Hotărârea nr. 22/2013

Hotărârea nr.22 din 29.01.2013 Hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante, în cotă de ¾ pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 şi înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău.

')/> ■

./tcmanca


t/a/ O-aoăti

HOTĂRÂRE privind acceptarea succesiunii vacante, în cota de % pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11 și înscrierea acestuia în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 1135, ale art. 1136 și ale art. 1138 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 47 și 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Adresa nr. 8/ 09.01.2013 a Biroului Notarului Public Zaharia - Ciorcilă Carmen, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 16369/ 09.01.2013;

  • - Referatul nr. 16369/ 23.01.2013 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor 36 alin. (2) lit. “c” și ale art. 36 alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă acceptarea succesiunii vacante, în cotă de 3/4 pentru imobilul situat în municipiul Bacău str. Aviatorilor, nr. 34, sc. A, ap. 11.

ART. 2 - Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a imobilului menționat la articolul anterior.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Biroului Notarului Public Zaharia - Ciorcilă Carmen, d-lui Albu Dumitru și d-lui Albu Ionel. _


CONTRASEMNEAZĂ,


M C; '    ! SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

H' / Z      N1COLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 22


DIN 29.01.2013


■ I      '                             Z / / f