Hotărârea nr. 221/2013

Hotărârea nr.221 din 27.06.2013 Hotarare  privind  soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013

HOTĂRÂRE privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău* a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65364/27.05.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

-Plângerea Prealabila înregistrata la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau sub nr.65364/27.05.2013;

-Referatul nr.65364/20.06.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4533/21.06.2013; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4534/21.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.107/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 108/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 109/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 110/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 111/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.2 (1) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se respinge plângerea prealabila înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacau cu nr.65364/27.05.2013, înaintata de E.ON Moldova Distribuție SA.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Evidenta Concesionari, precum și E.ON Moldova Distribuție SA.