Hotărârea nr. 224/2013

Hotărârea nr.224 din 08.07.2013 Hotarare privind  completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 4/ 2013, prin care s-au aprobat pentru anul 2013 taxelele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 08.07.2013;

Având în vedere:

  • - Referatul nr. 3815/ 03.07.2013 al Poliției Locale a Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4869 din 04.07.2013;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4870/04.07.2013, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadru! Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 120/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 121/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 122/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 123/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 124/08.07.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art. 27, art. 47 și art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

în baza prevederilor art. 36(2) lit. “b”, (4) lit. “c” și art.45(2) lit.din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea Anexei 3 - Cuantumurile taxelor datorate de persoanele fizice și juridice pentru parcarea autovehiculelor în parcările publice auto cu plată din municipiul Bacău, aplicate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău în anul 2013, la H.C.L. nr. 4/ 2013, în sensul că varianta 3 la punctul 1 va avea următorul conținut:

a Municipiului Bacău.

PREȘEDINTE DE Ș


EDINTEDE ȘEDINȚĂ / G0fcTEL®Ujfyk


DENUMIRE TAXĂ

PROPUS 2013

Parcare autoturism 1 h cu plată prin mesaj text (SMS)

1,5 lei respectiv 0,35 euro/h, curs BNR la data încasării

ArL2. - Hotărârea va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii și va fi comunicată Poliției Locale

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 224

DIN 08.07.201î''<;,'ț!'Jmni

G.C., I.DJ R.TJF.x.l/Ds.I-A-2