Hotărârea nr. 219/2013

Hotărârea nr.219 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 50 mp, situată  pe str. Gheorghe Donici şi asupra suprafeţei de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Şeptilici, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gbeorghe Donici și asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

-Adresele înaintante de EON Moldova Distribuție și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30143/12.06.2013 și nr. 29226/ 03.06.2013;

-Referatul comun nr. 78478/ 17.06.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4485/20.06.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4486/20.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 100/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 101/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 102/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile ari. 12 alin. (2), lit „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art 47, ale art 117 lit. „a” și ale art 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit „c”, alineatul (5) lit. „a” și art45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Gheorghe Donici (de la intersecția cu str. Vasile Pârvan până în dreptul incintei SC Bohemia Turism SRL - sub trotuarul de pe partea amplasamentului hotelului), aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra terenului în suprafață de 11 mp, situată pe str. Arcadie Șeptilici, nr. 5, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

PREȘEDINTE DE ȘED

COSTEL BUJQIC OMÂ4?


NR. 219

DIN 27.06.2013

N.O.P^l.DJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPpVICIte?
C președinte de ședință COSTEL BUJOR


8TR. GHE.


5/2013


Nr. inreg.R.C.

Numele

.... ......r-lru

Sempătura

ifx,,HTgsr......

s Scara:

Set proiect

ing. Magda Popa

. .. V '

1:500

Proiectat

ing. Valeriu TOMA

Data:

DARPnat

in a. Valeriu TOfM.

apr. 2013


Titlu proiect:

Alimentare cu energie electrica Hotel BOHEMIA, mun. Bacau municipiul Bacau


Titlu planșa;


PLAN DE SITUAȚIE


Faza:

D.T.A.C.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

4-


LEMNOA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO VJ^T
branaamoot car» damoneacxa (conductor T2XIR ta1W23 «wnpj lacrioni

btwuMmMt proiectat (conductor NFA 2X SO» UM romp) (atrtaN

BMPT-d *3A proloetat

> pa n.4 kV orolectata

(conductor NFA1X 50»3x50 mn>p|

LES 0,4 kVpnMctata (cablu N A2XY 3kM*00 nwnp)

cub* d» dlatrtbutla COI-4 aiMant»'“ACEST ''.AN NO POATE Fi UTij-AT fN VEDGHEAi IOBT INfiRII AUTORIZAȚIE^ | OE CONSTRUIRE” !


4*+•


4-

J


1 ■■■

vemncATow exran

HW«

SEMfUrUAA

CfftlNTA

narat* ritxrr nnt* hrjp*t*

IG. CAMirocomwM ■‘ILCOr 1A Bac te itvoMÎk v OttfOa/ÎMIWCUW'J

Mo

0*4

(.MMOWOVAtMTMkUTIOiA

Fr ț

PAOKCTAT       OvriMoL FyJ

lc»a • 900

Tflfc* pf»«*Cl: AteTWitUdV CU •**T»4 ♦UttnoW*

«•«te bucuw ÎRAMWAL

. »i/. AriMfai SmmBcL m. 9. ludaullUiiL—_

1 D8UHAT      | ino,#u«M“*k

| ve*rc»r     •"» non^i | JL<^ | ist»»»

ftttopUMaa: