Hotărârea nr. 225/2013

Hotărârea nr.225 din 08.07.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia "Ingenious Drama" a Festivalului naţional de teatru în limba engleză pentru tineri "The Ingenious Drama" - ediţia a XIV - a, ce se va desfăşura în perioada 14 - 20 iulie, la Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14-20 iulie, la Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 08.07.2013;

Având în vedere:

  • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 31181/ 26.06.2013 înaintată de Asociația „Ingenious Drama” Bacău;

  • - Referatul nr. 4815/ 03.07.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4824/ 03.07.2013 ;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4825/03.07.2013, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 125/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 126/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 127/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art 36 (2) lit „d” și alin. (6) lit« a », punctul 5 și art45(2) litera « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociația „Ingenious Drama” a Festivalului național de teatru în limba engleză pentru tineri „The Ingenious Drama” - ediția a XIV - a, ce se va desfășura în perioada 14-20 iulie, la Bacău.

ART, 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 21333 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART, 3. Alocarea celor 21333 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face anticipat pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

Hotărârea va fi comuni Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și AsociațieiCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI