezentat prin:

Nume: Dl. Romeo Stavarache

Funcția: Primarul Municipiului Bacău

în prezența:

Semnătura Martorului:         _____

Numele Martorului:         ____

Ocupația Martorului:         _____

Adresa Martorului:            ____

ÎNCHEIAT și TRANSMIS ca un CONTRACT (în limba engleză DEED) de către:

JUDEȚUL BACĂU reprezentat prin:

Nume: Dl. Dragoș Adrian Benea

Funcția: Președintele Consiliului Județean Bacău

în prezența:

Semnătura Martorului:        _______________

Numele Martorului:

Ocupația Martorului:         _______________

Adresa Martorului:           _____ ____

ÎNCHEIAT și TRANSMIS ca un CONTRACT (în limba engleză DEED) de către:

COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA. reprezentată prin:

Nume: Dl. Răzvan Grigore Găină

Funcția: Director General

în prezența:

Semnătura Martorului: Numele Martorului: Ocupația Martorului: Adresa Martorului:

Semnat:

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:__________________________

Nume:

Funcția:

PROJECT SUPPORT DEED

between

CITY OF BACAU

and

COUNTY OF BACAU

and

COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACĂU S.A.

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated [•] 2013

CONTENTS

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Section 1.01.  Definitions..

Section 1.02.  Acknowledgement of the Loan Agreement

Section 1.03. Interpretation

ARTICLE II - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

Section 2.01.  Representations and Warranties of the City and the County

Section 2.02.  Repetition of Representations and Warranties

ARTICLE III - COVENANTS

Section 3.01.  Affîrmative Covenants of the City and the County

Section 3.02.  Negative Covenants of the City and the County.........

Section 3.03.  Ranking of Claims

ARTICLE IV - MISCELLANEOUS

Section 4.01.  Notices..........

Section 4.02.  English Language

Section 4.03.  Goveming Law

Section 4.04.  Arbitration and J urisdiction

Section 4.05.  Privileges and Immunities of EBRD

Section 4.06.  Waiver of Sovereign Immunity

Section 4.07.  Successors and Assigns; Third Party Rights

Section 4.08.  Severability

Section 4.09.  Indemnifîcation..........

Section 4.10.  Amendments

Section 4.11.  Counterparts

Section 4.12.  Goveming Language

PROJECT SUPPORT DEED

PROJECT SUPPORT DEED (hereinafter referred to as this Deed), dated [•] 2013 is entered into as a deed between:

 • 1.     CITY OF BACAU, a municipality (in Romanian municipiu) located, organised and existing under the laws of Romania (the “City”);

 • 2.     COUNTY OF BACAU, a county (in Romanian județ) located, organised and existing under the laws of Romania (the “County”);

 • 3.    COMPANIA REGIONALA DE APÂ BACĂU SA., a joint stock company (in Romanian societate pe acțiuni) organised and existing under the laws of Romania, headquartered at 14 Narciselor Street, Bacau, Bacau County, Romania, registered with the Bacau Commercial Registry under No. J4/789/2010, having the sole registration code (CUI) 27429315 (the “Borrower”); and

 • 4.    EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an internațional organisation formed by the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, ratifîed by Romania by Law No. 24 of 24 October 1990 (“EBRD”);

(each of the foregoing, a “Party”, and collectively, the “Partîes”).

WHEREAS:

 • (A)    By a loan agreement between EBRD and the Borrower dated [•] 2013 (the “Loan Agreement”) EBRD agreed to extend to the Borrower a loan in the principal amount of up to EUR 16,400,000 on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement (the “Loan”).

 • (B)    The Borrower wishes to use the Loan under the terms and conditions of the Loan Agreement for the purposes contemplated therein.

 • (C)    The City Controls the Borrower and is the majority shareholder of the Borrower.

 • (D)    The County is a minority shareholder of the Borrower.

 • (E)    The City and the County are members of 1DA (as defined in the Loan Agreement) and acting through IDA are parties to the Dclegation Contract (as defined in the Loan Agreement).

 • (F)    The City and the County, in consideration of EBRD entering into the Loan Agreement and for other good and valuable consideration the receipt of which the City and the County, each hereby acknowledges, have agreed to provide support to the Project and to undertake the obligations set forth herein.

 • (G)    It is intended that this document takes effect as a deed notwithstanding the fact that a Party may only execute this document under hand.

NOW, THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLEI - DEFINTTIONS

Section 1.01. Defînitions

Wherever used in this Deed, unless the context otherwise requires, terms defined in the Loan Agreement (whether directly or by reference to any other agreement or instrument) have the same meaning in this Deed.

Section 1.02. Acknowledgement of the Loan Agreement

Each of the City and the County hereby acknowledges that it has received, reviewed and had necessary and appropriate advice in relation to the Loan Agreement.

Section 1.03. Interpretation

 • (a)     In this Deed, unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa, and words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person include its successors and permitted assigns.

 • (b)     In this Deed, a reference to a specified Article or Section shall be construed as a reference to that specified Article or Section of this Deed.

 • (c)    In this Deed, a reference to (i) an amendment or to an agreement being amended includes a supplement, variation, assignment, novation, restatement or re-enactment and (ii) an agreement shall be construed as a reference to such agreement as it may be amended from time to time.

 • (d)    The headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Deed.

 • (e)     In this Deed, “control” (including, with correlative meanings, the terms “controlled by” and “under common control with”), as used with respect to any person, means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of such person, whether through the ownership of voting shares, by contract or otherwise.

 • (f)     In this Deed, any reference to "law" means any law (including, any common or customary law) and any treaty, constitution, statute, legislation, decree, normative act, rule, regulation, judgment, order, writ, injunction, determination, award or other legislative or administrative measure or judicial or arbitrai decision in any jurisdiction which has the force of law or the compliance with which is in accordance with general practice in such jurisdiction.

 • (g)     In this Deed, any reference to a provision of law is a reference to that provision as from time to time amended, extended, supplemented, restated or re-enacted or replaced from time to time and includes any subordinate legislation and any binding judicial or administrative interpretation thereof.

 • (h)     In this Deed, a reference to a "person" includes any person, natural or juridica! entity, firm, company, Corporation, government, state or agency of a state or any association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality) or two or more of the foregoing and references to a "person" include its successors in title, permitted transferees and permitted assigns.

 • (i)     In this Deed, "including" and "include" shall be deemed to be followed by "without limitation" where not so followed.

ARTICLE n - REPRESENTATIONS AND WARRANTLES

Section 2.01. Representations and Warranties of the City and the County

Each of the City and the County (as applicable) hereby represents and warrants to EBRD that:

 • (a)     The City is a municipality (in Romanian municipiu), duly organised and validly existing under the laws of Romania; the City is not in fînancial crisis or insolvency as such terms are understood under Romanian law;

 • (b)    The County is a county (in Romanian județ), duly organised and validly existing under the laws of Romania; the County is not in fînancial crisis or insolvency as such terms are understood under Romanian law;

 • (c)    The City owns approximately 51.35% of all shares issued by the Borrower;

 • (d)    The County owns approximately 45.83% of all shares issued by the Borrower;

 • (e)    The IDA has been validly set up and is operating pursuant to the applicable Romanian law and each of the City and the County is a member of IDA;

 • (f)     The entering into this Deed by each of the City and the County and the performance of their respective obligations hereunder are within the City*s and the County’s powers, granted to the City and the County in accordance with the laws of Romania;

 • (g)     Each of the City and the County has taken all necessary internai administrative actions to authorise the execution and the delivery of this Deed; all notices, certificates and other documents related to this transaction shall have been duly executed and delivered, and all authorisations required for any of the City and the County to comply with the provisions of, and perform their obligations under, this Deed shall have been granted;

 • (h)    This Deed constitutes legal, valid and binding obligations of each of the City and the County and is enforceable against the City and the County in accordance with its terms;

 • (i)     The entry into and the performance by each of the City and the County of this Deed do not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any govemmental or official authority or body, or (ii) the constituțional documents of the City or the County, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which any of the City or the County is a party or which is binding upon any of the City or the County or any of their assets;

 • (j)     All consents, licences, approvals and authorisations required in connection with the entry into, performance, validity and enforceability of this Deed and the transactions contemplated hereby have been obtained and are in full force and effect;

 • (k)     It is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of this Deed that this Deed or any document relating hereto be registered, filed, recorded or enrolled with any court or authority in any relevant jurisdiction or that any stamp, registration or similar tax be paid on or in relation to this Deed;

 • (l)     Other than as disclosed in writing by each of the City or the County, respectively, to EBRD, no action, suit, proceeding, arbitration, litigation or dispute against any of the City or the County is at present taking place or pending or, to its knowledge, threatened by, nor is there subsisting any judgment or award given against any of the City or the County before any court, board of arbitration or other body which, in either case, might result in a material adverse effect on the Project, the fînancial condition of any of the City and the County, or the ability of any of the City or the County to perform any of its respective obligations under this Deed;

 • (m)    Other than as disclosed in writing by each of the City or the County, respectively, to EBRD, neither the City nor the County is in default under any agreement, obligation or duty to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound and resulting in actual or potențial liabilities of, or claims against, any of the City or the County in an amount of at least EUR100,000 (or the equivalent thereof in other currencies) per such claim or liability or at least EUR1,000,000 (or the equivalent thereof in other currencies) in aggregate for any of the City or the County, and no Default relating to any of the City and the County, respectively, has occurred and is continuing nor will such Default result from the performance by any of the City and the County of any of its obligations under this Deed;

 • (n)    AII payments, if any, made or to be made by each of the City and the County under or pursuant to this Deed may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes;

 • (o)     Neither this Deed nor the Delegation Contract represents state aid under the relevant EU regulations and does not have to be notifîed and/or approved by the European Commission; in case of any doubt that the implementation of any provision (including, but not limited to, payment by any of the City and the County to the Borrower) under this Deed and/or the Delegation Contract represents state aid measure under the relevant EU regulations, the City and the County shall immediately notify EBRD thereof in writing and start the notification procedure of such measure with the European Commission and obtain the authorisation by the European Commission prior to the implementation of such provision;

 • (p)     Each of the City and the County, acting through IDA, is a party to the Delegation Contract; the Delegation Contract has been awarded to the Borrower by the City and the County (acting through IDA) with the full observance of the applicable Romanian legislation, including, but not limited to,

 • (i) Law No. 51/2006 on local public Services, as republished and (ii) Law No. 241/2006 on water supply and sewerage Services, as republished and the legal conditions for the direct award of the Delegation Contract to the Borrower were cumulatively met as at the date of the Delegation Contract and continue to be met;

 • (q)     The entering into the Delegation Contract by each of the City and the County, through IDA, and the performance of their respective obligations thereunder are within the City’s and the County’s powers, granted to the City and the County, as the case may be, in accordance with the laws of Romania;

 • (r)     Each of the City and the County has taken all necessary internai administrative actions to authorise the execution and the delivery of the Delegation Contract and all authorisations required for any of the City and/or the County, respectively, to comply with the provisions of, and perform its obligations under, the Delegation Contract have been granted;

 • (s)     The Delegation Contract constitutes legal, valid and binding obligations of each of the City and the County and is enforceable against the City and the County in accordance with its terms; the conditions for the effectiveness of the Delegation Contract provided in Article 52 {Effectiveness Date and Conditions) of the Delegation Contract were and continue to be cumulatively met;

 • (t)     The entry into and the performance by each of the City and the County of the Delegation Contract do not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any govemmental or offîcial authority or body, or (ii) the constituțional documents of the City or the County, respectively, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which any of the City or the County, respectively, is a party or which is binding upon any of the City or the County, respectively, or any of their assets;

 • (u)    The representations and warranties of the Borrower set out in Article II {Representations and Warranties) of the Loan Agreement were true and correct when made and will be true and correct when and in the manner, repeated or deemed repeated pursuant to the terms of the Loan Agreement;

 • (v)    The transformation of the Borrower into a regional operator of water supply and sewerage Services was made with the observance of all laws and regulations applicable in Romania and the Borrower carries out its business as regional operator of water supply and sewerage Services in accordance with applicable Romanian legislation, including, but not limited to, (i) Law No. 51/2006 on local public Services, as republished, and (ii) Law No. 241/2006 on water supply and sewerage Services, as republished; and

 • (w)    Each of the City and the County has reviewed all the provisions of the Loan Agreement and acknowledges that the entering into of this Deed is for its benefit.

Section 2.02. Repetition of Representations and Warranties

 • (a)     The representations and warranties of the City and the County set out in this Deed are made on the date of this Deed and shall be deemed to be repeated on each Interest Payment Date, with respect to the facts and circumstances then existing.

 • (b)     Each of the Borrower’s representations and warranties contained in Article II (Representations and Warranties) of the Loan Agreement shall be deemed to be repeated by the Borrower on the date of this Deed by reference to the facts and the circumstances existing on the date hereof, as if set out herein in full, mutatis mutandis.

ARTICLE HI - COVENANTS

Section 3.01. Affirmative Covenants of the City and the County

In consideration of EBRD entering into the Loan Agreement and making the Loan available thereunder, and for other good and valuable consideration the receipt of which each of the City and the County hereby acknowledges, each of the City and the County undertakes that, to the fullest extent permitted under Romanian law, so long as any amount remains outstanding or payable under the Loan Agreement, this Deed or any other Financing Agreement, it will comply in full with the following undertakings, unless EBRD otherwise agrees in writing:

 • (a)    ensuring compliance by the Borrower with the Financing Agreements and the Project Agreements: each of the City and the County shall take or do, or cause to be taken or done, all actions in order to enable and cause the Borrower to meet all of the Borrower’s obligations under the Financing Agreements and the Project Agreements to which the Borrower is a party and to achieve the purposes of the Project, including (without prejudice to the generality of the foregoing):

 • (i)    adopt, within the City’s and the County’s control powers over the Borrower, all necessary or appropriate resolutions to duly implement the Project and to cause the Borrower to perform its obligations under the Financing Agreements;

 • (ii)   where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement requires any Authorisation of any of the City and/or the County, the City and/or the County (as the case may be) shall promptly grant and/or renew all such Authorisations as soon as possible, but in any event, by the date when any such Authorisation is required under law; and

 • (iii)   where any obligation of the Borrower under any Financing Agreement requires an Authorisation from any other competent authority, the City and the County shall use their best efforts to assist the Borrower in obtaining and/or renewing such Authorisation as soon as possible, but in any event by the date when such Authorisation is required under law;

 • (b)    compliance with the Delegation Contract: each of the City and the County shall (and shall procure that any relevant entities, including, but not limited to, IDA, the budgetary units and municipal companies controlled by any of the City or the County shall) fully and in a timely manner comply with all terms and conditions of the Delegation Contract» including the prompt payment of any amounts due to the Borrower under the Delegation Contract;

 • (c)     assisting IDA: each of the City and the County hereby undertakes to take or do» or cause to be taken or done, all actions in order to assist and co-operate with IDA in doing, all things necessary, proper or advisable to ensure that IDA complies with its obligations under the Delegation Contract; without limitation to the foregoing, each of the City and the County undertakes that, to the extern permitted by Romanian law, it will take or do» or cause to be taken or done, all action in order to determine the other territorial administrative units which are members of IDA to abstain from taking any action, step or decision that may (directly or through IDA) prevent, impair, hinder or delay the performance of the Delegation Contract, or the Borrower’s operations or the implementation of the Project;

 • (d)    continuing validity of documents: each of the City and the County shall maintain this Deed and the Delegation Contract in full force and effect and perform its obligations hereunder and thereunder and not commit any breach or default under any of these agreements;

(e)    ensuring other entities do not cause a Material Adverse Effect: each of the City and the County shall:

 • (i)     exercise its authority, ownership and control rights with respect to any entities directly or indirectly owned or controlled by the City or the County so as to prevent any and all of such entities taking any action that could cause a Material Adverse Effect or cause the Borrower to default under any of its obligations under the Loan Agreement or any other Financing Agreement;

 • (ii)     take all necessary action to prevent any and all of the entities operating for the account or benefît of the City or the County, including, but not limited to, IDA, to take any action that could cause a Material Adverse Effect or cause the Borrower to default under any of its obligations under the Loan Agreement or any other Financing Agreements; and

 • (iii)    ensure that any entities directly or indirectly owned or controlled by any of the City or the County and/or any entities operating for the account or benefît of any of the City or the County (including, but not limited to, IDA, its budgetary units and municipal companies controlled by any of the City or the County) shall duly pay for all the Services provided by the Borrower;

 • (f)     ensuring consistency: each of the City and the County, as far as it falls within its competencies, shall use its best efforts to ensure, to the fullest extent permitted by Romanian law, that, at all times:

 • (i)    any act, regulation or any other relevant Authorisation (or any parts thereof) adopted by the City and/or the County;

 • (ii)    any act, regulation or any other relevant Authorisation whose adoption may be controlled and/or influenced by the City and/or the County;

 • (iii)   the constituent documents of the Borrower; and

 • (iv)   any rules or procedures adopted by the Borrower’s managing bodies,

will not breach the terms or conditions of this Deed, the Loan Agreement and any other Financing Agreements and each of the City and the County hereby undertakes, to the fullest extent permitted by Romanian law, to promptly amend or to cause to be amended the documents specified in (i)-(iv) above as necessary to ensure consistency herewith;

 • (g)     tariffs reglme: each of the City and the County hereby undertakes to take or do, or cause to be taken or done, all action in order to assist and co-operate with the Borrower in doing all things necessary, proper or advisable to ensure that the tariff adjustment structura contractually agreed pursuant to the terms and conditions of the Delegation Contract and Section 5.12 (Tariff Adjustments) (including Schedule 4 (Tariff Strategy)) of the Loan Agreement is fully supported and implemented by the City and the County and/or by IDA and is not at any time affected in a manner which may adversely impact the Project;

 • (h)     assisting the Borrower with the Project: each of the City and the County shall, to the fullest extent permitted under Romanian law, assist the Borrower in carrying out the Project in accordance with the Financing Agreements and the Project Agreements and cause the fînancing specified in the Loan Agreement to be applied exclusively to the Project;

 • (i)     managing the Borrower commercially: the City, as the majority shareholder of the Borrower, and the County, as minority shareholder of the Borrower shall ensure that: (i) the Borrower shall maintain its corporate existence in compliance with all applicable laws; (ii) the Borrower shall conduct its business with due diligence and efficiency, in accordance with sound engineering, financial and business practices; (iii) the Borrower’s directors and management officers satisfy the efficiency, technical and professional requirements as may be set out by EBRD from time to time, in compliance with all applicable laws, including all money laundering laws and (v) until 31 July 2014, the Borrower will duly appoint the members of the board of directors and the general manager in accordance with the law including without limitation to the Government Emergency Ordinance No. 109/2011 regarding the corporate govemance of state owned entities;

 • (j)     share retention: each of the City and the County shall maintain and retain the legal and beneficiat ownership of such a number of issued shares of the Borrower so that their participations in the Borrower as at the date of this Deed is maintained; notwithstanding the foregoing and for the avoidance of any doubt, each of the City and the County may sell, transfer, lease or otherwise dispose of any shares of the Borrower held by the City or the County, respectively, and may permit changes to the Borrower’s share capital provided that such sale, transfer, lease or disposal of shares and any such change to the Borrower’s share capital is carried-out for the purposes of the Regionalisation and it does not result in the decrease of the participations in the Borrower of the City to a level below 51,35% and of the County to a level below 45,83% of all the issued shares of the Borrower;

 • (k)     regionalisation: each of the City and the County undertakes that, upon EBRD’s written request, it will take or do, or cause to be taken or done, all action in order to cause IDA and/or any territorial administrative unit which is a party to the Delegation Contract (as EBRD may select in its sole discretion) to enter into agreements similar to this Deed, in form and substance satisfactory to EBRD, to ensure the implementation of the provisions of this Deed;

 • (l)     MRD Account: each of the City and the County shall at all times ensure that the MRD Account is properly funded as required under Romanian law; as long as any amounts remain outstanding under the Loan Agreement or any other Financing Agreement, each of the City and the County shall ensure that any and all payments or royalties paid by the Borrower under the Delegation Contract, as well as any profit or similar tax paid by the Borrower are deposited into the MRD Account, within five (5) days of receipt by the City or the County (as the case may be); and

 • (m)    contributions to the Project: each of the City and the County undertakes to contribute funds to the Project as contemplated in the Financing Plan (as defined in the Loan Agreement).

Section 3.02. Negative Covenants of the City and the County

In consideration of EBRD entering into the Loan Agreement and making the Loan available thereunder, and for other good and valuable consideration the receipt of which each of the City and the County hereby acknowledges, each of the City and the County undertakes that, to the fullest extent permitted under Romanian law, so long as any amount remains outstanding or payable under any Financing Agreement, it will comply in full with the following undertakings unless EBRD otherwise agrees in writing:

 • (a)    not impose charges, not interfere with operations: neither the City nor the County shall (and shall procure that none of the entities directly or indirectly owned or controlled by any of the City or the County shall) impose any unjustified charges or obligations on the Borrower or interfere with the day to day management and/or operations of the Borrower, except as specifically provided under this Deed;

 • (b)    not impair enforcement: neither the City nor the County shall (and shall procure that none of the entities directly or indirectly owned or controlled by any of the City or the County shall) prevent, impair, hinder or delay the Borrower from taking any remedial or enforcement action in accordance with Romanian law or any other applicable law against any third party (including, but not limited to, govemmental or municipal agencies and/or state-owned or controlled, municipal or other state enterprises) which is unwilling or unable to meet its fmancial or any other obligations owed to the Borrower;

 • (c)    not impair operations: neither the City nor the County shall (and shall procure that none of the entities directly or indirectly owned or controlled by any of the City or the County shall) take any action which may prevent, impair, hinder or delay the Borrower's operations, the performance by the Borrower of the Delegation Contract, the implementation of the Project, the charging or payment collection in relation to the Services by the Borrower or repayment of the Loan in accordance with its terms, except as specifically provided under this Deed; for the avoidance of any doubt, the City and the County agree to vote in the IDA’s general meeting against any decision which may prevent, impair, hinder or delay the Borrower's operations, the performance of the Delegation Contract or the implementation of the Project;

 • (d)    amendment to the Delegation Contract: neither the City nor the County shall novate or assign or in any material way amend, vary or supplement its rights and obligations under the Delegation Contract, except in accordance with the provisions of Section 5.10 and Section 6.10 of the Loan Agreement; if the City and the County make unilateral amendments to the Delegation Contract in breach of this Section 3.02 (d), each of the City and the County shall promptly provide to the Borrower an adequate and effective indemnifîcation for its losses; the Parties agree that an adequate and effective indemnifîcation shall include at least (I) the amount of the Loan that still has to be refunded by the Borrower to EBRD under the Loan Agreement; and (II) the amount of interest and other payments accumulated and payable by the Borrower to EBRD under the provisions of the Loan Agreement at the time of the unilateral amendment of the Delegation Contract; each of the City and the County shall also provide indemnifîcation for any other losses suffered by the Borrower owing to the unilateral amendment of the Delegation Contract by the City and/or the County;

 • (e)    termination of the Delegation Contract: neither the City nor the County shall unilaterally terminate the Delegation Contract with the Borrower, except in accordance with the provisions of the Delegation Contract; in accordance with the Delegation Contract, in the event that the Delegation Contract is terminated before the full and irrevocable discharge of the Borrower's obligations under the Financing Agreements and irrespective of the termination clause contained therein, each of the City and the County undertakes to enter into such agreements as EBRD may require in order for the City and/or the County to take over aii of the Borrower's payment obligations under the Financing Agreements; in the event that the Delegation Contract is “re-purchased” or otherwise terminated by the City or the County pursuant to the Delegation Contract, each of the City and the County agrees that the indemnifîcation to be paid by the City and/or the County to the Borrower in case of such “re-purchase” or termination shall include at least the following (1) the amount of the Loan that still has to be refunded by the Borrower to EBRD under the Loan Agreement, and (II) the amount of interest and other payments accumulated and payable by the Borrower to EBRD under the provisions of the Loan Agreement at the time of the “re-purchase” or termination of the Delegation Contract; each of the City and the County shall also provide compensation to the Borrower for any other losses suffered by the Borrower due to the “re-purchase” or termination of the Delegation Contract by the City and/or the County, respectively; (i) if no indemnifîcation is payable to the Borrower in the case of the “re-purchase” or termination of the Delegation Contract pursuant to the above, (ii) if there is a judgment, decision, award or order issued by any court of law, tribunal, arbitrai tribunal or Govemmental Authority (irrespective of whether such judgment, decision, award or order is final and irrevocable or whether it is capable of being appealed or challenged) according to which (i) the award procedure related to the Delegation Contract; or (ii) the Delegation Contract or any material provision thereof is held, or declared, to be nuli and void, voidable, rescinded or revoked by any reason, EBRD by notice in writing may require the City and the County to commence and diligently and expeditiously pursue selection procedures (whether by further public tender or otherwise) permitted or prescribed under Romanian law for the selection of a new provider of the Services described in the Delegation Contract, Consulting with and taking into account (to the extent permitted by Romanian law) all reasonable demands and interests of EBRD, and to award the provision of the Services to the entity so selected in lieu of the Borrower. The City and the County shall comply with the aforementioned requirements of EBRD and shall procure that any new service provider so appointed shall undertake (in favour of EBRD) and be obliged to repay the outstanding amounts owed by the Borrower to EBRD under the Financing Agreements and that such undertaking and obligation is made a term and/or requirement of any such new delegation contract, and announced as such in any selection procedures;

 • (f)    profit distribution: neither the City nor the County shall allow the distribution of profîts of the Borrower, except as mandatorily required under Romanian law and to the extent permitted under the Loan Agreement;

 • (g)    not permit change of the Borrower’s constituent documents: neither the City, as the majority shareholder of the Borrower, nor the County, as the minority shareholder of the Borrower, shall permit any changes to the constituent documents of the Borrower, including the by-laws, in any manner which would be inconsistent with the provisions of any of the Financing Agreements, unless otherwise required by mandatory legal provisions in force or unless necessary for the Borrower’s further Regionalisation;

 • (h)    not permit changes of the Borrower’s business or the Project: neither the City, as the majority shareholder of the Borrower, nor the County, as the minority shareholder of the Borrower, shall permit any changes to any of (i) the nature or scope of the Borrower’s present business or operations or (ii) the nature or scope of the Project, unless otherwise required by mandatory legal provisions in force or unless necessary for the Borrower’s further Regionalisation;

 • (i)    not permit merger/consolidation/reorganisation: neither the City, as the majority shareholder of the Borrower, nor the County, as the minority shareholder of the Borrower, shall permit the Borrower to consolidate or amalgamate with, or merge into, any other entity, or reorganize into any other entity, unless otherwise required by mandatory legal provisions in force or if necessary for the Borrower’s further Regionalisation;

 • (j)     not permit disposal of assets: neither the City, as the majority shareholder of the Borrower, nor the County, as the minority shareholder of the Borrower, shall permit any sale, transfer, lease or other disposal of a substanțial part of the Borrower’s assets;

 • (k)    not cause a Material Adverse Effect: neither the City nor the County shall (and will procure that none of the entities directly or indirectly owned or controlled by any of the City and the County will) take any legislative, regulatory or other action or make any omission of action that will cause a Material Adverse Effect on, or cause the Borrower to default under any of its obligations under, or which would objectively impede the ability of the Borrower to meet its fînancial obligations and other obligations under the Loan Agreement and any other Financing Agreement and/or any Project Agreement; and

(1) creation of Liens: neither the City nor the County shall create or permit to exist any Lien on any of the shares of the Borrower held by the City or the County, respectively.

Section 3.03. Banking of Claims

Unless EBRD otherwise agrees in writing, each of the City and the County acknowledges and undertakes that all amounts payable by the Borrower to EBRD pursuant to the Financing Agreements shall at least rank pari passu with any other existing or future obligations and lîabilities of the Borrower, including any payment of unsecured obligations and/or Financial liabilities of the Borrower owed to any of the City and the County, except for claims mandatorily preferred by law.

ARTICLEIV - MISCELLANEOUS

Section 4.01. Notices

Any notice, application or other communication to be given or made under this Deed to any Party shall be in writing. Except as otherwise provided in this Deed, such notice, application or other communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail or facsimile transmission to the Party to which it is required or permitted to be given or made at such Party's address specified below or at such other address as such Party designates by notice to the Party giving or making such notice, application or other communication.

For the City:

To:

CITYHALLOF BACAU

Address:

6 Marasesti Street, 600017, Bacau, Bacau County, Romania

Attention;

Mr. Romeo Stavarache, the Mayor of the City of Bacau

Fax:

+40 234 588 757

For the County:

To:

COUNTY COUNCIL OF BACAU

Address:

2 Marasesti Street, 600017, Bacau, Bacau County, Romania

Attention:

Mr. Dragos Adrian Benea, the President of the County Council of Bacau

Fax:

+40 234 535 012

For the Borrower:

To:

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Address:

14 Narciselor Street, Bacau, Bacau County, Romania

Attention:

Mr. Razvan Grigore Gaina, General Manager

Fax:

+40 234 55 1175

[Note: The Borrower to confirm the contact details and to insert the missing Information,]

For EBRD:

To:


EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Address:


One Exchange Square


London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention:


Operation Administration Department

Fax:


+44-20-7338-6100


Section 4.02. English Language

AII documents to be fumished or Communications to be given or made under this Deed shall be in the English language or, if in another language, shall be accompanied by a translation into English certified by the City, the County or the Borrower, respectively, which translation shall be the governing version between the Parties.

Section 4.03. Governing Law

This Deed shall be govemed by and construed in accordance with English law. Any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed shall be govemed by and construed in accordance with English law.

Section 4.04. Arbitration and Jurisdiction

 • (a)     Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Deed, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitrai proceedings. The Parties hereby waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. The arbitrai tribunal shall not be authorised to grant, and each of the City, the County and the Borrower agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding. The arbitrai tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises out of any Financing Agreement, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included in, or Consolidated with, the arbitrai proceedings. In any arbitrai proceeding, the certificate of EBRD as to any amount due to EBRD under any Financing Agreement shall be prima fade evidence of such amount.

 • (b)     Notwithstanding Section 4.04(a), this Deed and the other Financing Agreements, and any rights of EBRD arising out of or relating to this Deed or any other Financing Agreement, may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in the courts of England, Romania or in any other courts having jurisdiction. For the benefit of EBRD, each of the City, the County and the Borrower hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England with respect to any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Deed or any other Financing Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof or thereof. Each of the City, the County and the Borrower shall within thirty (30) days after the date of this Deed, but in any case no later than the date of the fîrst Disbursement under the Loan Agreement, irrevocably designate, appoint and empower a process agent, acceptable for EBRD, at its registered offîce in London, England (as further detailed in the confirmation from the process agent provided pursuant to Section 4.01(i) of the Loan Agreement) to act as its authorised agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of any Financing Agreement. Failure by a process agent to notify any of the City, the County and the Borrower of the process will not invalidate the proceedings concemed. Each of the City, the County and the Borrower hereby irrevocably consents to the service of process or any other legal summons out of such courts by mailing copies thereof by registered airmail postage prepaid to its address specifîed herein. Each of the City, the County and the Borrower covenants and agrees that, so long as it has any obligations under this Deed, it shall maintain a duly appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of any Financing Agreement and shall keep EBRD advised of the identity and location of such agent. Nothing herein shall affect the right of EBRD to commence legal actions or proceedings against any of the City, the County and the Borrower in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction. The commencement by EBRD of legal actions or proceedings in one or more jurisdictions shall not preclude EBRD from commencing legal actions or proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not. Each of the City, the County and the Borrower irrevocably waives any objection it may now or hereafter have on any grounds whatsoever to the laying of venue of any legal action or proceeding and any claim it may now or hereafter have that any such legal action or proceeding has been brought in an inconvenient forum.

  fa


Section 4.05. Privileges and Immunities of EBRD

Nothing in this Deed shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, internațional convention or any applicable law. Notwithstanding the foregoing, EBRD has made an express submission to arbitration under Section 4.04(a) and accordingly, and without prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank for Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991), or any similar provision under English law, in respect of the enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express submission to arbitration pursuant to Section 4.04(a).

Section 4.06. Waiver of Sovereign Immunity

Each of the City, the County and the Borrower represents and warrants that this Deed is commercial rather than public or governmental act and that none of the City, the County and the Borrower is entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets (except for the assets that are part of the public domain as defined in accordance with the Romanian legislation) on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Deed. To the extent that any of the City, the County and the Borrower or any of their assets (except for the assets that are part of the public domain as defined in accordance with the Romanian legislation) has or hereafter may acquire any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgment, other attachment or execution of judgment on the grounds of sovereignty or otherwise, each of the City, the County and the Borrower hereby irrevocably waives such rights to immunity in respect of its obligations arising under or relating to this Deed.

Section 4.07. Successors and Assigns; Third Party Rights

(a) This Deed shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the Parties hereto, except that none of the City, the County and the Borrower may assign or otherwise transfer

all or any part of its rights or obligations under this Deed without the prior written consent of EBRD.

 • (b)     EBRD may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of its rights or obligations under this Deed to any assignee or transferee, or all or a similar proportion of its rights or obligations under the Loan Agreement, without the consent of the City, the County and the Borrower. EBRD shall notify the City, the County and the Borrower promptly following any such assignment or transfer.

 • (c)     Except as provided in Section 4.07(a) or 4.07(b), none of the terms of this Deed are intended to be enforceable by any third party.

 • (d)     EBRD may disclose to any potențial assignee or transferee of all or any part of its rights or obligations under this Deed or to any person who may otherwise enter into contractual relations with EBRD in relation to this Deed, such information about the City, the County, the Borrower and their related entities as EBRD thinks fit.

Section 4.08. Severability

If at any time any one or more of the provisions in this Deed is or becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or regulation, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Deed shall not be in any way affected or impaired thereby.

Section 4.09. Indemnification

Each of the City, the County and the Borrower acknowledges that EBRD is entering into this Deed, and has acted, solely as a lender to the Borrower under the Loan Agreement, and not as an advisor to the City, the County and the Borrower. Each of the City, the County and the Borrower represents and warrants that, in entering into this Deed and any of the Financing Agreements and the Project Agreements, it has engaged and relied upon advice given to it by its own legal, financial and other professional advisors and it has not relied on and will not hereafter rely on any advice given to it by EBRD.

Section 4.10. Amendments

No amendment or modification to this Deed shall be effective unless made in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.

Section 4.11. Counterparts

This Deed may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constituie one and the same agreement.

Section 4.12. Goveming Language

Subject to Section 4.11, this Deed shall be executed in ten (10) original versions, five (5) of which original versions shall be in the English language, two (2) originals for EBRD and one (1) for each of the City, the County and the Borrower, and five (5) of which original versions shall be in the Romanian language, two (2) originals for EBRD and one (1) for each of the City, the County and the Borrower. In the event of any discrepancy or inconsistency between the English and Romanian language versions of this Deed, the terms of the English language versions shall prevail and be goveming between the Parties.

By signing this Deed and for the purpose of Article 1203 of the Romanian Civil Code, the undersigned also declare that they expressly agree with the provisions of this Deed, including, but not limited to, with all the provisions in this Deed on limitation of liability, unilateral termination, suspension of the performance of obligations, loss of right or term, limitation of right to challenge, limitation of contractual frecdom, silent renewal, goveming law and choice of jurisdiction, including, but not limited to, Section 1.02, Section 3.01 (j), Section 3.02 (b), 3.02 (c), Section 3.02 (d), Section 3.02 (e), Section 3.02 (f), Section 3.02 (j), Section 3.02 (1), Section 4.03, Section 4.04, Section 4.05, Section 4.06, Section 4.07 and Section 4.09 of this Deed.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Deed to be executed and delivered as a deed in their respective names as of the date fîrst above written.

EXECUTED and DELIVERED as a DEED by:

CITY OF BACAU

acting by:

Name: Mr. Romeo Stavarache

Title: Mayor of the City of Bacau

in the presence of:

Signatura of Witness:          ___

Name of Witness:            __

Occupation of Witness:        ___

Address of Witness:

EXECUTED and DELIVERED as a DEED by:

COUNTY OF BACAU

acting by:

Name: Mr. Dragos Adrian Benea

Title: President of the County Council of Bacau

in the presence of:

Signatura of Witness:          ________________

Name of Witness:            ______________

Occupation of Witness:       _______________

Address of Witness:           ________________

EXECUTED and DELIVERED as a DEED by:

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. acting by:

Name: Mr. Razvan Grigore Gaina

Title: General Manager

in the presence of:

Signature of Witness:          __________________

Name of Witness:            ________________

Occupation of Witness:        __________________

Address of Witness:          _________________

Signed:

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By:    _________________

Name:

Title:

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR.    DIN        2013

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

între

MUNICIPIUL BACĂU

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Din data de [•] 2013

CUPRINS

ARTICOLUL I -INTERPRETARE

Secțiunea 1.01. Definiții

Secțiunea 1.02. interpretare

Secțiunea 1.03 Termeni Ne-englezești

ARTICOLUL n - GARANȚIE ȘI DESPĂGUBIRI

Secțiunea 2.01. Garanție și Despăgubiri

Secțiunea 2.02. Suma Maximă a Garanției

ARTICOLUL HI - PROTECȚII ALE CREDITORULUI

Secțiunea 3.01. Continuitatea Garanției

Secțiunea 3.02. Renunțarea la Apărări

Secțiunea 3.03. Intenția Garantului

Secțiunea 3.04. Recurs imediat.

Secțiunea 3.05. Nicio Garanție - Amânarea Drepturilor Garantului

ARTICOLUL IV - PLĂȚI; LIBERAREA DE DATORIE; COSTURI

Secțiunea 4.01. Dobânda

Secțiunea 4.02. Conturi Tranzitorii

Secțiunea 4.03. Plăți Insuficiente

Secțiunea 4.04. Conturi Noi.............

Secțiunea 4.05. Restabilire

Secțiunea 4.06. Plătiși Taxe

Secțiunea 4.07. Obligativitatea Cererilor și Notificărilor..........

Secțiunea 4.08. Costuri și Cheltuieli

Secțiunea 4.09. Compensație

Secțiunea 4.10. Despăgubiri Valutare

Secțiunea 4.11. Garanție Suplimentară

ARTICLE V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚH; ANGAJAMENTE----------...---------

Secțiunea 5.01. Asigurări și Garanții ale Garantului

Secțiunea 5.02. Furnizarea de Informații

Secțiunea 5.03. Angajamente financiare

ARTICOLUL VI - DIVERSE

Secțiunea 6.01. Notificări

Secțiunea 6.02. Limba Engleză

Secțiunea 6.03. Drepturi, Remedii și Renunțări

Secțiunea 6.04. Legea Contractului

Secțiunea 6.05. Arbitraj și Jurisdicție

Secțiunea 6.06. Privilegii și Imunități ale BERD

Secțiunea 6.07. Renunțarea la Imunitatea de Stat

Secțiunea 6.08. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților

Secțiunea 6.09. Informări

Secțiunea 6.10. Nulitate Parțială

Secțiunea 6.11. Exemplare

Secțiunea 6.12. Limba Contractului.

Prezenta GARANȚIE (prezenta ''Garanție") este încheiată ca un CONTRACT (deed, în limba engleză) la data de [•] 2013 între MUNICIPIUL BACĂU, un municipiu organizat și care funcționează în baza legislației din România ("Garantul"), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ("BERD"), (fiecare dintre cele de mai sus "Partea", iar împreună "Părțile").

ÎNTRUCÂT:

 • (A)  Printr-un contract de credit ("Contractul de Credit") încheiat la data de [•] 2013 între BERD și Compania Regionala de Apa Bacau S.A. ("Societatea"), BERD a fost de acord să acorde Societății un credit ("Creditul") în valoare de 16.400.000 Euro (șaisprezece milioane patru sute de mii Euro), conform termenilor și condițiilor stipulate în Contractul de Credit.

 • (B)  Conform Secțiunii 4.01 (a)(4) din Contractul de Credit, este o condiție precedentă pentru obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit în conformitate cu prevederile Contractului de Credit, ca, printre alte lucruri, BERD să fi primit versiunile originale semnate în mod corespunzător ale contractului de garanție, încheiat între Garant și BERD conform căruia Garantul să fi convenit să garanteze obligațiile Societății cu privire la Credit în termeni și condiții satisfăcătoare pentru BERD.

 • (C)  Garantul deține 1.235.000 de acțiuni reprezentând 51,35 % din capitalul social emis al Societății.

 • (D)  în considerarea încheierii Contractului de Credit de către BERD, precum și pentru un alt beneficiu bun si important a cărui primire Garantul o confirmă prin această Garandie, și fiind de acord cu privire la efectuarea Tragerilor în baza Contractului de Credit, Garantul a fost de acord să garanteze obligațiile Societății prevăzute de Contractul de Credit în condițiile stabilite de prezenta Garandie și să își asume celelalte obligații prevăzute în aceasta.

 • (E)  Acordarea prezentei Garanții este în beneficiul Garantului.

 • (F)  Intenția părților este ca prezenta Garanție să producă efectele unui contract chiar dacă una dintre părți l-ar încheia sub semnătură privată.

PRIN URMARE, LA MOMENTUL DE FAȚĂ, PREZENTUL CONTRACT STĂ MĂRTURIE LA, și Garantul a convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I -INTERPRETARE

Secțiunea 1.01. Definiții

 • (a)   în prezenta Garanție, cu excepția cazului când reiese altfel din context sau a cazului când sunt definiți altfel în prezenta Garanție, termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles și în prezenta Garanție.

 • (b)  Garantului i-a fost furnizată și confirmă astfel primirea unei copii a Contractului de Credit.

Secțiunea 1.02. Interpretare

 • (a)   în prezenta Garanție, orice referire la un anumit Articol sau Secțiune va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol sau Secțiune din prezenta Garanție.

 • (b)  în prezenta Garanție, orice referire (i) la o modificare sau la un contract modificat include adăugarea, modificarea, cesiunea, novația, reconfirmarea sau re-adoptarea, și (ii) la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, așa cum acesta poate fi amendat la un moment dat.

 • (c)  în prezenta Garanție, titlurile și Cuprinsul sunt inserate numai pentru a ușura referința și nu vor afecta interpretarea prezentei Garanții.

 • (d)  în prezenta Garanție, orice referire la o „persoană” include orice persoană fizică sau juridică, firmă, societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o „persoană” include succesorii săi în drepturi, precum și cesionarii săi legali.

 • (e)   în prezenta Garanție, referirile la prezenta Garanție vor include și despăgubirile prevăzute de Secțiunea 2.01(c).

 • (f)   în prezenta Garanție, referirile la răspundere vor include orice răspundere efectivă sau contingență, prezentă sau viitoare.

Secțiunea 1.03 Termeni Ne-englezești

în prezenta Garanție, când este în legătură cu o entitate românească, o referire la:

 • (a)  Sarcină, garanție sau garanție reală include ipotecă mobiliară, ipotecă imobiliară, gaj, altă garanție reală, garanție reala mobiliară, garanție financiară, garanție personală (inclusiv cauțiune reală), cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcină, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferință, drept de retenție, drept de prim refuz, opțiune; and

 • (b)  lichidare, dizolvare, descărcare de datorii, reorganizare, faliment, criză financiară sau insolvență include criză financiară, insolvență, reorganizare judiciară, faliment, lichidare, mandat ad-hoc, concordat preventiv și dizolvare.

ARTICOLUL II - GARANȚIE ȘI DESPĂGUBIRI

Secțiunea 2.01. Garanție și Despăgubiri

Sub rezerva Secțiunii 2.02 de mai jos, Garantul în mod irevocabil și necondiționat:

 • (a)  garantează față de BERD îndeplinirea la timp de către Societate a tuturor obligațiilor sale rezultând din Contractul de Credit;

 • (b)  se angajează față de BERD ca în orice situație în care Societatea nu achită orice sumă atunci când este scadentă în baza sau în legătură cu Contractul de Credit, Garantul va achita imediat respectiva sumă la cerere ca și când ar fi debitorul principal și nu doar un simplu garant; și

 • (c)  convine cu BERD ca dacă din orice motiv, orice obligație garantată de acesta este sau devine imposibil de executat, nevalabilă, lipsită de efecte juridice, nulă, sau ilegală sau devine în alt fel irecuperabilă în baza unei garanții, Garantul va despăgubi BERD imediat, la cerere, ca obligație independentă și primară, pentru orice cost, pierdere sau prejudiciu suportat ca urmare a neachitării de către Societate a oricărei sume care în lipsa acestui caracter neexecutoriu, a nevalabilității, a lipsirii de efect juridice, a nulității, a ilegalității sau a imposibilității de recuperare, ar fi fost plătibilă de acesta conform Contractului de Credit la data la care ar fi fost scadentă. Suma plătibilă de către Garant în cadrul acestei despăgubiri nu va depăși suma pe care acesta ar fi trebuit să o achite conform acestei Secțiuni 2.01 dacă suma pretinsă ar fi fost recuperabilă în baza unei garanții.

Secțiunea 2.02. Suma Maximă a Garanției

Părțile confirmă și convin că suma totală recuperabilă de către BERD de la Garant conform Secțiunii 2.01 nu va depăși 8.000.000 Euro (sau echivalentul acestei sume în RON sau altă valută în conformitate cu termenii Contractului de Credit) inclusiv toate costurile, cheltuielile și dobânzile plătibile conform prezentei Garanții.

ARTICOLUL HI - PROTECȚII ALE CREDITORULUI

Secțiunea 3.01. Continuitatea Garanției

Sub rezerva Secțiunii 2.02 de mai sus, Garantul confirmă și este de acord cu faptul că această Garanție este și va fi în orice moment o garanție continuă și se va extinde asupra ultimului sold datorat în orice moment către BERD de către Societate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit și cu orice tranzacții prevăzute de acesta indiferent de orice plată intermediară, executare sau liberare integrală sau parțială.

Secțiunea 3.02. Renunțarea la Apărări

Garantul confirmă și este de acord cu faptul că niciuna dintre obligațiile sau răspunderile sale din cadrul acestei Garanții nu va fi afectată de niciun act, omisiune, fapt sau lucru care, în lipsa acestei Secțiuni 3.02, ar reduce, anula sau prejudicia oricare dintre obligațiile sale în baza acestei Garanții (fără limitare și indiferent dacă Garantul sau BERD cunoaștea sau nu acest lucru) inclusiv:

 • (a)  orice încetare, liberare, compromis, amendament, modificare, novație, completare, înțelegere, schimbare, substituire, reînnoire a oricărui drept sau remediu în baza, extindere sau reconfirmare (indiferent cât de substanțială și indiferent dacă este sau nu mai oneroasă) sau înlocuire a Contractului de Credit sau a oricărui alt document sau garanții inclusiv, fără limitare la, orice modificare a scopului, orice extindere a sau orice majorare a oricărei facilități sau adăugare a oricărei noi facilități conform Contractului de Credit sau altui document sau garanții;

 • (b)  orice act sau omisiune din partea BERD sau a oricărei alte persoane în preluarea, perfectarea, reînnoirea, eliberarea sau punerea în executare a oricărei garanții sau despăgubiri de la sau împotriva Societății sau oricărei alte persoane sau orice neprezentare sau nerespectare a oricărei formalități sau a oricărei alte cerințe cu privire la orice instrument sau orice nerealizare a valorii integrale a oricărei garanții;

 • (c)  orice termen, amânare, absolvire, renunțare, aprobare sau concesie acordată sau convenită a fi acordată, sau înțelegere cu Societatea sau cu orice altă persoană conform Contractului de Credit;

 • (d)   orice situație de criză financiară, insolvență, faliment, lichidare, administrare, descărcare de datorii, restructurare, incapacitate de plată, lipsă a capacității sau a personalității juridice (inclusiv, fără limitare, orice schimbare cu privire la structura, statutul, funcția, controlul, proprietatea sau denumirea), dizolvare, reorganizare sau modificare a formei juridice a Societății sau oricărei persoane, sau orice limitare, incapacitate sau descărcare de drepturi a Societății sau oricărei alte persoane prin lege;

 • (e)   orice nulitate, ilegalitate, imposibilitate de punere în executare, neregulă a, sau orice defect, orice prevedere a Contractului de Credit sau a altei garanții sau a oricărei alte obligații efective sau implicite ale Societății sau a oricărei persoane conform sau în legătură cu Contractul de Credit sau orice altă garanție;

 • (f)   orice pretenție formulată împotriva sau punere în executare a unei plăți de la Societate sau de la orice altă persoană;

 • (g)  descărcarea de datorii a oricărui debitor sau co-garant sau oricărei alte persoane conform termenilor oricărei înțelegeri sau convenții cu orice creditor al Societății;

 • (h)  orice cesiune intenționată sau efectivă a acestei Garanții sau a Contractului de Credit din partea BERD către orice persoană; sau

 • (i)   orice act, eveniment sau omisiune care în lipsa acestei Secțiunii 3.02 ar putea avea ca urmare descărcarea de, împiedicarea executării sau afectarea în alt mod a oricăreia din obligațiile Garantului conținute în prezenta Garanție sau a oricărora dintre drepturile, puterile sau remediile conferite Băncii prin prezenta Garanție sau prin lege.

Secțiunea 3.03. Intenția Garantului

Sub rezerva Secțiunii 2.02 de mai sus și fără a aduce atingere naturii generale a Secțiunii 3.02, Garantul confirmă în mod expres că intenționează ca această Garanție să se extindă periodic asupra oricărei modificări, măriri, extinderi sau adăugări (indiferent de cât de substanțiale sunt acestea) la sau a Contractului de Credit și/sau oricărei facilități sau sume puse la dispoziție conform Contractului de Credit în scopul sau în legătură cu oricare din următoarele: achiziții de orice natură; majorarea capitalului de lucru; susținerea distribuirilor către investitori; desfășurarea de restructurări; refînanțarea facilităților existente; refinanțarea oricărei alte datorii; punerea de facilități la dispoziția unor noi împrumutați; orice altă modificare sau extindere a scopurilor pentru care orice astfel de facilitate sau sumă poate fi pusă la dispoziție din când în când; și orice taxe, costuri și/sau cheltuieli asociate cu oricare din cele de mai sus.

Secțiunea 3.04. Recurs imediat.

BERD (sau orice mandatar sau agent acționând în numele său), înainte de luarea măsurilor pentru punerea în executarea a oricărora dintre drepturile și căile sale de atac conform prezentei Garanții, nu va fi obligată să formuleze nicio cerere sau să caute să pună în executare orice drept sau garanție împotriva Societății sau a oricărei alte persoane, în vederea obținerii unei hotărâri în orice instanță împotriva Societății sau a oricărei alte persoane sau să depună orice cerere în cadrul unei proceduri de faliment, lichidare sau alte proceduri asemănătoare aplicate Societății sau oricărei alte persoane. Garantul renunță la orice drept pe care l-ar putea avea de a solicita în primul rând Băncii (sau oricărui mandatar sau agent acționând în numele acesteia) să formuleze această cerere, punere în executare sau acțiune împotriva sa sau a oricărei alte persoane. Această renunțare se aplică indiferent de orice lege sau prevedere din Contractul de Credit care prevăd contrariul.

Secțiunea 3.05. Nicio Garanție - Amânarea Drepturilor Garantului.

 • (a) Garantul asigură BERD că nu a primit și nu a beneficiat de nicio garanție, alt drept sau beneficiu (fie prin compensație, pretenții corelative, subrogare, despăgubire, dovadă a lichidării sau în alt mod și fie din contribuție sau în alt mod) de la sau împotriva Societății sau a oricărei alte persoane cu privire la orice răspundere, plată sau executare a obligațiilor de către Garant în cadrul acestei Garanții sau în alt mod în legătură cu prezenta Garanție și până când toate sumele care pot fi sau devin plătibile de către Societate conform sau în legătură cu Contractul de Credit nu au fost integral și în mod irevocabil achitate și cu excepția cazului în care BERD indică altfel, Garantul este de acord că nu va exercita niciun drept pe care l-ar putea avea ca urmare a neexecutării obligațiilor sale conform prezentei Garanții, pentru orice sumă plătibilă, sau pentru orice despăgubire reieșind din prezenta Garanție:

 • (1)  care reprezintă o despăgubire acordată de către Societate;

 • (2)  de a pretinde orice contribuție de la oricare alt garant al obligațiilor Societății conform Contractului de Credit;

 • (3)  de a beneficia (în întregime sau parțial și prin subrogare sau în alt mod) de orice drepturi ale Băncii conform Contractului de Credit sau de orice altă garanție creată ca urmare a, sau în legătură cu, Contractul de Credit de către BERD;

 • (4)  de a introduce orice acțiune legală sau altă procedură în vederea emiterii unei hotărâri care să oblige Societatea să efectueze orice plată sau să execute orice obligație cu privire la care Garantului i-a fost furnizată o garanție, un angajament sau o despăgubire conform Secțiunii 2.01;

 • (5)  de a efectua orice compensație împotriva Societății; și/sau

 • (6)   de a pretinde sau de a dovedi calitatea de creditor a Societății în concurs cu BERD.

 • (b)  Dacă Garantul primește orice beneficiu, plată sau distribuție în legătură cu oricare dintre drepturile menționate de Secțiunea 3.05(a) de mai sus („Drepturile”), Garantul declară că aceste Drepturi și toate beneficiile, plățile sau distribuțiile primite sau deținute în orice moment cu privire la aceste Drepturi vor fi păstrate pentru ("on trust for", in limba Engleza) BERD de către Garant în vederea aplicării sau descărcării de datoriile Garantului față de BERD conform acestei Garanții.

 • (c)   Garantul este de acord cu faptul că toate Drepturile și beneficiile, plățile sau distribuțiile în legătură cu aceste Drepturi păstrate din când în când de către Garant pentru ("on trust for", in limba Engleza) BERD ca urmare a sau conform Secțiunii 3.05(b) vor fi transferate, cesionate sau, după caz, plătite Băncii sau după cum BERD poate indica imediat după cererea BERD.

ARTICOLUL IV - PLĂȚI; LIBERAREA DE DATORIE; COSTURI

Secțiunea 4.01. Dobânda

Garantul este de acord să plătească Băncii dobânda asupra tuturor sumelor solicitate în baza acestei Garanții de la data cererii formulate de BERD în cadrul acestei Garanții până la data plății efective (înainte cât și după emiterea unei hotărâri judecătorești). Dobânzii i se va aplica rata dobânzii aplicabile sumelor care nu au fost rambursate la scadență conform Contractului de Credit și va fi calculată potrivit Secțiunii 3.06 (Dobânda Penalizatoare) din Contractul de Credit. Cuantumul dobânzii plătibile în cazul oricăror asemenea sume pentru orice perioadă conform prezentei Secțiuni se reduce cu cuantumul oricărei dobânzi plătite în alt mod de Societate pentru respectivele sume conform termenilor Contractului de Credit pentru aceeași perioadă.

Secțiunea 4.02. Conturi Tranzitorii

Până la momentul achitării integrale și irevocabile a tuturor sumelor care pot fi sau devin plătibile de către Societate conform sau în legătură cu Contractul de Credit, BERD poate: (i) plasa și păstra, atât timp cât BERD consideră prudent, orice sume de bani primite, recuperate sau realizate conform prezentei Garanții sau în baza oricărei alte garanții intr-un cont tranzitoriu sau impersonal, pe durata aplicării acestora, fără ca. BERD să aibă vreo obligație să le aplice integral sau parțial în scopul liberării oricăror sume de bani, obligații și datorii care fac obiectul Garanții, și (ii) să se abțină de la aplicarea sau de la executarea silită a oricăror alte sume de bani, garanții sau drepturi deținute sau primite de BERD cu privire la respectivele sume, sau poate aplica și executa silit orice sume de bani, garanții sau drepturi deținute sau primite de BERD cu privire la respectivele sume, garanții sau drepturi, în modalitatea și ordinea pe care o consideră corespunzătoare (fie împotriva respectivelor sume sau alt mod) și Garantul nu va fi îndreptățit să beneficieze de pe urma acestora.

Secțiunea 4.03. Plăți Insuficiente

Dacă în orice moment BERD primește mai puțin decât suma integrală scadentă și exigibilă la acel moment, care îi este datorată conform prezentei Garanții, BERD va avea dreptul să repartizeze și să aplice suma primită în orice fel sau modalitate și în astfel de scop sau scopuri potrivit prezentei Garanții pe care BERD le stabilește la alegerea sa exclusivă, fără a ține seama de nicio instrucțiune pe care Garantul o poate da într-un sens contrar.

Secțiunea 4.04. Conturi Noi

 • (a)   Dacă prezenta Garanție încetează să mai fie continuă din orice motiv, atunci BERD poate deschide un nou cont sau noi conturi în numele Societății.

 • (b)  Chiar dacă BERD nu deschide un nou cont sau noi conturi potrivit paragrafului

 • (a) de mai sus, totuși se va considera că a deschis conturile respective la momentul la care prezenta Garanție a încetat să fie continuă (prin încetare, cerere de plată sau alt mod) în legătură cu Societatea.

 • (c)  începând cu momentul respectiv, toate plățile făcute Băncii de către sau în numele Societății vor fi creditate sau tratate ca și când ar fi fost creditate în noul cont sau în noile conturi și nu vor determina reducerea cuantumului pentru care prezenta Garanție este dată la momentul respectiv și nici răspunderea Garantului conform prezentei Garanții nu va fi micșorată sau afectată de nicio tranzacție, încasare sau plată ulterioară în sau din orice astfel de conturi.

Secțiunea 4.05. Restabilire

Orice exonerare, liberare sau decontare de către BERD (fie cu privire la obligațiile Societății sau ale Garantului, fie cu privire la orice garanție pentru respectivele obligații sau în alt fel) va fi sub rezerva ca nicio garanție furnizata Băncii cu privire la această Garanție, nicio plată către BERD sau altă dispunere în favoarea BERD de către Societate, Garant sau orice altă persoană în numele Oi pe seama Societății sau a Garantului, nu va fi anulată, redusă, pusă deoparte sau s-a dispus să fie înapoiată conform oricărei hotărâri sau legi privitoare la faliment, lichidare, administrare, protecție împotriva creditorilor în general, criză financiară sau insolvență sau din oricare alt motiv. Dacă orice astfel de garanție, plată sau altă dispoziție este în orice moment anulata, redusă, pusă deoparte sau s-a dispus a fi înapoiată într-un asemenea mod, atunci răspunderea Garantului conform prezentei Garanții va continua sau va fi automat restabilită și BERD va avea dreptul ulterior să execute silit prezenta Garanție împotriva Garantului ca și când exonerarea» liberarea, sau decontarea nu s-ar fi produs. Pentru evitarea oricărui dubiu, răspunderea restabilită este supusă aceleiași sume maxime a garanOiei specificate în Secțiunea 2.02 (Suma Maximă a Garanției) care se aplică obligației pentru care răspunderea restabilită intervine potrivit prezentei Secțiuni.

Secțiunea 4.06. Plăți și Taxe

Toate sumele datorate Băncii în baza prezentei Garanții vor fi plătite imediat la cerere fără nicio compensație, condiție sau pretenție corelativă de orice fel cu privire la acest cont deschis la respectivul sediu sau bancă, incluzând, fără limitare, contul BERD deschis la Trezoreria Statului Român, astfel cum BERD îl poate notifica pe Garant. Aceste plăți vor fi libere și nu vor fi afectate de niciun fel de deducere sau reținere pentru sau în contul, oricăror taxe, impozite, comisioane sau speze de orice natură; cu toate acestea, în cazul în care datorită legii sau din alte motive Garantul este împiedicat să efectueze astfel de plăți libere de astfel de deduceri sau rețineri, suma datorată conform prezentei Garanții va fi majorată până la suma considerată necesară pentru a livra Băncii întreaga sumă pe care aceasta ar fi primit-o dacă respectiva plată ar fi fost efectuată liber de orice astfel de deduceri sau rețineri.

Secțiunea 4.07. Obligativitatea Cererilor și Notificărilor

Orice cerere, notificare sau certificat acordat de BERD care menționează sumele datorate și plătibile în baza sau în legătură cu orice prevedere din prezenta Garanție, în lipsa unei erori evidente, va fi finală, concludentă și obligatorie pentru Garant.

Secțiunea 4.08. Costuri și Cheltuieli

La cerere și ca despăgubire integrala, Garantul va plăti BERD-ului cuantumul tuturor costurilor și cheltuielilor (inclusiv cheltuielile legale și din bugetul propriu și orice taxă pe valoare adăugată aferentă acestor costuri și cheltuieli) pe care BERD le suportă în legătură cu:

 • (a)  orice amendament, modificare, completare, renunțare sau acord efectiv sau propus, în conformitate sau în legătură cu prezenta Garanție;

 • (b)  orice descărcare sau liberare a prezentei Garanții;

 • (c)   conservarea sau exercitarea (sau încercarea de conservare sau exercitare) și executarea silită (sau încercarea de executare silită) a oricăror drepturi conform sau în legătură cu, prezenta Garanție; și

 • (d)   orice ștampilare sau înregistrare a prezentei Garanții.

Secțiunea 4.09. Compensație

BERD va avea dreptul, în măsura maximă permisă de lege, să compenseze orice obligație datorată de BERD Garantului, chiar dacă aceasta nu este scadentă, cu orice sumă datorată și plătibilă la acel moment de către Garant în cadrul acestei Garanții, chiar dacă BERD nu a solicitat plata de către Garant a sumei respective și oricare ar fi valuta sau locul plății oricăreia dintre aceste sume. Dacă obligațiile sunt exprimate în valute diferite, BERD poate converti oricare dintre obligații la cursul de schimb de pe piață în cadrul cursului normal al activității sale în scopul compensației.

Secțiunea 4.10. Despăgubiri Valutare

în cazul în care, conform oricărei legi sau reglementări aplicabile sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a unui ordin emis sau înregistrat împotriva Garantului, sau a lichidării Garantului sau, fără limitare din orice alt motiv, orice plată care ia naștere din sau este în legătură cu această Garanție este efectuată sau urmează să fie satisfăcută într-o altă valută („valuta plății”) decât valuta în care este exprimată plata respectivă datorată conform sau în legătură cu prezenta Garanție („valuta contractuală”), atunci, în măsura în care cuantumul plății primite în mod efectiv de BERD este mai mic decât suma datorată conform cu sau în legătură cu prezenta Garanție atunci când este convertita în valută contractuală la cursul de schimb respectiv, Garantul va despăgubi BERD-ul pentru diferență, ca o obligație separată și independentă. în scopul acestei Secțiuni, „cursul de schimb” înseamnă cursul la care BERD poate să cumpere, potrivit practicii sale obișnuite, la data sau în jurul datei unei astfel de plăți, valuta contractuală folosind valuta plății și va ține seama de (iar Garantul va răspunde pentru) orice costuri de schimb valutar inclusiv orice taxe sau impozite ocazionate de acest schimb.

Secțiunea 4.11. Garanție Suplimentară

Prezenta Garanție este adițională față de, și nu va fi în niciun fel afectată de, sau cumulată cu, altă garanție, drept sau remediu deținut la acest moment sau ulterior de către BERD.

ARTICLE V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII; ANGAJAMENTE

Secțiunea 5.01. Asigurări și Garanții ale Garantului

Garantul asigură și garantează Băncii după cum urmează:

 • (a)   Garantul este un municipiu, care este organizat și funcționează în baza legislației din România;

 • (b)  Garantul nu este în criză financiară sau insolvență astfel cum acești termeni sunt înțeleși conform legii române;

 • (c)   Garantul cunoaște și este de acord cu toate prevederile Contractului de Credit și cu faptul că acordarea acestei Garanții este în beneficiul său;

 • (d)  Garantul are capacitate deplină (i) de a încheia și transmite prezenta Garanție și

 • (ii) de a respecta prevederile, și de a îndeplini toate obligațiile sale reieșind din prezenta Garanție;

 • (e)   Garantul a luat toate măsurile interne administrative necesare pentru autorizarea încheierii și transmiterii prezentei Garanții; toate notificările, certificatele și celelalte documente în legătură cu această tranzacție au fost legal semnate și transmise, și Garantul a obținut toate autorizațiile necesare pentru a se conforma prevederilor și pentru a-și îndeplini obligațiile din prezenta Garanție; prezenta Garanție reprezintă obligațiile legale, valabile și angajante care pot fi executate împotriva Garantului conform termenilor acestuia;

 • (f)   încheierea și executarea de către Garant a prezentei Garanții nu încalcă și nu va încălca sub niciun aspect (i) nicio lege sau reglementare a unei autorități sau al unui organ guvernamental sau oficial, sau (ii) documentele constitutive ale Garantului, sau

 • (iii) nicio înțelegere, contract sau alt angajament la care Garantul este parte sau care este obligatoriu pentru Garant sau pentru oricare dintre activele sale;

 • (g)   toate avizele, licențele, aprobările și autorizațiile (inclusiv autorizarea satisfăcătoare a acestei Garanții de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale inclusiv în cazul conversiei Creditului în RON conform Contractului de Credit), necesare pentru încheierea, executarea, validitatea și punerea în executare a prezentei Garanții și a tranzacțiilor prevăzute de aceasta au fost obținute, sunt în vigoare și produc efecte depline;

 • (h)   sub rezerva (i) înregistrării prezentei Garanții în registrul garanțiilor publice locale ținut în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale (așa cum este definită în Contractul de Credit) și (ii) depunerii Acordului de Garantare la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea sa, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, pentru legalitatea, validitatea, punerea în executare sau admiterea ca probă a prezentei Garanții nu este necesară nici înregistrarea, depunerea sau înscrierea acestei Garanții sau a oricărui alt document în legătură cu această Garanție la nicio instanță sau autoritate din nicio jurisdicție relevantă, nici plata unei taxe de timbru, de înregistrare sau a altei taxe similare pentru sau în legătură cu prezenta Garanție;

 • (i)   în momentul de față nu are loc si nu se desfășoară, și, după cunoștințele sale, Garantul nu este amenințat cu, nicio acțiune, proces, procedură, dispută sau litigiu împotriva sa și nici nu subzistă vreo hotărâre judecătorească sau vreo despăgubire dată împotriva Garantului de vreo instanță judecătorească, tribunal arbitrai sau orice alt organ care, în orice caz, poate provoca o modificare negativă importantă asupra situației (financiare sau de alt fel) a Garantului sau asupra capacității Garantului de a-și îndeplini orice obligație conform prezentei Garanții;

 • (j)   Garantul și-a îndeplinit toate obligațiile din cadrul tuturor contractelor la care este parte sau în cadrul cărora și-a asumat obligații și nu a avut loc și nu continuă niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor în legătură cu Garantul (sau un caz care, prin notificare sau prin trecerea unui termen sau prin altă condiție aplicabilă poate reprezenta un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor (astfel cum este definit în Contractul de Credit) cu privire la Garant) și nicio astfel de neîndeplinire a obligațiilor sau Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor (sau un astfel de caz) nu rezultă ca urmare a executării de către Garant a oricărora dintre obligațiile sale din prezenta Garanție;

 • (k)  obligațiile Garantului conform prezentei Garanții au rangul și vor avea cel puțin rang egal (pari passu) față de toate celelalte cereri negarantate și nesubordonate ale celorlalți creditori ai săi, cu excepția cererilor care au prioritate în mod obligatoriu conform legilor aplicabile societăților comerciale în general;

 • (l)   ultimele conturi și situații financiare ale Garantului (care au fost întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public) constituie o imagine reală și exactă a stării financiare a Garantului la data pregătirii acestor conturi și situații financiare, precum și a rezultatelor operațiunilor Garantului pentru anul încheiat la data la care aceste conturi și declarații financiare au fost întocmite și nu există niciun fel de obligații semnificative (condiționale sau de alt tip) care să nu fi fost dezvăluite în totalitate sau reținute în aceste conturi și situații financiare; nu au existat modificări negative importante în starea financiară a Municipiului față de cele prezentate în conturile și declarațiile financiare în cauză;

 • (m)  toate informațiile financiare și de altă natură furnizate de Garant în legătură cu negocierea prezentei Garanții sau transmise către BERD conform prezentei Garanții au fost reale și exacte în momentul în care au fost date și nu au existat alte fapte sau aspecte a căror omisiune ar fi putut determina ca declarațiile sau informațiile conținute în prezenta Garanție să inducă în eroare;

 • (n)  Garantul deține 1.235.000 de acțiuni reprezentând 51,35 % din capitalul social emis al Societății;

 • (o)  toate plățile făcute sau care urmează să fie făcute de Garant în temeiul sau ca urmare a prezentei Garanții pot fi efectuate libere de orice impozite sau taxe și fără să le fie imputabile niciun fel de deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul oricăror impozite sau taxe; si

 • (p)   asigurările și garanțiile Societății prevăzute în Articolul II (Asigurări și Garanții) din Contractul de Credit au fost reale și exacte la data la care au fost date și vor fi reale și exacte atunci când vor fi repetate sau considerate a fi repetate conform prevederilor Contractului de Credit.

Secțiunea 5.02. Furnizarea de Informații

Garantul se angajează, atât timp cât Contractul de Credit este în vigoare sau orice sumă sau obligație rămâne scadentă și plătibilă conform Contractului de Credit sau a prezentei Garanții, să respecte în totalitate următoarele angajamente, în cazul în care BERD nu agreează altfel în scris:

 • (a) Garantul va trimite (sau va determina să fie trimise) către BERD următoarele:

(i) De îndată ce sunt disponibile, dar nu mai târziu de:

(1)   1 aprilie al fiecărui an financiar al Garantului proiectul bugetului

anual al Garantului pentru anul financiar în curs și proiectul bugetului executat al Garantului pentru anul financiar imediat precedent, sau în termen de o lună de la aprobarea bugetului de stat astfel cum acest termen este înțeles conform legii române,

 • (ii) 1 mai al fiecărui an bugetul anual al Garantului pentru anul financiar în curs și versiunea executata a bugetului Garantului pentru anul financiar imediat precedent,

astfel cum fiecare buget este (i) în formatul cerut și de altfel în conformitate cu cerințele legale din România și într-o formă acceptabilă pentru BERD; și (ii) aprobat de Consiliul Local.

 • (ii)  de îndată ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 120 de zile de la sfârșitul fiecărui anului financiar al Garantului două exemplare după situațiile financiare pentru respectivul an financiar întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public și acceptate și certificate de departamentul de audit intern al Garantului;

 • (iii)  de îndată ce este posibil, dar în orice caz, în termen 60 de zile după sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui an financiar al Garantului două exemplare după conturile de execuție bugetară consolidate și situațiile financiare consolidate pentru acest semestru întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public și acceptate și certificate de departamentul de audit intern al Garantului;

 • (iv)  de îndată ce sunt inițiate (sau, după cunoștințele Garantului, sunt iminente) litigii, procese arbitrale sau proceduri administrative care ar putea avea un efect semnificativ negativ asupra Garantului sau asupra oricăreia dintre Filialele acestuia, detalii despre acestea; și

 • (v)   periodic și la cerere, informații financiare suplimentare și alte informații cu privire la Garant care ar putea fi cerute de BERD;

 • (b)  Garantul va notifica BERD în scris despre orice Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor cu privire la Garant (sau un caz care, prin notificare sau cu trecerea termenului sau altă condiție aplicabilă, ar putea reprezenta un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor cu privire la Garant) de îndată ce acestea se produc; și

 • (c)   Garantul va obține și va reînnoi în mod prompt și periodic și va furniza în mod prompt Băncii copii certificate de pe toate autorizațiile, aprobările, avizele și licențele care ar putea fi cerute de orice lege sau reglementare aplicabilă pentru a permite Garantului să își îndeplinească obligațiile din cadrul prezentei Garanții sau cerute pentru validitatea sau punerea în executare a prezentei Garanții, iar Garantul va respecta toate condițiile specificate în documentele menționate mai sus.

Secțiunea 5.03. Angajamente financiare

 • (a) Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei sau DSCR. Garantul va menține, în orice moment, un raport între (i) Excedentul Curent și (ii) Serviciul Datoriei, pentru 12 luni anterioare datei de calcul de minimum 1,5 la 1.

în înțelesul acestei Secțiuni:

(1) „Excedent Curent" este definit ca diferența dintre veniturile curente (totalul veniturilor, altele decât veniturile din capital și veniturile din finanțări) și cheltuielile curente (toate cheltuielile curente, altele decât cheltuielile cu dobânzile); și

 • (2) „Serviciul Datoriei” înseamnă, pentru perioada relevantă, suma rambursărilor de capital,a dobânzilor pentru perioada relevantă și a comisioanelor de finanțare din cadrul tuturor creditelor scadente, inclusiv suma datorată BERD și altor creditori, și garanțiile serviciului datoriei pentru care s-a obligat Garantul, calculate pe baza unei rate a dobânzii estimate egală cu ratele curente ale dobânzii.

 • (b) Raportul Datoria Totală/Excedentul curent Garantul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Totală, și (ii) Excedentul Curent, pentru 12 luni anterioare datei de calcul, de cel mult 5,0 la 1. în cadrul acestei Secțiuni:

„Datoria Totală” înseamnă, cu privire la orice persoană, orice datorie a unei astfel de persoane pentru sau în legătură cu:

 • (1)  sume împrumutate;

 • (2)  orice sumă atrasă prin acceptare în cadrul oricărei facilități de credit acceptate;

 • (3)  orice sumă atrasă ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau a emisiunii de obligațiuni, bilete de bancă, titluri de creanță, sau a altor instrumente similare;

 • (4)  valoarea oricăror datorii în legătură cu orice închiriere sau contract de cumpărare în rate care, potrivit Standardelor Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public ar putea fi calificat drept finanțare sau leasing financiar;

 • (5)  creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor care sunt vândute fără drept de regres);

 • (6)  orice sumă atrasă ca urmare a oricăror alte tranzacții (incluzând orice contract forward de vânzare sau de cumpărare) având efect comercial de credit;

 • (7)  orice tranzacție derivativă încheiată în vederea protejării împotriva, sau pentru câștigul din, fluctuații ale oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii oricărei tranzacții derivative, numai valorarea de piață va fi luată în considerare);

 • (8) orice obligație de regres asumată în legătură cu o garanție, despăgubire, obligațiune, document de credit, scrisoare de credit sau alte instrumente emise de către o bancă sau de o instituție financiară;

 • (9) valoarea oricărei obligații în legătură cu orice garanție sau despăgubire pentru oricare dintre punctele la care se face referire în paragrafele (1) până la (8) de mai sus.

ARTICOLUL VI-DIVERSE

Secțiunea 6.01. Notificări

Orice notificare, cerere, solicitare sau altă corespondență care urmează să fie efectuată conform prezentei Garanții adresată BERD sau Garantului va fi în scris. Orice asemenea notificare, cerere, solicitare sau altă corespondență se va considera efectuată atunci când este transmisă personal, prin poștă aeriană, prin telex sau fax, Părții căreia trebuie sau este permis a fi transmisă sau efectuată, la adresa Părții specificate mai jos sau la orice altă adresă specificată prin notificarea Părții care efectuează sau transmite notificarea, cererea, solicitarea sau corespondența.

Pentru Garant:

Primăria Municipiului Bacău

Str. Mărășești nr. 6,600017, Bacău, Județul Bacău, România

în atenția: Dl. Romeo Stavarache, Primarul Municipiului Bacău

Fax:    +40 234 588 757

Pentru BERD:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

în atenția:      Operation Administration Department

Fax:          +44-20-7338-6100

Secțiunea 6.02. Limba Engleză

Toate documentele care vor fi furnizate și toată corespondența în baza prezentei Garanții vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în engleză certificată de Garant, traducere care va prevala în relațiile dintre Garant și BERD.

Secțiunea 6.03, Drepturi, Remedii și Renunțări

 • (a)   Drepturile și remediile BERD cu privire la orice declarație falsă sau cu privire la încălcarea unei garanții de către Garant nu vor fi afectate de nicio investigație efectuată de sau în numele BERD cu privire la activitatea Garantului sau a Societății, de încheierea sau executarea prezentei Garanții sau de orice alt act sau fapt care ar putea fi întreprinse de către sau în numele BERD cu privire la prezenta Garanție și care ar putea afecta, cu excepția acestei Secțiune, aceste drepturi sau remedii.

 • (b)  Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea și nicio omisiune privind exercitarea oricărui drept, puteri sau remediu la care BERD este îndreptățită în cazul neîndeplinirii unor obligații din prezentul Contract sau din orice alt contract nu va aduce atingere respectivului drept, puteri sau remediu, și nu va fi interpretată ca o renunțare la respectiva obligație sau precum o consimțire a neîndeplinirii respectivei obligații. Nicio exercitarea singulară sau parțială a unui astfel de drept, puteri sau remediu nu va împiedica orice altă sau subsecventa exercitare a acestora sau exercitarea oricărui alt drept, puteri sau remediu. Nicio acțiune a BERD cu privire la orice neîndeplinire a unei obligații, sau consimțirea la neîndeplinirea respectivei obligații, nu va afecta sau prejudicia orice alt drept, putere sau remediu al BERD cu privire la orice altă neîndeplinire a unor obligații.

 • (c)   Drepturile și remediile prevăzute în prezenta Garanție și în celelalte Contracte de Finanțare sunt cumulative și nu exclud orice alte drepturi sau remedii, prevăzute de legea aplicabilă sau în orice alt mod.

Secțiunea 6.04. Legea Contractului

Prezenta Garanție va fi guvernată de și interpretată în conformitate cu legea engleză. Orice obligații necontractuale reieșind din sau în legătură cu prezenta Garanție vor fi guvernate de, și interpretate în conformitate cu, legea engleză.

Secțiunea 6.05. Arbitraj și Jurisdicție

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu (1) această Garanție, (2) încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale reieșind din sau în legătură cu prezenta Garanție vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, astfel cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi CIAL (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Anglia, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin prezentul Acord, părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, sau de a cere pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Londra. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să acorde, și împrumutatul este de acord că nu este autorizat să ia sau să solicite de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie sau degrevare împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Contract de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nicio altă parte și nicio altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrate sau conexată cu acestea. în orice proceduri arbitrate, certificatul BERD privind orice sumă datorată BERD în cadrul oricărui Contract de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

(b) Independent de prevederile Secțiunii 6.05(a), prezenta Garanție și celelalte Contracte de Finanțare și orice drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezenta Garanție sau cu orice alt Contract de Finanțare pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din România sau la alte instanțe care au jurisdicție. Prin prezentul Acord, Garantul este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția alternativă a instanțelor din Marea Britanie pentru toate disputele, controversele sau alte neînțelegeri care iau naștere sau sunt în legătură cu prezentul Acord sau cu un Contract de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestora. Garantul, în termen de 30 de zile după data prezentei Garanții, dar în orice caz nu mai târziu de data primei Trageri conform Creditului, va desemna, numi și împuternici în mod irevocabil, un agent pentru procese, acceptabil pentru BERD, la sediul social în Londra, Anglia (astfel cum este detaliat ulterior în confirmarea de la agentul de procese furnizat conform Secțiunii 4.0 l(i) din Contractul de Credit) să acționeze ca agentul său autorizat să primească notificările cu privire la procese și orice alte citații pentru instanțele din Anglia privind orice acțiune în instanță sau acte de procedură introduse de BERD cu privire la această Garanție. Dacă un agent de procese nu îl notifică pe Garant în legătură cu procesul, acest fapt nu va anula procesul respectiv. Prin prezenta Garanție, Garantul este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte comunicări de acte procedurale efectuate de către instanță să se facă prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Garantului specificată aici. Garantul este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în cadrul acestei Garanții, să mențină un agent procedural, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații pentru instanțele din Anglia privind orice acțiune în instanță sau acte de procedură introduse de BERD cu privire la un Contract de Finanțare și va informa în permanență BERD despre identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune injustiție sau acte de procedură împotriva Garantului de orice manieră care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în justiție sau procedură inițiată de BERD în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune sau acte de procedură în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Garantul renunță în mod expres la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Acord, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentei Garanții referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

Secțiunea 6.06. Privilegii și Imunități ale BERD

Nicio prevedere din prezenta Garanție nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare^ a imunităților, privilegiilor sau excepțiilor acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunii 6.05(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform articolului 5(2) din Instrumentul Statutar 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri judecătorești împotriva ei, ca rezultat al subscrierii ei exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 6.05(a).

Secțiunea 6.07. Renunțarea la Imunitatea de Stat

Garantul asigură și garantează că prezenta Garanție și suportarea de către Garant a obligațiilor conform prezentei Garanții este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și, prin urmare, Garantul nu are dreptul să ceară imunitate cu privire la niciun act de procedură referitor la persoana sa sau oricare din activele sale (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public asa cum este acesta definit potrivit legislației din Romania) invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde a fost intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile sale izvorând din sau fiind în legătură cu prezenta Garanție. în măsura în care Garantul sau oricare din activele sale (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public asa cum este acesta definit potrivit legislației din România) a dobândit sau poate dobândi, după data prezentului Contract, dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru asigurător, alte forme de sechestru sau de executare a sentinței pe motiv de suveranitate sau altfel, prin prezentul Acord Garantul renunță irevocabil la orice astfel de drepturi la imunitate cu privire la obligațiile sale care iau naștere sau sunt în legătură cu prezenta Garanție.

Secțiunea 6.08. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților

 • (a)   Prezenta Garanție va fi obligatorie din punct de vedere juridic și va fi în beneficiul succesorilor și cesionarilor legali ai părților contractante, cu precizarea că Garantul nu poate cesiona sau transfera în orice alt mod drepturile și obligațiile sale izvorând din prezenta Garanție sau nu poate încheia nicio tranzacție care ar avea ca urmare transferul respectivelor drepturi și obligații la altă persoană.

 • (b)  BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din prezenta Garanție și din celelalte Contracte de Finanțare, fără acordul Garantului.

 • (c)   Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 6.08(a) sau 6.08(b), niciun termen al prezentei Garanții nu este menit să fie pus în executare de niciun terț.

Secțiunea 6.09. Informări

BERD poate pune la dispoziție documente, informații și alte date cu privire la Garant și această tranzacție (inclusiv, fără limitare, copii ale acestei Garanți), după cum consideră potrivit BERD, atunci când este vorba de un litigiu în care este implicat Garantul sau Societatea, în scopul conservării sau punerii în executare a drepturilor BERD din cadrul Contractului de Finanțare sau în scopul încasării oricăror sume datorate de BERD sau în legătură cu orice Participație propusă sau orice altă propunere de vânzare, transfer, cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzut în Secțiunea 6.08.

Secțiunea 6.10. Nulitate Parțială

Dacă în orice moment oricare sau mai multe prevederi din prezenta Garanție este sau devine nulă, ilegală sau nu poate fi pusă în executare în orice privință conform oricărei legi sau regulament, valabilitatea, legalitatea și caracterul executoriu al restului prevederilor prezentei Garanții nu vor fi afectate în niciun fel sau afectate negativ de acestea.

Secțiunea 6.11. Exemplare

Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, care vor fi considerate originale și care vor constitui unul și același contract.

Secțiunea 6.12. Limba Contractului

Sub rezerva Secțiunii 6.11, această Garanție va fi executată în șase (6) exemplare originale, trei (3) dintre exemplare originale vor fi în limba engleză, două (2) exemplare originale vor fi pentru BERD și unul (1) va fi pentru Garant, și trei (3) dintre exemplarele originale vor fi în limba română, două (2) exemplare originale vor fi pentru BERD și unul (1) va fi pentru Garant. în cazul oricărei discrepanțe sau neconcordanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentei Garanții, termenii din versiunile în limba engleză vor prevala în relațiile dintre părțile la prezenta Garanție.

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, părțile contractante au dispus semnarea și transmiterea prezentei Garanții precum Contract (deed în limba engleză), în numele lor, prin reprezentanții lor legal autorizați la data menționată de prima pagină.

Prin semnarea acestui Contract și în sensul articolului 1203 din Codul Civil Român, subsemnații, de asemenea, declară că sunt în mod expres de acord cu prevederile din acest Contract, inclusiv, fără a se limita la, toate prevederile din acest Contract privind limitarea răspunderii, denunțarea unilaterală, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă și alegerea jurisdicției, inclusiv, dar fără a se limita la, Secțiunea 2.01, Secțiunea 3.01, Secțiunea 3.02, Secțiunea 3.03, Secțiunea 3.04, Secțiunea 3.05, Secțiunea 4.02, Secțiunea 4.03, Secțiunea 4.04, Secțiunea 4.05, Secțiunea 4.06, Secțiunea 4.07, Secțiunea 4.08, Secțiunea 4.10, Secțiunea 5.01 (n), Secțiunea 6.03, Secțiunea 6.04, Secțiunea 6.05, Secțiunea 6.07, Secțiunea 6.08 și Secțiunea 6.11 din acest Contract.

SEMNAT precum CONTRACT (deed, în limba engleză) de către MUNICIPIUL BACĂU, un municipiu care este organizat și funcționează în baza legislației din România:

Nume: Dl. Romeo Stavarache

Funcția: Primarul Municipiului Bacău

în prezența:

Semnătura martorului:

Numele Martorului:

Adresa Martorului:

Profesia Martorului:

SEMNAT precum CONTRACT (deed, în limba engleză) de către BANCA

EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE acționând prin:

Nume: ________________________

Funcția:_________________________________

between

CITY OF BACAU

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated [•] 2013

TABLE OF CONTENTS

ARTICLEI - INTERPRETATION

Section 1.01. DEF1NIT10NS

SECTION 1.02. INTERPRETATION.......

Section 1.03 Non-Engushterms

ARTICLE H - GUARANTEE AND INDEMNITY--------------------------------------------------

Section 2.01. Guarantee and Indemnity

Section 2.02. Maximum Amount of the Guarantee

ARTICLE HI - CREDITOR PROTECTIONS__________________________...

Section 3.01. Continuing Guarantee

Section 3.02. Waiver of Defences

Section 3.03. Guarantor intent

Section 3.04. Immediate Recourse

Section 3.05. No Security - deferralof Guarantor’s Right.

ARTICLE IV - PAYMENTS; DISCHARGE; COSTS________________________________________...___________...---------.... 6

Section 4.01. Interest

Section 4.02. Suspense Account

Section 4.03. Insufficient Payments.........

Section 4.04. New accounts

Section 4.05. Reinstatement

Section 4.06. Payments and Taxes

Section 4.07. Demands and Notification Binding

Section 4.08. Costs and Expenses

Section 4.09. Set-off

Section 4.10. Currency Indemnity............

Section 4.11. Additional Security...........

ARTICLE V - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES; UNDERTAKINGS

Section 5.01. Representations and Warranties of the Guarantor

Section 5.02. Furnishingof Information...........

Section 5.03. Financial Undertakings

ARTICLE VI- MKCELLANEOUS 44444t44444lt»444t4t4t44M444444f»»4444»♦♦••♦♦•••♦♦♦♦♦♦♦♦♦•«••<♦ 14

Section 6.01. Notices

Section 6.02. English Language

Section 6.03. Rights, Remedies and Waivers

Section 6.04. Governing Law

Section 6.05. Arbitration and Jurisdiction ......

Section 6.06. Privileges and Immunjties of EBRD

Section 6.07. Waiver of Sovereign Immunity

Section 6.08. Successors and Assigns; Third Party Rights

Section 6.09. Disclosure

Section 6.10. Severability

Section 6.11. Counterparts

Section 6.12. Governing Language

This GUARANTEE (this “Guarantee”) is made as a DEED on [•] 2013 between CITY OF BACAU, a city organised and existing under the laws of Romania (the "Guarantor"), and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("EBRD’'), (each of the foregoing a "Party", collectively, the "Parties").

WHEREAS:

 • (A)  By a loan agreement (the "Loan Agreement") dated [•] 2013 between EBRD and Compania Regionala de Apa Bacau S.A. (the "Company"), EBRD agreed to extend to the Company a loan (the "Loan") in the principal amount of EUR 16,400,000 (sixteen million four hundred thousand Euro), on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement.

 • (B)  Pursuant to Section 4.01(a)(4) of the Loan Agreement, it is a condition precedent to the EBRD’s obligation to make the first Disbursement under the Loan in accordance with the provisions of the Loan Agreement, that, among other things, EBRD shall have received duly executed originals of a deed of guarantee entered into between the Guarantor and EBRD pursuant to which the Guarantor shall have agreed to guarantee the obligations of the Company in respect of the Loan on terms and conditions satisfactory to EBRD.

 • (C)  The Guarantor is the beneficia! owner of 1,235,000 shares representing 51.35 % of the issued share capital of the Company.

 • (D)  The Guarantor, in consideration of EBRD entering into the Loan Agreement and for other good and valuable consideration, the receipt of which the Guarantor hereby acknowledges, and agreeing to disburse thereunder, has agreed so to guarantee the obligations of the Company under the Loan Agreement under the conditions set forth herein and to undertake the other obligations set forth herein.

 • (E)  The giving of this Guarantee is for the benefit of the Guarantor.

 • (F)   It is the intention of the parties that this Guarantee takes effect as a deed notwithstanding that a party may execute it under hand.

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSES, and the Guarantor hereby agrees as follows:

ARTICLEI - INTERPRETATION

Section 1.01. Definitions

 • (a)  Wherever used in this Guarantee, unless the context otherwise requires or unless otherwise defined in this Guarantee, terms defined in the Loan Agreement have the same meanings herein.

 • (b)  The Guarantor has been provided with, and hereby acknowledges receipt of, a copy of the Loan Agreement.

Section 1.02. Interpretation

 • (a)   In this Guarantee, a reference to a specifîed Article or Section shall be construed as a reference to that specifîed Article or Section of this Guarantee.

 • (b)  In this Guarantee, a reference (i) to an amendment or to an agreement being amended includes a supplement, variation, assignment, novation, restatement or re-enactment, and (ii) to an agreement shall be construed as a reference to such agreement as it may be amended from time to time.

 • (c)  In this Guarantee, the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Guarantee.

 • (d)  In this Guarantee, a reference to a "person" includes any person, natural or juridical entity, firm, company, Corporation, government, state or agency of a state or any association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality) or two or more of the foregoing and references to a “person" include its successors in title, permitted transferees and permitted assigns.

 • (e)   In this Guarantee, references to this Guarantee are to include the indemnity in Section 2.01 (c).

 • (f)   In this Guarantee, references to liability are to include any liability whether actual, contingent, present or future.

Section 1.03 Non-English terms

In this Guarantee, where it relates to a Romanian entity, a reference to:

 • (a)   a Lien, security or a security interest includes ipoteca mobiliara, ipoteca imobiliara, gaj, alta garanție reala, garanție reala mobiliara, garanție financiara, garanție personala (including cauțiune reala), cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcina, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferința, drept de retentie, drept de prim refuz, opțiune; and

 • (b)  a winding-up, dissolution, administration, reorganisation, bankruptcy, Financial crisis or insolvency includes criză financiara, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, lichidare, mandat ad-hoc, concordat preventiv and dizolvare.

ARTICLEII - GUARANTEE AND INDEMNITY

Section 2.01. Guarantee and Indemnity

Subject to Section 2.02 below, the Guarantor irrevocably and unconditionally:

 • (a)  guarantees to EBRD punctual performance by the Company of all of its obligations under the Loan Agreement;

 • (b)  undertakes with EBRD that whenever the Company does not pay any amount when due under or in connection with the Loan Agreement, the Guarantor shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor and not merely a surety; and

 • (c)  agrees with EBRD that if for any reason, any obligation guaranteed by it is or becomes unenforceable, invalid, ineffective or illegal or otherwise becomes irrecoverable on the basis of a guarantee, the Guarantor shall, as an independent and primary obligation, indemnify EBRD immediately on demand against any cost, loss or liability it incurs as a result of the Company not paying any amount which would, but for such unenforceability, invalidity, ineffectiveness, illegality or irrecoverability, have been payable by it under the Loan Agreement on the date when it would have been due. The amount payable by the Guarantor under this indemnity will not exceed the amount it would have had to pay under this Section 2.01 if the amount claimed had been recoverable on the basis of a guarantee.

Section 2.02. Maximum Amount of the Guarantee

The Parties hereto acknowledge and agree that the total amount recoverable by EBRD from the Guarantor under Section 2.01 shall not exceed EUR 8,000,000 (or the equivalent thereof in RON or other currency subject to the terms of the Loan Agreement) including the costs, expenses and interest payable under this Guarantee.

ARTICLE III - CREDITOR PROTECHONS

Section 3.01. Continuing Guarantee

Subject to Section 2.02 above, the Guarantor acknowledges and agrees that this Guarantee is and at all times shall be a continuing guarantee and shall extend to cover the ultimate balance due at any time from the Company to EBRD under or in respect of the Loan Agreement and any of the transactions contemplated thereby regardless of any intermediate payment or performance or discharge in whole or in part.

Section 3.02. Waiver of Defences

The Guarantor acknowledges and agrees that none of its obligations or liabilities under this Guarantee shall be affected by any act, omission, matter or thing which, but for this Section 3.02, would reduce, release or prejudice any of its obligations under this Guarantee (without limitation and whether or not known to it or EBRD) including:

 • (a)  any termination, discharge, compromise, amendment, variation, novation, supplement, dealing with, exchange, substitution, renewal of any right or remedy under, extension or restatement (however fundamental and whether or not more onerous) or replacement of the Loan Agreement or any other document or security including, without limitation, any change in the purpose of, any extension of or increase in any facility or the addition of any new facility under the Loan Agreement or other document or security;

 • (b)  any act or omission by EBRD or any other person in taking up, perfecting, renewing, releasing or enforcing any security, indemnity or guarantee from or against the Company or any other person or any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of any instrument or any failure to realise the full value of any security;

 • (c)  any rime, indulgence, waiver, consent or concession granted or agreed to be granted to, or composition with, the Company or any other person under the Loan Agreement;

 • (d)   any financial crisis, insolvency, bankruptcy, liquidation, administration, winding-up, incapacity, lack of power, authority or legal personality (including, without limitation, any change in constitution, status, function, control, ownership or name), dissolution, re-organisation or alteration of the legal structura of the Company or any other person, or any limitation, disability or discharge by operation of law of the Company or any other person;

 • (e)   any invalidity, illegality, unenforceability, irregularity of, or any defect in, any provision of the Loan Agreement or other guarantee or any of the actual or purported obligations of the Company or any other person under or in connection with the Loan Agreement or any other guarantee;

 • (f)   any claim against or enforcement of payment from the Company or any other person;

 • (g)  the release of any debtor or co-guarantor or any other person under the terms of any composition or arrangement with any creditor of the Company;

 • (h)  any purported or actual assignment of this Guarantee or the Loan Agreement by EBRD to any person; or

 • (i)   any act, event or omission which but for this Section 3.02 might operate to discharge, impair or otherwise affect any of the obligations of the Guarantor contained in this Guarantee or any of the rights, powers or remedies conferred upon EBRD by this Guarantee or by law.

Section 3.03. Guarantor Intent

Subject to Section 2.02 above and without prejudice to the generality of Section 3.02, the Guarantor expressly confirms that it intends that this Guarantee shall extend from time to time to any (however fundamental) variation, increase, extension or addition of or to the Loan Agreement and/or any facility or amount made available under the Loan Agreement for the purposes of or in connection with any of the following: business acquisitions of any nature; increasing working capital; enabling investor distributions to be made; carrying out restructurings; refînancing existing facilities; refînancing any other indebtedness; making facilities available to new borrowers; any other variation or extension of the purposes for which any such facility or amount might be made available from time to time; and any fees, costs and/or expenses associated with any of the foregoing.

Section 3.04. Immediate Recourse.

EBRD (or any trustee or agent on its behalf) shall not be obliged, before taking steps to enforce any of its rights and remedies under this Guarantee, to make any demand or seek to enforce any right or security against the Company or any other person, to obtain judgment in any court against the Company or any other person or to file any claim in a bankruptcy, liquidation or similar proceedings of the Company or any other person. The Guarantor waives any right it may have of fîrst requiring EBRD (or any trustee or agent on its behalf) to make any such demand, enforcement or claim against it or any other person. This waiver applies irrespective of any law or any provision of the Loan Agreement to the contrary.

Section 3.05. No Security - Deferral of Guarantor’s Right.

 • (a) The Guarantor warrants to EBRD that it has not taken or received the benefit of any security or other right or benefit (whether by set-off, counterclaim, subrogation, indemnity, proof in liquidation or otherwise and whether from contribution or otherwise) from or against any of the Company or any other person in respect of any liability of, payment or performance by the Guarantor under this Guarantee or otherwise in connection with this Guarantee and, until all amounts which may be or become payable by the Company under or in connection with the Loan Agreement have been irrevocably paid in full and unless EBRD otherwise directs, the Guarantor agrees that it will not exercise any rights which it may have by reason of performance by it of its obligations under this Guarantee or by reason of any amount being payable, or liability arising, under this Guarantee:

 • (1)  to be indemnified by the Company;

 • (2)  to claim any contribution from any other guarantor of the Company’s obligations under the Loan Agreement;

 • (3)  to take the benefit (in whole or in part and whether by way of subrogation or otherwise) of any rights of EBRD under the Loan Agreement or of any other guarantee or security taken pursuant to, or in connection with, the Loan Agreement by EBRD;

 • (4)  to bring legal or other proceedings for an order requiring the Company to make any payment, or perform any obligation, in respect of which the Guarantor has given a guarantee, undertaking or indemnity under Section 2.01;

 • (5)  to effect any set-off against the Company; and/or

 • (6)  to claim or prove as a creditor of the Company in competition with EBRD.

 • (b)  If the Guarantor receives any benefit, payment or distribution in relation to any of the rights referred to in Section 3.05(a) above (the “Rights”), the Guarantor declares that such Rights and all benefîts, payments or distributions at any time received or held in respect of such Rights shall be held by the Guarantor on trust for EBRD for application in or towards the discharge of the liabilities of the Guarantor to EBRD under this Guarantee.

 • (c)   The Guarantor agrees that all Rights and all benefîts, payments or distributions in relation to such Rights from time to time held on trust by the Guarantor for EBRD under or pursuant to Section 3.05(b) shall be transferred, assigned or, as the case may be, paid to EBRD or as EBRD may direct promptly following EBRD’s demand.

ARTICLEIV - PAYMENTS; DISCHARGE; COSTS

Section 4.01. Interest

The Guarantor agrees to pay interest to EBRD on all sums demanded under this Guarantee from the date of EBRD’s demand under this Guarantee until the date of actual payment (after as well as before judgment). Such interest shall be at the rate of interest applicable to overdue amounts under the Loan Agreement and shall be calculated in accordance with Section 3.06 (Default Interest) of the Loan Agreement. The amount of interest payable on any such sums for any period pursuant to this Section shall be reduced by the amount of any interest otherwise paid by the Company on such sums pursuant to the terms of the Loan Agreement for the same period.

Section 4.02. Suspense Account

Until all amounts which may be or become payable by the Company under or in connection with the Loan Agreement have been irrevocably paid in fiill, EBRD may: (i) place and keep, for such time as EBRD thinks prudent, any monies received, recovered or realised hereunder or under any other guarantee or security in a suspense or impersonal account pending their application without any obligation on the part of EBRD to apply the same or any part thereof in or towards the discharge of any of the monies, obligations and liabilities that are the subject of this Guarantee, and (ii) refrain from applying or enforcing any other money, security or rights held or received by EBRD in respect of those amounts, or apply and enforce the same in such manner and order as it sees fit (whether against those amounts or otherwise) and the Guarantor shall not be entitled to the benefit of the same.

Section 4.03. Insuficient Payments

If EBRD at any time receives less than the full amount then due and payable to it under this Guarantee, EBRD shall have the right to allocate and apply the amount received in any way or manner and for such purpose or purposes under this Guarantee as EBRD in its sole discretion determines, notwithstanding any instruction that the Guarantor may give to the contrary.

Section 4.04. New Accounts

 • (a)  If this Guarantee ceases to be continuing for any reason whatsoever, then EBRD may open a new account or accounts in the name of the Company.

 • (b)  If EBRD does not open a new account or accounts pursuant to paragraph (a) above, it shall nevertheless be treated as if it had done so at the time that this Guarantee ceases to be continuing (whether by termination, calling in or otherwise) in relation to the Company.

 • (c)  As from that time, all payments made to EBRD by or on behalf of the Company shall be credited or be treated as having been credited to the new account or accounts and shall not operate to reduce the amount for which this Guarantee is available at that time nor shall the liability of the Guarantor under this Guarantee in any manner be reduced or affected by any subsequent transactions, receipts or payments into or out of any such accounts.

Section 4.05. Reinstatement

Any release, discharge or settlement by EBRD (whether in respect of the obligations of the Company or the Guarantor or any security for those obligations or otherwise) shall be condițional upon no security in favour of EBRD in respect of this Guarantee and no payment to, or other disposition in favour of, EBRD by the Company, the Guarantor or any other person on behalf of the Company or the Guarantor being avoided, reduced, set aside or ordered to be refunded pursuant to any enactment or law relating to bankruptcy, liquidation, administration, protection from creditors generally, financial crisis, insolvency or for any other reason. If any such security, payment or other disposition is at any time so avoided, reduced, set aside or ordered to be refunded, then the liability of the Guarantor under this Guarantee will continue or be reinstated and EBRD shall be entitled subsequently to enforce this Guarantee against the Guarantor as if such release, discharge or settlement had not occurred. For the avoidance of doubt, the reinstated liability is subject to the same maximum guarantee amount specified in Section 2.02 (Maximum Amount of the Guarantee) which applies to the liability for which the reinstated liability arises under this Section.

Section 4.06. Payments and Taxes

All amounts due to EBRD under this Guarantee shall be paid immediately upon demand without any set-off, condition or counterclaim whatsoever to such account at such office or bank, including, without limitation, the account of EBRD maintained at the State Treasury of Romania, as EBRD may notify to the Guarantor. Such payments shall be free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes, duties, fees or other charges of whatever nature; provided, however, that, in the event that the Guarantor is prevented by operation of law or otherwise from making such payments free and clear of such deductions or withholdings, the amount due under this Guarantee shall be increased to such amount as may be necessary to remit to EBRD the full amount it would have received had such payment been made without such deductions or withholdings.

Section 4,07. Demands and Notification Binding

Any demand, notification or certificate given by EBRD specifying amounts due and payable under or in connection with any of the provisions of this Guarantee shall, in the absence of manifest error, be final, conclusive and binding on the Guarantor.

Section 4.08. Costs and Expenses

The Guarantor shall, on demand and on a full indemnity basis, pay to EBRD, the amount of aii costs and expenses (including legal and out-of-pocket expenses and any value added tax on such costs and expenses) which EBRD incurs in connection with:

 • (a)  any actual or proposed amendment, variation, supplement, waiver or consent under or in connection with this Guarantee;

 • (b)  any discharge or release of this Guarantee;

 • (c)   the preservation or exercise (or attempted preservation or exercise), and the enforcement (or attempted enforcement) of, any rights under or in connection with, this Guarantee; and

 • (d)  any stamping or registration of this Guarantee.

Section 4.09. Set-off

EBRD shall have the right, to the fullest extent permitted by law, to set off any obligation owed by EBRD to the Guarantor, whether or not matured, against any amount then due and payable by the Guarantor under this Guarantee, whether or not EBRD had demanded payment by the Guarantor of such amount and regardless of the currency or place of payment of either such amount. If the obligations are in different currencies, EBRD may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off.

Section 4.10. Currency Indemnity

If, under any applicable law or regulation or pursuant to a judgment or order being made or registered against the Guarantor or the liquidation of the Guarantor or without limitation for any other reason, any payment under or in connection with this Guarantee is made or falls to be satisfied in a currency (the "payment currency") other than the currency in which such payment is expressed to be due under or in connection with this Guarantee (the "contractual currency") then, to the extent that the amount of such payment actually received by EBRD, when converted into the contractual currency at the rate of exchange, falls short of the amount due under or in connection with this Guarantee, the Guarantor, as a separate and independent obligation, shall indemnify and hold harmless EBRD against the amount of such shortfall. For the purposes of this Section, "rate of exchange" means the rate at which EBRD is able on or about the date of such payment to purchase, in accordance with its normal practice, the contractual currency with the payment currency and shall take into account (and the Guarantor shall be liable for) any costs of exchange including any taxes or duties incurred by reason of any such exchange.

Section 4.11. Additional Security

This Guarantee is in addition to and shall not be any way prejudiced by or merged with any other guarantee, security, right or remedy now or subsequently held byEBRD.

ARTICLE V - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES; UNDERTAKINGS

Section 5.01. Representations and Warranties of the Guarantor

The Guarantor hereby represents and warrants to EBRD that:

 • (a) the Guarantor is a city (municipiu, in Romanian), duly organised and validly existing under the laws of Romania;

(b the Guarantor is not in financial crisis or insolvency as such terms are understood under Romanian law;

 • (c)  the Guarantor is fully familiar with and agrees to all the provisions of the Loan Agreement and the giving of this Guarantee is for its benefit;

 • (d)  the Guarantor has full power and authority to execute and deliver this Guarantee and (ii) to comply with the provisions of, and perform all its obligations under, this Guarantee;

 • (e)   the Guarantor has taken all necessary internai administrative actîons to authorîse the execution and the delivery of this Guarantee; all notices, certificates and other documents related to this transaction shall have been duly executed and delivered, and all authorisations required for the Guarantor to comply with the provisions of, and perform its obligations under, this Guarantee shall have been granted; this Guarantee constitutes the Guarantor’s legal, valid and binding obligations enforceable against the Guarantor in accordance with its terms;

 • (f)   the entry into and performance by the Guarantor of this Guarantee does not and will not violate in any respect (i) any law or regulation of any govemmental or offîcial authority or body, or (ii) the constituțional documents of the Guarantor, or (iii) any agreement, contract or other undertaking to which the Guarantor is a party or which is binding upon the Guarantor or any of its assets;

 • (g)  aii consents, Iicences, approvals and authorisations (including the satisfactory authorisation of this Guarantee by the Authorisation Commission for Local Borrowings (Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, in Romanian) including in case of conversion of the Loan into RON in accordance with the Loan Agreement) required in connection with the entry into, performance, validity and enforceability of this Guarantee and the transactions contemplated hereby have been obtained and are in full force and effect;

 • (h)  subject to (i) the registration of this Guarantee in the local public guarantees registry maintained in accordance with the Local Public Finance Law (as defîned under the Loan Agreement) and (ii) the submission of the Deed of Guarantee with the Ministry of Public Finances within 10 days as of its execution, in accordance with the Local Public Finance Law, it is not necessary for the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence of this Guarantee that this Guarantee or any document relating hereto be registered, filed, recorded or enrolled with any court or authority in any relevant jurisdiction or that any stamp, registration or similar tax be paid on or in relation to this Guarantee;

 • (i)   no action, suit, proceeding, litigation or dispute against the Guarantor is presently taking place or pending or, to its knowledge, threatened nor is there subsisting any judgment or award given against the Guarantor before any court, arbitrai tribunal or other body which, in either case, might have a material adverse effect on the condition (financial or otherwise) of the Guarantor or on the ability of the Guarantor to perform any of its obligations under this Guarantee;

 • (j)   the Guarantor is not in default under any agreement to which it is a party or by which it is bound, and no Event of Default relating to the Guarantor (or event which, with the giving of notice or lapse of time or other applicable condition might constitute an Event of Default (as defîned in the Loan Agreement) relating to the Guarantor) has occurred and is continuing nor will such a default or Event of Default (or such event) result from the performance by the Guarantor of any of its obligations under this Guarantee;

 • (k)  the obligations of the Guarantor under this Guarantee rank and will rank at least pari passu with all unsecured and unsubordinated claims of its other creditors, except for claims mandatorily preferred by laws applicable to companies generally;

 • (l)   the Guarantor's latest accounts and financial statements (which have been prepared in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards) represent a true and fair view of the financial position of the Guarantor at the date of such accounts and financial statements and the results of operations of the Guarantor for the year ended on the date to which such accounts and financial statements were prepared and no significant liabilities (contingent or otherwise) exist which have not been fully disclosed or reserved against in such accounts and financial statements; there has been no material adverse change in the financial condition of the Guarantor from that set forth in such accounts and financial statements;

 • (m)  all financial and other Information fumished by the Guarantor in connection with the negotiation of this Guarantee or delivered to EBRD pursuant to this Guarantee was true and accurate when given and there were no other facts or matters the omission of which would have made any statement or information contained therein misleading;

 • (n)  The Guarantor is the beneficial owner of 1,235,000 shares representing 51.35 % of the issued share capital of the Company;

 • (o)  all payments made or to be made by the Guarantor under or pursuant to this Guarantee may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any taxes; and

 • (p)  the representations and warranties of the Company set out in Article II (Representations and Warranties) of the Loan Agreement were true and correct when made and will be true and correct when and in the manner repeated or deemed repeated pursuant to the terms of the Loan Agreement.

Section 5.02. Fumishing of Information

The Guarantor undertakes that, so long as the Loan Agreement is in force or any amount or obligation remains outstanding or payable under the Loan Agreement or this Guarantee, it will comply in full with the following undertakings unless EBRD otherwise agrees in writing:

 • (a) the Guarantor will send (or procure that there is sent) to EBRD:

 • (i)   As soon as available but, in any event, no later than:

(1)   1 April of each financial year of the Guarantor the draft annual

budget of the Guarantor for its current financial year and the draft of the execution version of the budget of the Guarantor for the immediately preceding financial year, or within one (1) month from the approval of the state budget, as such term is understood under Romanian law,

 • (ii) 1 May of each year the annual budget of the Guarantor for its current financial year and the executed budget of the Guarantor for the immediately preceding financial year,

as each such budget is (i) in the format required and otherwise in accordance with the Romanian statutory requirements and in a form acceptable to EBRD; and (ii) approved by the City Council.

 • (ii)  as soon as available but, in any event, within 120 days after the end of each financial year of the Guarantor two copies of its financial statements for such financial year prepared in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards and consistently applied and certifîed by the Guarantor's internai audit department;

 • (iii)  as soon as available but, in any event, within 60 days after the end of each half year of each fînancial year of the Guarantor two copies of its Consolidated accounts and fînancial statements for such half year prepared in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards and consistently applied and certifîed by the Guarantor's internai audit department;

 • (iv)  as soon as the same is instituted (or, to the knowledge of the Guarantor, threatened), details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which is likely to have a material adverse effect on the Guarantor or any of its Subsidiaries; and

 • (v)   from time to time, and on demand, such additional fînancial information or other information, relating to the Guarantor as may be requested by EBRD;

 • (b)  the Guarantor will notify EBRD in writing of any Event of Default relating to the Guarantor (or event which, with the giving of notice or lapse of time or other applicable condition, might constitute an Event of Default relating to the Guarantor) forthwith upon the occurrence thereof; and

 • (c)  the Guarantor will obtain and promptly renew from time to time, and will promptly fumish certifîed copies to EBRD of, all such authorisations, approvals, consents and licences as may be required under any applicable law or regulation to enable the Guarantor to perform its obligations under this Guarantee or required for the validity or enforceability of this Guarantee, and the Guarantor shall comply with the terms of the same.

Section 5,03. Financial Undertakings

 • (a)  Debt service coverage ratio or DSCR. The Guarantor shall, at all times, maintain a ratio of (i) Current Surplus to (ii) Debt Service, for the 12 months preceding the date of calculation, of not less than 1.5 to 1.

For the purposes of this Section:

 • (1)   "Current Surplus" means the difference between current revenues (total revenues other than capital revenues and fmancing revenues) and current expenses (all current expenses other than interest expense); and

 • (2)   "Debt Service" means the sum of principal repayments, interest payments and fînance charges for the relevant period under all outstanding loans, including that of EBRD and other creditors, and debt service guarantees for which the Guarantor is obligated calculated using an assumed interest rate equal to the current interest rates.

 • (b)  Total Debt/Current Surplus ratio. The Guarantor shall, at all times, maintain a ratio of (i) Total Debt, to (ii) Current Surplus, for the 12 months preceding the date of calculation, of not more than 5.0 to 1.

For the purposes of this Section:

"Total Debt"


means, with respect to any person, any debt of such person for or in respect of:

 • (1)  moneys borrowed;

 • (2)  any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility;

 • (3)  any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, Ioan stock or any similar instrument;

 • (4)  the amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract which would in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards and consistently applied, be treated as a finance or capital lease;

 • (5)  receivables sold or discounted (other than any receivables to the extent they are sold on a non-recourse basis);

 • (6)  any amount raised under any other transaction (including any forward sale or purchase agreement) having the commercial effect of borrowing;

 • (7)  any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefît from fluctuation in any rate or price (and, when calculating the value of any derivative transaction, only the marked to market value shall be taken into account);

 • (8)  any counter-indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, standby or documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution;

 • (9)  the amount of any liability in respect of any guarantee or indemnity for any of the items referred to in paragraphs (1) to (8) above.

ARTICLE VI- MISCELLANEOUS

Section 6.01. Notices

Any notice, application, demand or other communication to be given or made under this Guarantee to EBRD or to the Guarantor shall be in writing. Such notice, application, demand or other communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail or facsimile transmission to the Party to which it is required or permitted to be given or made at such Party's address specified below or at such other address as such Party designates by notice to the Party giving or making such notice, application or other communication.

For the Guarantor:

City Hali of the City of Bacau

6 Marasesti Street, 600017, Bacau, Bacau County, Romania

Attention: Mr. Romeo Stavarache, the Mayor of the City of Bacau

Fax: +40 234 588 757

For EBRD:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A2JN

United Kingdom

Attention:      Operation Administration Department

Fax:          +44-20-7338-6100

Section 6,02. English Language

AII documents to be fomished or Communications to be given or made under this Guarantee shall be in the English language or, if in another language, shall be accompanied by a translation into English certifîed by the Guarantor, which translation shall be the goveming version between the Guarantor and EBRD.

Section 6.03. Rights, Remedies and Waivers

(a) The rights and remedies of EBRD in relation to any misrepresentations or breach of warranty on the part of the Guarantor shall not be prejudiced by any investigation by or on behalf of EBRD into the affairs of the Guarantor or the Company, by the execution or the performance of this Guarantee or the Loan Agreement or by any other act or thing which may be done by or on behalf of EBRD in connection with this Guarantee and which might, apart from this Section, prejudice such rights or remedies.

.-k

 • (b)  No course of dealing and no delay in exercising, or omission to exercise, any right, power or remedy accruing to EBRD under this Guarantee or any other agreement shall impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof or an acquiescence therein. No single or parțial exercise of any such right, power or remedy shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. No action of EBRD in respect of any such default, or acquiescence by it therein, shall affect or impair any right, power or remedy of EBRD in respect of any other default.

 • (c)  The rights and remedies provided in this Guarantee and the other Financing Agreements are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies, whether provided by applicable law or otherwise.

Section 6.04. Goveming Law

This Guarantee shall be govemed by and construed in accordance with English law. Any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Guarantee shall be govemed by and construed in accordance with English law.

Section 6.05. Arbitration and Jurisdiction

 • (a)  Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Guarantee, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Guarantee, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitrai proceedings. The parties hereby waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek a determination of a preliminary point of law by, the courts of England. The arbitrai tribunal shall not be authorised to grant, and the Guarantor agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures of pre-award relief against EBRD, any provisions of UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding. The arbitrai tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises out of any Financing Agreement, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included in, or Consolidated with, the arbitrai proceedings. In any arbitrai proceeding, the certificate of EBRD as to any amount due to EBRD under any Financing Agreement shall be prima facie evidence of such amount.

 • (b)  Notwithstanding Section 6.05(a), this Guarantee and the other Financing Agreements, and any rights of EBRD arising out of or relating to this Guarantee or any other Financing Agreement, may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in the courts of Romania or in any other courts having jurisdiction. For the benefit of EBRD, the Guarantor hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England with respect to any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Guarantee or any other Financing Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof or thereof. The Guarantor shall within 30 days after the date of this Guarantee, but in any case no later than the date of the First Disbursement under the Loan Agreement, irrevocably designate, appoint and empower a process agent, acceptable for EBRD, at its registered office in London, England (as further detailed in the confirmation fforn the process agent provided pursuant to Section 4.01(i) of the Loan Agreement) to act as its authorised agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of this Guarantee. Failure by a process agent to notify the Guarantor of the process will not invalidate the proceedings concemed. The Guarantor hereby irrevocably consents to the service of process or any other legal summons out of such courts by mailing copies thereof by registered airmail postage prepaid to its address specified herein. The Guarantor covenants and agrees that, so long as it has any obligations under this Guarantee, it shall maintain a duly appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of any Financing Agreement and shall keep EBRD advised of the identity and location of such agent. Nothing herein shall affect the right of EBRD to commence legal actions or proceedings against the Guarantor in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction. The commencement by EBRD of legal actions or proceedings in one or more jurisdictions shall not preclude EBRD from commencing legal actions or proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not. The Guarantor irrevocably waives any objection it may now or hereafter have on any grounds whatsoever to the Iaying of venue of any lega! action or proceeding and any claim it may now or hereafter have that any such legal action or proceeding has been brought in an inconvenient forum.

Section 6.06. Privileges and Immunities of EBRD

Nothing in this Guarantee shall be construed as a waiver, renuncîation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, internațional convention or any applicable law. Notwithstanding the foregoing, EBRD has made an express submission to arbitration under Section 6.05(a) and accordingly, and without prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank for Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991), or any similar provision under English law, in respect of the enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express submission to arbitration pursuant to Section 6.05(a).

Section 6.07. Waiver of Sovereign Immunity

The Guarantor represents and warrants that this Guarantee and the incurring by the Guarantor of the obligations hereunder are commercial rather than public or govemmental acts and that the Guarantor is not entitled to claim immunity from lega! proceedings with respect to itself or any of its assets (except for the assets that are part of the public domain as defîned in accordance with the Romanian legislation) on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Guarantee. To the extent that the Guarantor or any of its assets (except for the assets that are part of the public domain as defîned in accordance with the Romanian legislation) has or hereafter may acquire any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgment, other attachment or execution of judgment on the grounds of sovereignty or otherwise, the Guarantor hereby irrevocably waives such rights to immunity in respect of its obligations arising under or relating to this Guarantee.

Section 6.08. Successors and Assigns; Third Party Rights

 • (a)  This Guarantee shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties hereto, except that the Guarantor may not assign or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Guarantee or enter into any transaction which would result in any of those rights or obligations passing to another person.

 • (b)  EBRD may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of its rights or obligations under this Guarantee and the other Financing Agreements without the consent of the Guarantor.

 • (c)  Except as provided in Section 6.08(a) or 6.08(b), none of the terms of this Guarantee are intended to be enforceable by any third party.

Section 6.09. Disclosure

EBRD may disclose such documents, Information and records regarding the Guarantor and this transaction (including, without limitation, copies of this Guarantee) as EBRD deems appropriate in connection with any dispute involving the Guarantor or the Company, for the purpose of preserving or enforcing any of EBRD’s rights under any Financing Agreement or collecting any amount owing to EBRD or in connection with any proposed Participation or any other proposed sale, transfer, assignment, novation or other disposal contemplated by Section 6.08.

Section 6.10. Severability

If at any time any one or more of the provisions in this Guarantee is or becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or regulation, the validity, Iegality and enforceability of the remaining provisions of this Guarantee shall not be in any way affected or impaired thereby.

Section 6.11. Counterparts

This Guarantee may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement.

Section 6.12. Goveming Language

Subject to Section 6.11, this Guarantee shall be executed in six (6) original versions three (3) of which original versions shall be in the English language, two (2) originals for EBRD and one (1) for the Guarantor, and three (3) of which original versions shall be in the Romanian language, two (2) originals for EBRD and one (1) for the Guarantor. In the event of any discrepancy or inconsistency between the English and Romanian language versions of this Guarantee, the terms of the English language versions shall prevail and be goveming between the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Guarantee to be signed and delivered as a Deed in their respective names as of the date fîrst above written.

By signing this Deed and for the purpose of Article 1203 of the Romanian Civil Code, the undersigned also declare that they expressly agree with the provisions of this Deed, including, but not limited to, all the provisions in this Deed on Iimitation of liability, unilateral termination, suspension of the performance of obligations, loss of right or term, Iimitation of right to challenge, Iimitation of contractual freedom, silent renewal, goveming law and choice of jurisdiction, including, but not limited to, Section 2.01, Section 3.01, Section 3.02, Section 3.03, Section 3.04, Section 3.05, Section 4.02, Section 4.03, Section 4.04, Section 4.05, Section 4.06, Section 4.07, Section 4.08, Section 4.10, Section 5.01 (n), Section 6.03, Section 6.04, Section 6.05, Section 6.07, Section 6.08 and Section 6.11 of this Deed.

EXECUTED as a DEED by the CITY OF BACAU, a city organised and existing under the laws of Romania acting by:

Name: Mr. Romeo Stavarache

Title: Mayor of the City of Bacau

in the presence of:

Signature of Witness:

Name of Witness:

Address of Witness:

Occupation of Witness:

EXECUTED as a DEED by EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT acting by:

Name:_______________________

Title: __________________________________