Hotărârea nr. 217/2013

Hotărârea nr.217 din 27.06.2013 Hotarare privind  îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/ 23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 284/23.11.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea “Diplomei de Onoare și plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având în vedere:

-Cererea nr.30418/14.06.2013 depusă de Mocanu Vasile și Maria;

-Referatul nr.4505 /21.06.2013 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4531/21.06.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4532/21.06.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.92/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 93/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 94/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.258 din Legea nr.287/2009 prin care a fost aprobat Codul Civil;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă îndreptarea unei erori materiale produse în Anexa Hotărârii Consiliului Local nr.284/2012, poziția 62 , în sensul că, se înlocuiește numele de Iacob care a fost scris eronat, cu numele corect al familiei, care este Mocanu, dovedit cu actele de stare civilă.

Art.2 Celelalte dispoziții din Hotărârea nr.284/2012, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, sunt și rămân în vigoare.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Compartimentul Informare Cetățeni și familiei Mocanu Vasile și Maria.