Hotărârea nr. 218/2013

Hotărârea nr.218 din 27.06.2013 Hotarare  privind  modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în  domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău.

privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

  • - Adresele nr.2497/22.03.2013 si 4405/31.05.2013 ale S.C. CRAB S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23590/26.03.2013 si respectiv 29294/03.06.2013

  • -  Procesul Verbal încheiat in data de 02.05.2006 in cadrul întrunirii Comisiei de îndeplinire a procedurii de valorificare prin vanzare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune;

  • - Referatul nr. 29294 din 03.06.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4481/20.06.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4482/20.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.95/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 96/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 97/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 98/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 99/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art.10 alin. (2) a Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*) privind bunurile proprietate publică;

  • - Prevederile Ordonanței nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritorial;

  • - Hotararea Consiliului nr. 39/10.03.2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau, a unor bunuri-mijloace fixe-aflate in administrarea RAGC Bacau, componente ale Stafiei de Epurare a Apelor Uzate propuse pentru scoaterea din funcțiune, valorificare, in condițiile legii, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (2) lit. “c” și art45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se mandateaza conducerea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților in vederea finalizării prevederilor HCL nr. 39/2006.

Art.2. Se modifică HCL nr.39/10.03.2006 cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca art.6 va avea următorul conținut:” S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. va asigura prin mijloace de publicitate, toate procedurile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 39/10.03.2006”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 39/10.03.2006 sunt si raman in vigoare.

Art4.Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COSTEL BUJOR

NR. 218

DIN 27.06.2013

N.O.P..C.FI./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI