Hotărârea nr. 222/2013

Hotărârea nr.222 din 27.06.2013 Hotarare  privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ şi educativ, ce se va desfăşura în perioada 9 - 12 iulie, la Odorheiul Secuiesc

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9-12 iulie, la Odorheiul Secuiesc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 384/ 26.06.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 31144/ 26.06.2013 înaintată de Episcopia Romano - Catolică Iași, Decanatul Romano - Catolic Bacău;

  • - Referatul nr. 4608/26.06.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4606/26.06.2013 ;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4607/26.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.112/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 113/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 114/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) lit. « a », punctul 5 și lit. « c » și art.45(2) lit.« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Decanatul Romano - Catolic Bacău a unui campus formativ și educativ, ce se va desfășura în perioada 9 -12 iulie, la Odorheiul Secuiesc.

ART, 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării campusului prevăzut Ia art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 3000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de Ia bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART, 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Decanatului Romano - Catopc BaVău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

V

NICOLAE-OVIDIUNR. 222\a

DIN 27.06.2tf

N.O.P., I.DJ R.TJEi.l/DfcRWrJ''