Hotărârea nr. 216/2013

Hotărârea nr.216 din 27.06.2013 Hotarare privind  aprobarea indreptarii erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr. 171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre CRAB

HOTĂRÂRE

privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hotararea de Consiliu Local nr.

171/31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de Ia BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către CRAB

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.06.2013;

Având in vedere:

 • • Adresa nr.4739 din 11.06.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., înregistrata la Primăria Bacau cunr.30239 din 13.06.2013;

 • • Referatul nr. 30239/13.06.2013 al Unitarii Municipale pentru Monitorizare;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4475/20.06.2013;

 • • Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4476/20.06.2013, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.87/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 88/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 89/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 90/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 91/26.06.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • • Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • • Prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

 • • Prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

 • • HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

 • • HCL 73/07.03.2011 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

 • • HCL 262/12.11.2012 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investiții si a planului de finanțare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”;

• HCL 171/31.05.2013 privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro din împrumutul extern de la BERD in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de către CRAB in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 “Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in județul Bacau”;

In baza art.36 alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”b”, art.45 alin.(2), art.49, art.63 alin (1) lit.c) si alin.(4) lit.c), art.115 si art.117 lit. a) din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiministratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, Se aproba îndreptarea erorii materiale produsa in Hotararea Consiliului Local nr. 171/31.05.2013, in sensul ca se înlocuiește sintagma “Compania de Apa Bacau” cu “Compania Regionala de Apa Bacau”.

Art 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2013, sunt si raman in vigoare.

Art.3. Hotararea va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S. A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COSTEL BUJOR


NR. 216

DIN 27.06.2013

N.O.P., P.1J R.TJEx.l/DsJ-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI